Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SEKTOR ZA SEVALNO VARNOST IN MATERIALE

DELOVNO PODROČJE:

 • varstvo pred sevanji v jedrskih objektih (vodenje upravnih postopkov)
 • določanje in potrjevanje programa radiološkega monitoringa v okolici jedrskih objektov
 • vzpostavljanje merilnega sistema za zgodnje obveščanje v primerih izrednega dogodka
 • sprotno spremljanje stanja ravni sevanja gama v okolju
 • nadzor nad neširjenjem jedrskega orožja (NPT)
 • varovanje jedrskih snovi ("safeguards")
 • spremljanje področij jedrskega varovanja (»nuclear security«) in fizičnega varovanja
 • ravnanje z radioaktivnimi odpadki
 • uvoz, izvoz, vnos, iznos, prevoz in tranzit jedrskih in drugih radioaktivnih snovi 
 • lokacija, graditev in uporaba jedrskih objektov

Oddelek za sevalno varnost 

 • nadzor nad prometom, prevozom in ravnanjem z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi
 • odobritev embalaže (zasnove tovorka) za prevoz jedrskih in drugih radioaktivnih snovi 
 • vodenje evidenc o sevalnih dejavnostih in virih sevanja
 • izvajanje in vodenje evidence o radioaktivnih odpadkih v Sloveniji
 • upravne naloge v zvezi z radioaktivnimi odpadki (izdajanje dovoljenj, potrdil in certifikatov)
 • spremljanje aktivnosti pri skladiščenju in iskanju lokacije odlagališča RAO
 • preverjanje potresne nevarnosti na lokacijah jedrskih objektov
 • spremljanje aktivnosti povezanih z razgradnjo sevalnih in jedrskih objektov
 • pregled in priprava planskih dokumentov na področju ravnanja z RAO
 • izvajanje Skupne konvencije o radioaktivnih odpadkih (SKRAO)
 • spremljanje aktivnosti povezanih s sanacijo odlagališč Rudnika Žirovski vrh
 • varovanje jedrskih snovi ("safeguards") in vodenje centralne evidence jedrskih snovi 
 • kontaktna točka MAAE v zvezi z nedovoljenim prometom z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi (ITDB, NUSEC)
 • izvajanje določil mednarodnih pogodb in sporazumov o neširjenju jedrskega orožja
 • spremljanje področij jedrskega varovanja ("nuclear security") in fizičnega varovanja
 • sodelovanje v KNIBDR v zvezi z blagom z dvojno rabo 
 • članstvo v Nuclear Suppliers Group in Zanggerjevem odboru ter izpolnjevanje obveznosti, ki iz tega izhajajo in vodenje arhiva
 • članstvo v Zanggerjevem odboru in izpolnjevanje obveznosti, ki iz tega izhajajo in vodenje arhiva
 • spremljanje aktivnosti v zvezi z orožjem za množično uničevanje (CBRN) in medresorsko sodelovanje
 • članstvo v združenju ENSRA
 • upravne naloge pri izdajanju dovoljenj v zvezi z uporabo virov ionizirajočih sevanj 
 • sodelovanje pri pripravi predpisov iz varstva pred sevanji 
Oddelek za monitoring
 • monitoring in evaluacija tveganja
 • sprotno spremljanje radiološke situacije in vzdrževanje merilne mreže
 • razvoj in izboljšave v merilni mreži, evaluacija in prikaz podatkov
 • komunikacije, informacijska tehnologija – monitoring
 • analize in QA/QC podatkov iz sistema mreže za zgodnje obveščanje (MZO)
 • vključitev v evropski projekt izmenjava podatkov (EURDEP itd.) in izmenjavo on-line podatkov s sosedi
 • sodelovanje v strokovnih skupinah za oceno doz v primeru radiološke oz. jedrske nesreče
 • vzpostavitev sistema za ocenjevanje posledic jedrske nesreče v realnem času (RODOS) in vzpostavitev sistema EU za takojšnjo izmenjavo podatkov v primeru izrednega dogodka (ECURIE)
 • vzdrževanje računalniške podpore za sistem MZO
 • izdajanje pooblastil merilcem radioaktivnosti sekundarnih kovinskih surovin
 • izvajanje stalne pripravljenosti URSJV