Skoči na vsebino

VELJAVNI PREDPISI

  

Poleg slovenskih predpisov predstavljajo pomembno pravno podlago na področju jedrske in sevalne varnosti tudi ratificirane mednarodne pogodbe, predpisi Evropske unije in standardi  Mednarodne agencije za atomsko energijo.

 

.............................................................................................................................................................

 

Resolucije

 

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

Resolucija o jedrski in sevalni varnosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2023

2.7.2013

56/13

[register predpisov]

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16–25)

29.4.2016

31/16

[register predpisov]

   

 

 

 

 

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

 

 

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)

6.1.2018

76/17

[register predpisov]

[html, pdf]

 

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ZVISJV-1 S KAZALOM, SPROTNIMI OPOMBAMI IN SKLICI (doc)

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO ZVISJV-1 S KAZALOM IN SKLICI (doc)

 

Stari ZVISJV (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 – ZVO-1B, 60/11, 74/15 in 76/17 – ZVISJV-1)  [register predpisov] se skladno s 183. členom ZVISJV-1 uporablja v postopkih za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, dovoljenja za uporabo vira sevanja, soglasja h gradnji objekta ali izvedbi gradbenih ali rudarskih del in dovoljenja za obratovanje, ki do uveljavitve ZVISJV-1 še niso bili dokončani ali glede katerih je bilo ob uveljavitvi ZVISJV-1 že vloženo pravno sredstvo. Skladno s 189. členom ZVISJV-1 je uporaba posameznih določb ZVISJV-1 odložena, do začetka uporabe teh določb pa se uporabljajo ustrezne določbe starega ZVISJV. 

 

  

Podzakonski predpisi

  

 

Uredbe Vlade

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

NPB* s kazalom

UV1

Uredba o sevalnih dejavnostih

7. 4. 2018

19/18

[Uradni list RS]

[doc]

 Ravni izvzetja za radionuklide Ba-133, Y-88 in Po-209  

[pdf,pdf]

 

UV2

Uredba o mejnih dozah, referenčnih ravneh in radioaktivni kontaminaciji

4. 4. 2018

18/18

[Uradni list RS]

[doc]

UV3

Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

28.4.2004

36/04

[html,pdf]

 

 Uredba o spremembah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih

7.10.2006

103/06

[html,pdf]

[register predpisov]

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih20.12.201492/14

[Uradni list RS]

 

UV6

Uredba o varovanju jedrskih snovi

22.4.200834/08

[html,pdf]

[pdf,doc]

UV8

Uredba o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta

1.1.2015

92/14

[Uradni list RS]

[register predpisov]

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta27.6.201546/15

[Uradni list RS]

[register predpisov]

UV11Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin

1.1.2008

84/07

[html,pdf]

[pdf,doc]

 Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme

3.6.2006

52/06

[html,pdf]

 

[pdf,doc]

 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme

15.5.2010

38/10

[html,pdf]

 
 Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin

10.10.2015

76/15

[register predpisov] 
UV4Uredba o nacionalnem radonskem programu

21.3.2018

18/18

[Uradni list RS]

[doc]

UV5Uredba o zmanjšanju izpostavljenosti zaradi naravnih radionuklidov in preteklih dejavnosti ali dogodkov14.6.201838/18[Uradni list RS]

[doc]

*neuradno prečiščeno besedilo

 

 

Pravilniki ministra, pristojnega za okolje

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

NPB*

JV1

Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost

26.4.2003

35/03

[html,pdf]

[pdf,doc]

JV2/

SV2

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

5.5.2018

27/18

[register predpisov]

[register predpisov]

JV3

Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost

30.7.2016

50/16

[register predpisov]

[pdf,doc]

JV4

Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih14.5.201132/11

[html,pdf]

[pdf,doc]

JV5

Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

10.12.2016

74/16

[register predpisov]

[pdf,doc]

JV7

Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

12.5.2006

49/06

[html,pdf]

[pdf,doc]

JV9

Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov

31.12.2016

81/16

[register predpisov]

[pdf,doc]

JV10

Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti

5.5.2018

27/18

[register predpisov]

[register predpisov]

JV11

Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva

24.3.2009

22/09

[register predpisov]

[pdf,doc]

JV12

Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi

6.8.200875/08

[register predpisov]

[register predpisov]

 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi7.6.201441/14

[register predpisov]

 

 *neuradno prečiščeno besedilo 

 

 

Pravilniki ministra, pristojnega za zdravje

Velja od

Ur. l. RS

Povezava

NPB*

SV1

Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu

12.7.2003

62/03

[html, pdf]

[doc, pdf]

SV2/

JV2

Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti

5.5.2018

27/18

[register predpisov]

[register predpisov]

SV3Pravilnik o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene

2.6.2018

33/18

[Uradni list RS] 

SV4

Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem

31.12.2016

81/16

[register predpisov]

[register predpisov]

SV5

Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji

7.1.2017

83/16

[register predpisov]

[register predpisov]

SV6

Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev

23.1.2004

2/04

[html, pdf]

[doc, pdf]

SV7

Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj

23.6.2018

39/18

[Uradni list RS]

[doc]

SV8

Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj

4.2.2017

3/17

[register predpisov]

[register predpisov]

SV9

Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči

7.8.2010

59/10

[html, pdf]

 

SV10

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke

26.10.2004

110/24

[html, pdf]

[doc, pdf]

 Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti v pitni vodi

17.10.2015

74/15

[register predpisov] 

 *neuradno prečiščeno besedilo

 

 Pravilniki ministra, pristojnega za notranje zadeveVelja odUr. l. RSPovezava
 

Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi

13.3.2013

17/13

    [register predpisov]

 Odredba o določitvi programa osnovnega strokovnega usposabljanja in programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, ki izvaja fizično varovanje jedrskih objektov, jedrskih ali radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi

22.2.2013

12/13

    [register predpisov]

 Pravilnik o opremi inšpektorjev, ki izvajajo inšpekcijsko nadzorstvo nad fizičnim varovanjem jedrskih in radioaktivnih snovi in objektov 16.6.201242/12    [register predpisov]

 

  

     

 

 

Odgovornost za jedrsko škodo

 

Velja od

Ur. l.

Povezava

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1)

4.4.2011

77/10

[html, pdf]

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed-1) s KOMENTARJEM

  

[doc, pdf]

Odlok o določitvi oseb, za katere sklenitev zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo ni obvezna

1.1.2011

110/10

[html, pdf]

Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo (ZOJed)*

6.5.1978

SFRJ, 22/78

[pdf]*

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o odgovornosti za jedrsko škodo*

28.7.1979

SFRJ, 34/79

 

*preneha veljati z dnem začetka veljavnosti ZOJed-1 (4.4.2011), razen določbe 20. člena, ki se uporablja do začetka uporabe vseh določb ZOJed-1

 

 

 

Zakon o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo (ZZOJed)**

2.5.1980

SRS,

12/80

[pdf]**

**preneha veljati z dnem začetka veljavnosti ZOJed-1 (4.4.2011)

 

 

 

Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo***

1.1.2002

RS, 110/2001

[html, pdf]***

***preneha veljati z dnem začetka veljavnosti ZOJed-1 (4.4.2011), uporablja pa se do začetka uporabe vseh določb ZOJed-1

 

 

 

  

Drugi predpisi

Spodnji predpisi ne sodijo v delovno področje Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, spadajo pa v širši okvir urejanja miroljubne uporabe jedrske energije in varstva pred ionizirajočimi sevanji.

 

 

Izvoz blaga z dvojno rabo

Povezava

Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (ZNIBDR)

[register predpisov]

Uredba o načinu izdaje dovoljenj in potrdil ter vlogi Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

[register predpisov]

Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 267/2012

[register predpisov]

  

 

Omejevalni ukrepi

Povezava

 

Zakon o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO)

[register predpisov]

Akt o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za omejevalne ukrepe

[register predpisov]

  
 
 

 

Prevoz nevarnega blaga

 

Povezava

Zakon o prevozu nevarnega blaga (ZPNB)

[register predpisov]

 
 
 

 

 

Pomorstvo

 

Povezava

Pomorski zakonik (PZ)

[register predpisov]

  

 

Radioaktivni odpadki

 

Povezava

Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, v javni gospodarski zavod

[register predpisov]

Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

[register predpisov]

Cenik storitev javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki

[register predpisov]

  
  

 

Nuklearna elektrarna Krško

 

Povezava

Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR)

[register predpisov]

Navodilo o načinu obračunavanja in plačevanja v sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK

[register predpisov]

Uredba o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje Nuklearne elektrarne Krško, d.o.o.

[register predpisov]

Odredba o uporabi merskih enot, ki ne spadajo med dovoljene merske enote, v jedrski elektrarni Krško

[register predpisov]

  
  

 

Rudarstvo - jedrske mineralne snovi

 

Povezava

Zakon o rudarstvu

[register predpisov]

Zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU)

[register predpisov]

Uredba o preoblikovanju rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje Rudnika urana, p.o, v rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d.o.o.

[register predpisov]

Uredba o določitvi območja in višini nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju Rudnika urana Žirovski vrh

[register predpisov]

Pravilnik o tehničnih normativih za raziskovanje, pridobivanje in pripravo jedrskih mineralnih surovin

[pdf]

Pravilnik spremembah pravilnika o tehničnih normativih za raziskovanje, pridobivanje in pripravo jedrskih mineralnih surovin

[pdf]

  

  
 

Kazenski zakonik

 

 

Povezava

Kazenski zakonik (KZ)

Kazniva dejanja, povezana z jedrskimi snovmi in objekti ter viri ionizirajočih sevanj urejajo členi 108, 314, 332, 334 in 357

[register predpisov]

  
  

 

Fizično varovanje

 

Povezava

Zakon o zasebnem varovanju

[register predpisov]

  
  

 

Ukrepanje ob jedrski ali radiološki nesreči

 

Povezava

Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0.

[stran URSZR]