Slovenija poroča o ravnanju z radioaktivnimi odpadki

Potem, ko je Vlada RS 9. 10. 2014 potrdila pripravljen osnutek poročila o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom, ga je URSJV dostavila Mednarodni agenciji za atomsko energijo. S tem je Slovenija izpolnila eno od obveznosti po Skupni konvenciji o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

Nacionalno poročilo za obdobje 2011–2013 podaja informacije o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, podatke o inventarju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v Republiki Sloveniji na dan 31. decembra 2013, pravni red, ki zadeva to področje dela, in obseg ter način izpolnjevanja obveznosti po skupni konvenciji. Poročilo bo obravnavano na pregledovalnem sestanku pogodbenic, ki bo potekal od 11. do 22. maja 2015 na Dunaju. V nacionalnem poročilu je podana ocena, da sta slovenska zakonodaja in praksa na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v skladu z zahtevami iz skupne konvencije.

Žal v obravnavanem obdobju ni bilo večjega napredka v zvezi z gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Postopki priprave in odobritve presoje vplivov na okolje, izvedbe natančnejših terenskih raziskav ter izgradnje in obratovanja bistveno zamujajo zaradi različnih administrativnih ovir. Zapleti v zvezi z določitvijo metode financiranja projekta in pravnim razmerjem med investitorjem in izvajalci so se rešili šele proti koncu leta 2013. Investicijski načrt, ki je podlaga za vse nadaljnje aktivnosti, je minister za infrastrukturo in prostor potrdil šele letos poleti. Predvideno je, da bi prve odpadke odlagališče sprejelo leta 2020, medtem ko je bilo prvotno načrtovano, da odlagališče začne obratovati leta 2013. Nastala zamuda povzroča nove izzive za nuklearno elektrarno Krško zaradi omejenih zmogljivosti njenega skladišča NSRAO.

Poročilo je napisano v angleškem jeziku in je dostopno na spletni strani URSJV (PDF). Pripravila ga je Uprava RS za jedrsko varnost v sodelovanju z Upravo RS za varstvo pred sevanji, Kliniko za nuklearno medicino, Onkološkim inštitutom, Nuklearno elektrarno Krško, d. o. o, Institutom ''Jožef Stefan'', Rudnikom Žirovski vrh, javnim podjetjem za zapiranje rudnika urana, d. o. o., Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ter Agencijo za radioaktivne odpadke.

 

Prijava na novice URSJV >>