Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IAEA

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je svetovni center sodelovanja na jedrskem področju. Ustanovljena je bila kot svetovna organizacija "Atomi za mir" leta 1957 v okviru Združenih narodov. IAEA sodeluje z državami članicami in mnogimi partnerji po svetu ter promovira varno, zanesljivo in miroljubno uporabo jedrskih tehnologij. Republika Slovenija je bila v članstvo IAEA sprejeta leta 1992.


Poslanstvo, delovanje in struktura agencije je opredeljena v statutu IAEA, ki je začel veljati 29. julija 1957 in je bil do danes trikrat spremenjen.


Poslanstvo IAEA je opredeljeno s t.i. tremi stebri, ki obsegajo: 
    - varovanje jedrskih snovi,
    - uporabo jedrske energije s poudarkom na jedrski varnosti in varovanju ter
    - tehnično pomoč manj razvitim državam pri uporabi jedrskih aplikacij in tudi

       jedrske energije.


Organizacijsko se IAEA notranje členi na splošne službe, sekretariat ter oddelke. Sekretariat je zadolžen za vodenje agencije, uslužbenci pa prihajajo iz več kot 100 držav. Večina uslužbencev sekretariata deluje na sedežu agencije na Dunaju. Vsebinsko se zadeve podrobneje obravnavajo v šestih oddelkih, organiziranih po posameznih področjih, in sicer:
    - Oddelek za tehnično sodelovanje
    - Oddelek za jedrsko energijo
    - Oddelek za jedrsko varnost in varovanje
    - Oddelek za vodenje in upravljanje
    - Oddelek za jedrsko znanost in uporaba
    - Oddelek zavarovanje jedrskih snovi.

 

GENERALNA KONFERENCA
Enkrat letno je organizirana generalna konferenca, na zahtevo sveta guvernerjev ali večine članov pa jo lahko skliče tudi generalni direktor. Na konferenci se preuči in odobri program ter proračun agencije ter se odloča o drugih tudi političnih zadevah. Generalna konferenca, v skladu s statutom, sprejme svoj poslovnik. Seje potekajo na sedežu agencije, udeleženci pa prihajajo iz vseh članic IAEA. Vsak član ima en glas. Odločitve se sprejemajo z dvotretjinsko večino navzočih članov, sklepi o drugih vprašanjih pa z večino glasov navzočih predstavnikov. Generalna konferenca vsako leto v skladu z dogovorom o regionalni zastopanosti zamenja del predstavnikov v svetu guvernerjev.

 

 

SVET GUVERNERJEV
Svet guvernerjev (Board of Governors) je organ, ki vodi in usmerja delo IAEA v času med dvema zasedanjema generalne konference. Sestavljen je iz 35 guvernerjev, tj. predstavnikov držav članic Agencije. Deset članic, ki so najbolj razvite na področju jedrske energije vsako leto določi svet, ostalih 25 članic pa je po regionalnem ključu izvoljenih za obdobje dveh let. Slovenija spada v vzhodnoevropsko regionalno skupino, ki ima pravico do treh predstavnic, ki nimajo statusa stalne članice. Svet guvernerjev letno zaseda povprečno šestkrat. Enkrat letno zaseda v sestavi programskega in proračunskega odbora ter v sestavi odbora za tehnično pomoč in sodelovanje. Na sestankih obravnava in daje predloge generalni konferenci v zvezi s proračunom, računovodstvom, programi IAEA in obravnava predloge za članstvo IAEA. Prav tako daje soglasje k sporazumom o varovanju jedrskih snovi, k objavi standardov IAEA, obravnava pa tudi številna tekoča vprašanja, ki jih generalna konferenca ne more obravnavati. Med temi vprašanji so tudi politična vprašanja npr. kršitev sporazumov o varovanju jedrskih snovi.