Skoči na vsebino

PRENEHANJE UPORABE

Če izvajalec sevalne dejavnosti vira sevanja ne uporablja več, mora v roku 15 dni o tem obvestiti URSJV.
Ko uporabnik preneha uporabljati vir sevanja in se ga želi znebiti, ga lahko proda drugemu izvajalcu sevalne dejavnosti doma ali v tujini ali pa ga proglasi za radioaktivni odpadek in ga odda Agenciji RAO. Dokler vir še ima, mora z njim ravnati (shranjevanje, navodila, pregledi ipd.) tako kot med uporabo!

 

Če gre za radioaktivno snov, jo mora izvajalec sevalne dejavnosti v roku treh mesecev predati izvajalcu obvezne javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju. Izvajalec sevalne dejavnosti mora v roku 8 dni po prenosu vira sevanja dostaviti URSJV primopredajno listino, s katero se dokumentira prenos.
Če gre za rentgensko napravo, jo mora izvajalec sevalne dejavnosti v roku šestih mesecev po prenehanju uporabe predati pooblaščeni strokovni organizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti, jo vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju ali javiti URSJV, da namerava rentgensko napravo shraniti kot rezervo.

 

POZOR! Izvajalec sevalne dejavnosti mora v roku 8 dni po prenosu vira sevanja dostaviti URSJV kopijo primopredajne listine ali dokazila o uničenju.

Predaja javni službi

V primeru predaje izvajalcu obvezne javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki je odgovorna Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO), ki izvaja javno službo in upravlja centralno skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju (Dol pri Ljubljani). Več informacij o sprejemu odpadkov v skladišče najdete na njihovi spletni strani.

Prodaja

Imetnik radioaktivnega vira sme predati vir drugemu slovenskemu imetniku le, če ima slednji ustrezno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti.

Izvoz ali iznos

* Podrobnosti iznosa

* Obrazec

* Predvideni čas trajanja postopka

* Podrobnosti izvoza

* Obrazec

* Predvideni čas trajanja postopka

Če imetnik vira sevanja namerava le tega prodati ali vrniti proizvajalcu oziroma dobavitelju v tujino, opravi izvoz ali iznos vira sevanja. Če je ciljna država članica EU, govorimo o iznosu, če vir pošiljamo v druge države, pa o izvozu.

V primeru iznosa virov sevanja je za izpolnjevanje standardnega EU obrazca zadolžen tuji prejemnik, slovenska organizacija pa mora v skladu z zakonodajo EU v roku treh mesecev poročati o opravljenem iznosu ustreznemu tujemu upravnemu organu v državi prejemnici. Seznam tujih (EU) upravnih organov dobite na posebni strani.
Za izvoz virov sevanja je potrebno pridobiti izvozno dovoljenje. Stranka pošlje na URSJV kolkovano vlogo (uporabi se lahko obrazec URSJV; podrobnosti so na posebni strani).

 

POZOR! Za rentgenske naprave izvozno dovoljenje ni potrebno.

 

POZOR! Za jedrske snovi je ne glede na ciljno državo potrebno izvozno dovoljenje.

Opustitev nadzora

Predvsem v primeru virov sevanja s kratkoživimi izotopi lahko aktivnost pade pod ti. mejo opustitve nadzora. Takih snovi se ne obravnava več kot radioaktivne, če specifična aktivnost radioaktivne snovi ne presega vrednosti, posebej določenih v Uredbi o sevalnih dejavnostih (tabela 3).

Nazaj: Obnavljanje dovoljenj

Naprej: Opis postopka