Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

EVIDENCA VIROV

Kako vodimo evidence?

Namen vodenja evidenc je, da se prepreči izguba in nekontrolirana uporaba virov sevanja predvsem pa nepotrebna gospodarska škoda ter nenadzorovana obsevanost delavcev ali prebivalstva.

 

Vodenje evidenc o virih sevanja ureja 12. člen pravilnika JV2/SV2.

 

Izvajalec sevalne dejavnosti mora med izvajanjem sevalne dejavnosti in najmanj tri leta po prenehanju izvajanja shranjevati dokumentacijo in voditi evidenco o:

 1. izdanih veljavnih upravnih aktih za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja;
 2. številu in lastnostih virov sevanja;
 3. vsebnikih oziroma napravah, ki jih uporablja;
 4. programski opremi, pomembni za delo z virom sevanja in varstvo pred sevanji;
 5. datumu začetka uporabe virov sevanja;
 6. kraju (naslovu), kjer se vir sevanja uporablja ali shranjuje;
 7. predaji virov sevanja drugemu imetniku dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti;
 8. predaji radioaktivnih virov sevanja, ki se ne uporabljajo več, izvajalcu obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ali vračanju proizvajalcu ali dobavitelju;
 9. če gre za odprte vire sevanja: vrsti, količini in aktivnosti radionuklidov ob nabavi, lokaciji uporabe, količini in aktivnosti radionuklidov, porabljenih pri izvajanju sevalne dejavnosti in kontaminacijah delovnega okolja ali oseb, prenosih drugim osebam in izpustih v okolje;
 10. pregledu in meritvah virov sevanja iz 53. člena tega pravilnika in nadzornih meritvah na nadzorovanih in opazovanih območjih iz pravilnika, ki ureja obveznosti izvajalca sevalnih dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj;
 11. posegih pri viru sevanja, vključno z vzdrževanjem vsebnika oziroma naprave z virom sevanja;
 12. poročilih in mnenjih pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji;
 13. podatkih o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji in njenih dokazilih o usposabljanju iz varstva pred sevanji;
 14. podatkih o delavcih, vključenih v izvajanje sevalne dejavnosti, vključno s podatki o izmerjenih dozah, opravljenih usposabljanjih in preverjanjih usposobljenosti ter opravljenih zdravstvenih nadzorih skladno z oceno varstva pred sevanji.

 

Za visokoaktivne vire sevanja mora lastnik podatke iz 1. do 6. točke prejšnjega seznama voditi na standardnem evidenčnem listu za visokoaktivne zaprte vire sevanja iz priloge 3 pravilnika JV2/SV2 (pdf, docx).

 

Kopijo celotne evidence o visokoaktivnem viru sevanja (tretji odstavek 12. člena pravilnika JV2/SV2) morate posredovati URSJV elektronsko ali pisno, in sicer:

 • takoj po pridobitvi vira sevanja,
 • vsakih 12 mesecev,
 • takoj po spremembi podatkov iz drugega odstavka 9. člena pravilnika JV2/SV2,
 • takoj ob spremembi lastništva vira sevanja, pri čemer je treba sporočiti ime novega imetnika,
 • takoj po tem, ko imetnik ne poseduje več nobenega vira in
 • na zahtevo URSJV.