Skoči na vsebino

SEKTOR ZA SEVALNO VARNOST IN MATERIALE

DELOVNO PODROČJE:

 • varstvo pred sevanji v jedrskih objektih (vodenje upravnih postopkov)
 • določanje in potrjevanje programa radiološkega monitoringa v okolici jedrskih objektov
 • vzpostavljanje merilnega sistema za zgodnje obveščanje v primerih izrednega dogodka
 • sprotno spremljanje stanja ravni sevanja gama v okolju
 • nadzor nad neširjenjem jedrskega orožja (NPT)
 • varovanje jedrskih snovi ("safeguards")
 • spremljanje področij jedrskega varovanja (»nuclear security«) in fizičnega varovanja
 • ravnanje z radioaktivnimi odpadki
 • uvoz, izvoz, vnos, iznos, prevoz in tranzit jedrskih in drugih radioaktivnih snovi 
 • lokacija, graditev in uporaba jedrskih objektov

Oddelek za sevalno varnost 

 • nadzor nad prometom, prevozom in ravnanjem z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi
 • odobritev embalaže (zasnove tovorka) za prevoz jedrskih in drugih radioaktivnih snovi 
 • vodenje evidenc o sevalnih dejavnostih in virih sevanja
 • izvajanje in vodenje evidence o radioaktivnih odpadkih v Sloveniji
 • upravne naloge v zvezi z radioaktivnimi odpadki (izdajanje dovoljenj, potrdil in certifikatov)
 • spremljanje aktivnosti pri skladiščenju in iskanju lokacije odlagališča RAO
 • preverjanje potresne nevarnosti na lokacijah jedrskih objektov
 • spremljanje aktivnosti povezanih z razgradnjo sevalnih in jedrskih objektov
 • pregled in priprava planskih dokumentov na področju ravnanja z RAO
 • izvajanje Skupne konvencije o radioaktivnih odpadkih (SKRAO)
 • spremljanje aktivnosti povezanih s sanacijo odlagališč Rudnika Žirovski vrh
 • varovanje jedrskih snovi ("safeguards") in vodenje centralne evidence jedrskih snovi 
 • kontaktna točka MAAE v zvezi z nedovoljenim prometom z jedrskimi in drugimi radioaktivnimi snovmi (ITDB, NUSEC)
 • izvajanje določil mednarodnih pogodb in sporazumov o neširjenju jedrskega orožja
 • spremljanje področij jedrskega varovanja ("nuclear security") in fizičnega varovanja
 • sodelovanje v KNIBDR v zvezi z blagom z dvojno rabo 
 • članstvo v Nuclear Suppliers Group in Zanggerjevem odboru ter izpolnjevanje obveznosti, ki iz tega izhajajo in vodenje arhiva
 • članstvo v Zanggerjevem odboru in izpolnjevanje obveznosti, ki iz tega izhajajo in vodenje arhiva
 • spremljanje aktivnosti v zvezi z orožjem za množično uničevanje (CBRN) in medresorsko sodelovanje
 • članstvo v združenju ENSRA
 • upravne naloge pri izdajanju dovoljenj v zvezi z uporabo virov ionizirajočih sevanj 
 • sodelovanje pri pripravi predpisov iz varstva pred sevanji 
Oddelek za monitoring
 • monitoring in evaluacija tveganja
 • sprotno spremljanje radiološke situacije in vzdrževanje merilne mreže
 • razvoj in izboljšave v merilni mreži, evaluacija in prikaz podatkov
 • komunikacije, informacijska tehnologija – monitoring
 • analize in QA/QC podatkov iz sistema mreže za zgodnje obveščanje (MZO)
 • vključitev v evropski projekt izmenjava podatkov (EURDEP itd.) in izmenjavo on-line podatkov s sosedi
 • sodelovanje v strokovnih skupinah za oceno doz v primeru radiološke oz. jedrske nesreče
 • vzpostavitev sistema za ocenjevanje posledic jedrske nesreče v realnem času (RODOS) in vzpostavitev sistema EU za takojšnjo izmenjavo podatkov v primeru izrednega dogodka (ECURIE)
 • vzdrževanje računalniške podpore za sistem MZO
 • izdajanje pooblastil merilcem radioaktivnosti sekundarnih kovinskih surovin
 • izvajanje stalne pripravljenosti URSJV