Skoči na vsebino

SEKTOR ZA PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE

DELOVNO PODROČJE:

 • zagotavljanje pripravljenosti URSJV na ukrepanje v primeru izrednega sevalnega dogodka (jedrska ali radiološka nesreča)
 • sodelovanje pri načrtovanju ukrepanja na državni ravni
 • sodelovanje na področju pripravljenosti na izredne dogodke na mednarodni ravni

URSJV opravlja ob izrednem dogodku naslednje dejavnosti, ki so v skladu z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči:

 • analizira izredni dogodek in podpira delo poveljnika CZ RS in Štaba CZ RS,
 • predlaga zaščitne ukrepe,
 • pripravi in posreduje v objavo prvo sporočilo za javnost na državni ravni ter sodeluje pri pripravi nadaljnjih sporočil za javnost,
 • obvešča MAAE in sosednje države o nesreči v RS oziroma od njih dobiva informacije, če gre za nesrečo v tujini,
 • obvešča države članice EU, Švico in posebej še Republiko Hrvaško o izrednem dogodku v RS preko sistema ECURIE,
 • podpira delo drugih ministrstev, če potrebujejo podatke o izrednem dogodku oziroma napoved razvoja dogodka,
 • koordinira izredni monitoring radioaktivnosti - usmerja delo mobilnih enot na terenu preko EHI ter sprejema, zbira in posreduje podatke iz avtomatskih merilnikov radioaktivnosti,
 • bilateralno izmenjuje podatke iz avtomatskega sistema za nadzor radioaktivnosti v okolju z Republiko Avstrijo, Madžarsko, Hrvaško in z EU,
 • izmenjuje radiološke podatke preko sistema EURDEP,
 • praviloma izvaja inšpekcijski nadzor na mestu izrednega dogodka, če to radiološke razmere dovoljujejo,
 • vzpostavi in zagotavlja delovanje MKSID in opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

URSJV sodeluje tudi v primeru izrednega dogodka teroristične narave in ima po Državnem načrtu zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi predvsem naslednje naloge:

 • se odziva takoj oziroma najkasneje v 30 minutah,
 • ima predstavnika v medresorski operativni skupini,
 • spremlja stanje radiološkega monitoringa, strokovna pomoč v primeru radiološke kontaminacije ali nevarnosti,
 • določi merila in kriterije za ukrepanje za primer napada z jedrskimi ali radioaktivnimi snovmi (v sodelovanju z MZ),
 • predlaga poveljniku CZ RS izvajanje ustreznih zaščitnih ukrepov,
 • sodeluje pri pripravi informacij za javnost.