Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VELJAVNI PREDPISI

  

Poleg slovenskih predpisov predstavljajo pomembno pravno podlago na področju jedrske in sevalne varnosti tudi ratificirane mednarodne pogodbe, predpisi Evropske unije in standardi  Mednarodne agencije za atomsko energijo.

 

.............................................................................................................................................................

 

Resolucije

 

 Velja odUr. l. RSPovezavaNeuradno besedilo 

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023 (ReJSV13-23)

02.07.2013

56/13

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16–25)

29.04.201631/16

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

 

 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

 

 Velja odUr. l. RSPovezava

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A)

06.01.2018

 

 

11.05.2019

76/17

 

 

26/19

[PisRS]

[html, pdf]

 

[PisRS]

[html, pdf]

 

NEURADNO BESEDILO ZVISJV-1 S KAZALOM, SPROTNIMI OPOMBAMI IN SKLICI [pdfdoc]

NEURADNO BESEDILO ZVISJV-1 S KAZALOM IN SKLICI [pdf, doc]

 

Stari ZVISJV (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11, 74/15 in 76/17 – ZVISJV-1) [PisRS] se skladno s 183. členom ZVISJV-1 uporablja v postopkih za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja, soglasja h gradnji objekta ali izvedbi gradbenih ali rudarskih del in dovoljenja za obratovanje, ki do uveljavitve ZVISJV-1 še niso bili dokončani ali glede katerih je bilo ob uveljavitvi ZVISJV-1 že vloženo pravno sredstvo. Skladno s 189. členom ZVISJV-1 je uporaba posameznih določb ZVISJV-1 odložena, do začetka uporabe teh določb pa se uporabljajo ustrezne določbe starega ZVISJV. 

 

  

Podzakonski predpisi

 

 

Uredbe Vlade

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

NPB* ali neuradno besedilo 

UV1

Uredba o sevalnih dejavnostih

07.04.2018

19/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

 Ravni izvzetja za radionuklide Ba-133, Y-88 in Po-209  

[pdf,pdf]

 

UV2

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji

04.04.2018

18/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

UV3

Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

28.04.2004

36/04

[htmlpdf]

 

 Uredba o spremembah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

07.10.2006

103/06

[htmlpdf]

[PisRS]

[pdf, doc]

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih20.12.201492/14

[html, pdf]

 

UV4

Uredba o nacionalnem radonskem programu21.03.201818/18

[html, pdf]

[PisRS]

[pdfdoc]

 Uredba o spremembi Uredbe o nacionalnem radonskem programu31.12.201886/18

[html, pdf]

 

UV5

Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov14.06.201838/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

UV6

Uredba o varovanju jedrskih snovi

22.04.200834/08

[PisRS]

[html,pdf]

[pdfdoc]

UV8

Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta

01.01.2015

92/14

[html, pdf]

[PisRS]

[pdf, doc]

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta27.06.201546/15

[html, pdf]

 

UV11Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora

02.03.2019

10/19

[PisRS][htmlpdf]

[pdf, doc]

 Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme

03.06.2006

52/06

[htmlpdf]

[PisRS]

[pdfdoc]

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme

15.05.2010

38/10

[htmlpdf]

 
 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin

10.10.2015

76/15

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

*neuradno prečiščeno besedilo

 

 

Pravilniki ministra, pristojnega za okolje

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

NPB* ali neuradno besedilo 

JV1

Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost

26.04.2003

35/03

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

JV2/

SV2

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

05.05.2018

27/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

JV3

Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

30.07.2016

50/16

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

JV4

Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih

14.05.2011

32/11

[PisRS]

[htmlpdf]

[pdfdoc]

JV5

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

10.12.2016

74/16

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

JV7

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

12.05.2006

49/06

[PisRS]

[htmlpdf]

[pdfdoc]

JV9

Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov

31.12.2016

81/16

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

JV10

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

05.05.2018

27/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

JV11

Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

24.03.2009

22/09

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

JV12Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi06.08.200875/08[html, pdf]

[PisRS][pdf, doc]

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi07.06.201441/14[html, pdf] 

*neuradno prečiščeno besedilo 

 

 

Pravilniki ministra, pristojnega za zdravje

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

NPB* ali neuradno besedilo

SV1

Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu

12.07.2003

62/03

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

SV2/

JV2

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

05.05.2018

27/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]
SV3Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene

02.06.2018

33/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

SV5

Pravilnik o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz

21.07.2018

47/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

SV6

Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

23.01.2004

2/04

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

SV7

Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

23.06.2018

39/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdfdoc]

SV7A

Pravilnik o pooblaščanju izvedencev varstva pred sevanji21.07.201847/18

[PisRS],

[html, pdf]

[pdf, doc]

SV8

Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj

07.07.2018

43/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

SV8A

Pravilnik o ukrepih varstva pred sevanji na nadzorovanih in opazovanih območjih21.07.201847/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

SV9

Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči

07.08.2010

59/10

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

 

Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka

08.09.2018

57/18

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

 Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

17.10.2015

74/15

[PisRS]

[html, pdf]

[pdf, doc]

 *neuradno prečiščeno besedilo

 

 Pravilniki ministra, pristojnega za notranje zadeveVelja odUr. l. RSPovezava
 

Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi

13.03.2013

17/13

[PisRS]

[html, pdf]

 Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi

22.02.2013

12/13

[PisRS]

[html, pdf]

 Pravilnik o opremi inšpektorjev, ki izvajajo inšpekcijsko nadzorstvo nad fizičnim varovanjem jedrskih in radioaktivnih snovi in objektov 16.06.201242/12

[PisRS]

[htmlpdf]

 

 

Odgovornost za jedrsko škodo

 Velja odUr. l. RSPovezava

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)

04.04.2011

77/10

[PisRS]

[html, pdf]

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1) s KOMENTARJEM

  

[pdf, doc]

Odlok o določitvi oseb, za katere sklenitev zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo ni potrebna

01.01.2011110/10

[PisRS]

[html, pdf]

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed)*

06.05.1978SFRJ, 22/78

[pdf]

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odgovornosti za jedrsko škodo*

28.07.1979SFRJ, 34/79

 

*preneha veljati z dnem začetka veljavnosti ZOJed-1 (4.4.2011), razen določbe 20. člena, ki se uporablja do začetka uporabe vseh določb ZOJed-1

  

 

Zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo (ZZOJed)**02.05.1980SRS, 12/80

[pdf]

[PisRS]

**preneha veljati z dnem začetka veljavnosti ZOJed-1 (4.4.2011)

   
Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja za jedrsko škodo***01.01.2002110/01

[PisRS]

[html, pdf]

***preneha veljati z dnem začetka veljavnosti ZOJed-1 (4.4.2011), uporablja pa se do začetka uporabe vseh določb ZOJed-1

   

 

Drugi predpisi

Spodnji predpisi ne sodijo v delovno področje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, spadajo pa v širši okvir urejanja miroljubne uporabe jedrske energije in varstva pred ionizirajočimi sevanji.

 

 

Izvoz blaga z dvojno raboVelja odUr. l. RSPovezava

Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR)

16.04.2004

37/04 

[PisRS]

Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo01.05.2010

34/10 

[PisRS]

Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/201226.11.201674/16

[PisRS]

 

Omejevalni ukrepiVelja odUr. l. RSPovezava

Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO)

22.12.2006

127/06

[PisRS]

Akt o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

15.01.2008

4/08

[PisRS]

 

Prevoz nevarnega blagaVelja odUr. l. RSPovezava

Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)

01.01.2000

33/06

[PisRS]

 

PomorstvoVelja odUr. l. RSPovezava

Pomorski zakonik (PZ)

12.05.2001

62/16

[PisRS]

 

Radioaktivni odpadkiVelja odUr. l. RSPovezava

Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod

03.09.1996

45/96

[PisRS]

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

21.05.199932/99

[PisRS]

Cenik storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

25.11.2000102/00[PisRS]

 

Nuklearna elektrarna KrškoVelja odUr. l. RSPovezava

Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR)

17.12.1994

47/03

[PisRS]

Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja v sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK

21.09.199653/96

[PisRS]

Uredba o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearne elektrarne Krško, d.o.o.

01.08.199854/98[PisRS]

Odredba o uporabi merskih enot, ki ne spadajo med dovoljene merske enote, v jedrski elektrarni Krško

27.04.200126/01[PisRS]

 

Rudarstvo - jedrske mineralne snoviVelja odUr. l. RSPovezava

Zakon o rudarstvu (ZRud-1)

10.08.2010

14/14

[PisRS]

Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU)

08.08.199222/06

[PisRS]

Uredba o preoblikovanju rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje Rudnika urana, p.o, v rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.

11.10.200179/01[PisRS]

Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh

05.03.200822/08[PisRS]

Pravilnik o tehničnih normativih za raziskovanje, pridobivanje in pripravo jedrskih mineralnih surovin

26.07.1986SFRJ, 39/85

[PisRS]

[pdf]

Pravilnik spremembah pravilnika o tehničnih normativih za raziskovanje, pridobivanje in pripravo jedrskih mineralnih surovin

26.07.1986SFRJ, 40/86

[PisRS]

[pdf]

 

Kazenski zakonik*Velja odUr. l. RSPovezava

Kazenski zakonik (KZ-1)

01.11.2008

50/12

[PisRS]

*Kazniva dejanja, povezana z jedrskimi snovmi in objekti ter viri ionizirajočih sevanj urejajo členi 108, 314, 332, 334 in 357

 

Fizično varovanjeVelja odUr. l. RSPovezava

Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1)

26.03.2011

17/11

[PisRS]

 

Ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesrečiVelja odUr. l. RSPovezava

Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.

/

/

[stran URSZR]

 

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečamiVelja odUr. l. RSPovezava

Zakon o varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)

29.10.1994

51/06

[PisRS]

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UVINZR)14.04.201224/12, 78/16 in 26/19[PisRS]

 

OkoljeVelja odUr. l. RSPovezava

Gradbeni zakon (GZ)

17.11.201761/17 

[PisRS]

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)28.04.200733/07[PisRS]
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)07.05.200439/06[PisRS]