Skoči na vsebino

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Poslanstvo

Zagotavljamo, da je preprečen ali omejen škodljiv vpliv ionizirajočega sevanja na ljudi in okolje ter da se viri ionizirajočega sevanja uporabljajo zgolj v miroljubne namene.

 

Vizija

Najvišja raven sevalne in jedrske varnosti, čim manjša sevalna obremenitev ljudi in okolja, uporaba virov ionizirajočega sevanja zgolj v miroljubne namene.

URSJV je zaradi svoje strokovnosti, neodvisnosti in odnosa do strank v domovini visoko spoštovan upravni organ, v tujini pa vzor za podobne upravne organe s področja jedrske in sevalne varnosti.

Vrednote

I. ZAKONITOST
Upoštevamo in uveljavljamo zakonodajo Republike Slovenije.


II. STROKOVNOST
Aktivno spremljamo in spodbujamo razvoj stroke v državi in zlasti na URSJV. Pri svojem delu upoštevamo najnovejša strokovna dognanja.


III. JAVNI INTERES IN INTERES STRANKE
Skrbimo, da pri zagotavljanju najvišje ravni jedrske in sevalne varnosti in preprečevanju škodljivih vplivov ionizirajočega sevanja prevlada javni interes nad interesom posamezne stranke.


IV. JAVNOST DELA
URSJV odprto in redno komunicira z javnostmi.


V. UČINKOVITOST
Delo opravljamo gospodarno in v čim krajšem času v korist javnosti in uporabnikov storitev.


VI. ODLIČNOST IN USTVARJALNOST
Iščemo boljše rešitve, ki jih uvajamo v vsakodnevnem delu svoje organizacije, spodbujamo pa tudi spremembe zakonodaje.


VII. SODELOVANJE
Delujemo kot skupina s skupnimi cilji.
Odprto sodelujemo med seboj in si izmenjujemo informacije, upoštevajoč organizacijsko strukturo.
Sodelujemo z drugimi deležniki pri doseganju ciljev, pomembnih za državo.


VIII. UPORABA INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJ
Uporabljamo sodobne informacijske tehnologije vedno iščoč rešitve za izboljšanje učinkovitosti in prijaznosti do strank.


IX. SKRB ZA PODOBO URSJV
S svojim delom in obnašanjem skrbimo za dobro podobo URSJV