Leto 2014 je bilo na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji zelo mirno

Ob prelomu leta lahko povzamemo, da je bilo leto 2014 na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji eno najbolj mirnih v  zadnjih letih.

 

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) ni bilo omembe vrednih motenj. Elektrarna je celo leto obratovala na polni moči, nobene potrebe ni bilo po avtomatski ali ročni zaustavitvi. Ker v tem letu ni bilo rednega remonta in je bilo savske vode ves čas dovolj, je elektrarna dosegla rekordno proizvodnjo in je prvič v zgodovini presegla magično mejo 6 TWh proizvedene energije v enem letu.


Prvič se je zgodilo, da ni bilo prav nobenega odstopanja od normalnega obratovanja, o katerem bi po zakonodaji morali poročati Upravi RS za jedrsko varnost (v minulih letih je bilo takih dogodkov nekaj na leto).


Po razburljivem remontu leta 2013 (poškodovano gorivo) in hitri zaustavitvi novembra 2013, smo seveda skrbno spremljali, kako se bodo v letu 2014 obnesli izvedeni korektivni ukrepi. Izkazalo se je, da so bili ukrepi očitno ustrezni, saj ni bilo omembe vrednega puščanja goriva, prav tako pa ni bilo več težav zaradi elektromagnetnih motenj, ki so povzročile samodejno zaustavitev NEK 23. 11. 2013.


V lanskem letu se je končal tudi drugi redni občasni varnostni pregled varnosti NEK, ki ga mora vsak jedrski objekt opraviti enkrat na deset let. Po podrobnem pregledu, ki je trajal nekaj let, niso bile ugotovljene pomanjkljivosti, ki bi terjale takojšnje ukrepanje. Narejen in potrjen pa je bil načrt izboljšav, s katerim se bodo odpravila ugotovljena neskladja z najnovejšimi standardi, dobro svetovno prakso in zakonodajo.


Lastniki NEK so jeseni odobrili investicije v nadgradnjo varnosti v skladu z zahtevami naše uprave na podlagi naukov po nesreči v Fukušimi.


Tudi aktivnosti za izgradnjo bodočega odlagališča radioaktivnih odpadkov so se premaknile z mrtve točke, saj je minister za infrastrukturo poleti podpisal investicijski program. Opravljene so terenske raziskave, izbran je bil projektant. Dan začetka obratovanja odlagališča se tako ne odmika več v prihodnost.


Odlagališči na območju nekdanjega rudnika Žirovski vrh sta jeseni preživeli izredno močno neurje v Poljanski dolini, ki je pustilo zgolj manjše poškodbe prekrivke in odvodnjevalnih naprav na odlagališču Jazbec. Žal pa se zaradi pomanjkanja sredstev še ni izvedla sanacija odlagališča Boršt, kjer se je že pred leti pokazala težava s plazenjem hribine.


Na Institutu »Jožef Stefan« so povečali obseg in število raziskav na raziskovalnem reaktorju TRIGA. Hkrati so tudi pri njih zaključili desetletni občasni varnostni pregled, s katerim so potrdili ustreznost jedrske varnosti. Odsek za reaktorsko tehniko Instituta »Jožef Stefan« je tudi uspešno dejaven v mednarodnih raziskovalnih krogih.


Leta 2014 ni bilo večjih problemov pri izvajalcih sevalnih dejavnosti, prav tako pa je bilo tudi manj intervencij zaradi najdb virov ionizirajočega sevanja na terenu.


Na URSJV smo jeseni gostili mednarodno misijo IRRS Follow-up, ki je ugotovila, da smo izpolnili večino priporočil in predlogov predhodne misije iz leta 2011, da pa ostaja nekaj zadev odprtih. Ključne so zagotavljanje zadostnih sredstev za delo uprave in za razvoj slovenske jedrske stroke ter zamude pri gradnji odlagališča NSRAO.


Ugled URSJV v mednarodnem prostoru vztrajno narašča. Naši sodelavci so bili člani več mednarodnih misij. Vedno pogosteje nas vabijo v konzorcije za izvajanje projektov tehnične pomoči tretjim državam.


Ob začetku leta 2015 si lahko želimo, da naj bo vsaj tako mirno kot je bilo leto 2014. Poleg rednih dejavnosti so pred URSJV naslednji večji izzivi spremljanje remonta in posodobitev v NEK, umeščanje odlagališča RAO v prostor ter sprejem popravkov Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) in posodobitev resolucije o ravnanju z RAO v Državnem zboru.

 

Prijava na novice URSJV >>