Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZGODOVINA

Republiški komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo je bil do leta 1987 pristojen za zadeve, ki se nanašajo na varnost jedrskih objektov in na inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške prisojnosti, ki urejajo varnost jedrskih objektov. Komite za energetiko, industrijo in gradbeništvo je leta 1982 izdal dovoljenje za komercialno obratovanje Nuklearne elektrarne Krško.

 

Leta 1987 je bila z Zakonom o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ustanovljena kot samostojen upravni organ Republiška uprava za jedrsko varnost (RUJV). RUJV je bila pristojna za zadeve, ki se nanašajo na varnost jedrskih objektov in na inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov iz republiške prisojnosti, ki urejajo varnost jedrskih objektov.

 

RUJV je z Zakonom o organizaciji o delovnem področju republiške uprave (Ur. list RS št. 27/91), ki je začel veljati 28.julija 1991, postala upravni organ v sestavi Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora in je bila pristojna za opravljanje upravnih in strokovnih zadev, ki se nanašajo na: jedrsko varnost; prevoz jedrskih in radioaktivnih materialov, materialno bilanco jedrskih materialov, odgovornost za jedrsko škodo, kvalificiranost osebja uporabnikov jedrskih objektov in njihovo šolanje, zagotovitev kvalitete, inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo jedrske objekte, ter na druge zadeve s tega področja, določene z zakonom.

Z Zakonom o organizaciji in delovnem področju ministrstev (UR. list RS 71/94), ki je bil sprejet novembra 1994, se je RUJV preimenovala v Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (v nadaljnjem besedilu URSJV). Z novim zakonom se je delno razširila tudi njena pristojnost na področje radiološke varnosti jedrskih objektov ter na fizično zaščito jedrskih materialov in jedrskih objektov.

 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 11. julija 2002 sprejel Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. Zakon je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 67/2002, in je začel veljati 1. oktobra 2002. Novi zakon je prilagojen zahtevam predpisov Evropske unije na področju sevalne in jedrske varnosti ter mednarodnopravnih aktov, ki jih je Republika Slovenija nasledila, jih že ratificirala ali pa je njihova podpisnica. Z novim zakonom so se pristojnosti URSJV razširile na nadzor radioaktivnosti izven jedrskih objektov razen na področju medicine in veterinarstva.