Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI EU

Primarna zakonodaja

 

Temeljni akt Evropske unije na področju miroljubne uporabe jedrske energije je Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM). Je del t.i. primarne evropske zakonodaje, ki določa temeljna pravila delovanja EU in pristojnosti njenih institucij.

 

slovensko besedilo pogodbe

angleško besedilo pogodbe

 

 

EURATOM pogodba je bila podpisana v Rimu 25. marca 1957 in je začela veljati 1. januarja 1958 hkrati s Pogodbo o Evropski gospodarski skupnosti, sedaj pa je prevzeta v Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

 

Več o EURATOM pogodbi si lahko preberete na straneh EU  (stran ni na voljo v slovenskem jeziku).

 

Sekundarna zakonodaja

 

Na podlagi EURATOM pogodbe (v manjši meri pa tudi na podlagi nekaterih drugih pogodb) so bili sprejeti številni pravni akti t.i. sekundarne zakonodaje (direktive, uredbe, odločbe, priporočila, mnenja) na področju jedrske in sevalne varnosti.

 

Najpomembnejši akti jedrske in sevalne varnosti (povezave na strani EU, kjer so besedila aktov v vseh jezikih EU):

 

 Jedrska varnost

Povezava

1.

Direktiva Sveta 2009/71/Euratom z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za varnost jedrskih objektov

[stran EU]

 Direktiva Sveta 2014/87/Euratom z dne 8. julija 2014 o spremembi Direktive 2009/71/Euratom o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov

[stran EU]

 

 Varstvo pred sevanji

Povezava

1.Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (določbe te direktive je potrebno v nacionalne zakonodaje prenesti do 6.2.2018, do tedaj se uporabljajo spodnje razveljavljene direktive)

[stran EU]

2.Direktiva Sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996, ki določa temeljne varnostne standarde za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki izhajajo iz ionizirajočih sevanj

[stran EU]

3.Direktiva Sveta 97/43/Euratom z dne 30. junija 1997 o varstvu zdravja posameznikov pred nevarnostjo ionizirajočega sevanja zaradi izpostavljenosti sevanju v zdravstvu in o razveljavitvi Direktive 84/466/Euratom

[stran EU]

4.Direktiva Sveta z dne 4. decembra 1990 o operativni zaščiti zunanjih delavcev, ki so med svojimi dejavnostmi na nadzorovanih območjih izpostavljeni nevarnosti ionizirajočega sevanja (90/641/Euratom)  

[stran EU]

5.Direktiva Sveta 2003/122/Euratom z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov invirov neznanega izvora

[stran EU]

6.

Priporočilo Komisije z dne 8. junija 2000 o uporabi Člena 36 Euratom pogodbe o nadzoru stopnje radioaktivnosti v okolju za namene ocenjevanja izpostavljenosti prebivalstva kot celote (2000/473/Euratom)*

[stran EU]

7.

Priporočilo Komisije z dne 26. julija 1991 o uporabi tretjega in četrtega odstavka Člena 33 Euratom pogodbe (91/444/Euratom)*

[stran EU]

8.Direktiva Sveta 2013/51/Euratom z dne 22. oktobra 2013 o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka

[stran EU]

*obe priporočili s tega področja nista na voljo v slovenskem jeziku

 

 

Radioaktivni odpadki

Povezava

1.Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki

[stran EU]

2.

Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva

[stran EU]

3.

Odločba Komisije z dne 5. marca 2008 o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom

[stran EU]

 Popravek Odločbe Komisije 2008/312/Euratom z dne 5. marca 2008 o določitvi standardne listine za nadzorovanje in kontrolo pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva iz Direktive Sveta 2006/117/Euratom

[stran EU]

4.Priporočilo Komisije z dne 15. septembra 1999 o sistemu razvrščanja radioaktivnih odpadkov v trdni obliki (99/669/EC, Euratom)*

[stran EU]

5.Priporočilo Komisije z dne 11. oktobra 2010 o uporabi člena 37 Pogodbe Euratom (2010/635/Euratom)

[stran EU]

6.

Priporočilo komisije z dne 18. decembra 2003 o standardiziranih podatkih o atmosferskih in tekočinskih radioaktivnih izpustih v okolje iz jedrskih elektrarn in obratov za predelavo med normalnim obratovanjem (2004/2/Euratom)*

[stran EU]

7.Priporočilo komisije z dne 4. decembra 2008 o merilih za izvoz radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva v tretje države

[stran EU]

8.

Priporočilo komisije z dne 7. julija 2009 o varnem in učinkovitem sistemu posredovanja listin in informacij v zvezi z določbami Direktive Sveta 2006/117/Euratom (2009/527/Euratom)

[stran EU]

  *ta priporočila niso na voljo v slovenskem jeziku

 

 Pošiljanje radioaktivnih snovi

Povezava

1.Uredba Sveta (Euratom) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami

[stran EU]

 

 

Varovanje jedrskih snovi

Povezava

1.   Sporazum med Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Zvezno republiko Nemčijo, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo o izvajanju člena III(1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja

[stran EU]

2.Dodatni Protokol k Sporazumu med Republiko Avstrijo, Kraljevino Belgijo, Kraljevino Dansko, Republiko Finsko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Kraljevino Nizozemsko, Portugalsko republiko, Kraljevino Španijo, Kraljevino Švedsko, Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo pri izvajanju člena III(1) in (4) Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja

[stran EU]

3.Uredba Komisije (Euratom) št. 302/2005 z dne 8. februarja 2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih

[stran EU]

4.

Priporočilo Komisije z dne 11.2.2009 o izvajanju sistema knjigovodstva in kontrole jedrskih snovi upravljavcev jedrskih objektov

[slo pdf] [ang pdf]

 

5.

Priporočilo Komisije z dne 15. decembra 2005 za uporabo Uredbe (Euratom) št. 302/2005 o uporabi določb Euratom o nadzornih ukrepih

[slo pdf] [ang pdf]

 

 

Izvoz blaga z dvojno rabo

Povezava

1.

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

[stran EU]

2.

Uredba (EU) št. 1232/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

[stran EU]

 

 Obveščanje v primeru jedrske nesreče 

Povezava

1.Direktiva Sveta z dne 27. novembra 1989 o obveščanju prebivalstva o ukrepih za varovanje zdravja, ki jih je treba izvajati, in o ravnanju ob radiološkem izrednem dogodku (89/618/Euratom)

[stran EU]

2.

Odločba Sveta z dne 14. decembra 1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku (87/600/Euratom)

[stran EU]

    

 

Uporaba kontaminirane hrane in krme

 
 

Post-Černobilske uredbe

Povezava

1.Uredba Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

[stran EU]

2.Uredba Sveta (ES) št. 616/2000 z dne 20. marca 2000 o spremembi Uredbe (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

[stran EU]

3.

Uredba Komisije (ES) št. 1609/2000 z dne 24. julija 2000 o določitvi seznama proizvodov, ki so izvzeti iz uporabe Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

[stran EU]

4.

Uredba Komisije (ES) št. 1635/2006 z dne 6. novembra 2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 737/90 o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov, ki izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil

[stran EU]

 

 

Uredbe v zvezi z jedrsko nesreču v Fukushimi, Japonska

Povezava

1.Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima

[stran EU]

2.Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 351/2011 z dne z 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

[stran EU]

3.Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 351/2011 z dne z 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

[stran EU]

4.Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 506/2011 z dne 23. maja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

[stran EU]

5.Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 657/2011 z dne 7. julija 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

[stran EU]

6.Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011

[stran EU]

 Stran EU, posvečena jedrski nesreči v Fukushimi ter ukrepih EU v zvezi s to nesrečo

[stran EU]

 

 

Bodoče nesreče

Povezava

1.Uredba Sveta (EURATOM) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti

[stran EU]

2.Uredba sveta (EURATOM) št. 2218/89 z dne 18. julija 1989 o spremembi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 o maksimalnih dovoljenih ravneh radioaktivne kontaminacije živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nesreči

[stran EU]

3.Uredba Komisije (EURATOM) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti

[stran EU]

4.Uredba Komisije (EURATOM) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nesreči

[stran EU]

5.Uredba Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti

[stran EU]

6. Uredba Sveta (Euratom) 2016/52 z dne 15. januarja 2016 o najvišjih dovoljenih stopnjah radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali katerem koli drugem radiološkem izrednem dogodku in razveljavitvi Uredbe (Euratom) št. 3954/87 ter uredb Komisije (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/90[stran EU]

 

 

Radon

Povezava

1.Priporočilo Komisije z dne 21. februarja 1990 o varovanju prebivalstva pred izpostavljenostjo radonu v zaprtih prostorih (90/143/Euratom)*

[stran EU]

2.Priporočilo Komisije z dne 20. decembra 2001 o varovanju prebivalstva pred izpostavljenostjo radonu pri oskrbi s pitno vodo (2001/928/Euratom)*

[stran EU]

  *obe priporočili s tega področja nista na voljo v slovenskem jeziku

 

   

 

Odgovornost za jedrsko škodo

Povezava

1.

Odločba Sveta z dne 8. novembra 2007 o odobritvi Republiki Sloveniji, da v interesu Evropske skupnosti ratificira Protokol z dne 12. februarja 2004 o spremembah Pariške konvencije z dne 29. julija 1960 o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije (2007/727/ES)

[stran EU]