Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBDOBJE 1976 - 1983

Leta 1976 je bil sprejet nov zakon, ki je že vseboval nekaj vsebinsko zelo ohlapnih določb o jedrski varnosti jedrskih objektov. V tistem času se je že gradila nuklearka v Krškem (gradbena dela so se pričela v letu 1975), zato je sprejetje novega zakona z vsaj minimalnimi naborom določb o jedrski varnosti logična. Leta 1979 je bil sprejet tudi prvi pravilnik, ki ureja področje jedrske varnosti, določal pa je pogoje za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, začetek obratovanja in uporabo jedrskih objektov. Še dlje je šel republiški zakon iz leta 1980 (ZIVIS), ki je kot prvi že v naslovu najavljal, da ureja tudi področje jedrske varnosti, prav tako pa je nekaj predpisov, izdanih na njegovi podlagi, urejalo do tedaj še neregulirana področja jedrske varnosti (vodenje evidence jedrskih snovi, pogoji za strokovno ter varnostno osebje v jedrskih objetih ipd.). ZIVIS je bil v veljavi vse do leta 2000.

 

V tem obdobju je tedanja država prvič sprejela tudi zakonodajo o civilni odgovornosti za jedrsko škodo. Po tem, ko je tedanja Jugoslavija postala pogodbenica Dunajske konvencije o civilni odgovornosti za jedrsko škodo, je leta 1978 sprejela tudi zvezni zakon, ki je v tedanji državi urejal to področje. Ta zakon je bil spremenjen leta 1979. V letu 1980 pa je bil sprejet še republiški zakon, ki je urejal zavarovanje odgovornosti za jedrsko škodo (višino zavarovanja za različne jedrske objekte). Republika Slovenija je v začetku novega tisočletja odstopila od Dunajske konvencije ter pristopila k Pariški, ki ureja isto področje, leta 2010 pa sprejela tudi nov zakon o odgovornosti za jedrsko škodo. Stari jugoslovanski predpisi tako sicer ne veljajo več, se pa še vedno deloma uporabljajo, zato so še vedno na voljo na naši spletni strani "veljavni predpisi".

 

Predpis (zvezni)LetoUradni list
Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji1976SFRJ, št. 54/76
Pravilnik o preiskovanju kontaminacije zraka, zemlje, rek, jezer in morja, trdnih in tekočih padavin, pitne vode ter hrane in krmil z radioaktivnimi snovmi1977SFRJ, št. 27/77
Pravilnik o mejah, ki jih ne sme presegati sevanje, kateremu so izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki imajo opravka z viri ionizirajočih sevanj1977SFRJ, št. 27/77
Pravilnik o dajanju v promet in uporabi radioaktivnih snovi, katerih aktivnost presega določeno mejo, rentgenskih in drugih aparatov, ki povzročajo ionizirajoča sevanja, ter o ukrepih za varstvo pred sevanjem teh virov1977SFRJ, št. 27/77
Pravilnik o periodičnih merjenjih delovnih mest izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem, o preverjanju kontaminacije delovnega okolja ter o preverjanju brezhibnosti merilnih instrumentov in varnostnih sredstev1977SFRJ, št. 27/77
Pravilnik o strokovni izobrazbi, zdravstvenih pogojih in zdravstvenih pregledih oseb, ki smejo delati z viri ionizirajočih sevanj1977SFRJ, št. 27/77
Pravilnik o načinu in pogojih za izpuščanje, hrambo, obdelavo in dokončno odlaganje radioaktivnih odpadnih snovi1977SFRJ, št. 27/77
Pravilnik o pogojih za lokacijo, graditev, poskusno obratovanje, začetek obratovanja in uporabo jedrskih objektov in naprav1979SFRJ, št. 25/79
Pravilnik o največjih dovoljenih mejah radioaktivne kontaminacije človekovega okolja in o dekontaminaciji1979SFRJ, št. 32/79
Pravilnik o pogojih, ob katerih je dovoljeno dajati v promet in uporabljati pitno vodo, živila on predmete splošne rabe, ki so kontaminirani z radioaktivnimi snovmi1979SFRJ, št. 32/79

 

Predpis (republiški)LetoUradni list
Zakon o izvajanju varstva pred ionizirajočimi sevanji in o ukrepih za varnost jedrskih objektov in naprav1980SRS, št. 28/80
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev jedrskih elektrarn, katerih dela in naloge so povezane z jedrsko varnostjo1980SRS, št. 32/80
Navodilo o načinu vodenja evidence o jedrskih gorivih, njihovi dobavi, proizvodnji in porabi ter o rokih poročanja1980SRS, št. 32/80
Sklep o imenovanju strokovne komisije za jedrsko varnost1980SRS, št. 32/80
Odločba o imenovanju pooblaščenih organizacij1980SRS, št. 32/80
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev, ki delajo z viri ionizirajočih sevanj ali v službah varstva pred sevanji ter o načinu ugotavljanja njihove usposobljenosti1981SRS, št. 9/81
Pravilnik o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah ter obveznem izpopolnjevanju in usposabljanju delavcev, ki opravljajo dela in naloge tehničnega in fizičnega zavarovanja radioaktivnih snovi, jedrskega goriva, jedrskih objektov in naprav, ter o načinu ugotavljanja njihove usposobljenosti1981SRS, št. 9/81
Pravilnik o načinu in rokih, v katerih so strokovne organizacije združenega dela, pooblaščene za dela in naloge s področja jedrske varnosti in organizacije združenega dela, ki upravljajo z jedrskimi objekti in napravami, dolžne voditi evidenco, poročati Republiškemu energetskemu inšpektoratu ter o načinu medsebojnega informiranja1981SRS, št. 12/81
Odločba o pooblastitvi zdravstvenih, strokovnih in raziskovalnih organizacij1981