Skoči na vsebino

EU

Splošno

25. marca 1957 je v Rimu 6 ustanovnih držav članic podpisalo Pogodbo o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (European Economic Community - EEC), s katero so bile ustanovljene tudi institucije in organi ter postopki odločanja, prek katerih države članice skupnosti uresničujejo svoje skupne interese. Sočasno z ustanovitvijo omenjene skupnosti je bila ustanovljena tudi Evropska skupnost za jedrsko energijo (European Atomic Energy Community - EURATOM). 8. aprila 1965 so države članice v Bruslju podpisale Pogodbo o združitvi (Merger Treaty), s katero so se organi odločanja Evropske skupnosti za premog in jeklo (ustanovljena že leta 1952) združili z organi Evropske gospodarske skupnosti in EURATOM v enotne organe, ki so odločitve sprejemali za vse tri skupnosti oziroma po novem za Evropske skupnosti. Temu je skozi leta sledilo več novih pogodb in širitev. Decembra 2009 je v veljavo stopila Lizbonska pogodba, s katero je EU postala pravna oseba. Lizbonska pogodba ukinja tristebrno strukturo in širi pooblastila Evropskega parlamenta. Spreminja Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti iz leta 1957 in Pogodbo o EU iz leta 1992 ter ju preimenuje v Pogodbo o delovanju EU.

[več]

 

 

Delovna skupina Sveta za jedrska vprašanja - ATO

V okviru Sveta EU deluje delovna skupina Sveta za jedrska vprašanja (Atomic Questions Group - ATO), ki jo sestavljajo strokovnjaki iz različnih držav članic. Delo poteka v okviru sestankov, ki se odvijajo v Bruslju. Glavne naloge ATO so predvsem:
1. spremljanje evropske zakonodaje,
2. usklajevanje širše gospodarske politike držav članic in
3. priprava mednarodnih sporazumov med EU in drugimi državami ter organizacijami.

 

ENSREG

Skupina evropskih regulatorjev za jedrsko varnost (ENSREG – European Nuclear Safety Regulator Group) je neodvisno strokovno telo, ustanovljeno leta 2007 s sklepom Evropske komisije. Sestavljena je iz najvišjih predstavnikov upravnih organov, pristojnih za jedrsko varnost, varstvo pred sevanji in varnost radioaktivnih odpadkov iz vseh držav članic Evropske unije. V njej enakopravno sodelujejo tudi predstavniki Evropske komisije. Vloga ENSREG je pomagati vzpostaviti razmere za stalno izboljševanje in doseganje skupnega razumevanja na področju jedrske varnosti in ravnanja z radioaktivnimi odpadki.
[več]

 

Posvetovalni odbori Euratoma

V okviru pogodbe Euratom deluje več tehničnih posvetovalnih odborov. Slovenija svoje obveznosti izpolnjuje v treh takih odborih: odboru po 31. členu, odboru po 35. in 36. členu ter odboru po 37. členu.

 

Odbor po 31. členu pripravlja priporočila Evropski komisiji za pravne akte, ki se nanašajo na varstvo pred sevanjem in javno zdravje.

 

Odbor po 35. členu je ustanovljen na podlagi zahteve iz Pogodbe Euratom, ki predvideva, da države članice EU na svojem ozemlju vzpostavijo sistem za merjenje radioaktivnosti v okolju in da o rezultatih redno poročajo Evropski komisiji.

 

Odbor po 37. členu se sestane, ko je potrebno, da Evropska komisija da mnenje o večjih obnovah oziroma gradnji novih jedrskih objektov.

 

Posvetovalni odbori Evropske komisije

Posvetovalni odbor INSC (Instrument for Nuclear Safety Co-operation) je svetovalno telo, ki Komisiji svetuje glede programa in uresničevanja pomoči na področju jedrske in sevalne varnosti tretjim državam.

 

Posvetovalni odbor Cepitev (CCE Fission) sestavlja skupina strokovnjakov, ki Komisiji svetuje v zvezi z raziskavami na področju jedrske in sevalne varnosti, ki jih v celoti ali delno financira Komisija.

 

EACA

EACA (European Association of Competent Authorities) je združenje upravnih organov pristojnih na področju prevoza radioaktivnih snovi. Glavna naloga združenja je skupni pristop in razumevanje zahtev predpisov s tega področja, ki veljajo v Evropi. Združenje na različne načine omogoča izpolnjevanje omenjenega cilja, in sicer z razvojem mreže upravnih organov pristojnih na področju varnega prevoza, s širjenjem znanja in dobrih praks med članicami, dela v delovnih skupinah ter z razvojem skupnega razumevanja in učinkovitejšega sodelovanja upravnih organov na delovni ravni. Združenje, ki je bilo ustanovljeno leta 2008 ima trenutno 22 držav članic. Od leta 2015 URSJV sodeluje v delu EACA.

[več]