Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBDOBJE 1984 - 2001

Leta 1984, ko je Nuklearna elektrarna Krško pridobila dovoljenje za obratovanje in začela z rednim obratovanjem, je Jugoslavija sprejela nov zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJE). ZVISJE tako predstavlja prvi zvezni zakon, ki je podrobneje urejal tudi vprašanja jedrske varnosti, na njegovi podlagi pa so bili izdani tudi štirje pravilniki (znani okrajšano kot E1 - E4), ki so celovito obravnavali vsa vprašanja glede varnostnih ukrepov pri uporabi jedrske energije. Ob tem je bilo sprejetih tudi 10 predpisov s področja varstva pred sevanji (znani okrajšano kot Z1 - Z10), vsi ti predpisi skupaj pa so tvorili celovit sistem prava jedrske in sevalne varnosti. Republiški predpis, ki bi v Sloveniji konkretiziral nekatere določbe zveznega zakona, ni bil nikoli sprejet, se je pa konec 80-ih let pripravljal in bil kot osnutek leta 1988 celo objavljen v Poročevalcu tedanje skupščine (mag. M. Trampuž, Varstvo okolja pred ionizirajočimi sevanji, Zbirka zveznih predpisov Jugoslavije, Ljubljana, 1989, str. 20). Še naprej je ostal v veljavi republiški zakon (ZIVIS) iz leta 1980, in je veljal ves čas veljavnosti ZVISJE. ZVISJE in na njegovi podlagi izdani predpisi ter ZIVIS iz leta 1980 so celovito urejali področje jedrske in sevalne varnosti še kar precej let tudi po osamosvojitvi Slovenije. Šele leta 2002 je Slovenija sprejela nov Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), ki je, sicer nekajkrat spremenjen in dopolnjen, v veljavi še danes.

 

Kot zanimivost velja še omeniti, da so republike nekdanje Jugoslavije že leta 1984 podpisale dogovor o reševanju vprašanj v zvezi z dokončnim odlaganjem izrabljenega jedrskega goriva, v Sloveniji pa je bila leta 1987 ustanovljena Republiška uprava za jedrsko varnost.

 

Konec osemdesetih let se je tedanja država tudi odločila, da ne bo gradila novih jedrskih elektrarn. Republiški zakon iz leta 1987 je graditev novih jedrskih elektrarn na območju tedanje Republike Slovenije odložil do leta 2000, zvezni zakon pa je dve leti kasneje te gradnje na celotnem območju Jugoslavije dokončno prepovedal.

 

Predpis (zvezni)LetoUradni list
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in o posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi jedrske energije1984SFRJ, št. 62/84
Pravilnik o mestih, metodah in rokih za preiskave kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Z 1)1986SFRJ, št. 40/86
Pravilnik o načinu, obsegu in rokih sistematičnih preiskav kontaminacije z radioaktivnimi snovmi v okolici jedrskih objektov (Z 2) 1986SFRJ, št. 51/86
Pravilnik o načinu zbiranja, evidentiranja, obdelave, hrambe, dokončne odložitve in izpuščanja radioaktivnih odpadnih snovi v človekovo okolje (Z 3)1986SFRJ, št. 40/86
Pravilnik o dajanju v promet in uporabi radioaktivnih snovi, katerih aktivnost presega določeno mejo, rentgenskih in drugih aparatov, ki proizvajajo ionizirajoča sevanja, ter o ukrepih za varstvo pred sevanjem teh virov (Z 4)1986SFRJ, št. 40/86
Pravilnik o strokovni izobrazbi, zdravstvenih pogojih in zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo delati z viri ionizirajočih sevanj (Z 5)1986SFRJ, št. 40/86
Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj, o merjenju stopnje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem oseb, ki delajo z viri teh sevanj in o preskušanju kontaminacije delovnega okolja (Z 6)1989SFRJ, št. 31/89
Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v medicini (Z 7)1986SFRJ, št. 40/86
Pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in uporabljati pitna voda, živila in predmeti splošne rabe, ki vsebujejo radioaktivne snovi, katerih aktivnost presega predpisane meje (Z 8)1986SFRJ, št. 23/86
Pravilnik o največjih mejah radioaktivne kontaminacije človekovega okolja in o dekontaminaciji (Z 9)1987SFRJ, št. 8/87
Pravilnik o načinu vodenja evidence o virih ionizirajočih sevanj in obsevanosti prebivalstva in tistih, ki so pri delu izpostavljeni ionizirajočemu sevanju (Z 10)1986SFRJ, št. 40/86
Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, zagon in uporabo jedrskih objektov (E 1)1988SFRJ, št. 52/88
Pravilnik o izdelavi in vsebini varnostnega poročila in druge dokumentacije, potrebne za ugotavljanje varnosti jedrskih objektov (E 2)1988SFRJ, št. 68/88
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela v jedrskih objektih (E 3) 1987SFRJ, št. 86/87
Pravilnik o conah materialnih bilanc in o načinu vodenja evidence o jedrskih materialih ter o pošiljanju podatkov iz te evidence (E 4)1988SFRJ, št. 9/88
Pravilnik o pogojih, pod katerimi se smejo dajati v promet in uporabljati za krmljenje živali krmila in surovine za izdelavo krmnih mešanic za krmljenje živali, ki vsebujejo radioaktivne snovi nad določenimi mejami aktivnosti1988SFRJ, št. 6/88
Odlok o uporabi tujih standardov pri preskušanju učinkovitosti zadrževanja molekulskega in organskega joda na impregniranem aktivnem oglju za filtre za posebne namene 1986SFRJ, št. 9/86