Skoči na vsebino

MEDNARODNA MISIJA EPREV PREGLEDALA SISTEM PRIPRAVLJENOSTI NA JEDRSKE IN RADIOLOŠKE NESREČE V SLOVENIJI

V novembru je v Sloveniji potekal pregled sistema pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče, ki ga je opravila mednarodna misija EPREV (Emergency Preparedness REView). Člani misije so v tem času obiskali institucije, ki so vključene v sistem pripravljenosti ter opravili razgovore z njihovimi predstavniki, v drugem delu pa so o ugotovitvah pripravili osnutek poročila. Poročilo vključuje predloge in priporočila za izboljšanje sistema pripravljenosti na jedrske ali radiološke dogodke, ki temeljijo na standardih Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) ter dobre prakse, ugotovljene v državah članicah MAAE. Določene izboljšave sistema se pri nas že izvajajo, za izvajanje drugih pa bo Vlada RS sprejela akcijski načrt.

 

Misija EPREV je v osnutku poročila pohvalila Vlado RS, ki veliko sredstev namenja sistemu pripravljenosti na vseh ravneh. Ugotovila je, da je večina organizacij, vključenih v sistem odziva na jedrsko ali radiološko nesrečo, razvila načrte za odziv z opredelitvijo nalog in odgovornosti, v mnogih primerih pa so bili ti načrti tudi preizkušeni preko različnih usposabljanj in vaj, zlasti za primer nesreče v jedrski elektrarni.

 

Opozorili so tudi na nekatera področja, ki bi jih bilo možno izboljšati, zlasti koordinacijo področja pripravljenosti. Priporočili so krepitev obstoječega koordinacijskega telesa in sistema, ob tem pa poudarili, da bi morala biti njegova prvenstvena naloga dokončanje že začetega revidiranja Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, s katerim bi v naš pravni red v celoti prenesli priporočila MAAE na tem področju. Kot ena pomembnejših ugotovitev je bila izpostavljena potreba po razvoju celovite strategije monitoringa v vseh fazah med in po morebitni jedrski nesreči, prav tako pa tudi drugih podrobnejših postopkov glede ukrepanja v kasnejših fazah po nesreči. Misija je ugotovila, da država redno vadi svojo pripravljenost na nesreče v jedrski elektrarni, predlagala pa je redne vaje tudi za druge morebitne radiološke nesreče.

 

Misija je v svojem poročilu prepoznala in izpostavila tudi tri dobre prakse: GIS sistem Regijskih centrov za obveščanje, ki omogoča pravočasno opozarjanje interventnih ekip na možnost prisotnosti nevarnih virov v primeru intervencije, medresorski komunikacijski sistem za tovrstne nesreče MKSID in priprava na samo misijo - lani izvedena samoocena Slovenije oz. simulacija misije EPREV. Med misijo so opazili tudi odlično sodelovanje med vsemi vpletenimi organizacijami.

 

Poročilo bo osnova za pripravo akcijskega načrta, s katerim bomo v Sloveniji na državni ravni implementirali prejete predloge in priporočila mednarodne agencije. Po izvedeni nadgradnji sistema pa bo Republika Slovenija povabila MAAE na t.i. Follow-up misijo, ki bo preverila izvedene ukrepe.

 

Pretekle novice o obisku mednarodne misije EPREV:
Pregledovalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče v Sloveniji
Ugotovitve pregledovalne misije za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče v Sloveniji

Sporočilo za javnost IAEA (angl)

 

Prijava na novice URSJV >>