22. 04. 2016

Državni zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z RAO in izrabljenim gorivom

Na 18. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije je bila sprejeta Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z RAO in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 (ReNPROG).

 

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z RAO in izrabljenim gorivom za obdobje 2016-2025 (ReNPROG) je sad nekajmesečnih priprav in konstruktivnega sodelovanja med vladnimi resorji, predvsem pa tudi zainteresirano javnostjo ter predstavniki strokovnih združenj in interesnih skupin. Resolucija, ki nadomešča in obenem nadgrajuje v letu 2006 sprejeto Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2006–2015, vsebuje tako politiko ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom kot tudi programe (konkretne ukrepe) za dosego zastavljenih ciljev.

 

Glavni cilj strategije je zaščita ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj zaradi ravnanja z radioaktivnimi odpadki. Končni cilj je odlaganje tovrstnih odpadkov v odlagališča, ki bodo varna za vse bodoče generacije. ReNPROG s tem ciljem, kot glavnim vodilom, postavlja okvirje za ravnanje z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki, z izrabljenim jedrskim gorivom oziroma visoko radioaktivnimi odpadki, usmerja dejavnosti glavnih jedrskih in sevalnih objektov na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki, se dotakne potrebne znanstveno raziskovalne dejavnosti, financiranja in komunikacije z javnostmi.

 

Resolucija je primerno umeščena v naš siceršnji pravni red na tem področju: temelji na določbah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, usklajena je z določili meddržavne pogodbe med Slovenijo in Hrvaško o solastništvu NE Krško, njena vsebina pa v celoti izpolnjuje zahteve Direktive Sveta o odgovornem in varnem ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

 

Ena izmed temeljnih zavez te resolucije je tudi transparentnost in sledljivost realizacije zastavljenih ciljev. Potrebne informacije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom bodo tako dostopne delavcem in prebivalstvu.

 

Na sliki je prikazan povzetek vseh bistvenih področij, ki jih obravnava resolucija, in vseh predvidenih faz razvoja v prihodnosti.

 

Resolucija je bila podprta z 45 glasovi »za« ter nobenim glasom »proti« in je dostopna na spletni strani URSJV.

 

Prijava na novice URSJV >>