Skoči na vsebino

INŠPEKCIJA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

DELOVNO PODROČJE:

 • vodenje, načrtovanje, usklajevanje in nadzor dela v inšpekciji
 • priprava poslovnika inšpekcije in letnega plana inšpekcije 
 • oblikovanje novih sistemskih rešitev na področju dela sektorja
 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov, standardov, tehničnih normativov, norm kakovosti in drugih predpisov ter splošnih aktov, ki urejajo jedrsko in sevalno varnost 
 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem odločb uprave, obratovalnih pogojev in omejitev (tehnične specifikacije), postopkov in varnostnih poročil 
 • vodenje in izdajanje odločb in sklepov v upravnih in prekrškovnih postopkih
 • inšpekcijski nadzor nad obratovanjem, vzdrževanjem, revizijo, modifikacijami in remontom jedrskih objektov 
 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem programov zagotovitve kakovosti (QA)
 • inšpekcijski nadzor nad delom pooblaščenih organizacij 
 • inšpekcijski nadzor nad strokovno usposobljenostjo osebja z dovoljenjem 
 • inšpekcijski nadzor radioaktivnih izpustov v okolje
 • inšpekcijski nadzor materialne bilance jedrskih objektov
 • inšpekcijski nadzor evidence radioaktivnih odpadkov
 • inšpekcijski nadzor pripravljenosti za ukrepanje ob izrednem dogodku 
 • inšpekcijski nadzor prometa, transporta in ravnanja z jedrskimi in radioaktivnimi snovmi 
 • sodelovanje pri inšpekcijskem nadzoru fizičnega varovanja jedrskih objektov 
 • inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem radiološkega in meteorološkega monitoringa v jedrskih objektih 
 • inšpekcijski nadzor izvajalcev sevalnih dejavnosti
 • inšpekcijski nadzor uporabnikov virov sevanj
 • inšpekcijskih nadzor pooblaščenih merilcev sekundarnih kovinskih surovin
 • inšpekcijski nadzor sevalne varnosti v jedrskih objektih 
 • sodelovanje z drugimi inšpekcijami 
 • obravnavanje ustavitev in izpadov jedrskih objektov 
 • izvajanje posameznih analiz o dogodkih v jedrskih objektih 
 • spremljanje poročanja o nenormalnih in izrednih dogodkih 
 • spremljanje varnostnih indikatorjev
 • dnevno spremljanje obratovalnih in varnostnih parametrov jedrske elektrarne
 • prvi odziv v sklopu Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči
 • varstvo pred sevanji delavcev URSJV 
 • koordinacija in izvajanje stalne pripravljenosti URSJV
 • sodelovanje z upravnimi organi sosednjih držav