Skoči na vsebino

UPORABA VIROV

Navodila za delo

Imetnik dovoljenja za uporabo vira sevanja mora imeti pisna navodila za varno delo z viri sevanja in ukrepanje v primeru izrednega dogodka, v skladu s katerimi se morajo ravnati delavci.

Pisna navodila morajo biti na razpolago na delovnem mestu in pisana v jeziku, ki ga delavci razumejo, ter morajo vsebovati opis poteka dela in zaščitnih ukrepov za delavce, ki delajo z virom sevanja.

 

Nadzor in meritve

Uporabnik virov sevanja mora zanje v rednih obdobjih poskrbeti za nadzor in meritve, ki jih izvede pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji. V tem primeru gre za zakonsko obvezo uporabnika vira, kjer je pogostnost izvajanja:

 • najmanj enkrat na 6 mesecev za vire sevanja, zaradi katerih je ali bi lahko bil objekt sevalni objekt ali manj pomemben sevalni objekt,
 • najmanj enkrat na tri leta za vire sevanja, za katere je dovolj vpis vira sevanja v register virov sevanj,
 • najmanj enkrat na pet let za ionizacijske javljalnike požara,
 • najmanj enkrat letno za ostale vire sevanja (v večini primerov).

Vzdrževanje, umerjanje virov, merjenje in podobna dela

Poleg zgoraj omenjenih obveznosti mora imetnik vira določiti in izvajati še različna dela na virih sevanja.

Tako mora imetnik vira sevanja zagotoviti:

 • redno pregledovanje in vzdrževanje virov sevanja ter varnostnih in opozorilnih sistemov,
 • redno pregledovanje in preverjanje lastnosti in zaščite virov sevanja,
 • pri delih z odprtimi viri sevanja redno merjenje specifične aktivnosti radionuklidov v zraku in površinske kontaminacije delovnih površin,
 • oceno časa izpostavljenosti ionizirajočemu sevanju.

POZOR! Če servisna dela opravlja tuja organizacija, mora ta obvezno imeti veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v svoji državi. Če je to pridobljeno pod enakovrednimi pogoji in po enakovrednih postopkih v Sloveniji, ji URSJV izda potrdilo za zunanjega izvajalca sevalnih dejavnosti.

Prenašanje virov znotraj prostorov

Kadar se prenaša vire sevanja, jih je treba prenašati ali prevažati znotraj prostorov imetnika sevalnega dovoljenja v zaščitnih vsebnikih ali posodah, ki preprečujejo uhajanje radioaktivnih snovi v okolje in hkrati zagotavljajo, da so prejete doze oseb pod predpisanimi mejnimi dozami.

Zaščitni vsebniki ali posode se morajo na enostaven način odpirati in zapirati ter imeti oznako in čitljiv napis, iz katerih je jasno razvidna vrsta virov sevanj, njihova aktivnost in datum začetne aktivnosti.

 

POZOR! Za odpiranje posod z lahko hlapljivimi in vnetljivimi radioaktivnimi snovmi mora proizvajalec posod določiti posebne varnostne ukrepe. Posode, ki vsebujejo radioaktivne tekočine, morajo biti v kovinskih ali plastičnih vsebnikih, katerih prostornina je tolikšna, da lahko, če se posoda poškoduje, zadržijo vso tekočino.

Prevažanje virov zunaj območja sevalne dejavnosti

Imetniki prenosnih virov sevanja morajo ob prevažanju le teh izven območja sevalne dejavnosti upoštevati določbe Zakona o prevozu nevarnega blaga, ki vsebuje Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti (ADR).

Shranjevanje

V primeru prenosnih virov je pomembno njhovo varno shranjevanje, ko ti niso v uporabi. Za shranjevanje mora imeti imetnik urejeno shrambo, ki mora zadoščati naslednjim pogojem:

 • prostori so zgrajeni in opremljeni tako, da so hitrosti doz na zunanji površini stavbe ali prostora takšne, da ne povzročajo preseganja predpisanih mejnih doz za prebivalstvo,
 • radioaktivnih snovi ni dovoljeno shranjevati skupaj z drugimi nevarnimi snovmi,
 • kraj in zgradba shrambe morata biti taka, da je nevarnost pred požarom in poplavo minimalna,
 • če se pri shranjevanju radioaktivnih snovi sproščajo radioaktivni plini, hlapi ali aerosoli, mora imeti shramba ustrezno prezračevanje.

Vodenje evidenc

Imetnik HASS mora posredovati Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost kopijo evidence v elektronski ali pisni obliki (94. člen Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 27/2006)). Obrazec: EvidencaHASS.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Nazaj: Uporabno dovoljenje

Naprej: Obnavljanje dovoljenj