Skoči na vsebino

EVIDENCA VIROV

Namen vodenja evidenc je, da se prepreči izguba in nekontrolirana uporaba virov sevanja predvsem pa nepotrebna gospodarska škoda ter nenadzorovana obsevanost delavcev ali prebivalstva.

 

Kako vodimo evidence?

Vodenje evidenc o virih sevanja ureja 9. člen pravilnika JV2/SV2.

 

Izvajalec sevalne dejavnosti mora shranjevati dokumentacijo in voditi evidenco o:

 • šifri, datumu priglasitve sevalne dejavnosti, datumu izdaje in datumu veljavnosti dovoljenja za sevalno dejavnost in posameznih dovoljenj za vire sevanj,
 • številu in lastnostih virov sevanja, zaščitnih vsebnikih oziroma napravah, ki jih uporablja,
 • programski opremi, pomembni za delo z virom sevanja in varstvo pred sevanji,
 • datumih začetka uporabe virov sevanja,
 • kraj (naslov), kjer je vir sevanja nameščen, se uporablja ali shranjuje,
 • če gre za odprte vire sevanja: vrsto, količino in aktivnost radioaktivnih izotopov ob nabavi ter njihovo količino in aktivnost, porabljeno pri izvajanju sevalne dejavnosti in kontaminacijah delovnega okolja ali oseb,
 • datumu in podrobnostih pregledov vira sevanja, ki jih opravi pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji,
 • posegih na viru sevanja, vključno z vzdrževanjem,
 • poročilih in mnenjih pooblaščenega izvedenca o stanju varstva pred sevanji,
 • imenu in priimku odgovorne osebe za varstvo pred sevanji ter njenih dokazilih o usposabljanju iz varstva pred sevanji,
 • poklicno izpostavljenih delavcih ter njihovih dokazilih o usposabljanju iz varstva pred sevanji,
 • zdravniških pregledih delavcev, ki delajo z viri sevanja.

Za visokoaktivne vire sevanja mora imetnik poleg podatkov iz prejšnjega odstavka voditi evidenco tudi o:

 • vrsti uporabljenega radionuklida,
 • vrsti vira sevanja,
 • certifikatu za snov posebne oblike,
 • fizikalnih in kemičnih lastnostih visokoaktivnega vira sevanja,
 • datumu proizvodnje ali datumu, ko je bil visokoaktivni vir sevanja prvič dan na trg,
 • aktivnosti na dan proizvodnje ali na dan, ko je bil visokoaktivni vir sevanja prvič dan na trg,
 • podatkih o proizvajalcu ali dobavitelju visokoaktivnega vira sevanja (ime, naslov, država),
 • podatkih o datumu prevzema visokoaktivnega vira sevanja in o imenu, naslovu in državi pravne ali fizične osebe, od katere je bil vir prevzet (proizvajalec, dobavitelj ali kdo drug),
 • podatkih o datumu prenosa visokoaktivnega vira sevanja drugemu imetniku in o imenu, naslovu in državi pravne ali fizične osebe, kateri je bil visokoaktivni vir sevanja predan (proizvajalec, dobavitelj, centralno skladišče radioaktivnih odpadkov ali kdo drug),
 • identifikacijski številki visokoaktivnega vira sevanja,
 • identifikacijski številki kapsule,
 • datumu morebitne izgube, kraje ali najdbe visokoaktivnega vira sevanja.

 

Za vodenje in poročanje o evidencah visokoaktivnega vira sevanja lahko uporabite obrazec URSJV (pdf).

 

Kopijo celotne evidence o visokoaktivnem viru sevanja (drugi odstavk 9. člena pravilnika JV2/SV2) morate posredovati URSJV, kot določa 94. člen pravilnika JV2/SV2, elektronsko ali pisno:

 • takoj po pridobitvi vira sevanja,
 • vsakih 12 mesecev,
 • takoj po spremembi podatkov iz drugega odstavka 9. člena pravilnika JV2/SV2,
 • takoj ob spremembi lastništva vira sevanja, pri čemer je treba sporočiti ime novega imetnika,
 • takoj po tem, ko imetnik ne poseduje več nobenega vira in
 • na zahtevo URSJV.