Skoči na vsebino

POSLOVNA POLITIKA

>> Poslovnik URSJV

 

Poslovna politika URSJV (tudi Politika kakovosti) temelji na poslanstvu, viziji in vrednotah URSJV. Izhaja iz razumevanja potreb, pričakovanj in zahtev strank URSJV in širše družbe. Poslovna politika URSJV je usklajena s Politiko kakovosti slovenske javne uprave.

 

Vodstvo URSJV se zaveda, da je v celoti odgovorno za vzpostavitev, izvajanje, vzdrževanje in stalno izboljševanje sistema vodenja.

 

Vodstvo se zavezuje, da bo stalno sledilo viziji, poslovni politiki in strateškim ciljem URSJV.

 

Vodstvo URSJV se tudi zaveda, da dosledno spoštovanje naših vrednot in etičnih načel, določenih v Kodeksu ravnanja javnih uslužbencev in Kodeksu etike  javnih uslužbencev državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, prispeva k zagotavljanju visoke ravni jedrske in sevalne varnosti.

 

Vodstvo s sprejetimi ukrepi in osebnimi zgledi sledi poslovni politiki, k temu spodbuja vse zaposlene ter tako prispeva k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja in k uspešnemu poslovanju. Ustreznost poslovne politike redno preverjamo.

 

Vodstvo zagotavlja, da so z vizijo, poslanstvom, vrednotami, poslovno politiko ter cilji stalno seznanjeni vsi zaposleni, da jih razumejo in izvajajo na vseh nivojih uprave.

 

Poslovno politiko uveljavljamo s stalnim izboljševanjem procesov s sproščanjem ustvarjalnosti, nadarjenosti, s pozitivno energijo in motiviranjem vseh zaposlenih. Zaposleni pri svojem delu izpolnjujejo zahteve sistema vodenja, ki vplivajo na varnost, zdravje, okolje, varovanje, kakovost, gospodarnost ter zadovoljstvo strank in ostalih vpletenih kot tudi zadovoljstvo zaposlenih. Zaposleni se zavedajo, da je zagotavljanje varnosti osnovna zahteva pri izvajanju vseh dejavnosti URSJV.

 

Vsak zaposleni na svojem področju in vsi zaposleni kot celota uresničujemo in izboljšujemo naš sistem dela. Vsak zaposleni je odgovoren za kakovostno in pravočasno izvajanje nalog iz svojega področja dela.

 

Cilje določamo kot dolgoročne cilje in cilje v letnih planih. Cilji so časovno opredeljeni in merljivi ter imajo določenega nosilca. Cilje pregledujemo vsake 4 mesece, ko ugotavljamo izpolnjevanje zahtev iz letnega plana, z izvajanjem notranjih in zunanjih presoj ter letnih vodstvenih pregledov.

 

Zavedamo se, da je usposobljenost in kompetentnost vsakega zaposlenega predpogoj za doseganje in vzdrževanje kakovosti, zato skrbimo za osebnostni razvoj vseh zaposlenih s stalnim izobraževanjem, ciljnim usposabljanjem in ustreznim nagrajevanjem v danih okoliščinah. Preko teh vzvodov skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, saj le zadovoljen zaposleni lahko kakovostno opravlja svoje delo.

 

Razvijamo in spodbujamo elektronsko poslovanje in sisteme dela s projektnim in timskim pristopom ter nenehno oblikujemo in izboljšujemo delovne procese.

 

Sistem vodenja URSJV upošteva vso veljavno zakonodajo kot tudi zahteve standarda ISO 9001:2008 »Sistemi vodenja-Zahteve« in zahteve standarda Mednarodne agencije za atomsko energijo GS-R-3 »The Management System for Facilities and Activities«.


Ljubljana, 1.3.2016 

 

Dr. Andrej Stritar

DIREKTOR