24. 09. 2015

Dopolnjen je Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti

Državni zbor RS je 23. 9. 2015 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-D).

 

Kot je v uvodnem nagovoru pred sprejemom zakona poslancem pojasnila ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, na področju jedrske in sevalne varnosti v minulih letih in desetletjih v naši državi nismo imeli večjih problemov. Z zakonom, sprejetim v letu 2002, smo v Sloveniji postavili povsem nov zakonodajni okvir, ki je zelo dobro usklajen z mednarodnimi standardi in najboljšo svetovno prakso. Naš največji jedrski objekt, Nuklearna elektrarna Krško, nam varno proizvaja elektriko, na Institutu »Jožef Stefan« s pridom uporabljajo raziskovalni reaktor TRIGA, naše radioaktivne odpadke skrbno shranjujemo v skladišču v  Brinju, postopki za gradnjo končnega odlagališča tečejo, denar za razgradnjo nuklearne elektrarne in odlaganje njenih odpadkov se zbira, nekaj sto uporabnikov varno uporablja različne vire sevanja pri njihovih gospodarskih ali drugačnih dejavnostih, skrbno spremljamo radioaktivnost v okolju, predvsem obremenitve z radonom, tudi dolgo zgodbo rudnika Žirovski vrh počasi zaključujemo.

 

Seveda pa se svet spreminja, porajajo se novi predlogi na mednarodnem področju, na Upravi RS za jedrsko varnost pa tudi sami prepoznavamo možnosti za nadaljnje izboljšave. Tovrstne spremembe in izboljšave prinaša tudi novela Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

 

Bistvene spremembe so zlasti naslednje:

 

1. poenostavitve nekaterih upravnih postopkov:

  • potrditev ocene varstva pred sevanji in izdaja dovoljenja za sevalno dejavnost se združita v en upravni postopek,
  • poenostavlja se izdaja dovoljenj za vire sevanja,
  • pridobitev potrdila o vpisu v register virov sevanja ni več upravna odločba, pač pa precej bolj enostavno potrdilo,
  • pri upravnih postopkih izdaje najbolj zahtevnih dovoljenj je uzakonjena možnost, da investitor postopoma dostavlja vso potrebno dokumentacijo.

2. več sprememb na podlagi naukov po jedrski nesreči v Fukušimi ter po izvedenih stresnih testih nukleark v Evropi:

  • dva nova člena o projektnih osnovah jedrskega objekta,
  • spremembe določbe o sistemu vodenja v jedrskih objektih,
  • nova določba o nadziranju ustreznosti nabavljene opreme,
  • spremembe določb o državni gospodarski javni službi ravnanja z radioaktivnimi odpadki in nadzora odlagališč, kar jasneje določa vlogo in obveznosti Agencije za radioaktivne odpadke.

3. več sprememb določb o varnostnem preverjanju oseb, ki delajo v jedrskih objektih, zlasti glede preverjanja tujcev.

 

4. več manjših sprememb, ki predstavljajo manjše redakcijske popravke ter odpravo manjših pomanjkljivosti, ki so se pokazale v času uporabe zakona.

 

Sprejeta novela z uvodnimi pojasnili in obrazložitvami ter čistopis zakona, ki vključuje tudi zadnje spremembe, so na voljo na naši spletni strani.

 

Zakon bo začel veljati dva tedna po objavi v Uradnem listu, predvidoma sredi oktobra.

 

Prijava na novice URSJV >>