Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPREMEMBE V NEK

Tehnične izboljšave in spremembe v elektrarni

URSJV poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenja posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju. Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn pomeni eno najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vplivajo na varnost jedrskih objektov, zato morajo biti spremembe pod strogim nadzorom in ustrezno dokumentirane. Sprememba v sevalnem ali jedrskem objektu je vsaka nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom njegovega upravljanja ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli. Upravljalec jedrskega objekta mora vsako nameravano spremembo oceniti glede na njen pomen na sevalno ali jedrsko varnost. URSJV lahko po uradni dolžnosti zahteva uvedbo spremembe v elektrarno, če meni, da je takšen poseg nujen za ohranjanje oz. izboljšanje sevalne in jedrske varnosti.

Spremembe so glede na pomen za sevalno ali jedrsko varnost lahko spremembe:

  • 1. kategorija o katerih je potrebno je treba pristojno ministrstvo le obvestiti,
  • 2. kategorija, katerih izvedbo je treba ministrstvu, pristojnemu za okolje, priglasiti,
  • 3. kategorija, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost in za katerih izvedbo je treba pridobiti odobritev ministrstva, pristojnega za okolje.

V spodnjih tabelah so navedene vse spremembe od leta 2000, ki jih je URSJV obravnavala oz. dobila v vednost.

 

Spremembe po letih:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2019

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

26.4.2019Dvig nasipa ob Potočnici in Savi2V sklopu projekta izgradnje HE Brežice so bili v okviru državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice načrtovani posegi v prostor, ki spreminjajo razmere pretoka reke Save in s tem vplivajo na poplavno varnost NEK. Analiza poplavne varnosti NEK z upoštevanjem vseh sprememb v prostoru je pokazala, da je treba izvesti dodatne ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti NEK. Na nasipu Potočnice je bil izveden dodatni varovalni zid višine 50 cm, nasip ob Savi pa je bil v dolžini 100m nadvišan za 10 cm. Sprememba zajema tudi spremembe opisa protipoplavne zaščite NEK v USAR 2.4.10.
26.4.2019Revizija- EDMG Smernice za omejitev posledic pri obširnih poškodbah elektrarne2Za obvladovanje težkih nesreč, v kateri je možna izguba nadzora nad elektrarno iz glavne komandne sobe, je bil izdan standard NEI 06-12 za ukrepanje po dogodkih kot v primeru 11. septembra 2001. NEK je smiselno upoštevala ta standard pri pripravi novih smernic EDMG, ki jih uporabi razpoložljivo osebje v primerih eksplozije, požara ali drugem pojavu, ki privede do izgube nadzora in upravljanja sistemov in naprav elektrarne iz glavne komandne sobe. Smernice EDMG se za izvedbo ukrepov sklicujejo na postopke za uporabo mobilne opreme v dodatkih EOP, na postopke za upravljanje iz pomožne komandne sobe EEOP in na smernice za težke nesreče SAMG, s tem pa izpolnjujejo tudi zahteve standarda NEI 06-12. Opis novih postopkov EDMG se doda v 13. in 19. poglavje USAR.
14.2.2019Spremembe USAR Poglavja 13 in Tehničnih specifikacij zaradi uskladitve z obstoječo slovensko zakonodajo2

Predlagana aktivnost zajema uskladitev USAR poglavij, vezanih na organizacijsko strukturo NEK (poglavje 13.1), usposabljanje (poglavje 13.2), obvladovanje izrednega dogodka (poglavje 13.3) in fizično varovanje (poglavje 13.7) z obstoječo zakonodajo v RS. Z veljavno zakonodajo v RS se uskladijo tudi Tehnične specifikacije, vezane na organizacijo NEK (poglavje 5.2), kvalifikacije osebja (poglavje 5.3) in usposabljanje (poglavje 5.4).

14.2.2019Posodobitev podatkov o udarnih strelah v okolici NEK2Na osnovi PSR2 akcije «Posodobitev podatkov o udarnih strelah v USAR« , je potrebno posodobiti USAR s podatki o udarih strel na območju NEK. Akcija tudi zahteva obravnavo udara strel in posledično direktni in indirektni vpliv na NEK varnostne in ne-varnostne sisteme. EIMV je izdelala študijo, v kateri je opisana statistična prostorska analiza pojavnosti amplitude atmosferskih razelektritev in gostote udarov strel na območju Slovenije in okolici NEK. Podatki so bili pridobljeni iz sistema za lociranje strel -SCALAR, ki beleži atmosferske razelektritve med oblakom in zemljo.
7.2.2019

Spremembe USAR na osnovi Študije zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK

3NEK je dopolnila varnostno poročilo z opisom analize popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, v skladu z URSJV smernicami. Opisani so dokumenti, kjer so podane zahteve za analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, pojasnitev časa, ki ga mora elektrarna obvladovati ter opis posameznih skupin, ki so podlaga za določitev tega časa, opis postopkov, ki so potrebni v primeru popolne izgube električnega napajanja in kako elektrarna s svojimi projektnimi osnovami zadosti zahtevam. Te projektne osnove vključujejo kapaciteto baterij, hladilo, ki je na voljo brez električnega napajanja, uporabo stisnjenega zraka, izgubo hlajenja, izolacijo zadrževalnega hrama in ohranjanje hladila v primarnem krogu.  URSJV je preverila opis v varnostnemu poročilu in ugotovila, da je skladen z zahtevami URSJV, zato ga je odobrila.
Poleg opisa omenjene analize je NEK pripravila Študijo zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK. V njej je analizirala frekvenco začetnega dogodka "izguba zunanjega napajanja" in predlagala novo vrednost frekvence tega začetnega dogodka v verjetnostnih varnostnih analizah NEK. V študiji so poleg tega raziskane možnosti neodvisnega napajanja 110 kV stikališča iz zunanjih virov. V okviru študije pa je tudi pregledala analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja in potrdila njene rezultate.
7.2.2019Nadgradnja mostnega žerjava HE107CRN-001 odpornega na enojne okvare3NEK je že leta 2012 začel izvajati projekt za suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljevanju SFDS). Projekt SFDS bo vseboval novo zgradbo za suho shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva. Izrabljeno gorivo se bo preneslo v SFDS v več sklopih in sicer v posebnih betonskih zabojnikih. Za potrebe prenosa teh zabojnikov med polnjenjem z izrabljenimi gorivnimi elementi v stavbi za ravnanje z izrabljenim gorivom (v nadaljevanju FHB) je bil predviden obstoječi mostni žerjav HE107CRN-001.
Da pa bi NEK lahko uporabljal obstoječi mostni žerjav za potrebe transporta betonskih zabojnikov, je treba žerjav ustrezno nadgraditi. Da se zagotovi izredno majhna verjetnost padca bremena v bazen z izrabljenim gorivom, se žerjav nadgradi tako, da je odporen na enojne odpovedi (ang. »single failure proof crane«).
18.1.2019"Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1"2Sprememba 1053-PC-L "Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1" zajema nadgradnjo komunikacijskih sistemov NEK, in sicer nadgradnjo sistema telefonije ter vzpostavitev novega sistema satelitske telefonije. V ta namen se bo obstoječa telefonska centrala v turbinski zgradbi posodobila oziroma zamenjala z novo. Hkrati se v pomožno komandno sobo  v zgradbi BB1 namesti manjša redundantna telefonska centrala.
8.1.2019Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije«2Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije« izboljšuje požarno varnost v nekaterih delih vmesne in kontrolne zgradbe na osnovi pomanjkljivosti, ki so bile identificirane v okviru Analize požarne nevarnosti, Revizija 3.

2018

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

13.12.2018Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.20182Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
11.12.2018Sprememba USAR poglavja 3A na osnovi PSR2 zahtev ZKP 2014-18042Namen spremembe je implementirati akcijo PSR2 1.3-01" Uporaba revidiranih ameriških smernic" z dopolnitvijo USAR poglavja 3A v sklopu programa kvalifikacije opreme. Navedena akcija predvideva, da se ugotovi/analizira aplikabilnost zadnje veljavnih ameriških smernic za NEK.
14.11.2018Sprememba 1224-FO-L, »Zamenjava rezervoarja goriva za sistem pomožne pare«3Projekt predvideva zamenjavo obstoječega rezervoarja kurilnega olja, prostornine 1514 m3 s petimi podzemnimi rezervoarji skupne koristne kapacitete minimalno 500 m3 (vsak posamezni rezervoar bo imel koristno kapaciteto minimalno 100 m3). Novi rezervoarji bodo horizontalne izvedbe z dvojnim plaščem in bodo medsebojno povezani s kolektorskim cevovodom. V projekt je vključena tudi zamenjava vse opreme, potrebne za obratovanje goriva za kotel sistema pomožne pare (črpalke, ventili, instrumentacija, …), zamenjava podzemnih cevovodov goriva za kotel sistema pomožne pare, ureditev okolice, vključno z odstranitvijo obstoječega rezervoarja, odstranitev stabilnega sistema za gašenje požara s peno ter povezava vseh informacij na procesno informacijski sistem.
9.11.2018Sprememba 1234-NA-L, "Skladišče za opremo, faza II (PMOII)"2V netehnološkem delu NEK se bo zgradila nova zgradba - prostor za mobilno opremo II. Na lokaciji se trenutno nahaja del hangarja 71, ki se bo porušil v sklopu predmetnega prostorskega posega. Zgradba bo izvedena kot jeklena konstrukcija, s fasado in streho obloženo s termoizolacijskimi paneli, številom nadstropij P+1 ter tlorisno površino 650 m2. Severni del nove zgradbe je predviden za skladiščenje opreme in rezervnih delov, južni del pa kot prostor za mobilno gasilsko opremo (P1). Zgradba bo grajena za DEC potresne obremenitve (0.78g) in za ekstremne vremenske pogoje.
22.10.2018Sprememba v USAR poglavju 13.1.1.32

Sprememba zajema uskladitev poglavja 13.1.1.3 z vsebino Pravilnika o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Ur. list RS št. 32/11 JV4). USAR poglavje 13.1.1.3 "Kvalifikacije" opisuje zahtevane kvalifikacije za predsednika in člana uprave NEK. Kvalifikacije so natančno opredeljene v 18. členu Pravilnika JV4. Besedilo se nadomesti z novim besedilom, kot ga zahteva Pravilnik JV4. Besedilo je tudi prevedeno v angleščino.

10.10.2018Sprememba 1210-RC-L, “Zamenjava dela drenažnega cevovoda vbrizgavanja tesnilne vode obeh črpalk reaktorskega hladila”2

Sprememba se nanaša na zamenjavo dela drenažnega cevovoda vbrizgavanja tesnilne vode obeh črpalk reaktorskega hladila, ki vodi od črpalk reaktorskega hladila v drenažni rezervoar primarnega kroga in preko prelivnega cevovoda v zbiralnik zadrževalnega hrama. Namen spremembe je omogočiti zadostno dreniranje reaktorskega hladila iz črpalk rezervoarja primarnega kroga med remontom, ko sta črpalki ustavljeni in njune gredi postavljene na tesnilni naslon.

5.10.2018Spremembe v DEC-LCO 3.6.2 in DEC-LCO 3.6.33

Sprememba obsega predlog odobritev splošnih obratovalnih pogojev in omejitev za DEC sisteme ter odobritev spremembe nekaterih obratovalnih pogojev in omejitev za določene DEC sisteme. DEC sistemi se uporabljajo v primeru nesreč, ki presegajo projektne dogodke, ko preprečujejo oziroma blažijo poškodbe goriva in/ali blažijo posledice nesreč. Splošne zahteve glede obratovalnih pogojev in omejitev so določene v 46. in 47. členu Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (JV5, Uradni list RS, št. 74/16). Ker so DEC sistemi novost, za njihove obratovalne pogoje in omejitve še niso razviti uveljavljeni mednarodni standardi oz. praksa.

26.09.2018Sidra za ojačanje gorivnih elementov3

V bazenu za izrabljeno gorivo se nahajajo elementi, ki so podvrženi separaciji zgornje šobe. Takšni gorivni elementi niso primerni za premeščanje in rokovanje s standardnim orodjem za premeščanje, ki se uporablja v NEK. Predlagana sprememba uvaja nov postopek ojačitve z uporabo posebnih sider, ki se vstavijo v obstoječa vodila gorivnih elementov. Na tak način se zagotavlja dodatna nosilnost in možnost prenašanja gorivnih elementov. Tako ojačani gorivni elementi bodo pripravljeni za rokovanje s standardnim orodjem, ki se uporablja v NEK.

24.09.2018Revizija poglavja USAR 11.62

NEK je uskladila poglavje 11.6 "Off-site radiološki program monitoringa" varnostnega poročila z dejanskim stanjem. Izvedena je obširna revizija, z novim tekstom in novimi podatki. V reviziji so dodani rezultati radiološkega monitoringa okolice NEK v zadnjih letih, stari podatki iz časa predobratovalnega monitoringa pa so preračunani v SI enote, kar bo omogočalo direktno primerjavo rezultatov. Program radiološkega monitoringa okolice je izločen iz poglavja 11.6 in je namesto tega narejena povezava na Tehnične specifikacije za radiološke izpuste (RETS), v katerih je definiran program, usklajen z veljavnim Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS št.27/18).

21.09.2018Odobritev predloga spremembe NEK TS v poglavjih LCO 3.4.4, LCO 3.8.2 in LCO 3.8.33

V predlogu spremembe TSCP 04-18, rev. 1 "Odobritev predloga spremembe NEK TS v poglavjih LCO 3.4.4, LCO 3.8.2 in LCO 3.8.3" so upoštevani komentarji zapisani v zahtevkih korektivnega programa (ZKP) št. 2018-1432, 2018-1448 in 2018-1900. Predlog spremembe vključuje odpravo tipkarskih in oblikovnih napak ter poenostavitev besedila.

18.07.2018"Posodobitev tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 Varnostnega poročila na dan 31.12.2017"2

Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO v tabelah 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 Varnostnega poročila z dejanskim stanjem na dan 31.12.2017.

17.07.2018Sprememba 1218-EE-L, "Prestavitev transformatorske postaje TP6"2

Zaradi izgradnje nove zgradbe suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva je treba prestaviti transformatorsko postajo TP6 na lokacijo približno 40 m stran proti vzhodu. TP6 je klasificirana kot ne-varnostna oprema in so nanjo zato priključeni samo ne-varnostni porabniki. Poleg prestavitve transformatorske postaje TP6 bo v okviru te spremembe prestavljen tudi del cevovoda požarne zaščite ter cevovod glavnega zunanjega vodovoda. Oba cevovoda bosta premaknjena na zahodno ter severno stran nove zgradbe suhega skladišča ter zamenjana z novima cevovodoma istih karakteristik.

17.07.2018Sprememba , "Dopolnitev Programa medicinske fizike v poglavju 12.3.1.3 in 12.3.4 Varnostnega poročila"2

Sprememba zajema dopolnjeno oceno varstva pred sevanji za razna vzdrževalna, projektantska, nadzorna, montažna in pomožna dela različnih zunanjih izvajalcev v NEK. Potrebno je bilo dopolniti in spremeniti besedilo v varnostnem poročilu in referenčni dokumentaciji. Spremenjeno besedilo splošno opisujejo zahteve iz zakonodaje.

05.07.2018Sprememba varnostnega poročila poglavja 10.4.9.2, stran 10.4-372

Sprememba obravnava zahtevek korektivnega programa NEK z zahtevo po spremembi nepravilnega zapisa v varnostnem poročilu poglavje 10.4.9.2 (Opis sistema) glede linije za recirkulacijo v sistemu pomožne napajalne vode. Predlagana sprememba je administrativne narave.

30.03.2018Rekonstrukcija objekta BB1 in izgradnja kabelskih povezav/Rekonstrukcija objekta BB1-Faza 23

V okviru Programa nadgradnje varnosti NEK izvaja več projektov. Eden od teh je tudi »Projekt bunkerska zgradba 1«, ki vsebuje več projektnih sprememb. Sprememba 1027-NA-L je podporna sprememba in je ena od sprememb v okviru projekta bunkerska zgradba 1. S to spremembo bo rekonstruirana obstoječa zgradba bunkerska zgradba 1. Posegi v obstoječo zgradbo so posledica ostalih sprememb in obsegajo preureditev rezervnih prostorov za potrebe umestitve pomožne komandne sobe in tehničnega podpornega centra, ureditev predprostora tehničnega podpornega centra na podestu evakuacijskega stopnišča, izgradnjo strojnice na strehi zgradbe BB1, preureditev obstoječega cevnega prostora v nov kabelski prostor, kjer bodo speljane kabelske povezave med zgradbo BB1 in zgradbo AB in ureditev novega 400V stikališča.

30.03.2018Sprememba 1007-XI-L »Izgradnja pomožne komandne sobe«3

Sprememba 1007-XI-L predstavlja prestavitev zaustavitvenih panelov ter izgradnjo nove pomožne komandne sobe v zgradbi BB1. Nova pomožna komandna soba bo zagotavljala zmožnost ustavitve elektrarne ter ohlajanje do hladne zaustavitve reaktorja v primeru evakuacije glavne komandne sobe, vsebovala bo tudi dovolj instrumentacije in nadzorne opreme za zaustavitev in ohlajanje v hladni zaustavitvi po projektnih nesrečah ter nadzor in obvladovanje stanja elektrarne v izven-projektnih nesrečah, vključno s težkimi nesrečami s staljeno sredico. Izgradnja nove pomožne komandne sobe je razdeljena v tri faze: faza 1 (med Remontom 16) in faza 2 (med ciklom 29) zajemata pripravljalna dela za tretjo fazo (med Remontom 18, 30. ciklom in Remontom 19), ko bo dokončana nova pomožna komandna sobe. Preklop iz obstoječih zaustavitvenih panelov na novo komandno ploščo bo narejen v Remontu 18.

30.03.2018Sprememba varnostnega poročila v poglavju 182

Sprememba varnostnega poročila v  poglavju 18 podaja predlog spremembe 18. poglavja varnostnega poročila ter poglavja 3A. Spremenjeni so nekateri naslovi programov v okviru programa nadzora staranja v NEK, ponekod pa tudi vsebina samih programov, kot so mehanizmi staranja in podobno. Posodobljene so tudi revizije referenčnih dokumentov. Popis stanja programov nadzora staranja je prav tako usklajen z dejanskim stanjem implementacije programa nadzora staranja v NEK, saj se je projektna faza zaključila že nekaj časa nazaj. Program nadzora staranja v NEK je sedaj skladen z dokumentom NUREG-1801 "Generic Aging Lessons Learned (GALL) Report", rev. 2. Poleg ostalih vsebinskih in administrativnih sprememb zaradi razvoja programa nadzora staranja v NEK je dodan tudi dokument Regulatory Guide 1.188 "Standard Format and Content for Applications to Renew Nuclear Power Plant Operating Licenses", rev. 1.

13.03.2018Nadgradnja analiznih programov za projektiranje sredice (NEXUS/PARAGON/ANC9)2

Sprememba zajema uvedbo nove metodologije izračunov za projektiranje nove sredice reaktorja. Obstoječi analizni programi za izračun sredice se nadomestijo z novimi programi, zato je v varnostno poročilo vključen opis nove metodologije NEXUS/PARAGON/ANC9 v varnostnem poročilu. Metodologijo je pregledal in potrdil ameriški upravni organ, kar je dokumentirano v treh tehničnih dokumentih, ki so tudi vključeni med novo referenčno dokumentacijo varnostnega poročila. Kot referenčni dokument je bil vključen tudi tehnični dokument, ki obravnava spremembo metodologije za izračun Dopplerjevega efekta. S primerjalnimi izračuni z dosedanjimi programi in novimi programi za parametre sredice v gorivnih ciklih 25, 26 in 27 je bilo potrjeno, da zamenjava analiznih programov ne bo negativno vplivala na varnostne rezerve in obratovanje reaktorske sredice.

9.03.2018Nadgradnja električnega napajanja BB1 in pripadajočih sprememb USAR, NEK TS in DEC TS3

Sprememba 1137-EE-L-PART2 “Nadgradnja električnega napajanja bunkerske zgradbe 1 zajema nadgradnjo napajanja za potrebe porabnikov v okviru projekta bunkerske zgradbe 1, ki je del Programa nadgradnje varnosti. Spremenjena bo zbiralka MD3 na katero bo priključeno novo stikališče in mobilni dizel generator (2 MVA). Spremenjen bo električni kontrolni panel v glavni komandni sobi, kjer bodo dodane nove kontrole in dva nova indikatorja. Vgrajeno bo 400 V stikališče, transformator, motorno kontrolni center in napajalni paneli.

16.02.2018Vgradnja obvodnih razbremenilnih motornih ventilov primarnega sistema3

Sprememba 1025-RC-L “Vgradnja obvodnih razbremenilnih motornih ventilov primarnega sistema” je del programa nadgradnje varnosti (faza 2). Sistem obvodnih razbremenilnih ventilov tlačnika je preventivni sistem za razširjene projektne dogodke kategorije A, ki omogoča razbremenitev sistema reaktorskega hladila v primeru hujše nezgode, ko obstoječi sistem razbremenitve sistema reaktorskega hladila ni na razpolago (izpad električnega napajanja, dizel generatorja 1 in 2 nista razpoložljiva, ni sistema stisnjenega zraka…), kar se lahko zgodi v primeru izredno redkih nesreč kot je npr. zelo močan potres. Obvodni sistem razbremenilnih ventilov tlačnika sestavljata dva zasuna z elektromotornim pogonom, ki sta nameščena zaporedno na novi obvodni liniji. Oba obvodna razbremenilni ventila tlačnika sta v stanju pripravljenosti med normalnim obratovanjem elektrarne v zaprtem položaju, s čimer se zagotavlja ohranjanje tlačne meje sistema reaktorskega hladila.

14.02.2018

Alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo3

V sklopu druge faze programa nadgradnje varnosti bo NEK izvedel alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo. Sprememba vključuje uporabo novega prenosnega izmenjevalnika toplote za alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo, uporabo fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo in vgradnjo tlačno razbremenilne lopute v zgradbi za ravnanje z jedrskim gorivom. Vsi novi sistemi so projektirani za namen obvladovanja razširjenih projektnih dogodkov kategorije A. Sistem fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo se lahko uporablja tudi za blažitev posledic nesreče v primeru razširjenih projektnih dogodkov kategorije B.

21.02.2018

Posodobitev končnega varnostnega poročila v poglavju 17.2 »QA during the operation phase«

2

Sprememba zajema posodobitev referenc v poglavju 17.2 USAR, "QA during Operational Phases". Zajeta je nova slovenska zakonodaja (ZVISJV-1, JV5 in JV9) in novi varnostni standardi IAEA (GSR Part 2).

30.1.2018Sprememba USAR-poglavje 7.6., slika 7.6-1 in tabela 8.2-32

NEK je ugotovila, da opisi 118V enosmernega električnega distribucijskega sistema v USAR poglavjih 7.6 in 8.3, ne ustrezajo stanju na elektrarni po izvedenih spremembah na električnih sistemih v letih 1993 in 1994, zato je bilo potrebno spremeniti USAR v delu 7.6.1, kjer se je popravilo besedilo tako, da se uskladijo napetostni nivoji, na sliki 7.6-1 se popraviljo napetostni nivoji in v tabeli 8.3-2 se uskladi seznam porabnikov. Popravki so obsegali le manjše, manj pomembne spremembe besedila.

19.1.2018

Vgradnja testnih priključkov v prezračevalne kanale sistema VA72521 in VA72531 kot posledica spremembe VA-16-622

Sprememba zajema vgradnjo priključkov za vbrizgavanje testnega plina ter merilnih testnih priključkov v prezračevalne kanale sistema za filtriranje zraka z aktivnim ogljem in sistema za klimatizacije glavne kontrolne sobe za potrebe izvedbe testiranja kontrolne sobe. V Varnostnem poročilu se doda opis standarda, ki definira način merjenja tesnosti komandne sobe.

19.1.2018Zamenjava rekorderja ter eliminacija izbirnih stikal2

Namen spremembe je zamenjati obstoječi rekorder NR45 (Westronics 4200) z novim digitalnim rekorderjem (Yokogawa DX3030). Podatki iz rekorderja so dostopni operaterju v glavni komandni sobi. Razlog za zamenjavo je nezmožnost dobave rezervnih delov in samega rekorderja, ker se ne proizvajajo več. Obstoječi rekorder NR45 prikazuje indikacijo dveh izbranih kanalov od dvanajst možnih kanalov izvensredičnih merilnikov nevtronskega fluksa. Novi rekorder NR45 lahko sprejema vse signale naenkrat in ima možnost izvajanja osnovnih matematičnih funkcij. S predloženo spremembo se ne spremeni funkcionalnost rekorderja, ampak se spremeni način prikaza indikacij.

19.1.2018Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK2

S to spremembo se v zgradbi BB1  vgradijo nove možnosti komunikacije preko telefonije, mobilne radijske postaje, zvočnega komunikacijskega sistema ter razglasnega sistema. V BB1, predvsem v pomožni komandni sobi ECR in tehničnem podpornem centru, se namestijo novi komunikacijski terminali: dva telefonska aparata, dve mobilni radijski postaji, en priključek zvočnega komunikacijskega sistema ter pet novih enot razglasnega sistema.

21.12.201716.1.2018Sprememba prezračevalnega sistema AF turbinske črpalke (VA72763)Alternativni način ohlajanja reaktorskega hladila in zadrževalnega hrama2

Sprememba je del NEK programa nadgradnje varnosti. Namen celotne spremembe (prve in druge faze) je omogočiti alternativni način odvajanja zaostale toplote iz sistema reaktorskega hladila in zagotavljati hlajenje zadrževalnega hrama v primeru razširjenih projektnih nesreč. Prva faza spremembe, zajema vstavitev šestih cevnih T-kosov in dveh protipovratnih ventilov na obstoječe linije sistemov za odvajanje zaostale toplote, varnostnega vbrizgavanja in prhanje zadrževalnega hrama. Vsi navedeni na novo vgrajeni elementi bodo vgrajeni v pomožni stavbi, so klasificirani po ustreznih standardih.
Prva faza spremembe bo z vgradnjo priključkov služila kot osnova za izvedbo druge faze spremembe, ko bo vgrajen sistem hlajenja in predstavlja glavni del te spremembe.

22.11.2018Sanacija puščanja pare na čepu izza ventila 205181 
8.11.2018Sanacija puščanja pare na prirobnici ventila 20510 z metodo Furmanite1 
8.11.2018 Sanacija puščanja pare na prirobnici ventila PCV3425B z metodo Furmanite1 
26.10.2018 Prežičenje TE424 znotraj procesnega kabineta ESELRR01B1 
24.10.2018 Montaža objemke na prirobnico med RWST in recirkulacijsko linijo1 
12.10.2018 Začasna priključitev opreme za inšpekcijo in ojačitev nuklearnega goriva1 
4.10.2018 Začasna namestitev dveh gorivnih elementov v sistem izsesavanja za detekcijo puščanja gorivnih elementov (VCS) po postopku dobavitelja št. MRS-SSP-34421 
4.10.2018Izvedba dodatnega neodvisnega napajanja grelca notranjosti glavne krmilne omare gradbenega žerjava HE910CRN-0161 
29.7.2018Začasna sanacija puščanja na 2-1/2" TD liniji za ventilom EX-205171 
22.8.2018Zagotovitev napajanja za gradbiščno omaro za potrebe modifikacije 1224-FO-L1 
26.7.2018Začasno odstranjena meritev napetosti na VN skoznikih transformatorjev GT1 in GT21 
1.8.2018Začasna priključitev betonarne za potrebe izgradnje OPC in BB11 
1.10.2018Vizualni pregled goriva1 
5.10.2018NEK sistem izsevanja za detekcijo puščanja gorivnih elementov1 
28.9.2018Zamenjava rezervoarja goriva za sistem pomožne pare - pripravljalna gradbena dela1 
3.7.2018Prežičenje in nastavitev TE424EC po ZM XI 18-42 R11 
23.8.2018Začasna priključitev vodovodnega gradbiščnega priključka za BB21 
22.8.2018Začasna priključitev NN gradbiščnega priključka za BB21 
22.8.2018Začasna odstranitev svetilke1 
20.7.2018Začasna sanacija puščanja na 6in cevovodu v bližini hidranta 29161 (IB el.100)1 
18.6.2018Začasna konfiguracija HI-1, HI-2 in HI-3 alarmov v ECR1 
16.5.2018Začasno odpravljen zemeljski stik na AS sistemu1 
1.6.2018Spremembe nastavitve pogoja za zagon črpalke HD103PMP001/002/003 in alarma za nizek pretok tesnilne vode HD103PMP- 001/002/0031 
12.7.2018Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB0251 
7.5.2018Prežičenje in nastavitev TE424EC1 
27.6.2018Prestavitev panela PG106PIP-0021 
26.4.2018Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva1 
15.4.2018Začasno napajanje 125 VDC za zbiralko MD2 v času izklopa DC101PNLK3011 
16.4.2018Vgradnja dveh priključnih cevi na obstoječe FO cevovode v jašku JFO021 
11.4.2018Priključitev tesnilnih pokrovov (nozzle dam) na IA in električno napajanje1 
3.4.2018Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCPCPC01 črpalke1 
9.4.2018Začasno napajanje omare LS100PNLK01A iz LS100PNLK03B (razsvetljava CB-107) v času izklopa MD11 
15.4.2018Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času praznjenja in polnjenje baterije DC100BATJ3011 
15.4.2018Blokiranje FCV6884 v odprto pozicijo ob izklopu 125VDC proge B1 
5.4.2018Zagotovitev prezračevanja kotlovnice v času izklopa L211 
15.4.2018Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101 ter izklopa MD11 
9.4.2018Začasno napajanje 125VDC za zbiralko MD1 v času izklopa DC101PNLJ1011 
7.4.2018Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe1 
9.4.2018Začasno napajanje za izvedbo sanacije CC101HEX-0011 
9.4.2018Začasno napajanje razsvetljave RB1151 
9.4.2018Začasno napajanje razsvetljave RB1001 
9.4.2018Začasno napajanje razsvetljave RB1071 
10.4.2018Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova1 
9.4.2018Blokiranje FCV6884 in FCV6900 v odprto pozicijo ob izklopu 125VDC proge A1 
4.4.2018Začasno napajanje telefonske centrale v času izklopa L211 
8.4.2018Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice1 
10.4.2018Začasno napajanje AB osebnega dvigala1 
8.4.2018Začasno napajanje porabnikov IA zraka ob izklopu proge A1 
8.4.2018Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan (VA441FAN01A) iz proge B1 
11.4.2018Začasno napajanje SF PMP#1 v času izklopa LD111 
7.4.2018Začasno napajanje opreme za kaluženje uparjalnikov1 
3.4.2018Začasno napajanje tipke za RB vrata1 
10.4.2018Začasno električno napajanje panela EE106PNLG9021 
10.4.2018Začasno napajanje krmiljenja RCDT črpalk1 
19.3.2018Zagotovitev začasnega varovanja CCB zgradbe zaradi izvedbe modifikacije 1209-AB-L (RE18)1 
9.4.2018Podporne aktivnosti za zamenjavo odsekov SW cevovodov1 
13.3.2018Začasno napajanje ES101PNLY501 - nova distribucijska omara za ECR1 
12.3.2018Začasna odstranitev instrumentacijske linije med DPI2852 in izolacijskim ventilom 10935 za potrebe izvedbe modifikacije 1209-AB-L1 
13.3.2018Začasno napajanje LS100PNLY01Y1 
15.5.2018Zamenjava dušilk TCRO-002 in TCRO-003 sistema tesnilnega olja generatorja po analizi ZKP 2012-25011 
1.5.2018Testiranje in pregled sider za ojačanje gorivnih elementov1 
30.3.2018Pripravljalna dela za izvedbo modifikacij 1007-XI-L Part 3, 1027-NA-L Part 2, 1137-EE-L Part 21 
10.4.2018Vgradnja ročnih drenažnih ventilov toplotnih izmenjevalcev sistema tesnilnega olja generatorja1 
25.1.2018Začasna odstranitev kandelabra razsvetljave na območju gradbišča OPC-a1 
16.3.2018Začasna bypass povezava IDDS koncentratne cirkulacijske zanke1 
9.2.2018Znižanje nastavitvene vrednosti PS32211 
27.2.2018Posodobitev regulacije TS toplotnih izmenjevalcev1 
6.1.2018Sanacija puščanja na prirobnici razbremenilnega ventila 22228 HD rezervoarja1 
1.5.2018Pripravljalna dela za izvedbo projektne spremembe 1028-SF-L1 
12.1.2018Začasna odstranitev prezračevalnih kanalov in opreme za potrebe 1007-XI-L1 
11.1.2018Sprememba alarmnih vrednosti za nizek nivo goriva v DO100TNK-001 in DO100TNK-002 po analizi ZKP 2016-6511 
8.1.2018Začasno napajanje delovišča za 1028-SF-L1 
1.5.2018Ureditev prostorov v SU stavbi za postavitev simulatorja ECR1 
4.5.2018Ureditev delovišč in poti za varno delo v RB1 
11.4.2018Izgradnja začasnih vodnjakov1 
1.5.2018Oskrba in zamenjava vzbujevalnika glavnega generatorja, 2. del1 
4.5.2018Posodobitev TG sistema1 

2017

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

21.12.2017Sprememba prezračevalnega sistema AF turbinske črpalke (VA72763)2

Sprememba obsega zamenjavo obstoječega prezračevalnega sistema prostora turbinske črpalke pomožne napajalne vode, z novim prezračevalnim in hladilnim sistemom. Novi sistem bo omogočal tako prisilno kakor naravno prezračevanje. S spremembo bo zagotovljeno vzdrževanje temperature prostora turbinske črpalke pomožne napajalne vode v območju 16-46°C, kar je zahtevano v Tehničnih specifikacijah in Varnostnem poročilu NEK.

20.12.2017Revised USAR Chapters, USAR Flow Diagrams and other drawings for USAR up to 1.11.20172

Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.

12.12.2017Pregled skladnosti NEK s smernico RG 1.189 (RG 1.189 Fire Protection for Nuclear Power Plants)2

Predlagana sprememba izhaja iz ukrepa občasnega varnostnega pregleda (Št. PSR2 1.1-47), ki zahteva, da se pregleda skladnost zahtev, ki so navedene v smernici ameriškega upravnega organa RG 1.189 (Fire Protection for Nuclear Power Plants) s stanjem v NEK. NEK je pripravila tehnično poročilo o skladnosti NEK ESD-TR-11/17 "NEK Compliance Evaluation of RG - 1.189 Fire Protection for Nuclear Power Plants" in dopolnila varnostno poročilo. URSJV je pregledala NEK dokumentacijo in ocenila spremembo kot sprejemljivo.

27.10.2017

Poprava očitne napake v NEK Tehničnih specifikacijah2

Iz uvodnega poglavja "Preface" Tehničnih specifikacij se na strani i-2 umakne sklic na dodatek A. Dodatek A Tehničnih specifikacij je vseboval določila o emisijah in je bil odstranjen zaradi uveljavitve Tehničnih specifikacij  za radioaktivne izpuste (RETS). Pri spremembi Tehničnih specifikacij gre za popravek očitne napake.

20.7.2017Sprememba USAR-ja v točki 8.3.1.4.1.42Spremenba zajema uskladitev KVP-ja z zahtevami v IEEE 384 (priloga1; slika 3 na strani 10) tako, da se iz KVP-ja briše zahteva za podaljšavo požarne bariere med horizontalnimi kabelskimi policami redundantnih prog za 30 cm pod spodnjim robom kabelskih polic. Varnostna ocena spremembe je ob opisanem načinu, dodatnih pojasnilih v dopisu št. ING.DOV-054.17/2055 z dne 15. 3. 2017,  sprejemljiva.
20.7.2017Priprava prečiščenega besedila za opis RCP motorjev v USAR (Consolidation of RCP motor USAR description)2

V letu 2016 je bil še tretji RCP motor obnovljen, nadgrajen in vrnjen v NEK. Vsi trije motorji so sedaj enaki, zato je NEK pripravila poenoten opis V USAR. Spremembe RCP motorjev in spremembe priključkov je URSJV odobrila že v letih 2007 in 2010.

13.7.2017Zamenjava inhibitorja korozije2Zamenjava inhibitorja korozije se bo izvedla z odstranitvijo obstoječega inhibitorja na osnovi šestvalentnega kroma in dodatkom inhibitorja na osnovi molibdata in komponent za zaščito bakra ter korekcijo pH, ki je kot primerna zamenjava kvalificirana in opisana v vodilnih industrijskih smernicah. Zamenjava kemijskega dodatka v zaprti hladilni krog ne zahteva trajnih sprememb na komponentah sistema. Potrebna je korekcija varnostnega poročila, kjer je v pogl. 9.2.2.3 Safety Evaluation in tabelah 9.2.-11 navedeno, da medij vsebuje kromate. Popravki so potrebni tudi v obratovalnih postopkih in opisu sistema SSD. Faza odstranitve kromatov se izvede z recirkuliranjem medija sistema za hlajenje komponent (CC) skozi začasno priključno enoto z ionskim izmenjevalcem, ki iz medija odstrani kromate. Najprimernejše priključno mesto je v CCB zgradbi. CC sistem ves čas zamenjave ostaja operabilen. Verjetnost, da bo ionski izmenjevalec po končanem odstranjevanju kromatov radiološko kontaminiran, je znatna. V tem primeru sledi obdelava radioaktivnih ionskih izmenjevalcev z IDDS sistemom in skladiščenje v skladišču radioaktivnih odpadkov po obstoječih internih postopkih. Poleg CC sistema se kromat kot inhibitor korozije nahaja tudi v hladilni enoti sistema za regeneracijo borove kisline (BTRS) in bo ravno tako zamenjan z enakim inhibitorjem kot v CC sistemu.
5.7.2017Sprememba USAR-ja v točki 9.5.1.32V USAR poglavju 9.5.1.3 se v skladu z zahtevami PSR2 2.3-05 doda opis analize požarne nevarnosti (Fire Hazard Analysis) ter skladnost z zahtevami ameriške zakonodaje 10 CFR 50.48 in Appendix-a R.
5.7.2017Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11-5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.20162Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2016.
30.5.2017Napaka na logičnem načrtu za AMSAC logiko2Sprememba zajema popravke napak dveh slikah v USAR, in sicer Fig. 7.2-1 sh. 16 in Fig. 7.8-2 sh. 2. Sliki sta skoraj identični. Prikazujeta logični diagram proženja AMSAC sistema. Na obeh AMSAC kontrolnih panelih je po 8 testnih stikal, s katerimi se testira delovanje solenoidov, ki prožijo AMSAC funkcije (trip turbine, izolacija SG Blowdown linije, proženje AF pretoka, omejitev pretoka sistema obvoda pare). Ta stikala do sedaj niso bila prikazana v USAR slikah. S to spremembo se ti sliki popravita tako, da odražata dejansko stanje.
3.4.2017Posodobitev poglavja 2.2 in dodatka 3A v USAR-ju2Sprememba zajema posodobitev USAR-ja v poglavju 2.2 zaradi postavitve novega industrijskega objekta v bližini NEK. Gre za potencialni vpliv nevarnih kemikalij iz obrata KRKA, d.d. Sinteza na osebje v kontrolni sobi. Sprememba je podprta z ustrezno analizo NEK ESD-TR-11/16 "Vpliv nevarnih kemikalij iz obrata KRKA na obratovalno osebje NEK (2016)", ki ugotavlja, da obratovanje obrata KRKA Sinteza ne prestavlja nevarnosti za NEK.
16.3.2017Revizija USAR na podlagi 10 CFR 50.44 (sep. 2003)2Sprememba zajema uskladitev poglavja 6.2.5 USAR z zahtevami veljavnega ameriškega predpisa 10 CFR50.44 s pomočjo navodil RG 1.7, Rev. 3. Dopolnjena je tudi stran 3A7 v poglavju 3 USAR, kjer je opis skladnosti z RG 1.7 (Conformance with regulatory guides). Veljavna revizija 10CFR50.44 zahteva vzdrževanje premešane atmosfere zadrževalnega hrama (ZH) in merjenje koncentracije vodika v ZH. Sistem ventilatorjev zadrževalnega hrama (RCFC), ki je v varnostnem razredu 2, zagotavlja premešano atmosfero. Sistem RCFC, ki je v varnostnem razredu in vgrajen pred 16. oktober 2003 zadošča vsem zahtevam iz 10CFR50.44 in RG 1.7, Rev. 3. Predpis 10CFR50.44 zahteva tudi opremo za meritev koncentracije vodika v ZH. Sistem Hydrogen Monitoring, ki je v varnostnem razredu in vgrajen pred 16. oktober 2003, zadošča vsem zahtevam iz 10CFR50.44 in RG1.7, Rev.3.
3.2.2017Sprememba USAR 9.3.3.22S spremembo se popravlja ugotovljeno napačno dejstvo zapisano v prvem odstavku USAR poglavja 9.3.3.2, da sta drenažni liniji iz prostorov zgradbe varnostnih diesel agregatov #1 in #2 speljani v Floor Drain Tank. Popravil se bo omenjeni odstavek, s katerim se bo opisalo dejansko stanje, da sta drenažni liniji že od izgradnje NEK speljani v sistem meteornih drenaž.
3.2.2017Metal Containment Shell Buckling Analysis2Pri spremembi USAR je dodan opis analize stabilnosti zadrževalnega hrama, ki je bila opravljena z uporabo standardov iz ASME Code Case N-284-2. Dosedanje analize stabilnosti zadrževalnega hrama niso pokrile vseh posledic možnih obremenitev. V novi analizi so z uporabo metodo končnih elementov in programske kode MIDAS NFX 2015 preučili 208 obremenitvenih konbinacij. Rezultate analize je NEK verificiral z uporabo programske kode ABAQUS FEM.
3.2.2017Potrditev EQ kvalifikacije v USAR 7.4 skladno z zahtevo PSR2 1.1-502Akcija PSR2 1.1-50 zahteva potrditev kvalifikacije električne opreme zahtevane za varno zaustavitev v USAR poglavju 7.4 "Systems Required for Safe Shutdown". ED-12 program definira obseg in kriterije za kvalifikacijo elektro in I&C opremo. ED-2, točka 3.1.4.1.1 zahteva, da je potrebno kvalificirati varnostno (safety related) električno in I&C opremo, zato je zajeta tudi oprema, ki mora biti operabilna med in po projektni nezgodi za varno zaustavitev elektrarne. Skladno z zahtevo PSR2 se tako v USAR dodaja trditev, ki potrjuje skladnost predmetne opreme z 10CFR50.49, ki je osnova za ED-12 kvalifikacijo opreme.
3.2.2017Change of USAR section 15.1.2.2.22Za akcijo PSR2 2.1-07 je NEK podal komentar, da za obvladovanje nezgode »FEEDWATER SYSTEM MALFUNCTIONS CAUSING AN INCREASE IN FEEDWATER FLOW« ni potrebna akcija operaterja. URSJV je predlagala, da bi bilo zato smiselno zaradi nedvoumnosti in usklajenosti z zahtevami JV5 (15 minutni interval brez akcij za operaterje) spremeniti tekst v USAR, v poglavju 15.1.2.2.2. in sicer izbrisati stavek "Any operator action required to maintain the plant in a stabilized condition will be in a time frame in excess of 10 minutes following reactor trip". NEK je predložila v odobritev ustrezen predlog spremembe USAR.
17.1.2017Revizija 33 NZiR NEK2Sprememba zajema ažuriranje Končnega varnostnega poročila zaradi redne 33. revizije Načrta zaščite in reševanja NEK. Gre za manjše tehnične ter nekatere vsebinske spremembe, kot so opredelitev novih nalog, odgovornosti ter načina delovanja in obveščanja, sistem usposabljanja, informacija o novostih in posodobitvah, dodano je poglavje o opremi poplavne zaščite ter poglavje o preizkušanju odzivnosti in zagotavljanju razpoložljivosti intervencijskega osebja.
4.1.2017Popravek napake pri navajanju minimalnega zahtevanega števila operabilnih kanalov meritve pretoka pare v NEK TS Tabeli 3.3-42V NEK TS Tabeli 3.3-4 v točkah 4. d. in 4. e. je podano minimalno zahtevano število operabilnih ESFAS instrumentacijskih kanalov meritve pretoka pare. Trenutno sta zahtevana 2 kanala na parovod, kar je prav tako tudi skupno število kanalov na parovod (2/parovod).
V kolikor instrumentacijski kanal odpove je potreben vstop v LCO 3.3.2 (ESFAS instrumentation) ter v tabelo 3.3-4, kjer je zahtevano ukrepanje po akciji 25. Omenjena akcija zahteva postavitev okvarjenega kanala v varno stanje v 6. urah ter izpolnjevanje minimalnega števila operabilnih kanalov. Trenutni zapis v TS tako ne omogoča zagotovitve minimalnega števila operabilnih kanalov ob odpovedi enega kanala ter ukrepanja po akciji 25. Do takšnega zapisa v tabeli 3.3-4 je po navedbi NEK prišlo pri spremembi formata TS, saj je bilo prej podano minimalno število operabilnih kanalov za oba parovoda skupaj (3/oba parovoda). Z obravnavano spremembo (odpravo napake v TS) bo zahtevan minimalno 1 operabilen kanal na posamezen parovod od skupno dveh (1/parovod), kar je skladno z navedbami v NUREGu 0452. NEK je predložila tudi podoben zapis v TS elektrarne VC Summer.

14.12.2017

Začasen priklop IA zraka za ventilacijo RWSB in WMB zgradb1 

7.12.2017

Onemogočitev neželene avtomatske izolacije sistema za kaluženje uparjalnikov iz radiološkega monitorja RM231 

5.12.2017

Začasno napajanje za potrebe sanacije hladilnega stolpa 21 

17.11.2017

Izgradnja začasnih vodnjakov1 

16.11.2017

Zagotavljanje stanja pripravljenosti dizla AE900DSL-003 in transformatorja AE900XFR003 za napajanje zbiralke MD31 

15.11.2017

Sanacija puščanja na prirobnici črpalke HD103PMP-001 z metodo Furmanite1 

3.11.2017

Začasna povezava pomožnega stikala instalacijskega odklopnika M934-CB171 

1.11.2017

Začasno napajanje panela LS100PNLY01Y1 

30.10.2017

Odspojitev žice 13-CW27 in 13-CW26 za signalizacijo povešenosti verige (leva stran) potujočih rešetk CW105TSC-005 in CW105TSC-0041 

12.10.2017

Začasna relokacija konduitov, kablov in opreme za potrebe spremembe 1007-XI-L1 

5.10.2017

Priklop zraka za zgradbo WMB1 

3.10.2017

Izvedba instalacij za CNA kontejner1 

15.09.2017

Priklop mobilne enote za odstranjevanje kromatov in monitoring CC sistema1 

1.09.2017

Postavitev začasnega panela z Yokogawa rekorderjem v prostoru strojnika zunanjih hladilnih sistemov1 

1.09.2017

Pripravljalna dela za postavitev podpornih sistemov pomožne komandne sobe in tehničnega podpornega centra - modifikacija 1027-NAL, 1058-VA-L in 1007-XI-L1 

11.08.2017

Sanacija meritve nivoja ter temperature iztočnega kanala obtočne hladilne vode1 

10.07.2017

Nadgradnja programske opreme ICCMS kabinetov1 

10.07.2017

Sprememba alarmne nastavitvene vrednosti temperature linij prh tlačnika1 

22.06.2017

Namestitev brezkontaktnega modula NCS (Non-contacting sensor) na pozicioner drenažnega ventila sistema drenaže grelnikov1 

31.05.2017

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB0251 

26.05.2017

Odklop monitoring klora v operativnem podpornem centru1 

19.05.2017

Začasni obvod iztoka izpiralne linije filtra SW902FSN-02B1 

15.05.2017

Izklop grelcev v priključnih omarah DG103PNLH101 in DG103PNLH301 po analizi ZKP 2015-18121 

21.04.2017

Začasno napajanje panela RD106PNLX9451 

20.04.2017

Postavitev začasne hidravlične enote1 

19.04.2017

Nadzor vibracij črpalke napajalne vode1 

14.04.2017

Začasno napajanje gradbišča za potrebe izgradnje operativnega podpornega centra1 

1.04.2017

Sprememba nastavitve alarma na nizek (LO) in nizek-nizek (LO-LO) nivo vode na vsisu črpalk oskrbovalne vode1 

27.03.2017

Ureditev varnostne ograje na levem bregu Save za potrebe nove žerjavne proge1 

17.03.2017

Prevezava stikala za prikaz PDEH/HD Scade na TU212MON monitorju v glavni komandni sobi1 

13.03.2017

Postavitev začasnega napajanja za razsvetljavo jugozahodnega dela elektrarne v času del pred BB1 zgradbo za izvedbo kabelskih povezav med zgradbami BB1 in WMB1 

30.01.2017

Priključitev polnilca na začasno shranjene baterije v zgradbi BB11 

27.01.2017

Zamenjava časovnih relejev Agastat, ZKP 2016-26371 

15.01.2017

Testiranje tesnosti glavne kontrolne sobe, NRC GL 2003-001 po standardu ASTM E714-111 

12.01.2017

Začasno napajanje portalnega dvigala za gorvodne remontne zapornice1 

5.01.2017

Vgradnja testnih priključkov v prezračevalne kanale VA521 in VA5311 

2016

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

28.12.2016Rekonstrukcija opreme jezu NEK 3Sprememba obsega izvedbo rekonstrukcije na opremi jezu NEK, sistemih upravljanja in nadzora ter pripadajočih merilnih mestih v okviru sanacije vplivov izgradnje HE Brežice na NEK. Prav tako bo potrebno za pravilno obratovanje pretočnih polj jezu NEK zagotoviti dodatne meritve vodostajev z drugih lokacij vzdolž reke Save in to nedaleč od mostu čez Savo dolvodno od HE Krško in nekaj sto metrov pod jezom NEK. Strojna dela so v glavnem povezana z novimi remontnimi zapornicami ter zamenjavo hidravlične opreme radialnih zapornic. Elektro del zajema novo krmiljenje opreme jezu, obnovitev merilnih mest, dopolnitev komunikacijske in kontrolne opreme tudi v komandni sobi NEK in na lokacijah izven NEK. Gradbena dela pa vključujejo posege zaradi novih remontnih zapornic, novo deponijo zapornic, stebre prelivnih polj, krilne zidove in temelje žerjavne proge.
S spremembo se prav tako na novo kvalificira prag jezovne zgradbe na seizmični pospešek PGA=0,6g, kot seizmična struktura kategorije I, ki zagotavlja zadosten nivo vode za ponor toplote. Vse ostale pomembne komponente jezu bodo kvalificirane na OBE s seizmičnim pospeškom PGA=0,15g, kar vključuje tudi stebre in zapornice na jezu.
20.12.2016PSR2 1.1-64 Onsite Power System2V skladu s PSR2 akcijo 1.1-64 mora NEK v USAR vnesti kako obvladuje izgubo električnega napajanja. NEK je to izpolnila tako, da je med dokumente, ki so uporabljeni za projektne osnove dodala RG 1.155, poleg tega pa pri opisu varnostnih baterij dodala, da je njihova kapaciteta za 4 ure delovanja izbrana na podlagi študije izgube napajanja (SBO). Ta študija je tudi referencirana. URSJV je pregledala spremembo USAR in poročilo področja 1 PSR2 od koder zahteva izhaja in ocenjuje, da so predlagane spremembe, glede na zahteve PSR akcije ustrezne.
20.12.2016Revise USAR tables, figures, issue flow diagrams and other drowings for USAR throught 1.11.20162Varnostna ocena zajema spremembe diagramov, ki so posledica zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, in manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in pretočnim diagrami ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
28.11.2016Odzračevanje FP črpalk2Predvidena je sprememba na protipožarnem sistemu v turbinski zgradbi, in sicer vgraditev odzračevalnih priključkov na cevovodih na tlačni strani črpalk FP104PMP-001 (flushing pump) in FP105PMP-001 ter prestavitev povratnega voda z obstoječim ventilom 29113 na mesto pred protipovratnim ventilom 29101. Sprememba naj bi bila uvedena zaradi izboljšanja obratovalnih pogojev pri zagonu črpalk, preprečevanja vodnega udara in padca tlaka v sistemu v primeru okvarjenega ventila 29113 na prestavljenem vodu. Pri tem je predvidena premestitev obstoječega manometra (PI7552) večje črpalke FP104PMP-001 na ohišje same črpalke preko novega priključka in novega ventila 29109, na obstoječem/starem mestu manometra (priključek z obstoječim ventilom 29110) pa naj bi bil nameščen novi odzračevalni priključek. Mesto manometra PI7301 in pripadajočega priključka z obstoječim ventilom 28503 za črpalko FP105PMP-001 naj bi ostalo nespremenjeno, novi odzračevalni priključek z novim ventilom 29039 pa naj bi se vezal na obstoječi priključek manometra PI7301 pred ventilom 28503.
28.10.2016Vodnjaki za zniževanje podtalnice in monitoring NEK in Vzorčevalna postaja nad jezom HE Brežice3Zaradi izgradnje HE Brežice je potrebno spremeniti vzorčevalne točke vzdolž reke Save. Iz tega izhajajo tudi spremembe RETS. Poleg tega bo zgrajena nova vzorčevalna postaja (SV2-BR) za kontinuirni odvzem vzorcev vode iz akumulacijskega bazena HE Brežice z namenom meritev gama, H-3 in Sr-90 v sklopu radiološkega nadzora NEK. Predvidena lokacija je na levem bregu Save na nasipu bazena HE Brežice, približno 20 m gorvodno od krilnega zidu strojnice HE izven ograje jezovne zgradbe. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (JV-10, Ur. list RS, št. 20/07 in 97/09) zahteva, da se mora v programu obratovalnega monitoringa radioaktivnosti ovrednotiti glavne prenosne poti za obsevanje prebivalstva in posameznikov, tudi zaradi sevanja zaradi usedlih radionuklidov, kot so radioaktivna tla, radioaktivni sediment površinskih voda ali druge radioaktivne površine. Prav tako je potrebno vrednotenje vplivov tekočih izpustov v okolje. Ker izgradnja HE Brežice posega v obstoječe vzorčevalne točke, je bilo treba zagotoviti nadomestne vzorčevalne točke na drugih lokacijah, kar pa zahteva tudi spremembo RETS.
13.10.2016Sprememba zaščite reaktorja ob izpadu reaktorske hladilne črpalke3Namen spremembe je odprava zaustavitve reaktorja v primeru enojne izgube 118 V instrumentacijske zbiralke št. 1 ali št. 2. Trenutna konfiguracija reaktorskega zaščitnega sistema je taka, da pride v primeru izgube ali okvare instrumentacijske zbiralke št .1 ali št. 2 do avtomatske zaustavitve reaktorja. Predlog je, da bi v reaktorski zaščitni sistem dodali dodatne releje, zato da v primeru odpovedi instrumentacijske zbiralke št .1 ali št. 2 ne bo prišlo do zaustavitve reaktorja.
Razlog za spremembo je predlog Westinghousa za odstranitev zaščite v reaktorskem zaščitnem sistemu, ki povzroča nepotrebne zaustavitve. Westinghouse je zato predlagal odstranitev reaktorskega trip signala na odprtje odklopnika reaktorske hladilne črpalke, kar je kompleksna sprememba, ki vpliva tudi na analize v varnostnem poročilu in tehnične specifikacije. NEK se ni odločila za to Westinghousovo rešitev, ampak je predlagala svojo, ki je bistveno bolj poenostavljena, saj gre le za vgradnjo novih relejev, ki dejansko ne odpravljajo zaščite, ampak jo le spreminjajo. Prednost je, da nima vpliva na analize v varnostnem poročilu in nima vpliva na tehnične specifikacije. Elektrarne, ki so primerljive z NEK (dvozančne) se tega problema še niso lotile. NEK-ovo rešitev je preveril projektant Worley Parsons.
Prednost NEK-ove rešitve je, da ne odpravlja tripa na položaj odklopnika reaktorske hladilne črpalke in s tem ne zmanjšuje varnostnih rezerv. NEK-ova rešitev se osredotoča na napajanje, kjer so dejansko do sedaj bile odpovedi. Logika tripa se ne spreminja, spreminja pa se logika napajanja.
13.10.2016Sprememba NEK TS v poglavju 3.1 »Reactivity Control Systems« v točki 3.1.3.6 »Control Rod Insertion Limits« za cikel 293Predvidena je sprememba položaja polno izvlečenih regulacijskih palic in ugasnitvenih svežnjev z namenom porazdelitve lokalne obrabe srajčke izvlečenih palic po večji površini.
10.10.2016Stormwater and Wastewater Treatment Plant Accomodation due to HP Brežice Construction2

Sprememba zajema sanacijo meteorne in fekalne kanalizacije zaradi predvidenega dviga nivoja reke Save, po izgradnji HE Brežice.

Na meteorni kanalizaciji se izvede:

·rušitev obstoječega črpališča meteorne vode in izgradnja novega na isti lokaciji;

·zamenjava obstoječega kabla za črpalke MP106;

·zamenjava obstoječih črpalk črpališča (MP106) meteorne vode in posodobitev krmilne logike;

·zamenjava obstoječih črpalk (MP104, FO106) z novimi in posodobitev krmiljenja;

·nove tlačne vode ter izpuste nad bodočo koto zajezitve HE Brežice, na koti 153,50 m n.v.

Na fekalni kanalizaciji se predvidi in izvede:

·nov gravitacijski vod prečiščene vode iz čistilne naprave NEK, z izpustom v reko Savo nad koto zajezitve HE Brežice, na koti 153,50 m n.v.;

·zamenjava dveh obstoječih potopnih črpalk pri čistilni napravi z dvema novima potopnima črpalkama in novo krmiljenje.

30. 9. 2016Zamenjava 125V DC in 220V DC polnilnikov 2Zaradi izteka življenjske dobe obstoječih polnilnikov, je polnilnike potrebno zamenjati. Polnilniki imajo enake električne karakteristike kot trenutno vgrajeni polnilniki, razlikujejo pa se v instrumentaciji in alarmih. Polnilniki bodo EQ in seizmično kvalificirani (2xSSE).
30.9.2016Zamenjava AF turbinske črpalke3Sprememba obsega zamenjavo celotne obstoječe turbinske črpalke pomožne napajalne vode (AF) in pogonske parne turbine . Sprememba vključuje tudi rekonstrukcijo cevovodov na sesalni in tlačni strani črpalke, spremembo daljinskega krmiljenja, alarmiranja in indikacij za zamenjano črpalko in turbino AF, rekonstrukcijo parovodov na dovodu pare na parno turbino AF, rekonstrukcijo iztočnega cevovoda iz turbine AF, rekonstrukcijo odvodnjavanj iztočnega cevovoda in dograditev dodatnega izolacijskega ventila glavne pare, odstranitev obstoječih odvodnjavanj, ki niso več potrebna na sistemu glavne pare, dodatno odvodnjavanje izpred dveh ventilov glavne pare, dodatno daljinsko krmiljenje in indikacijo položaja novih izolacijskih ventilov za odvodnjavanje kondenzata na sistemu  glavne pare, odstranitev dovoda instrumentacijskega zraka od ventila do parne turbine AF, dovod instrumentacijskega zraka do novih izolacijskih ventilov, začasno odstranitev kondenzatnega voda grelnika parnega ogrevanja, rekonstrukcijo odvodnjavanja preko ventilov sistema labirintne pare turbine, napajanje N1E opreme, spremembo daljinskega alarmiranja za zamenjano črpalko in turbino AF in spremembo zajetih in prikazanih informacij na PIS.
14.9.2016Odobritev postopka ADP-1.4.322, rev. 12NEK je izdala rev. 1 postopka ADP-1.4.322 "In-Service Inspection of Steam Generator Tubes", ki določa medobratovalne preglede uparjalnikov in je naveden v NEK TS SR 3.4.5.2 za obseg pregleda U cevi in NEK TS SR 3.4.5.3 za frekvenco pregleda. V novi reviziji se obseg in frekvenca ISI pregledov uparjalnikov ne spreminjata. V NEK TS 3.4.5 je določeno, da mora postopek ADP-1.4.322 odobriti URSJV.
14.9.2016Rekonstrukcija sistema bistvene oskrbne vode zaradi vplivov HE Brežice2

Sprememba obsega rekonstrukcijo sistema bistvene oskrbne vode zaradi vplivov HE Brežice na osnovi projekta, ki je razdeljen v dve fazi. Sprememba 1126-SW-L zajema štiri modifikacije:
a) Strukturna rekvalifikacija potujočih rešetk zaradi višje gladine Save (preveritev z izvedbo analize);
b) Modifikacija sistema za odmrzovanje ESW, ki bo v prvi fazi zajela le toplotno izolacijo pokrovov vstopnih odprtin in odprtin pri grabljah za odpadke;
c) Modifikacija sistema za odmuljevanje, ki vključuje merilnike nivoja mulja in sistem za odstranjevanje mulja;
d) Modifikacija sistema za katodno zaščito z dodatno vgradnjo 10 novih anod.

Zaradi navedenih sprememb je treba spremeniti USAR v poglavjih 3, 8 in 9.

14.9.2016Zamenjava hladilne enote oklopljenih zbiralk (IPB)2Sprememba zajema zamenjavo hladilnih enot 21 kV zbiralk GN111HEX-001 in GN111HEX-002. Trenutno so vgrajene hladilne enote kapacitete 2x50%. Novi enoti bosta imeli kapaciteto 2x100% in bosta ustrezali nazivnim parametrom generatorja, tako da bo možen prenos energije na maksimalnem nivoju moči (880MVA). Prav tako bo posodobljen uporabniški vmesnik ter krmiljene in nadzor s programabilnim logičnim krmilnikom Siemens S7000. Posodobil se bo tudi sistem za nadzor vodika v sistemu oklopljenih zbiralk.
9. 9. 2016Generator exicitation system supply and replacement2Predmetna sprememba je dvostopenjska. V remontu 2016 bodo zamenjali obstoječi analogni regulator napetosti generatorja z digitalnim regulatorjem napetosti. Regulator napetosti je del sistema za vzbujevanje generatorja. Sprememba ne spreminja načel delovanja vzbujevalnika, tako da ni potrebno spremeniti obstoječega besednega opisa v USAR. Spremenjena je le shema zaščite generatorja Fig. 8.3-12. V drugi stopnji, ki bo v obdobju remonta 2018, bodo zamenjali brezkrtačni vzbujevalnik s podobnim brezkrtačnim vzbujevalnikom večjih zmogljivosti. NEK je posredovala specifikacije vzbujalnika in odgovorila na URSJV vprašanja. Po pregledu NEK odgovorov in dokumentov, ki so bili posredovani ugotavljamo, da ni več odprtih varnostnih vprašanj. Sprememba ne bo negativno vplivala na varnost, zaradi podvojenih funkcij pa bo novi regulator bolj zanesljiv.
9. 9. 2016PSR2 1.3-02, Harmonization of the Refernced IEEE/ASME/ANSI Standards2Pri primerjavi standardov in njihovih revizij v dokumentih NRC NUREG-0800 (SRP 3.10, 3.11), ED-12 programa in Končnega varnostnega poročila je bilo ugotovljeno, da imajo standardi, ki se referencirajo v posameznih dokumentih, različne revizije. Opaženo je več  neskladnosti pri navajanju revizij IEEE, ASME in ANSI standardov. NEK je v okviru te spremembe odpravila del nepravilnosti iz PSR2 akcije 1.3-02. Preostali del se bo reševal preko drugih sprememb in PSR akcij.
9. 9. 2016Generator load break switch (GLBS) replacement2Sprememba zajema menjavo GLBS (Generator Load Break Switch) in pripadajoče opreme z novim ABB SF6 odklopnikom tipa HEC-7C najnovejše zasnove. Sposobnost prenosa moči bo v skladu z novo izhodno močjo generatorja. Osnovna funkcija novega GLBS bo enaka kot je bila pri originalnem. Novi GLBS bo obdržal osnovni način upravljanja in nadzora prišlo pa do menjave lokalnega panela z novim panelom, ki bo vseboval novo digitalno enoto za potrebe monitoringa. Zaradi spremembe se predvideva odstranitev obstoječe hladilne enote in postaje s komprimiranim zrakom. Sprememba zajema tudi menjavo vseh obstoječih kablov in signalov vezanih na GLBS.
30. 8. 2016Prežičenje stikala za alarmiranje nizke temperature hladilne vode in spremembe na rotor ground detektorju2Namen modifikacije je odprava določenih projektnih napak in pomanjkljivosti na sistemu dizel generatorja 3 (DG3) z naslednjimi spremembami:
- prestavitev merilnega mesta temperature hladilne vode,
- zamenjavo modela temperaturnih stikal 3TS43A in 3TS43B,
- vgradnja relejev za signalizacijo izpada napajanja kontrolnih tokokrogov za upravljanje z ventilatorji za hlajenje sobe z dizel generatorjem št.3,
- zamenjava pretvornika za prikaz jalove moči na kontrolni plošči EE102BRDK503/Y,
- sprememba krmilne logike delovanja zaščite v primeru zemeljskega stika na rotorju generatorja in
- sprememba v napajalnih tokokrogih dizel kompresorja za dobavo zagonskega zraka.
29. 7. 2016Prilagoditev CW sistema zaradi izgradnje HE Brežice2Izgradnja HE Brežice bo povzročila dvig gladine reke Save pri vtočnih in iztočnih objektih NEK. Predlagana sprememba zagotavlja prilagoditev CW sistema, in sicer uvedbo dodatnih zapornic (stop logs), za izolacijo vtočnih objektov CW, rekonstrukcijo in modernizacija CW čistilnih sistemov (novi napravi za čiščenje rešetk, posodobitev potujočih sit), rekonstrukcijo CW »deicing« cevovoda za preprečitev nastajanja ledu v CW vtočnem objektu (vgradnja nove »deicing« črpalke, obnova razdelilnika CW »deicing« cevovoda), ter obnovo manipulativnih ploščadi (podestov).
19. 7. 2016Zamenjava podzemnega PW cevovoda2Sprememba zajema zamenjavo že korodiranih železo ogljikovih cevi, ki puščajo na več mestih, z novimi polietilenskimi cevmi, ki se uporabljajo pri distribuciji pitne vode. Zamenjano bo 337 metrov cevi med zgradbo za predpripravo vode in porabniki ob Savi ter del cevovoda med vodnjakoma TV08 in TV02. V USAR se spremeni zapis vrste cevi oz. specifikacija s 3-CT-15A-1 na 15K6-1.
4. 7. 2016Uskladitev podatka o prostem volumnu zadrževalnega hrama v TS 4.2.1 s podatkom v USAR, Tab. 6.2-32, Sheet 1/42V TS poglavju 4.2.1, kjer so podani osnovni dimenzijski podatki zadrževalnega hrama, se posodobi podatek o prostem volumnu zadrževalnega hrama iz stare vrednosti 39986 m3, na 40013 m3. Vrednost 40013 m3 je zadnja posodobljena vrednost, ki je odobrena v sklopu upravnega postopka »Vgradnja pasivnega filtrskega ventilacijskega sistema zadrževalnega hrama (PCFVS), URSJV št. odločbe 3570-9/2013/44 z dne 9.10.2013 in je  podana v USAR Tab. 6.2-32, Sheet 1/4. Pri predlagani spremembi TS 4.2.1 gre torej za uskladitev TS z odobreno vrednostjo prostega volumna zadrževalnega hrama, ki je bila spregledana v času izvedbe spremembe.
22. 6. 2016Namestitev slepih prirobnic za ventili 10863, 10861, 108622Sprememba zajema namestitev slepih prirobnic izza ventilov 10863, 10861 in  10862. Omenjenim ventilom se tako predlaga sprememba projektnega stanja iz ZAPRT v ZAPRT-ZAKLENJEN. Nameščene slepe prirobnice bodo montirane in privijačene. Z spremembo se omogoči dreniranje skozi omenjene linije in odvajanje vode iz cevovoda in se zagotovi pogoje za delo na ventilih 10940, 10884, 10941 ter 10942.
16. 6. 2016Effluent sampling in tabela 11.4-6, Effluent Sampling Schedule2Seznamu vzorčenj in meritev v poglavju 11.4.3.2 Varnostnega poročila se doda odstavek z načrtom vzorčenja, ki se nanaša na »Decontamination building«. Enako za tabelo 11.4-6..
16. 6. 2016Replacement of the ICCMS Control Cabinets2Sprememba dodaja nekatere nove zmožnosti sistema:
a. določeni signali bodo po novem poslani tudi v bodočo ECR (spremembe USAR, ki bodo izhajale iz modifikacije 1007-XI-L (ECR), in sicer novi izhodi iz kanalov ICCMS A in B v nove ECR kabinete, bodo implementirane skupaj z licenciranjem 1007-XI-L),
b. dodatno analogno procesiranje signalov WR Thot TE413 in TE423; ti bodo po novem napajani iz ICCMS in ne več iz W7300 (razširitev za DEC scenarije) in
c. zmožnost priklopa mobilnih dizel generatorjev.
16. 6. 2016Vgradnja drenažne linije med ventiloma 10045 in 100462S predlagano spremembo se na sistemu za hlajenje komponent predvideva vgradnja drenažnega priključka s pripadajočim izolacijskim ventilom. Namen spremembe je dreniranje cevovoda ter preverjanje puščanja "P" ventilov.
16. 5. 2016Dodajanje postopka EIP-17.080 v tabelo 13.3-1 Varnostnega poročila2V varnostno poročilo bo dodan nov postopek (EIP-17.080) za implementacijo Načrta zaščite in reševanja NEK v primeru izrednega dogodka. Postopek podaja kriterije in navodila za postavitev opreme za poplavno zaščito NEK v stanje pripravljenosti, gibanje delovnih ekip v času poplave, komunikacijo z operativnim podpornim centrom, pregled poplavno zaščitenih prostorov NEK in akcije v primeru puščanja opreme poplavne zaščite.
16. 5. 2016Zamenjava oz. vgradnja CS ventilov2S predlagano spremembo se zamenja obstoječi ventil na sistemu za uravnavanje kemije in volumna in izolacijski ventili za filtre tesnilne vode črpalke primarnega hladila z novimi krogelnimi ventili. Poleg zamenjav se bo vgradil tudi nov izolacijski ventil za potrebe testiranja puščanja. Sprememba predvideva tudi vgradnjo odzračevalnega priključka na cevovodu pri izmenjevalcih za termalno regeneracijo bora.
16. 5. 2016Posodobite opreme za čiščenje cevi kondenzatorja2V okviru spremembe bo zamenjana oprema celotnega sistema za čiščenje cevi kondenzatorja vključno z degradiranimi cevmi in krmilnim sistemom. Prilagojena bo tudi programska oprema NEK simulatorja.
16. 5. 2016Dopolnjevanje primarnega sistema z mobilnimi črpalkami2Sprememba vključuje vgradnjo priključkov na obstoječe sisteme NEK za priklapljanje visokotlačnih in nizkotlačnih mobilnih črpalk, kar bo omogočalo priključitev črpalk z gibljivimi cevmi na vire borirane vode (RWST, BAT) ter na sistem za dopolnjevanje primarnega hladila preko sistemov za vzdrževanje kemije in volumna in varnostnega vbrizgavanja.
5.5.2016Mehanske spremembe jedrskega goriva in spremembe izračunov (16x16 Vantage+ Fuel Mechanical Design Changes with revised grid parameters ARATIO/POSITY and lower than expected Critical Heat Flux results obtained during DNB testing (NSAL-14-5) – MMGD3Sprememba vključuje 4 mehanske spremembe jedrskega goriva v rešetkah in spodnji šobi gorivnega elementa. Hkrati pa je v spremembo vključena tudi odprava nekaterih pomanjkljivosti v analizah jedrskega goriva: odprava napak v izračunu geometrijskih značilnosti rešetk gorivnih elementov, kar vpliva na analize velike izlivne nesreče, ter vpeljava dodatnega preverjanja veljavnosti WRB-1 korelacije pri projektiranju nove sredice v območjih sredice z minimalnim DNBR. Navedene spremembe vplivajo na varnostno poročilo v poglavjih 4 in 15, tehnične specifikacije NEK pa se ne spreminjajo. Strokovno mnenje o spremembah je pripravil IJS.
11. 4. 2016Posodobitev tabel 11.5-6 in 11.5-8 v Varnostnem poročilu2Posodobitev tabel 11.5-6 in 11.5-8 v Varnostnem poročilu
26. 1. 2016V Varnostnem poročilu je popravljena vrednost projektnega pretoka črpalke sistema za prhanje zadrževalnega hrama2Posodobitev Varnostnega poročila za potrditev skladnosti obratovalnih vrednosti komponent sistema za prhanje zadrževalnega hrama s parametri, ki so bili uporabljeni v projektni analizi funkcionalnosti zadrževalnega hrama.
15. 1. 2016Dopolnitev tehničnih specifikacij SR 3.6.5.2, »Passive Autocatalytic Hydrogen Recombiners« točka b, s kriteriji sprejemljivosti za testiranje Pasivnega avtokatalitični sistema za vezavo vodika (PAR)"2Predlagana sprememba zajema dopolnitev vsebine Tehničnih specifikacij SR 3.6.5.2, točka b., s kriteriji sprejemljivosti za nadzorni test varnostnih PAR-ov in sicer gre za določitev zahtevanega  porasta temperature v določenem časovnem obdobju. Predlagana sprememba Tehničnih specifikacij SR 3.6.5.2, točka b., je enaka zahtevam za varnostna PAR-a, ki so že podane v varnostnem poročilu v poglavju 6.2.5.4. V poglavje Tehničnih specifikacij B 3.6.5 se doda kratek opis nadzornega testa. Isti opis se zaradi konsistentnosti doda tudi v Tehnične specifikacije razširjenih projektnih osnov poglavje B 3.6.2.
15. 1. 2016Sprememba tabele 9.3.2. varnostnega poročila2S spremembo se dodaja pojasnilo k tabeli 9.3-2 v Varnostnem poročilu NEK. Pojasnilo predstavlja uskladitev s specifikacijo dobavitelja, da se projektna temperatura zabeležena za filtre reaktorskega hladila, tesnilne vode, borove kisline in hladilne enote v sistemu za uravnavanje kemijske sestave in prostornine nanaša na kovinsko ohišje teh filtrov.

4. 1. 2016

Vgradnja ročnih ventilov

2

Pri nastavitvi kazalnega plovca nivokaza ob hitri spremembi nivoja na v kondenzatorju so se pojavile težave, ker kazalni plovec ne ujame hitre spremembe vodilnega plovca in pade na dno nivokaza. Zaradi tega se vgradi 8 ročnih izolacijskih ventilov v spodnje cevi, ki povezujejo vstopne in izstopne komore kondenzatorja s pripadajočimi nivokazi. Zaradi spremembe se mora revidirati tudi varnostno poročilo NEK načrt FIG. 10.1-5 sh. 1, rev. 21. Z vgradnjo izolacijskih ventilov med nivokazi in komorami kondenzatorja bodo tako odpravljene težave pri nastavitvi kazalnega plovca nivokaza. Sprememba ne vpliva na varnostne SSK.

 [na vrh] 

2015

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

5. 11. 2015Sprememba licenčnih dokumentov iz naslova seizmične instrumentacije3V okviru spremembe so se uskladile Tehnične specifikacije s stanjem na elektrarni. V tehnične specifikacije je bil dodan seizmični detektor YE9000B1, ki je bil vgrajen in odobren s strani URSJV v okviru spremembe "Nadgradnja varnostnega napajanja.
8. 5. 2015Spremembe intervala testiranja turbinskih vhodnih ventilov3Testni interval turbinskih ventilov (štirje regulacijski in zaustavitveni ventili pred visokotlačnim delom turbine in štirje prestrezni in zaustavitveni ventili pred nizkotlačnim delom turbine) se podaljša iz 31 dni na 184 dni, glede na priporočila proizvajalca in prakso v drugih elektrarnah. NEK je predložila pozitivno strokovno mnenje Fakultete za strojništvo. Z zmanjšanjem števila testiranj se bistveno zmanjšajo negativni vplivi na same ventile.

09. 04. 2015

Sprememba 1116-RM-L "Izboljšave na RM ventilih"

3

Sprememba zajema vgradnjo modificiranih delov (adapterjev) za povezavo med ventilom in aktuatorjem, poleg tega pa še spremembo prestavnega razmerja v pogonu ventila.  Po izvedeni spremembi prestavnega razmerja na pogonu RM ventilov, naj bi se časi zapiranja ventilov pri zahtevi po izolaciji ZH (Faza A izolacije) zmanjšali iz sedanjih vrednosti 30 sekund na 15 sekund, ki so zahtevani v obratovalnih navodilih in omejitvah.

09. 04. 2015

Odobritev modifikacije 1109-RC-L "Reactor Vessel Upflow Conversion"

3

Namen modifikacije 1109-RC-L »Reactor Vessel Upflow Conversion« je preprečitev poškodb goriva zaradi prečnih tokov (ang. Baffle Jetting) s pomočjo spremembe smeri obvodnega hladilnega pretoka reaktorske sredice (Upflow conversion, UFC). Med praznjenjem sredice v remontu 2013 so bile ugotovljene poškodbe na šestih gorivnih elementih. Analizo temeljnega vzroka puščanja goriva je opravil dobavitelj goriva Westinghouse, ki je kot eno od glavnih korektivnih akcij za preprečitev poškodb goriva zaradi prečnih tokov (ang. Baffle Jetting), priporočil NEK, da čim prej izvede modifikacijo UFC.

Modifikacija obsega čepljenje obstoječih šestnajst lukenj v valju spodnjega vložka reaktorske posode v območju med zgornjima dvema horizontalnima opornima ploščama ogrodja reaktorske sredice s tesnilnimi čepi in izvrtanje osem pretočnih lukenj v zgornji vodoravni oporni plošči ogrodja reaktorske sredice. Ta poseg spremeni smer pretoka hladila skozi prostor za obodnimi ploščami reaktorja in posledično bistveno zmanjša prečni pretok hladila skozi reže med obodnimi ploščami, ki povzroča poškodbe goriva.

19. 03. 2015

Odločba za izvzetje zadnjega testa turbinskih ventilov ob koncu gorivnega cikla 27

3

NEKje glede na stanje integritete jedrskega goriva, dne 10. 3. 2015 razglasil akcijski nivo 3 v skladu s postopkom REP-5.130 in mora obratovati kar se da stabilno brez prehodnih pojavov. Zato je NEK zaprosil za izvzetje izvedbe zadnjega testiranja turbinskih ventilov v 27. gorivnem ciklu iz zahteve TS SR 3.3.4.2, kar pomeni izredno začasno prekoračitev obratovalnih omejitev in pogojev. To omogoča 38. člen Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (JV9), kadar bi zaradi izpolnjevanja zahtev obratovalnih pogojev in omejitev lahko prišlo do nepotrebnega prehodnega pojava, ki bi lahko vodil v nesrečo.

URSJV pa poleg zahtevane preučitve vzrokov za težave na ventilu GV2, nima nobenih zadržkov tudi glede odobritve trajnega podaljšanja intervala testiranj turbinskih ventilov. Prav tako je sedaj zaradi ohranitve integritete jedrskega goriva in razglašenega akcijskega nivoja 3, potrebno stabilno obratovati in zmanjšati prehodne pojave tudi zaradi testiranja turbinskih ventilov. Zato se navedena prekoračitev obratovalnih omejitev in pogojev odobri, vendar samo za zadnje testiranje turbinskih ventilov v 27. gorivnem ciklu. Sicer testni interval turbinskih ventilov zaenkrat ostaja nespremenjen, to je 31 dni v skladu z zahtevo TS SR 3.3.4.2.

29. 01. 2015

Sprememba Tehničnih specifikacij izhajajočih iz PSR2 akcije "SG primary to secundary leakage TS limit change"

3

Podlaga za zahtevo izhaja iz akcijskega plana drugega Občasnega varnostnega pregleda (PSR2) in je definirana v dokumentu NEI 97-06, rev. 3 (»Nuclear Energy Institute«, ZDA), ki v točki 2.3 »Operational Leakage Performance Criterion« podaja nove smernice za maksimalno dnevno vrednost puščanja iz primarne na sekundarno stran skozi katerikoli uparjalnik in sicer iz obstoječe vrednosti 1,9 m3/dan na 0,57m3/dan. Urna mejna vrednost za oba uparjalnika pa ostane 0,159m3/h , saj NEI zahteva spremembe le dnevne limitne vrednosti, da se tako ohrani enak nivo stabilnosti obratovanja elektrarne.

18. 12. 2015Issue Revised Flow Diagrams and Other Drawings for USAR trought 1. 11. 20152Varnostna ocena zajema spremembe shem, ki so posledica zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, in manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji varnostnega poročila. Usklajene so tudi oznake opreme v varnostnem poročilu z MECL bazo ter bolj jasno označene meje varnostne klasifikacije na shemah.
12. 11. 2015Instalacija RASS-a ob SODAR-ju na meteorološkem stolpu2Sprememba obsega nadomestitev meritev temperature v višjih pozicijah z sistemom RASS, posodobitev MFM Libna in dodajanje meteoroloških meritev ter uvajanje brez prekinjenega napajanja v meteorološki hišici NEK.
12. 11. 2015Vključitev shem serije 203 v varnostno poročilo2URSJV je ob pregledu spremembe: "Revizija USAR and slik 8.3-3 in 8.3-4" ugotovila, da bi morala NEK dopolniti varnostno poročilo in vključiti sheme D-203-052 Sh. EE13, D-203-052 Sh. EE14, D-203-052 Sh. EE15 in D-203-052 Sh. EE16. Te sheme so sedaj vključene v varnostno poročilo. Poleg tega pa bo NEK popravila še napako na shemi 7.2-1 sh.11, kjer je nepravilno prikazano delovanje bistabila, ki računa razliko med dejanskim in referenčnim nivojem tlačnika.
12. 11. 2015Umik RG 1.83 iz varnostnega poročila2Z obravnavano spremembo se spremeni varnostno poročilo v poglavju 3, dodatek 3A (Conformance with regulatory guides) na strani 43. za rg 1.83 se pripiše "withdrawn, 2009", ker je bil umaknjen s strani NRC. RG 1.83 ne odraža sedanjega pristopa k zagotavljanju integritete cevi uparjalnika. S spremembo se izvrši tudi akcija iz PSR2-12 (USAR Rev 17 does not recognize RG 1.83, Rev. 1, has been withdrawn by the US NRC).
12. 11. 2015Posodobitev varnostnega poročila poglavja 3 dodatek 3A2Dodatek 3A »Conformance with regulatory guides« se s spremembo dopolni z RG 1.160, rev. 3. »Monitoring the effectiveness of maintenance at nuclear power plants«, ki se nanaša na aktivnosti ter postopke vzdrževanja NEK. RG je namenjen pripravi programov vzdrževanja NEK, ki se nanašajo na program za obvladovanje staranja in zagotavlja fleksibilnost vzdrževanja v povezavi s pomenom vključenih SSK za varnost. Dodatno je potrebno RG 1.160, rev.3 referencirati tudi v ustreznih programih in postopkih, kjer je bil do sedaj referenciran RG 1.160, rev.2 in RG 1.182, rev.0, ki pa je sedaj umaknjen. Zahteve RG 1.182, rev.0 so sedaj izpolnjene z RG 1.160, rev.3.
4. 8. 2015Dopolnitev varnostnega poročila s podatki o plinovodnem omrežju v bližini NEK2Sprememba zajema dopolnitev varnostnega poročila v poglavju 2.2 z lokacijo in obratovalnimi parametri za bližnji plinovod.
9. 7. 2015Posodobitev sistemov za požarno varnost v netehnološkem delu NEK2Sprememba je razdeljena na 3 sklope:
-sprememba obstoječih sprinkler šob, kjer se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so navedene v študiji požarne varnosti CPV-812/2013 za požarni sektor PS-9, načrt 3/12,
-razširitev sistema v novi prostor z dodatnimi šobami, ker v požarnem sektorju PS-9 v 1. nadstropju v prostoru skladišče drobnega inventarja ni razvoda s sprinkler sistemom in
-zamenjava pretočnih stikal FS7345 in FS7346 in tlačnega stikala PS7344, saj so obstoječa stikala zastarela in nezanesljiva. Predlaga se zamenjava s certificiranimi stikali.
7. 7. 2015Poplavna varnost zgradb2Sprememba uvaja pasivno in aktivno zaščito pred kombiniranim dogodkom poplave in potresa, t.j. največjo možno poplavo (PMF) in potresa z amplitudo nad 0,3 g, ki bi podrl protipoplavne nasipe na Savi. Pasivna zaščita bo izvedena z zamenjavo določenih vrat na zgradbah jedrskega otoka (RB, AB, IB, CCB, CB, FHB, EDGB, HP), zamenjavo določenih ne-varnostnih protipovratnih ventilov s potresno kvalificiranimi ventili ter impregnacijo požarnih penetracij, ki zagotavlja tesnjenje le-teh. Aktivna zaščita bo obsegala nameščanje zagatnic ob določenih delih/vhodih v elektrarno. Aktivna zaščita se bo aktivirala ob sklicani "Začetni nevarnosti". Sprememba obsega tudi spremembe varnostnega poročila, in sicer poglavje 20, ter tudi spremembe NEK postopka ADP-1.3.021 "Ukrepanje v primeru povečanega pretoka Save (nad 700 m3/s)" in izdelavo novega postopka za aktivacijo opreme protipoplavne zaščite EIP-17.080 "Protipoplavna zaščita".
3. 7. 2015Sprememba poglavja 2.4.11 varnostnega poročila - Osvežitev podatkov o minimalnih pretokih reke Save na lokaciji NEK2Sprememba obsega posodobitev podatkov o minimalnih pretokih Save in analizo pogostosti minimalnih pretokov Save. Določena je verjetnost trajanja pretoka pod 107 m3/s, ki je pretok v projektnih osnovah za sistem za hlajenje kondenzatorja, pri katerem mora NEK obratovati s hladilnimi stolpi. Novi podatki obsegajo obdobje 1926-2013 in so izračunani iz razlike izmerjenih pretokov Save pri Čatežu in Krke pri Podbočju.
2. 7. 2015Odstranitev ejektorja in pripadajočih cevovodov2Sprememba zajema odstranitev ejektorja in pripadajočih cevovodov pri vsisnem bazenu črpalk bistvene oskrbovalne vode in protipožarnih črpalk. S spremembo bodo odpravljeni tlačni udari v cevovodu, ki jih povzroča ejektor pri testiranju protipožarnih črpalk, s kratko sklenitvijo cevovodov pa bo skrajšana recirkulacijska pot cevovoda za testiranje protipožarnih komponent v Savo.
2. 7. 2015Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.20142Sprememba se nanaša le na posodobitev inventarja radioaktivnih odpadkov v varnostnem poročilu v tabelah 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 z dejanskim stanjem na dan 31.12.2014.
16. 6. 2015PCFV drenažne cevi2Sprememba zajema dve izboljšavi na pasivnem filtrskem ventilacijskem sistemu zadrževalnega hrama (PCFVS). Med remontom 2013 je bil vgrajen PCFVS in v sklopu prilagoditve je bila dodana tudi drenažna cev na ventilacijskem vodu na izstopu iz zadrževalnega hrama, ki je namenjena za odvajanje kondenzirane pare med težko nesrečo. S sedanjo spremembo se vgradi plovec na drenažno cev, da se prepreči možnost obvoda aerosolnih filtrov PCFVS. Druga izboljšava pa obsega zaščito dimnika PCFVS pred padavinami, kjer se namesto pokrova na izpuhu dimnika vgradi drenažna cev, ki ustrezno odvaja dežne kapljice. Sprememba se odraža v varnostnem poročilu, ki bo ustrezno popravljeno.
18. 3. 2015Replacement of incore instrumentation - flux mapping system replacement2

Predlagana sprememba se nanaša na zamenjavo sestavnih delov sistema za merjenje fluksa v sredici (Flux Mapping System, FMS) z namenom, da se osnovna funkcija sistema v celoti ohrani. FMS sestavlja sistem 36 vodil za fisijske celice, ki skupaj s pogonskim in kontrolnim mehanizmom omogočajo merjenje fluksa znotraj sredice reaktorja. Tako obstoječi pogonski kot tudi kontrolni sistem FMS pa sta zastarela in tudi vzdrževanje ni več možno.

13. 3. 2015

Fuel rod cladding oxide coating Implementation

2

Sprememba obsega dodatno zaščitno plast cirkonijevega oksida na spodnjem delu srajčk gorivnih palic. Oksidna plast je debela 2-6 mikrometrov in je na območju minimalno v dolžini 4,5 col metalurško vezana na spodnji konec gorivnih palic, toplotno obdelano pa je območje maksimalno v dolžini 7 col od spodnjega konca gorivnih palic. Oksidna plast je trda in odporna na obrabo ter s tem omogoča dodatno odpornost gorivnih palic na poškodbe zaradi vibracij (grid-to-rod fretting) ali tujkov (debris fretting). Sprememba je uvedena v okviru ukrepov za preprečitev poškodb gorivnih elementov.

12. 3. 2015

Zamenjava napetostnih regulatorjev na DG1 in DG2

2

V okviru spremembe se zamenja in posodobi regulacijska in kontrolna oprema potrebna za upravljanje in zaščito dizel generatorjev DG107DSL-001 in DG107DSL-002. Opremo je potrebno zamenjati, saj je na koncu življenjske dobe in ni ustreznih rezervnih delov. Zamenjale se bodo sekcije C, D in E kontrolnih omar DG109PNLH101 in DG109PNLH301. Poleg tega se zamenja električna oprema v omaricah na dizel generatorju in na postroju startnega zraka. Kontrole bodo na obeh generatorjih identične, dodano pa bo preklopno stikalo na DG2, tako da bo v primeru požara možno lokalno upravljati z njim. DG1 pa to možnost že ima. Sprememba se bo izvedla v remontu 2015 (DG1) in remontu 2016 (DG2).

05. 3. 2015

Zamenjava hidravličnih regulatorjev na DG1 in DG2

2

Sprememba obsega zamenjavo hidravličnih regulatorjev na dizel generatorjih DG1 in DG2 in umik grelcev, ki so nameščeni na obstoječe hidravlične regulatorje. Sprememba na DG1 bo izvedena med remontom v letu 2015, sprememba na DG2 pa med remontom v letu 2016. Ker NEK nima v skladišču rezervnih regulatorjev, bo nabavila nove, ki jih bo namestila na dizle, stare pa bo poslala v obnovo in bodo služili kot rezerva. Novi regulatorji se razlikujejo od starih, zato je bila narejena primerjava obeh modelov. Na nove regulatorje ni možno namestiti grelcev, zato se ti odstranijo. Narejena je bila analiza, ki je pokazala, da električni grelci niso potrebni. Ker ne bo več grelcev, se spremeni tudi obremenitev dizla.

24. 2. 2015

Upgrade of RCS mid-loopš level measurement

2

Vgradi se novi ultrazvočni sistem za merjenje (ULMS) nivoja RCS-a na zanko 2, vroča veja. Razlog za vgradnjo je nezanesljivo merjenje obstoječega ULMS (zanka 1) in magnetnega nivojskega signala. Z vgradnjo novega ULMS sistema se bo meritev RCS nivoja izvajala s tremi popolnoma ločenimi sistemi. Z novim merilnim sistemom se bo izboljšala točnost in zanesljivost meritve nivoja v sistemu RCS.

16. 2. 2015

Seizmična ojačitev krmilnega kabineta za MD3 zbiralko

2

Namen spremembe je seizmična ojačitev krmilnega kabineta EE105SWGMD3 iz PGA=0.45g na PGA=0.6g (DEC envelope USAR Fig. 20.1-7-115, -116,-117). Sprememba predvideva, da bodo s seizmičnimi ojačitvami kabineta EE105SWGMD3 zagotovljeni predpogoji za njeno operabilnost po seizmičnem dogodku PGA=0.6 g, kar pa ne pomeni da je seizmično kvalificirana za tak dogodek, saj ne more obratovati tekom takega dogodka. Osnova za omenjeno spremembo so ostrejše seizmične zahteve. Prvotno je bil krmilni kabinet projektiran za DBA (0.3g). Vendar je NEK zahteval od proizvajalca (NIL), da se kabinet seizmično kvalificira na PGA=0.45g, posledično so izvedli 11 modifikacij. Na osnovi PNV projekta je bila podana zahteva, da mora biti vsa oprema v BB1 stavbi projektirana na PGA=0.6g in s tem tudi omenjena krmilna omara. Proizvajalec je izvedel še dodatnih 5 sprememb na krmilnem kabinetu za MD3 zbiralko. Druga električna oprema bo seizmično ojačana v okviru spremembe 1037-EE-L. NEK ni predložila sprememb USAR, ker dejanskih sprememb v danem trenutku še ni. Ko bodo spremembe pripravljene, jih bo NEK predložila v potrditev na URSJV.

16. 2. 2015

Impact of change in RV lower radial key stiffness value in support NSAL-11-2

2

Sprememba zajema vpliv spremembe vrednosti togosti "RV Lower Radial Key Stiffness Value" glede na dokument Nuclear Safety Advisory Letter NSAL-11-2, ki je bil izdan naknadno po varnostni oceni spremembe 615-RC-L "Zamenjava glave reaktorske posode". Dodatne kalkulacije so pokazale, da znižana vrednost togosti predstavlja sprejemljiv analitični rezultat in nima negativnega vpliva na predhodno narejeno varnostno oceno od zamenjavi reaktorske glave. V USAR se posledično spremeni navedba tridimenzionalne računalniške kode s končnimi elementi WECAN, dodatno pa se navede koda ANSYS.

16. 2. 2015

Ožičenje procesnih parametrov RC, CS, SI, SF, WS,CI, GH, VC, AF, MS, sistemov na PIS 2

Z namenom izboljšanja kontrole nad opremo sistemov v NEK se na PIS (Procesno informacijski sistem) ožičijo nekatere nove procesne veličine. Dodatno ožičenje signalov se izvede iz že obstoječih in novih merilnih zank. Ožičenje na PIS zagotavlja "on-line" spremljanje in trendiranje izbranih parametrov ter s tem kvalitetnejšo spremljanje oziroma nadzorovanje izbranih sistemov. V varnostni oceni je dejansko izkazano, da modifikacija na varno obratovanje elektrarne ne bo vplivala.

16. 2. 2015

Preimenovanje objektov PNV

2

Sprememba zajema preimenovanje EDG building v BB1 (Bunkered Building 1).

16. 2. 2015

Elimination of discrepancies in the titles of chapters in TS

2

Sprememba zajema spremembo imena poglavja 3.1.2. "Boration Control" Tehničnih specifikacij v "Boration Systems". URSJV se strinja z mnenjem NEK, da gre za administrativno spremembo, ki ne vpliva na vsebino Tehničnih specifikacij.

16. 2. 2015

Sprememba USAR, Uskladitev kratic varnostne klasifikacije

2

V USAR sekciji 3.11.5 "Environmental qualification program" se zamenja opisna varnostna klasifikacija za označitev varnostne klasifikacije s kraticam. Gre za poenotenje uporabe kratic za označitev varnostne klasifikacije v skladu z ANSI klasifikacijo.

16. 2. 2015

Izboljšava pomožnih sistemov v kotlovnici

2

V okviru spremembe se zajeto več izboljšav na: sistemu pomožne vode (SA), sistemu za dodajanje kemikalij (CF), sistemu zraka za instrumentacijo (IA) ter programu testiranja kemikalij. Gre za kompleksno spremembo z velikim številom manjših sprememb v omenjenih sistemih, ki ne vplivajo na jedrsko varnost.

16. 2. 2015

Vgradnja flex cevi na CW106PMP

2

Na CW črpalke bodo vgradili fleksibilne cevi (1/2") za priklop dovodnega cevovoda tesnilne vode ležajev ter fleksibilne cevi (1/2") na drenažno linijo črpalk. Priključkov tako ne bo potrebno predelovati ob zamenjavi samih črpalk. Sprememba ima vpliv na načrt USAR FIG. 10.1-5, kjer se vrišejo fleksibilne cevi.

14. 1. 2015

Revizija USAR

2

Sprememba zajema popravek referenc, prestavitev referenčnega zapisa in popravek oznake ventila.

14. 1. 2015PSR 2 Main control room isolation signals2Sprememba zajema posodobitev USAR, pogl. 6.4 - dodajo se obstoječi izolacijski signali, ki niso vneseni v USAR.
14. 1. 2015Sprememba USAR pogl. 2.4.1.1.2Do sedaj upoštevani podatki za padavine za leta 1970 - 1986 so dopolnjeni s podatki ARSO za padavine za leta 1978-2013.
28.11.2015Sanacija puščanja na prirobnici HD cevovoda pri FW grelcu 1B z metodo Furmanite1
24.11.2015Začasni odklop kabla 1WDC1044X iz EE103MCC212/9D1
4.9.2015Napajanje gradbiščne omarice za potrebe izgradnje WMB1
4.9.2015Začasna priključitev betonarne za potrebe izgradnje WMB 1
24.8.2015Zagotavljanje stanja pripravljenosti AE900DSL-003 in AE900XFR003 za napajanje MD31
14.8.2015Sanacija puščanja na ohišju ventila MS 20310 z metodo FURMANITE1
7.8.2015Prestavitev krmilne logike GV ventilov na moči v ciklusu OL281
10.6.2015Uporaba spare RTD-ja TE410D za zanko T-4101
5.6.2015Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB0251
11.6.2015Začasna priključitev NN gradbiščnega priključka GRO WMB1
29.5.2015Uporaba spare RTD-ja TE440D za zanko T-4401
28.5.2015Uporaba spare kabla za napajanje CRDM I71
12.5.2015Odspojitev temperaturnega stikala TS-TD21 transformatorja TD211
6.5.2015Priprava merilnega mesta za merjenje vibracij regulacijskih ventilov za potrebe merjenja pri testu turbinskih ventilov1
2.5.2015Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva1
26.4.2015Začasno napajanje podvodne razsvetljave FHB1
26.4.2015Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan (VA441FAN01B) iz proge A1
26.4.2015Začasno napajanje podvodne razsvetljave reaktorskega bazena1
22.4.2015Začasno napajanje omare LS100PNLK01A iz LS100PNLK03B(Razsvetljava CB-107) v času izklopa MD1 1
20.4.2015Začasno napajanje krmiljenja RCDT črpalk1
20.4.2015Priključitev tesnilnih pokrovov (nozzle dams) na IA in električno napajanje1
19.4.2015Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan VA441FAN02A iz proge B1
18.4.2015Začasno remontno napajanje za vzdrževalna dela na turbini1
19.4.2015Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova1
8.4.2015Začasno napajanje AB osebnega dvigala1
18.4.2015Začasno napajanje SF pmp#1 v času izklopa MD1 1
18.4.2015Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe1
18.4.2015Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času izklopa MCCD1111
16.4.2015Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice1
24.4.2015Revizija 22 postopka ADP-1.0.001: Notranja organiziranost NEK 1
16.4.2015Začasno električno napajanje panela EE106PNLG902(FP flushing system control panel)1
16.4.2015Začasno napajanje opreme za kaluženje uparjalnikov1
15.4.2015Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCPCPC01 črpalke1
4.4.2015Vgradnja napajalnih stikal 34/*A, 34/*A+B, 34/*B v lokalno krmilno omaro EE106PNLG9351
26.4.2015Začasno napajanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa MCCD222 in MD21
26.4.2015Začasno napajanje SF pmp#2 v času izklopa MD21
26.4.2015Začasno napajanje vložnega stroja RB1
26.4.2015Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času izklopa MCCD2111
26.4.2015Začasno napajanje podvodne razsvetljave reaktorskega bazena1
26.4.2015Začasno napajanje porabnikov zbiralke 1B preko polnilca 1A-1B iz MCCD211 v času testiranja baterije 1B in polnilca 1B1
23.4.2015Začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe, elevacija 1001
23.4.2015Začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe, elevacija 1071
23.4.2015Začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe, elevacija 1151
18.4.2015Začasno napajanje AB osebnega dvigala1
18.4.2015Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe1
16.4.2015Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice1
15.4.2015Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan (VA441FAN01A) iz proge B 1
15.4.2015Začasno napajanje porabnikov zbiralke 1A preko polnilca 1A-1B iz MCCD111 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ1011
12.4.2015Začasno napajanje tipke za RB vrata1
25.4.2015Priklop AE900DSL-003 na MD3 zbiralko1
3.4.2015Uporaba spare RTD-ja TE420D za zanko T-4201
4.4.2015Vgradnja napajalnih stikal 34/*A, 34/*A+B, 34/*B v lokalno krmilno omaro EE106PNLG9351
30.3.2015Zagotovitev začasnega napajanja lastne rabe stikališča1
23.3.2015Začasno napajanje šotora in zabojnikov na platoju DB1
18.5.2015Posodobitev Vibmon1
17.3.2015Odspojeno vezje rotor ground detektorja DG-31
24.4.2015Relokacija VA vibmon DSM modula UUD9040 na el. RB1071
3.6.2015Prestavitev opreme za ILRT v nov panel1
15.3.2015Začasna postavitev kontejnerja za testiranje blažilnikov sunkov k prizidku skladišča radioaktivnih odpadkov (RWS)1
27.2.2015Začasno napajanje LS100PNLY01Y in DC102BATY5011
13.2.2015Premostitev kontakta 2-6 releja 27X 2CT/MD11
9.3.2015Začasno napajanje AE900DSL-001 in AE900DSL-0021
25.3.2015Dostop do PIS/SPIS-a za zunanje uporabnike1
21.5.2015Sprememba krmilne logike JOG stikala turning gear-a 1
26.2.2015Center za nadzor dokumentov s stopnjo tajnosti ter predprostor 1
29.9.2015Posodobitev TRM opreme 1
20.5.2015Posodobitev nadzorne instrumentacije na generatorju1
20.5.2015Omogočanje hitre priključitve mobilnih DG na LD111
3.9.2015Prenova celotnega sistema napajanja lastne rabe stikališča ter obnova sistema razsvetljave v stikališču1
20.5.2015Zamenjava Synchro - Verifier relejev tip CVX1
21.5.2015Zamenjava MS nivojskih stikal1

 

 

[na vrh]

2014

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

30. 9. 2014

Posodobljeno 2.3 poglavje USAR o meteorologiji

3

Sprememba v poglavju 2.3. Meteorology je pripravljena na podlagi 10 letne posodobitve meteoroloških podatkov na zahtevo PSR2 in na podlagi zahteve CAP (pregled USAR za projektno nizko temperaturo in posodobitev meteoroloških podatkov v sekciji 2.3). Odprts vprašanja so bila obravnavana na ustni obravnavi, po njej pa je NEK posredovala URSJV zahtevana pojasnila skladno z zapisnikom ustne obravnave. Skupaj s pojasnili je NEK posredovala tudi dopolnjeno varnostno poročilo, varnostno oceno in strokovno mnenje. Med vodenjem postopka je URSJV ugotovila, da bo imela sprememba v poglavju 2.3 USAR vpliv tudi na druga poglavja USAR. V skladu z zaključki dokaznega postopka ter po vseh predloženih dokazilih URSJV ugotavlja, da je izvedba predlagane spremembe utemeljena in se jo lahko odobri.

11. 9. 2014

Spremembe USAR in TS zaradi testiranja in analize kapsule T v okviru programa Reactor Vesel irradiation

3

Med remontom 2012 sta bili izvlečeni kapsuli T in P. Na podlagi rezultatov testiranj kapsule T (WENX 13-03, rev. 3, Analysis of Capsule T from the NEK Reactor Vessel radiation Surveillance Program«) so bile določene nove tlačno temperaturne omejitve do 60 let obratovanja elektrarne in nova referenčna temperatura prehoda iz žilavega v krhki lom, določena v skladu z NRC RG 1.99, rev. 2 »Radiation Embrittlement of Reactor Vessel Materials« (WB-CN-ENH-13-63, rev. 1 »NEK Heatup and Cooldown Curves for Normal Operation«). Kapsula P je bila po izvleku odložena v bazen za izrabljeno gorivo za morebitna dodatna testiranja. V reaktorju ostaja kapsula N.
Za določitev nevtronskega fluensa in tlačno temperaturnih omejitev je bila uporabljena metodologija podana v WCAP 14040-A, rev. 4 »Methodology Used to Develop Cold Overpressure Mitigating System Setpoints and RCS Heatup and Cooldown Limit Curves, ki sledi zahtevam iz NRC RG 1.190, rev. 0 »Calculation and Dosimetry Methods for Determining Pressure Vessel Neutron Fluence«. Izračuni so bili prvič preverjeni (validirani) tudi z meritvami dozimetrov Ex-vessel Dosimetry System (EVND sistema), ki so bili izvlečeni med remontom 2012. Opis modela za izračun nevtronskega fluensa, rezultati izračunov in validacija modela so podani v dokumentu WCAP 17734-NP, rev. 0 »Ex-Vessel Neutron Dosimetry Program for Krško Cycle 25«.

Osnove za odločitev: Strokovno mnenje je pozitivno, odobrava vse predlagane spremembe brez zadržkov.

12. 6. 2014Izvzetje regulacijskega ventila PCV3705 in STOP ventila TU900STV-002 iz zahteve TS SR 3.3.4.2 po testirnem intervalu 31 dni in podaljšanje testnega intervala na 181 dni v 27. gorivnem ciklu3

NEK je podala vlogo za izvzetje regulacijskega ventila PCV3705 (GV2) in stop ventila TU900STV-002 (SV2) iz zahteve TS SR 3.3.4.2 po testnem intervalu 31 dni in podaljšanje testnega intervala na 181 dni v 27. gorivnem ciklu. Osnove za odločitev: Strokovno mnenje pooblaščene organizacije na osnovi predlogov proizvajalca, obratovalnih izkušenj NEK in podaljšanja testnih intervalov v drugih elektrarnah zaključuje, da je vloga NEK za podaljšanje testnega intervala regulacijskega ventila GV2 in stop ventila SV2 ustrezna. Izvzetje regulacijskega ventila GV2 in stop ventila SV2 iz zahteve TS SR 3.3.4.2 pomeni izredno začasno prekoračitev obratovalnih omejitev in pogojev, kar omogoča 38. člen Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (JV9), kadar bi zaradi izpolnjevanja zahtev obratovalnih pogojev in omejitev lahko prišlo do nepotrebnega prehodnega pojava, ki bi lahko vodil v nesrečo. Na podlagi dokumentov NEK in strokovnega mnenja URSJV ugotavlja, da je potrebno odobriti spremembo, zaradi zmanjšanja verjetnosti odpovedi ventila.

6. 6. 2014 Odobritev spremembe USAR poglavja 3.7-Seismic Design 3 V poglavje USAR poglavja 3.7- Seismic Design so vključene spremenjene ovojnice spektrov za kontrolno dimenzioniranje obstoječe varnostne opreme in projektiranje nove varnostne opreme. Ti spektri predstavljajo ovojnice obstoječih SSE spektrov in novih spektrov za intenziteto 0,6 g, pri čemer so upoštevane vrednosti za dušenje zemljine, ki jih navaja USAR (tabela 3.7-2) in so bile predhodno že uporabljene za izračun originalnih etažnih spektrov za intenziteto potresov OBE (0,15 g) in SSE.
30. 5. 2014 Poročilo o drugem občasnem varnostnem pregledu NEK in Načrt sprememb in izboljšav 3 Potrjuje se poročilo o drugem občasnem varnostnem pregledu, ki obsega dokumenta: PSR2-NEK-8.0 »The 2nd NEK Periodic Safety Review – Summary Report and Global Assessment of Plant Status«, Rev. 2, May. 2014. PSR2-NEK-7.2 »Implementation Action Plan (IAP)«, Rev. 2, May. 2014. NEK mora na URSJV dostaviti povzetek poročila drugega občasnega varnostnega NEK mora izvedbo načrta sprememb in izboljšav (IAP) zaključiti do 30. 5. 2019 in dvakrat letno na URSJV dostaviti poročilo o poteku izvedbe načrta sprememb in izboljšav. Rok za dostavo poročil na URSJV je 30. 1. oz. 30. 7. NEK mora najkasneje do 30. 12. 2020 na URSJV podati vlogo za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe tretjega občasnega varnostnega pregleda. NEK mora najkasneje do 30. 12. 2023 podati vlogo za odobritev poročila o tretjem občasnem varnostnem pregledu.
26. 5. 2014 Optimizacija delovanja OPdT zaščite 3NEK je podala vlogo za odobritev obravnavane spremembe zaradi dogodka, ki se je pripetil 23. 11. 2013. Takrat je pri dvigovanju moči po remontu prišlo do nepričakovane zaustavitve reaktorja, in sicer na proženje signala OPΔT. Podrobna analiza je pokazala, da so zaradi spremembe merjenja temperature primarnega hladila (716-RC-L) izvedene med remontom, nastale razlike v odražanju motenj na merilnih karticah za temperature v hladni in vroči veji, kar se na seštevalnikih (Thavg - Tcold) odrazi kot velik porast ΔTop, ki je prekoračil nastavljeno vrednost za hitro zaustavitev na OPΔT ter tako sprožil zaustavitev reaktorja.
Z obravnavano spremembo 1113-RC-L se spremenijo časovne konstante v prenosni funkciji obdelave Tcold, in sicer tako, da se iz prenosne funkcije odstrani ojačitveni (»lead«) člen, filtrirni (»lag«) člen pa se malo pohitri, tako da se časovna konstanta filtra spremeni iz 10 na 2 sekunde.
NEK je svoji vlogi priložila tudi revizije varnostnih analiz, ki jih obravnavana sprememba zadeva. Rezultati analiz kažejo, da se v primeru projektnih dogodkov zaradi obravnavane spremembe zmanjšajo varnostne rezerve glede razmerja krize vrenja (»Departure from Nuclear Boiling Ratio«, DNBR) in maksimalne temperature centra goriva (»maximum linear heat rate«), kljub temu pa originalne varnostne omejitve niso presežene. Poleg tega ostajajo varnostne meje zaradi teh dogodkov (HFP SLB in DFT) še vedno večje, kot so za nekatere druge dogodke (npr. Nekontrolirani izvlek kontrolnih palic med obratovanjem ali Izguba pretoka hladila primarnega sistema), ki jih ta sprememba ne zadeva.
15. 5.2014 Odobritev spremembe USAR za EQ program 3 NEK se odobri predlog sprememb vsebine Končnega varnostnega poročila zaradi uvedbe kvalifikacijskega programa, s katerim se določajo zahteve in postopki za okoljsko kvalifikacijo varnostne električne opreme, ki se nahaja v ekstremnih pogojih okolja, določenih s temperaturo, radiacijo, tlakom in vlago, po predlogu, ki je bil podan z dokumenti.
21.3. 2014 Dostop URSJV do podatkov procesnega informacijskega sistema Nuklearne elektrarne Krško 3 NEK mora zagotoviti: a. v sodelovanju z URSJV vzpostavitev širokopasovne internetne povezave med URSJV in NEK, po kateri se bodo prenašali obratovalni in procesni podatki iz NEK. b. zagotoviti URSJV vso potrebno strojno in programsko opremo za prenos podatkov in ustrezno računalniško zaščito povezave in omrežja. c. zagotoviti URSJV vso programsko opremo, potrebno za pregled podatkov. d. da bo nabor parametrov, za katere se prenašajo podatki po povezavi iz točke 1.a tega izreka, obsegal parametre navedene v prilogi 1 te odločbe. e. da se hkrati in z enakimi osnovami kot nova širokopasovna povezava do podatkov procesnega informacijskega sistema NEK vzpostavi tudi nova povezava do podatkov simulatorja.
NEK mora ohraniti obstoječo modemsko povezavo (podatkovna povezava do Emergency Response Data System, v nadaljevanju ERDS) še en mesec po uspešnem testiranju in prevzemu novega sistema dostopa do podatkov PIS in simulatorja, nato jo ukine.
NEK mora novi sistem dostopa do podatkov PIS in simulatorja dopolniti s parametri na novo vgrajenih sistemov namenjenih za dogodke razširjenih projektnih osnov, ki so načrtovani v okviru Programa nadgradnje varnosti. Dodatne parametre mora NEK v podatkovno povezavo do PIS-a in simulatorja dodati po tem, ko so na voljo v PIS oz. simulatorju NEK.
24. 12. 2014Vgradnja protipovratnih ventilov za SF črpalkami2Z analizo so ugotovili, da so potrebne izboljšave na sistemu hlajenja SFP. Ena od izboljšav je vgradnja protipovratnih ventilov na tlačno stran obtočnih črpalk, s čimer bo omogočena postavitev neobratujoče obtočne črpalke v položaj pripravljenosti.Protipovratni ventili bodo omogočali daljinsko upravljanje.
24. 12. 2014Upgrade of the PDEH - passive probes speed measurement and runback digitalization2Z spremembo se bo izboljšala zanesljivost delovanja meritve hitrosti vrtenja turbine s pasivnimi sondami (senzorji).NEK je  vsaki merilni sondi paralelno vgradila dodaten upor, zaradi česar se nizkoenergijski pulzi, ki jih generirajo nepravilnosti, znižajo pod detekcijo. Ker se je izvajanje turbine runback funkcije s pomočjo relejev izkazalo za nezanesljivo, so releje nadomestili s PDEH sistemom.

10. 11. 2014

Prestavitev kontrol SF črpalk

2

Namen spremembe je prestavitev kontrol črpalk bazena za izrabljeno gorivo v komandno sobo ter spremeniti način upravljanja tako, da se prepreči nekontroliran vklop. To je sprememba na nevarnostnem sistemu. Sprememba bo preprečila ponovitev dogodka, ki se je že zgodil na tem sistemu. Poleg tega pa je z vgradnjo novega indikatorja izboljšan nadzor nad hladilnim pretokom v bazenu za izrabljeno gorivo. Kontrole se prestavijo v komandno sobo, da bodo operaterji imeli nadzor in upravljanje s črpalkami. Hkrati pa je dodan nov indikator, ki operaterjem omogoča dodaten nadzor nad hladilnim pretokom v bazen za izrabljeno gorivo.

6. 11. 2014

Revizija postopka EIP-17.501

2

Gre za spremembe postopka za testiranje zvez (EIP-17.501) glede na operativne spremembe v NEK. NEK je ukinila zvezo z URSJV preko Slovenskih železnic (ŽAT), ker jo je ukinila URSJV. Spremeni se USAR v poglavju 13.3.9, kjer je med zvezami za primer izrednega dogodka naveden tudi ŽAT.

4. 9. 2014Revizija USAR in slik 8.3-3 in 8.3-42Načrta 8.3-3 in 8.3-4 se uskladita z dejanskim stanjem.
29. 7. 2014Sprememba USAR 20.1.2.10 in USAR 20.2.1.2.4 zaradi PCFVS2V odločbi "Vgradnja pasivnega filtrskega ventilacijskega sistema zadrževalnega hrama" je 5. točka izreka zahtevala, da mora NEK podati predlog za dopolnitev USAR poglavja 19.2.1.2 z opisom kvalifikacije PCFVS na pogoje okolja ob DEC pogojih in z dopolnjenim opisom radiološkega monitorja RM 53 analogno kot v poglavju USAR 11.4.5 za radiološke monitorje PARMS". Medtem so v NEK USAR prestavili DEC sisteme v 20. poglavje. S to spremembo USAR se ne spreminja oprema, ki je del sistema PCFV, saj je bila ta že vgrajena med remontom 2013 in gre sedaj le za dopolnitev dokumentacije (USAR).
29. 7. 2014Posodobitev USAR 12.3.2 in 12.3.32Sprememba zajema uskladitev USAR poglasvji 12.3.2 in 12.3.3. z dejanskim stanjem v zvezi z uporabo osebne dozimetrije. V navedenih poglavjih so TLD dozimetri zamenjani z OSL, upoštevani so tudi elektronski dozimetri za sprotno odčitavanje. V poglavju 12.3..3.1.2 je NEK jasno ločil kalibracijo posameznih dozimetrov in kalibracijo naprave za preverjanje ("kalibrator"). V skladu s prakso so spremenjeni tudi intervali kalibracije in preverjanja kalibracije.
29. 7. 2014Odstranitev dušilke CYRO-010 in predstavitev zgornjega priključnega mesta LIT35812V okviru spremembe se bo odstranila dušilka CYRO-010 in prestavilo zgornje priključno mesto LIT3581 na kondenzatorju. Sprememba lokacije priključnega mesta za LIT3851 se izvede zaradi motenj meritve nivoja v primeru, ko se odpre ventil LCV5092 in pretok medija v bližini priključka naraste. Priključno mesto se bo prestavilo cca. 1m višje nad usmerjevalnik pretoka emergency drenaže iz Separator Drain tanka.
29. 7. 2014Revise the Design Bases in USAR to Emphesize the Reasons for change 144-ES-L2Razlog za spremembo je priporočilo iz PSR1 pregleda, najdba 2.10A-08, ki se navezuje na opis AUTO SHUNT TRIP sistema v USAR. Najdba predlaga dodaten opis v USAR za že izvedeno spremembo 144-ES-L. NEK je na podlagi tega priporočila podala predlog sprememb USAR za poglavji 7.2.2 in 7.2.4, ki vključujejo dodatne informacije glede spremembe 144-ES-L v povezavi s standardi in zahtevami ter dodatnimi predpostavljenimi analizami.
16. 7. 2014Zamenjava kontrole nivoja ADT rezervoarja2Namen spremembe je zamenjava opreme zaradi zastarelosti ter nedobjavljivosti rezervnih delov. Zamenjana bo pnevmatska merilno-regulacijska zanka z električno, kontrolni ventil LCV3982 zaradi obrabljenosti in ožičenje indikacije nivoja ter temperature ADT na PIS. V sklopu zamenjave merilnika nivoja bosta zamenjani nivojski stikali za aktivacijo alarmov v primeru nizkega oz. visokega nivoja.
16. 7. 2014Vgradnja dodatnih svetilk2Treba je vgraditi dodatne svetilke zasilne razsvetljave in dodatni enoti EBL v zgradbi ESW (8 urna dodatna zasilna razsvetljava), ker so posamezna področja premalo osvetljena oz. ne dosegajo predpisanih kriterijev 1lx. Naknadno je ugotovljeno, da je potrebna tudi vgradnja dodatnih svetilk v zgradbi AB na el. 96 in 94.
26. 6. 2014Vgradnja prirobničnih spojev2Sprememba vključuje vgradnjo dveh prirobnic na vstopno cev v zračna ejektorja CV sistema za potrebe preventivnega servisnega pregleda in rednega 36 mesečnega pregleda. V primeru pregleda ejektorjev bo po spremembi možno odspojiti novo prirobnico na vsisnem cevovodu in vstopno prirobnico na ejektorju ter tako odstraniti vmesni del in ga po pregledu ponovno privijačiti.
26. 6. 2014Vgradnja testnih ventilov na DSD cevovodu2S predlagano spremembo se bosta na DD cevovodu vgradila testna ventila (ventil z diafragmo). Tako bo omogočeno lažje testiranje puščanja protipovratnih ventilov 10025 in 10028.
26. 6. 2014Vgradnja priključkov za odvod FW tesnilne vode2Zaradi lažjega vzdrževanja črpalk povratne tesnilne vode bodo v NEK vgradili na vse tri povratne tesnilne vode iz FW črpalk po dva izolacijska ventila in priključke za gasilsko cev. Z izvedeno spremembe bodo v primeru neoperabilnosti črpalk s pomočjo gasilskih cevi preusmerili pretok tesnilne vode v drenažo. Izolacijski ventili na dovodu tesnilne vode do tanka bodo med normalnim obratovanjem odprti, izolacijski ventili pred priključkom na gasilsko cev pa zaprti. V primeru neoperabilnosti črpalk bodo izolacijske ventile na dovodu tesnilne vode do tanka zaprli, gasilsko cev nastavili na priključke, odprli ventile in preusmerili vodo v talne drenaže.
5. 5. 2014 USAR tabele 11.5-6, 11.5-7, in 11.5-8 na dan 31.12.2013  2Dopolnitev se nanaša na napačno naslovljeno tabelo 11.5-6 v predlogu spremebe USAR SES 14-026. V dopolnitvi je naveden pravilen naslov tabele 11.5-6, ki se nanaša na količino nastalih RAO v NEK.
7. 1. 2014Zamenjava opreme kontrole nivoja SG Sample Recovery Tank2Sprememba predvideva zamenjavo opreme kontrole nivoja v zbiralnem rezervoarju vzorčevanja uparjalnikov (SG Sample Recovery Tank, SX904TNK). V okviru spremembe bo zamenjan regulator proizvajalca Siemens z Yokogawinim regulatorjem, medtem ko bo ultrasonični merilnik nivoja (proizvajalec Siemens) zamenjan z magnetostriktivnim merilnikom AT100 (proizvajalec K-TEK), s katerimi imajo v NEK dobre izkušnje. Sprememba je potrebna zaradi nezanesljivosti delovanja obstoječe konfiguracije, saj zaradi nezaželenih izpadov črpalke SX906PMP prihaja do občasnih prelivanj rezervoarja.
7. 1. 2014Vgradnja rekorderja ob LI55402Sprememba predvideva vgradnjo rekorderja ob obstoječem lokalnem indikatorju LI5540. Ta meri razliko nivojev na potujočih rešetkah sistema CW. Novi rekorder LR5540 (tip ABB SM500F) bo omogočal spremljanje časovnega poteka naraščanja in padanja razlike nivojev na potujočih rešetkah. S tem se bo zmanjšala možnost napake pri spremljanju razlike nivoja, kar je pomembno pri čiščenju grobih rešetk.
7. 1. 2014DNB odbitek zaradi netipičnih mešalnih krilc gorivnih elementov2Sprememba uvaja uskladitev USAR z dejanskim stanjem gorivnih elementov, ki se uporabljajo v NEK. Gorivni elementi v NEK imajo netipične pare mešalnih kril v srednji rešetki gorivnih elementov. V testih gorivnih elementov in analitičnih izračunih, ki so vključeni v USAR, pa takšna netipična mešalna krila niso bila upoštevana. Pomembna razlika je v manjšem učinku mešanja hladila v sredini kanala, kar pomeni za netipične rešetke tudi manjši prenos toplote. Westinghouse je pripravil analizo temeljnega vzroka in kot korektivni ukrep določil 2% kazenski odbitek, ki ga je treba odšteti od rezerve DNB. Pri tem pa projekt za DNB in varnostne analize v USAR ostajajo nespremenjeni. Uvedba kazenskega odbitka zahteva spremembo USAR v poglavjih 4 in 15. Sprememba obratovalnih pogojev in omejitev v NEK STS ni potrebna, se pa spremeni opis kazenskih odbitkov v NEK STS Bases B 3.2.2/3.2.3.
Posodobitev vodikove postaje1V okviru FDCR No.02 je bila izvedena dodelava vodikove postaje. V že predhodno vgrajen panel so bili dodatno vgrajeni sekundarni tlačni regulatorji, protilomni ventili in odzračevalni ventila. S tem je bila dosežena polna operabilnost vodikove postaje z delujočim avtomatskim preklopom med baterijami jeklenk in sposobnost vzdrževanja tehnološko zahtevanega tlaka vodika na izstopu iz postaje.
Outage power supply VA4411V sklopu modifikacije 764-VA-L sta bila nameščena v AB100 dva terminal boxa, z namenom lažjega izvajanja začasne modifikacije, ki sta trajno povezana s kablom položenim v zasebnem konduitu. Motor VA441 ventilacije se priključuje na vir napajanja s pomočjo krajših kablov, pripravljenih in odloženih v vroči delavnici. S tem se predvsem zagotavlja manjša obremenitev delavcev v času remonta in večja varnost v času izvajanja del.
Zamenjava dodatnih grelcev separatorjev olja in posodobitev grelcev znotraj krmilnih omar CZ chillerjev1V sklopu modifikacije 1068-CZ-L so bili zamenjani tračni grelci na vseh treh enotah chillerjev: grelci na kompresorjih in separatorjih olja.
Namesto tračnih grelcev je bil vgrajen robustni Heat tracing kabel in nameščena izolacija, armaflex in aluminij. S tesnitvijo kabelskih uvodnic in relokacijo grelca v omarah se je zmanjšala verjetnost nastanka kondenzata v krmilnih panelih.
Fuel traveller Up-ender implementation1Z zamenjavo MCC-3 zabojnikov z novimi Traveller zabojniki za transport gorivnih elementov se je spremenil tudi način manipulacije z zabojniki. V sklopu modifikacije so se izvedle potrebne spremembe na objektu in umestitev novih orodij, kot so dvižna naprava (Dual Flate Plate Upender) in pomožna dvižna oprema za dvigalo. Za namestitev nove dvižne naprave je bilo potrebno razširiti in prilagoditi podlago (New Fuel Stripping Area) in urediti mesto za shranjevanje dvižne opreme.
Zamenjava grelnika CY109HTR-0011Grelnik kondenzatnega rezervoarja CY109HTR-001 ima U-cevni snop z fiksno cevno steno. Vstopna in izstopna komora sta odstranljiva, da omogočata inšpekcijo cevnega snopa. Dizajn grelnika je identičen kot je bil obstoječi, edina razlika je v izbiri materiala cevnega snopa.
Cevi cevnega  snopa obstoječega grelnika CY109HTR-001 so iz SA111Alloy443. Nov cevni snop je iz avstenitnega jekla zaradi boljših trdnostnih lastnosti.
Novi CY109HTR-001 je bil integriran v CY in SA sistema na enak način, kot je bil obstoječi grelnik. Podpore grelnika so identične podporam obstoječega grelnika.
Vgradnja panela pri CT črpalkah1Predmet modifikacije je bila instalacija novega LS panela z vtičnicami na območju CT črpalk. Oprema je sestavljena iz panela s pripadajočo zaščito, glavnim stikalom in vtičnicami. Modifikacija je bila izvedena zaradi potrebe po priključnem mestu za napajanje v primeru vzdrževalnih del in potrebe za napajanje prenosnih merilnih postaj za merjenje/analiziranje odpadnih  vod oziroma izpustov v reko Savo, ki ga enkrat mesečno (v trajanju 24h) izvaja vodno gospodarstvo. Dosedanje napajanje merilnih postaj je bilo priključeno na vtičnice v CT zgradbi, kar je imelo za posledico polaganje kablov preko transportnih poti (poškodbe kablov) in dostopanje v praviloma zaklenjeno zgradbo.
Zamenjava in prestavitev temperaturnih indikatorjev1Vgrajena indikatorja TI6298 (HS952TNK-001 temperature indicator) in TI6299 (HS953TNK-001 temperature indicator) se nahajata na zbiralnikih HS952TNK-001 (Condensate return unit A tank) in HS953TNK-001 (Condensate return unit B tank) in naj bi služila za nadzor temperature kondenzata v samih zbiralnikih za povrat kondenzata. Indikatorja je bilo potrebno zaradi dotrajanosti in lažjega opravljanja raznih posegov na njih zamenjati in prestaviti na primernejšo lokacijo.
Modifikacija vzorčenja in monitoringa CK sistema1Na sestanku skupine za izvedbo modifikacije je bilo dogovorjeno in usklajeno, da se predmet in s tem tudi obseg predvidene modifikacije 1085-CK-M popolnoma spremenil. Na podlagi preverjanja obsega nove modifikacije je bilo ugotovljeno, da le-te ni možno zaključiti v predvidenem roku (OL27) zato je bilo predlagano, da se izvedba prestavi na OL28.
LCD ZASLONI V NEK1Modifikacija zajema postavitev LCD ekranov v netehnološkem in tehnološkem delu elektrarne z namenom prikazovanja pomembnih informacij delavcem. Na lokacijah TB115, SU, AD3, AD2, APZ se je namestilo LCD zaslone in povezalo v novo mrežo za izmenjavo informacij med njimi.
Posodobitev strojne opreme TRM1V sklopu modifikacije (OL27) so bile izvedene naslednje aktivnosti: posodobitev domenskih strežnikov domene pcn.local, posodobitev NUID sistema za aktivacijo – Rapidreach, vgraditev SIEM strežnika v TRM omrežje.
V sklopu modifikacije (v RE15) bo narejena naslednja aktivnost: posodobitev požarnih pregrad v TRM omrežju.
4.1.2014Izklop alarmiranja za Vibmon preko AS sistema.začasnaAnaliziranje vpliva VA100PLC.1 na branje podatkov DSM-a.
14.1.2014Sanacija puščanja na prirobničnem spoju med transformatorjem in konzervatorjem na GT1začasnaZačasna sanacija puščanja transformatorskega olja na spoju cevi kotel-konzervator transformatorja GT1 s tesnilnim ohišjem.
N/APostavitev električnega mostiča za CW900HST001 čistilni strojzačasnaOmogočiti obratovanje CW900HST001 čistilnega stroja v času spremembe logike induktivnega senzorja stroja.
19.2.2014Postavitev tlačnega merilnika na linijo za zrak ventilov prh tlačnikazačasnaUgotavljanje težav ventilov prh tlačnika.
3.3.2014Postavitev tlačnega merilnika na linijo za PC GS03 in PC GS04 in spremljanje tlaka na PIS-uzačasnaUgotovitev vpliva delovanja TG sistema na spreminjanje voibracij TU-TG seta.
18.3.2014Sprememba nastavitve pogoja za zagon črpalke HD103PMP-001 in alarma za nizek pretok tesnilne vode HD103PMP-001začasnaZmanjšanje vpliva nihajoče indikacije signala za pretok tesnilne vode iz FIt5143A.
27.5.2014Obratovanje VA VIBMON sistema v testni konfiguracijizačasnaAnalliza delovanja VIBMON-TEMP serverja spojenega na DSM UUD9040.
04.06.2014Hlajenje zraka v prostoru IB024 in IB025začasnaHlajenje zraka v prostoru IB024 in IB025
13.6.2014Priklop merilne opreme za meritev ozemljitvenega sistema NEKzačasnaIzvajanje meritev ozemljitvene upornosti ozemljitvenega sistema in meritev napetosti dotika.
9.7.2014Sprememba nastavitvene vrednosti alarma za visoko koto reke SavezačasnaSprememba nastavitvene vrednosti alarma za visoko koto reke Save.
14.7.2014Priklop merilne opreme za meritev toka in napetosti ter pick-up signalov na DS-416 odklopnikih za motorja ventilatorja VA101AHU01B & 02BzačasnaZačasni priklop merilne opreme.
13.8.2014Začasno napajanje naprave za predelavo transformatorskega oljazačasnaZačasni priklop naprave za predelavo transformatorskega olja na GT3 (menjava 400 kV skoznikov).
16.9.2014Začasna demontaža pretvornika za direktno meritev temperatur navitja GT2začasnaPopravilo Fiber optic (FISO) pretvornika.
15.10.2014Sprememba setpoint nastavitve vrednsoti nivoja iz 44% na 41% zaradi optimizacije regulacije 5AzačasnaOptimizacija regulacije nivoja grelnika 5A.
N/APostavitev el. mostiča za CW900HST001 čistilni strojzačasnaOmogočiti obratovanje CW900HST-001 čistilnega stroja zaradi nepravilnega delovanja induktivnega senzorja

 [na vrh]

2013

 

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

15. 11. 2013

Sprememba ARO pozicije za gorivni cikel 27

3

V skladu s postopkom REP-5.101, ki določa program upravljanja z obrabo regulacijskih palic, NEK na vsaka dva gorivna cikla (3 leta) spremeni položaj regulacijskih palic v polno izvlečen položaj iz sredice (ARO). Z naslednjim, 27. gorivnim ciklom, bo ta položaj spremenjen iz 228 na 225 korakov. Namen te spremembe položaja ARO je porazdelitev lokalne obrabe srajčk regulacijskih in zaustavitvenih palic po večji površini. Spremembo položaja ARO na 225 korakov je URSJV že obravnavala v preteklosti in odobrila za gorivne cikle 6 do 8 in 16 do 18.

9. 10. 2013

Vgradnja pasivnega filtrskega ventilacijskega sistema zadrževalnega hrama (PCFVS)

3

Kot del Programa nadgradnje varnosti NEK (PNV) je za varovanje zadrževalnega hrama pred visokim tlakom vgrajen pasivni filtrski ventilacijski sistem zadrževalnega hrama (PCFVS). Za določitev razmer ob težki nesreči s pretalitvijo reaktorske posode je izdelana analiza kot podlaga za projektiranje PCFVS. Vgradnja PCFVS obsega filtre v reaktorski zgradbi in v pomožni zgradbi, povezovalne cevovode iz zadrževalnega hrama do pomožne zgradbe in do oddušnika za izpust v okolje na strehi pomožne zgradbe, ter drugo pripadajočo opremo kot so ventili, membrana za pasivno sproženje izpusta in priključki za testiranje PCFVS. Pomembna je zagotovitev celovitosti meje zadrževalnega hrama ob penetraciji cevovoda PCFVS. Dodatno bo vgrajen tudi radiološki ščit okoli filtra v pomožni zgradbi.

9. 10. 2013

Posodobitev in razširitev sistema detekcije požara v tehnološkem delu NEK

3

Glavni namen razširitve sistema detekcije je pokritost celotnega tehnološkega dela NEK, s čimer se bo povečala stopnja požarne varnosti elektrarne, posredno pa se bo zmanjšala verjetnost nastanka nezgode. V sklopu modifikacije 689-FP-L se bodo instalirali točkasti dimni javljalniki, plamenski javljalniki, linijski žarkovni javljalniki, dimni javljalniki aspiracijskega tipa, ročni javljalniki in toplotni javljalniki. Poleg tega se bo uskladila frekvenca testiranja požarnih javljalnikov z standardom NFPA72-2010. Nova tehnologija elektronskega nadzora tokokrogov omogoča stalen nadzor in takojšnje javljanje napak.

8. 10. 2013

Krško Passive Autocatalytic Recombiners (PAR)

3

Namen spremembe 1002-GH-L »Pasivni avtokatalitični sistem za vezavo vodika (PAR)« je zagotovitev integritete zadrževalnega hrama, tako v primeru projektnih nezgod (Design Based Accident) kot v primeru izven projektnih nezgod (Beyond Design Based Accident). V primeru DBA lahko nastaja vodik na različne načine, kot so reakcija vode in cirkonija, radioliza vode in korozija po nezgodnem stanju. Za kontrolo koncentracije vodika v primeru projektnih nezgod, sta v zadrževalnem hramu NEK nameščeni dve električni sežigalni peči, kjer vodik zgori ob prisotnosti kisika. V primeru BDBA lahko pride do interakcije taline sredice z betonom (MCCI). Posledice te interakcije so ustvarjanje velikih količin vodika in ogljikovega monoksida. Slednji je v kombinaciji z majhnimi količinami vodne pare ali vodika eksploziven in ima podobne eksotermne lastnosti ob reakciji kot vodik. Do BDBA okoliščin lahko pride šele v daljšem časovnem obdobju (24 ur), če elektrarna ne izvede preventivne ali blažilne ukrepe.

V okviru spremembe bodo odstranili dve obstoječi električni sežigalni peči in jih zamenjali z dvema Safety Related PAR-oma model NIS PAR 44KKH. Dodatnih dvajset PAR-ov bodo namestili iz naslova BDBA.

3. 10. 2013

Optimizacija merjenja temperature primarnega hladilnega sistema (RTDBE)

3

NEK se je zaradi velikih doznih obremenitev pri vzdrževanju in tudi zaradi občasnih težav zaradi puščanj izolacijskih ventilov odločila, da se bodo meritve ozkega območja temperature RCS po novem merile z RTD, ki bodo direktno vstavljeni v RCS. Glavna prednost predlagane spremembe je lažje vzdrževanje sistema in posledično manjše dozne obremenitve osebja. Sprememba predvideva meritve temperature z RTD na šestih merilnih mestih v vroči zanki in na dveh mestih v hladni zanki. Meritve iz prvih treh RTD na vroči zanki so vezane na en zaščitni kanal (kanal 1 za prvo zanko RCS in kanal 2 za drugo zanko RCS), meritve iz ostalih treh RTD pa na drugi zaščitni kanal (kanal 3 za prvo zanko RCS in kanal 4 za drugo zanko RCS). V hladni zanki RCS zadošča le po ena meritev temperature na kanal, saj pojava stratifikacije ni zaznati zaradi dobrega mešanja hladila v reaktorski črpalki. V obeh hladnih zankah sta po dva nova RTD, skupno torej štirje, za vsak zaščitni kanal po eden. Iz meritev temperature vroče zanke in hladne zanke RCS se nato izračunata razlika temperatur in povprečna temperatura kot vhodna podatka za zaščitne in regulacijske sisteme ter novi signal t.i. kompenzirani OPDT, ki se uporablja le za OPDT zaščito reaktorja.

Predlagana sprememba zajema mehanski del (odstranitev obvodne linije in zavaritev priključnih mest, nove izvrtine v hladni in vroči zanki RCS ter vgradnjo RTD v vročih in hladnih zankah RCS), ter instrumentacijskidel (vgradnja novih dvojnih RTD elementov, spremembe v procesnih kabinetih) skupaj s spremembo procesnih parametrov in nastavitev sistemov (nov procesni sistem za merjenje temperature reaktorskega hladilnega sistema, spremembe v kontrolnem sistemu regulacijskih palic, spremembe v kontrolnem sistemu obvodnih ventilov, nove nastavitvene vrednosti za OPDT - over power delta T in OTDT - over temperature delta T).

Po trije RTD so nameščeni v obstoječih zajemalkah vroče zanke RCS, dodatno so izvrtane še tri izvrtine v obeh vročih zankah, kamor so nameščeni še trije RTD. V obeh hladnih zankah sta v obstoječi zajemalki nameščena po dva RTD. Signali v štirih merilnih kanalih so tako dosegljivi iz hitro odzivnih RTD, ki so obdani s posebnimi zaščitnimi plašči (thermowell) in zato niso v neposrednem stiku s hladilom RCS. Vse meritve bodo izvedene z novimi, podvojenimi RTD (dual type). Za vsako merilno mesto bosta dva elementa priključena na ustrezen zaščitni kabinet, eden bo pri tem aktiven, drugi pa v rezervi za primer okvare prvega, v primeru okvare celotnega RTD pa bo možna njegova zamenjava brez praznjenja cevi primarnega sistema.

05.06.2013

Revizije 29 NZIR NEK in spremembe Tehničnih specifikacij zaradi novega NZIR

3

Pri tej spremembi gre za redno letno ažuriranje NZiR NEK. Posodobili so se podatki o prerazporeditvi prebivalstva okoli NE Krško, ki jih je pridobila NEK od Občine Krško in so povzeti iz centralnega registra prebivalstva na dan 26.3.2013. Poleg tega NZIR voliva na USAR v devetih točkah. Od števila prebivalcev po sektorjih v območju NEK, do vključitve radiološke nesreče v načrt.

19. 12. 2013

Issue Revised Flow Diagrams and Drawings for USAR trough 1.11.2013

2

Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica Zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, napak, manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Zajeti so tudi primeri uskladitve z dejanskim stanjem in oštevilčenja opreme v skladu s postopkom ESP-2.113 »NEK Equipment Numbering System«.

7. 10. 2013

Ureditev remontnega kontejnerskega kompleksa na prosti lokaciji med prostorom za mobilno opremo in skladiščem tehničnih plinov

2

Uredi se nadomestna lokacija za postavitev stalnega in začasnega kontejnerskega kompleksa. Nadomestna lokacija se nahaja 6 m zahodno od novo zgrajenega objekta za mobilno opremo ter 6 m severno od skladišča tehničnih plinov.

16.9.2013

Vgradnja remontnih vrat pri Equipment Hatch

2

Nameščena bo nosilna konstrukcija z vrati z zložljivim vratnim krilom z jermenskim sistemom med betonskim delom zadrževalnega hrama in pokončnimi nosilci za betonske bloke. S tem se bo zmanjšal vdor zunanjega zraka skozi Equipment Hatch v zadrževalni hram, kar je pomembno za vzdrževanje stabilnih atmosferskih pogojev v zadrževalnem hramu. Na zunanji strani betonske konstrukcije zadrževalnega hrama bodo izdelane izvrtine, kjer bodo s sidrnimi vijaki fiksirana omenjena remontna vrata.

16. 7. 2013

Izgradnja redundantnega 400 kV transformatorskega polja SYCA02 (AC02) in dokončanje prenove 400 kV transformatorskega polja SYCA01 (AC01)

2

Predmet modifikacije je zamenjava starih visokonapetostnih komponent v transformatorskem polju, sprememba namembnosti in namestitev novih visokonapetostnih komponent, namestitev vodnikov v prečni zvezi med poljema SYCA01 in SYCA02, zamenjava naprav vodenja, zaščite in meritev v obeh poljih in zamenjavo naprav lastne rabe v relejni hišici za obe polji. Zamenjajo se ločilniki, napetostni in tokovni merilni transformatorji, odklopniki, podporni izolatorji...

12.07.2013

Zamenjava transformatorja GT2

2

Namen spremembe je zamenjava glavnega transformatorja GT2 z novim moči 500 MVA. Stari revitalizirani transformator se bo uporabil kot rezerva za oba glavna transformatorja. Novi GT2 bo v izvedbi z usmerjenim pretokom olja (ODAF), kar bistveno izboljšuje hlajenje navitij transformatorja.
V sklopu spremembe bo na glavnih transformatorjih izvedena tudi montaža nadzornega (TMS) in protieksplozijskega sistema (SERGI).
V okviru modifikacije se bo tudi nadgradil požarni zid med GT1 in GT2, da bo glede ustrezal požarnim standardom.

5. 7. 2013

Vgradnja sistema Westinghouse DMIMS-DXTM

2

Po prvotni namestitvi sistema DMIMS-DXTM leta 2001 se je nepričakovano pojavil neznan šum ozadja v signalu, ki je vplival na občutljivost sistema. Dodani so bili ustrezni filtri, ki so občutno povečali občutljivost sistema na izgubljene delce, vendar pa občutljivost sistema ni bila zadostna. V remontu 2012 so bili v sistem vgrajeni dodatni filtri, ki so občutno izboljšali občutljivost sistema. Po remontu 2012 pa se je po zagonu reaktorskih črpalk ponovno pojavil do tedaj neznan šum ozadja, katerega vzrok je po predvidevanjih reaktorska črpalka 1, ki je bila pred tem modificirana. Frekvenca šuma ozadja je bila v frekvenčnem območju, ki je ponovno zmanjševal občutljivost DMIMS –DX sistema. Z namenom, da se šum odpravi je predvideno, da se namestijo dodatno filtri na vseh kanalih DMIMS –DX sistema. Predvidene so tudi izboljšave zapisovanja, shranjevanja in analize signalov ter LCD prikaz sistema.

5. 7. 2013

CRDM Ventilation dampers Installation

2

Proti koncu remonta 2012 sta v novi ventilacijski liniji za hlajenje CRDM ventilatorja vlekla prevelik tok zaradi prevelikega pretoka zraka skozi ventilacijske kanale. Montirani so bili omejilniki pretoka zraka, tokovi pa so se zaradi tega znižali na raven želenih vrednosti. Z modifikacijo 1074-VA-L pa se bodo obstoječi omejilniki pretoka zraka oz. lopute zamenjale z novimi industrijskimi loputami "dampers" iz nerjavnega jekla, ki omogočajo fino nastavitev pretoka zraka. Kljub nižjemu minimalnu potrebnemu pretoku zraka za hlajenje CRDM bodo ventilatorji delovali na njihovi projektni vrednosti, kar je dobro za same ventilatorje.

5. 7. 2013

Popravek RETS

2

S to modifikacijo se odpravljajo ugotovljena neskladja v dokumentu RETS, in sicer tri sklicevanja na neobstoječe sekcije in en popravek poročila o izpustih.

5. 7. 2013

Povezava IA iz TB v IB zgradbo

2

Modifikacija obsega vgradnjo bypass linije okoli obstoječega protipovratnega ventila. Novo izvedena linija bo tako vsebovala 2,5 inch zaporni ventil z možnostjo ročne manipulacije. Razlog za izvedbo je omogočiti pretok IA zraka iz turbinske zgradbe proti vmesni zgradbi v primeru izvenprojektne nezgode. Modifikacija vpliva tudi na USAR fig.9.3-1e.

5. 7. 2013

Ureditev dostopa v reaktorski bazen

2

Dosedanji dostop v reaktorski bazen je bil po lestvi in je bil otežen ter nevaren. Z modifikacijo bodo zgradili stopnišče, po katerem se bo lažje dostopalo v reaktorski bazen, lestev pa bodo odstranili. Zgrajena bo tudi zaščitna ograja za varovanje pred padcem z višine, ki bo zagotovila tudi PVT območje (preprečitev vnosa tujkov). Stopnišče in ograja sta strukturi razreda NSR (ne-varnostni razred) in izboljšane kvalitete (Augmented Quality). Stopnišče je zaradi lege nad RVLIS in reaktorsko glavo projektirano za potresne pogoje OBE in SSE. Izvedba stopnišča je v delu fiksna, nekateri deli pa so odstranljivi, saj se pri tem upošteva posebne zahteve za izvedbo del med remontom, to je montaža reaktorske glave in premikanje stroja za vlaganje gorivnih elementov v sredico. Ograja bo na vzhodni strani fiksna, na zahodni strani reaktorskega bazena pa premična. Vpliv na USAR je tudi zaradi vnosa novih materialov v zadrževalni hram, kar vpliva na podatke v tabeli 6.2-36.

5. 7. 2013

Zamenjava tlačnega stikala električne FP črpalke

2

Sprememba zajema zamenjavo tlačnega stikala, ki ima funkcijo zagona in ustavitve električne protipožarne črpalke FP103PMP-001. Z obravnavano modifikacijo se staro stikalo odstrani in se ga nadomesti s kombinacijo merilne zanke, ki jo sestavljata merilni pretvornik in kontroler. Razlog za modifikacijo je zastarelost opreme in nedobavljivost originalnih komponent. Poleg tega se z odstranitvijo impulzne linije, ki je sedaj speljana v panel, odpravi možnost zalitja električnega panela z vodo. Novi kontroler vsebuje tudi možnosti nadzora nad odpovedmi, tako bo povezan na alarmno ploščo v komandni sobi.

5. 7. 2013

Zamenjava 118 VAC regulacijskih transformatorjev

2

Modifikacija predvideva zamenjavo obstoječih 118 VAC regulacijskih transformatorjev, ki sta klasificirana kot "Nuclear safety related".
Transformatorja se zamenjata zaradi dotrajanosti in ker stari modeli niso ustrezali novim EQ zahtevam. Poleg zamenjave transformatorjev se predvideva izvedba alarma iz posameznega transformatorja na alarmno ploščo, kjer se že sedaj nahajata alarma, ki signalizirata podnapetostno stanje na transformatorskih zbiralkah. Novi alarm bo dodatno javljal napake v delovanju novih transformatorjev.

29. 5. 2013

Relokacija transmiterjev za merjenje vakuma v kondenzatorju

2

Sprememba zadeva spremembo lokacije senzorjev tlaka v kondenzatorjih. Ti senzorji dajejo regulaciji turbine informacijo o tlaku v kondenzatorjih, na podlagi katere regulacija zaustavi turbino, ko tlak naraste nad 0,28 kp/cm2.
Na podlagi prejšnjih dogodkov in prehodnih pojavov je bilo opaženo, da se ob zmanjšanju pretok CW skozi kondenzatorja in naraščanju temperature, prične v senzorskih linijah nabirati kondenz. Ustvari se vodni stolpec, kar povzroči napačno meritev senzorjev.
Modifikacija zajema prestavitev senzorjev, tako, da se bodo dolžine senzorskih linij več kot razpolovile, kar bo ugodno vplivalo na natančnost meritve senzorjev.
Kot projektna osnova za modifikacijo sta vzeta transmiterja tlaka PT3866B in PT3867B, ki kažeta natančne meritve. Ta dva transmiterja sta locirana malo nad mestom priklopa senzorske linije.

29. 5. 2013

Dolivanje olja v RCP01-MTR

2

S spremembo se namesti trajni priključek za dolivanje olja v motor RCP1, in sicer na čep spodnjega oljnega lonca spodnjega ležaja. Priključek bo omogočal dolivanje olja zunaj prostora RCP1, s tem pa se bo povečala radiološka varnost izvajalcev del med obratovanjem.

29. 4. 2013

Sprememba poglavja USAR 17.2, QA During the Operations Phase

2

Sprememba je bila potrebna zaradi usklajevanja poglavja 17.2 z drugimi NEK dokumenti, z drugimi poglavji USAR (npr. 13.1 in 13.4), s poročilom PSR-NEK-4.2, z inšpekcijskimi zapisniki URSJV, s spremembami zakonodaje (ZVISJV, JV5, JV9) in standardi ASME NQA-1 in IAEA GS-R-3.

24. 4. 2013

Obnova 400-kV polj Tumbri 1 in 2 ter izgradnja 400-kV DV polj Beričevo 1 in 2

2

Sprememba obsega obnovo 400 kV polj Tumbri 1 in 2 ter izgradnjo novih 400 kV DV polj Beričevo 1 in 2. Obnova polj obsega celotno zamenjavo VN opreme, vključno z jeklenimi konstrukcijami, temelji in kanalizacijo.

24. 4. 2013

Zamenjava sedmih ročnih Kerotest ventilov

2

Na podlagi tujih obratovalnih izkušenj in obratovalnih izkušenj NEK bodo v NEK zamenjali štiri ASME III Class 2 Kerotest ventile sistemov CS in SI ter en ne – varnostni Kerotest ventil RC sistema z ventili drugih proizvajalcev zaradi težav pri obratovanju. Z zamenjavo dveh ventilov na SI sistemu se spremeni tudi Končno varnostno poročilo (USAR), ker se spremeni tip ventila, to pa posledično pomeni tudi spremembo oznake specifikacije ventilov.

26. 3. 2013

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11-5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2012

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2012. V tabelo 11.5-6 so dodani tudi ingoti.
Na strani 11.5.-16, Rev. 15 je popravljeno začasno shranjevanje ingotov, ki ustreza dejanskemu stanju.

26. 3. 2013

Vgradnja drenažnih ventilov

2

Modifikacija obsega vgradnjo drenažnih ventilov na delih sistemov, ki se ne nahajajo v varnostnem razredu. Ventili, ki se bodo vgradili so krogelnega tipa, normalno zaprti.
Kot posledica modifikacije se bo dopolnil pretočni načrt, ki se nahaja v USAR, FIG.10.1-6.

26. 3. 2013

Priključka za alternativno polnjenje CY rezervoarjev

2

Modifikacija obsega vgradnjo dveh novih priključkov na 16" cevovodih za odzračevanje CY rezervoarjev. Na vertikalnih delih odzračevalnih cevovodov tik ob rezervoarjih je predvidena vgradnja priključkov z ventili in gasilsko spojko 4" tip A, na katero bo možen priklop fleksibilnega cevovoda. S predlagano modifikacijo se bo omogočilo alternativno polnjenje oziroma praznjenje CY rezervoarjev preko novih priključkov. Cevovoda na katerih bosta instalirana priključka sta opremljena z grelnima kabloma, zato bo potrebno tudi nova priključka opremiti z grelnima kabloma. Obstoječi grelni kabli se bodo odstranili in namestili daljši kabli, ki bodo pokrivali tudi nova priključka. Zaradi izvedene modifikacije se bo obremenitev diesel generatorja povečala za približno 100 W na vsaki progi. Ogrevanje cevovodov je aktivno le pri nizkih temperaturah (pod 5 st. C), ko določeni porabniki obratujejo z zmanjšano močjo. Posledično, ne bo prišlo do povečanja maksimalne obremenitve dizel generatorjev.

Vgradnja “LIVE LOADING” sistema na ventila 8801A in 8801B

1

Modifikacija je bila izvedena na ventilu 8801A v RE09, na ventilu 8801B pa v RE13. Z modifikacijo smo zamenjali obstoječi sistem tesnenja ventila s pletenicami z vgradnjo LIVE LOADING sistema, s katero smo izboljšali način tesnjenja ventila in zmanjšali oz. eliminirali število intervencij na ventilu, ki so pomembni za brezhibno obratovanje elektrarne. Z modifikacijo smo zmanjšali prednapetost tesnilnega paketa vretena ventila in uvedli kontinuirano kontrolo sile prednapetosti tesnilnega paketa.

Posodobitev MSIV ventilov

1

Na glavnih izolacijskih ventilih glavnega parovoda 20141 in 20142 so se izvedele določene posodobitev z namenom zagotoviti večjo zanesljivost samih ventilov ter omogoči lažje vzdrževanje. Na ventilih 20141 in 20142 so se tako izvede naslednje aktivnosti: stabilizacija zapornega organa ventila pri odprtem ventilu, zamenjava notranjih delov (mali pladenj, vreteno ventila,…), nov način tesnjenja za aktivnim tesnjenjem ("live loading"), sanacija vodilnih reber (popravilo odstopanja), zamenjava vzmeti in zamenjava zračnega cilindra.

Dolivanje olja v RCP01-MTR

1

Modifikacija je obsegala instalacijo priključka za dolivanje olja v spodnji oljni lonec motorja RC črpalke RCPCPC01-MTR. Modifikacija je izvedena v celoti in brez odprtih vprašanj.

Zamenjava aktuatorjev FW izolacijskih ventilov in ožičenje pozicije FW kontrolnih ventilov na PIS

1

V sklopu modifikacije so bili tako nadgrajeni vsi trije aktuatorji (dva sta aktivna in vgrajena na ventilih 21136 in 21237, tretji je rezervni in shranjen v skladišču NEK).

Zamenjava EQ opreme v skladu z ED-12 programom

1

Predmet modifikacije 805-NA-L, po zaključku EQ5 projekta (ko je bila idenificirana dodatna nekvalificirana oprema), je zamenjava določene nekvalificirane opreme in urejanje konfiguracije EQ opreme. Modifikacija je je bila v celoti implementirana v RE13. Proglašena Full/Final Operability 30.10.2013.

Povečanje preseka PW cevovoda in ventila

1

Modifikacija je bila izvedena za potrebe čiščenja CW strani kondenzatorja, ki se izvaja med remontom. Na južni strani med obema kondenzatorjema CO101CND-001 in CO101CND-002 je bilo potrebno zagotoviti večjo distribucijo vode.

Zamenjava glave reaktorske posode

1

V RE12 je bila izvedena glavnina modifikacije zamenjave glave reaktorske posode.

V RE13 so bila izvedena preostala dela na modifikaciji: zamenjava kablov DRPI A, namestitev dvižnih mehanizmov kabelskega mostu in seizmičnih opor, namestitev seizmičnih ojačitev, predelava izolacije in prostora za odlaganje le-te ter druga manjša korektiva.

Odzračevanje SI sistema

1

V okviru modifikacije sta bila instalirana dva odzračevalna priključka v reaktorski zgradbi na SI cevovodih izza ECCS ventilov. Modifikacija je bila delno izvedena že v RE12 (priključki na ostalih lokacijah), zaradi razpoložljivosti izvajalca z ustrezno tehnologijo vrtanja (RTDBE projekt, EDM vrtanje) pa sta se ta dva priključka izvedla v RE13.

Namestitev drenažnih ventilov na rezervoarju FTUD

1

Modifikacija je bila izvedena za potrebo kontroliranega dreniranja obeh rezervoarjev FHSTTS01 in FHSTTS02. Znotraj obeh rezervoarjev sta plovec in nepovratni ventil katera je potrebno pregledati in servisirati, da ne pride pri sami menjavi goriva do nepravilnega delovanja. V vsakem rezervoarju je približno 75 litrov DD vode. Ker ni bilo drenažnega ventila, je prihajalo pri dreniranju do razlivanja DD vode v okolici obeh komponent in s tem nevarnost zdrsa delavcev, ki hodijo mimo.

Na obe enoti, FHSTTS01 in FHSTTS02 smo vgradili 1/2" izolacijska ventila s katerima bodo kontrolirano drenirali DD vodo.

Zamenjava zbiralnic 400KV sistema, prestavitev merilnega polja AC07 v polje CA13, zamenjava ozemljilnikov Q16 in Q26 ter prestavitev ozemljilnikov Q15 in Q25

1

Gre za modifikacijo, ki jo v celoti izvaja ELES in sicer na podlagi dokumenta z naslovom Projektna naloga za 400 kV stikališče NEK, rekonstrukcija stikališča (1x ozemljilno polje GI in GII, 1x DV polje 400 kV Zagreb II, 1x DV polje 400 kV Zagreb I, 1x DV polje 400 kV Maribor, 1x DV polje 400 kV Ljubljana rezerva, 1x 400 kV merilno polje GI in G II, 2x TR polje NEK), ki so ga pripravili in podpisali predstavniki ELES-a in NEK-a. Modifikacija se je izvajala že v prejšnjih dveh remontih, v času RE13 pa so bile zamenjane še zadnje preostale stare 400kV zbiralnice G1 in pripadajoči podpirni izolatorji in sicer v DV poljih AC03 in AC04 (vse ostalo je bilo izvedeno v prejšnjih dveh remontih). S tem je bila zaključena še tretja (zadnja) faza izvedbe te modifikacije.

Vgradnja izolacijskih ventilov na sistem tesnilnega olja

1

Modifikacija je bila izvedena za potrebo vzdrževalnega posega na ventilu PCV291, razbremenilnem ventilu 280, ventilu 266, ventilu 265, ventilu 267 in ventilu 268. V primeru posega je bilo potrebno zdrenirati 300 litrov olja in največkrat je postalo to olje tudi neuporabno za ponovno uporabo.

Zamenjava ECCS nastavitvenih ventilov

1

V okviru modifikacije je bilo zamenjanih 8 ECCS ventilov za nastavitev pretoka varnostnega vbrizgavanja. Novi ventili so odporni na erozijo in z ustreznejšim pretočnim koeficientom. Nastavitev ventilov v okviru full-flow testa je olajšana in izvedbeno hitrejša kot s starimi ventili.

Zamenjava 118V regulacijskih transformatorjev

1

Namen modifikacije je zamenjava 400/118V regulacijskih transformatorjev EE115XFRJ101 ter EE115XFRj301. Oba transformatorja sta se zamenjala zaradi izteka življenjske dobe.

Zamenjava pozicionerja ventila PCV 135

1

Kontrolni ventil PCV135 vgrajen na izstopni liniji toplotnega izmenjevalca s svojo kontrolno konfiguracijo vzdržuje tlak 30 kp/cm2. Ventil je zračno upravljan preko pripadajočega pozicionerja, ki ga krmili elektronski kontroler – kartica vgrajena v kabinetih 7300 sistem.

Z modifikacijo je bil zamenjan obstoječi pozicioner z novim FISHER DVC6000 kontrolerjem v »remote mounted« izvedbi, ki se sestoji iz: DVC6005 (osnovne enote z opcijo montaže na 2 »inch« nosilec) in DVC6015 (meritve pomika, ki se namesti na samem ventilu).

Pri zamenjavi se je vgradil tudi nov filter regulator. Obnovljene so bile tudi vse impulzne linije instrumentacijskega zraka.

Nadgradnja sistema DMIMS rev.1,

1

V sklopu lanskega remonta in izvedbe 773-RC-L rev.0 je bila izvedena obsežna zamenjava elektronske opreme na DMIMS sistemu (akvizicijski PC itd.) in vgrajeni dodatni filtri na kanalih, ki so bili identifirani kot ˝preveč˝ šumni predvsem zaradi ˝glasnega˝ delovanja oz. povzročanja visokega nivoja šuma preko obeh črpalk RC sistema. Kljub temu, da je bila modifikacija v celoti izvedena pa se je pokazalo, da v bistvo nismo dosegli željenega cilja, saj visok nivo šuma ni dopuščal nastavitev vseh kanalov v skladu z zahtevami oz. je bila na nekaterih kanalih še vedno reduirana občutljivost (reduced sensitivity). Namen rev.1 DMP oz. obsega za RE13 je bil vgradnja dodatnih filtrov oz. zamenjava obstoječih s pasovnimi filtri za širše frekvenčno območje 3,5 do 5,8 KHz).

Instalacija izolacijskih ventilov in testnega priključka

1

Z izvedbo modifikacije smo dosegli izboljšanje delovanja opreme TS sistema (Toplotna postaja).

Pred tlačno stikalo PS3407 sta bila instalirana izolacijski ventil in testni priključek s čim se je zagotovila možnost kalibracije oz. nastavitve stikala tudi med samo ogrevalno sezono. Pred stikalo LS3445A sta bila instalirana izolacijska ventila zaradi možnosti izolacije in s tem izvajanja vzdrževalnih posegov na stikalu. Odstranjen je bil protipovratni ventil 24049. Zgodovina problematike ventila in rezultati narejenih analiz so pokazali, da je smiselno vzpostaviti prvotno projektno stanje sistema, in sicer projektno stanje pred letom 1991 oz. pred projektom posodobitve TS-100 postaje.

Trajna odstranitev sušilca GN904DRY-001

1

Modifikacija je bila izvedena za potrebo trajne odstranitve sušilca vodika GN904DRY-001.

Zamenjava DC odklopnikov

1

Z revizijo 1 modifikacije 666-DC-L so dokončana dela na izvedbi in testiranju signalizacije položaja transfer stikala EE905SWG001 na CB102BRDK503/A, CB102BRDK503/B in na PIS mimiki EE12.

Postavitev novega računskega centra ERC2

1

Modifikacija se je končala leta 2013 s pridobitvijo požarnega certifikata za stavbo SU v NEK. Pod okriljem modifikacije se je postavil nov računski center ERC2 v stavbi SU, uredilo požarno javljanje za celotno stavbo SU, posodobili klimati za računski center št.1 INFO in naredila mreža čitalcev za odčitovanje črtnih kod v centralnem skladišču NEK.

RCS RTD Heat Temperature Measurement

1

Zaradi nadzora nad kvalificirano življenjsko dobo novih RTD-jev, instaliranih po modifikaciji 716- RC-L, je bilo potrebno vgraditi opremo za nadzor mikrolokacijskih temperaturnih pogojev RCS RTD-jev.

Zamenjava prikazovalnikov temperatur IN-CORE sistema, 1071-IC-L

1

Modifikacija je zajemala zamenjavo dveh prikazovalnikov temperatur TI451 in TI452 z dvema rekorderjema DX2000 proizvajalca Yokogawa na ICCMS sistemu. V NEK je ICCMS sistem zasnovan na Westinghouse-ovi WDPF platformi. TI451 in TI452 sta prikazovalnika temperatur v MCR. Prikazovalnika proizvajalca Westronics omogočata s pomočjo pripadajočega »multiplekser-ja« prikaz vseh temperatur IC sistema. TI451 zagotavlja prikaz 20 temperatur varnostne proge A in TI452 prikazuje 19 temperatur TC-jev varnostne proge B. Z novo konfiguracijo se je multiplexer s prikazovalnikom zamenjal z rekorderjem Yokogawa DX2000, ki omogoča priključitev po 20 kanalov.

Neodvisni sistem detekcije sevanja v okolici NEK

1

Osnovni namen modifikacije je zagotoviti neodvisen in samozadosten mobilni sistem radiološkega nadzora (Autonomous Radiation Monitors – ARM) za merjenje sevanja v normalnih okoliščinah (remont, dela na opremi v AB-ju) in v primeru izrednega dogodka, kot je izguba celotnega zunanjega električnega napajanja elektrarne, potres itd. Same gama merilne sonde bodo delovale tudi v primeru izgube vsega napajanja znotraj elektrarne (station blackout), saj so napajane z lastno baterijo. Z modifikacijo se postavijo merilne sonde okoli ograje NEK na vseh osmih straneh neba in v pomožni zgradbi na elevacijah 82, 89, 94, 100, 107 in 115. Nadzor nad sistemom se izvaja preko delovne postaje nameščene pri dežurnem radiologu.

Zamenjava 10m STOLPA in instrumenacije v NEK

1

Modifikacija obsega zamenjavo 10 m stolpa in instrumentacije v NEK. Hkrati se zamanja krmilnik za zajem podatkov ter posodobi vse senzorje zaradi poenotenja z avtomatske merilne postaje (AMP) Brežice, AMP Cerklje in AMP Krško. Nabor meritev in podatkov se ne spremeni.

Ožičiti signale na PIS

1

Modifikacija je na sistemih BR, GH in WP zamenjala instrumentacijo (prej pneumatsko) in povezala signale na PIS level 1. V RE12 je bilo dokončana modifikacija z zadnjo zamenjavo transmitterja FT- 1094.

Zamenjava AMP Cerklje

1

Modifikacija se je končala leta 2013. Na obstoječi lokaciji AMP Cerklje – letališče se je umaknila stara postaja. Nova postaja se je postavila pri Osnovni šoli Cerklje ob Krki. Podatke iz letališča Cerklje pridobivamo od ARSO-ta skladno s sporazumom. Tako sedaj pridobivamo na lokaciji Cerklje dvojne podatke. Nova procesna enota se je integrirala z ostalimi obstoječimi PC-ji, pri čemer uporablja GSM komunikacijski modul, kjer ni bilo spremembe na prikazih, prenosih podatkov, poročil.

02.12.2013

Sanacija puščanja EH olja na liniji do ventila 20197 z metodo FURMANITE

začasna

Začasna sanacija puščanja EH olja na spoju linije za odvod EH olja iz aktuatorja ventila 20197 z metodo FURMANITE .

29.11.2013

Sprememba nastavitve izpada CT črpalk na nivo tesnilnega bazena CT črpalk

začasna

Preprečiti izpad CT črpalk na nizek nivo tesnilnega bazena v konfig. obratovanja 2 CW in 2 CT črpalk

29.11.2013

Izvlečene varovalke v polju SYCA02 za namen sinhronizacije elektrarne na omrežje preko odklopnika SYCA02Q0

začasna

Preprečiti trajno preobremenitev napetostnih merilnih transf. v merilnem polju CA13 (RTP Krško)

24.11.2013

Instalacija AC prenapetostne zaščite na AUX relejih v kabinetih ESELAR01A01 in ESELAR01A02

začasna

Dušenje konjic na RTD merilnih ploščah med

preklopom AUX relejev v kabinetih ESELAR01A01 in ESELAR01A02

N/A

Povezava LUI5551 na LM5540A

začasna

Prikaz indikacije potujočih rešetk v kabini grobih grabelj

27.11.2013

Simuliranje vrednosti pretoka tesnilne vode CT #1 črpalke

začasna

Omogočiti zagon CT103PMP-001 črpalke

19.11.2013

Začasna modifikacija na pasivnih senzorjih merjenja hitrosti turbine

začasna

Stabilizacija signalov hitrosti turbine z vzporedno vezavo uporov

19.11.2013

Začasna filtracija motenj na 118 V sistemu (regulacijski transformator)

začasna

Filtracija motenj iz FP001OWS-UPS na 118 V sistem (regulac. transformator)

N/A

Začasna odstranitev induktivnega stikala CW900HST001-5S5

začasna

Omogočiti delovanje CW900HST001 medtem ko seinduktivno stikalo CW900HST001-5S5 testira/zamenjuje

14.11.2013

Meritve lokalnih temperatur in sevanja vročih točk kabelskih tras v RB

začasna

Meritev lokalnih temp. in sevanj v bližini določenih kablov v RB med obratovanjem NEK

13.11.2013

Vgradnja začasne LED svetilke v RB

začasna

Funkcionalni test delovanja LED svetilke v RB (temperature, sevanje)

28.10.2013

Izdelava priključka za priklop mobilnega kompresorja AE900CPR- 001 na sistem PG za izvedbo tlačnega testa uparjalnikov RCPSGN1 in RCPSGN2

začasna

Izvedba tlačnega testa uparjalnikov RCPSGN1 in RCPSGN2

28.10.2013

Priključitev tesnilnih pokrovov (NOZZLE DAM´s) na IA in električno napajanje

začasna

Omogočiti pregled U-cevi uparjalnikov

27.10.2013

Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova

začasna

Nadzor puščanja reaktorskega pokrova

22.10.2013

Začasno napajanje porabnikov zraka IA proge B v RB-ju iz proge A

začasna

Za potrebe del na ventilu 14501

21.10.2013

Postavitev fleksibilne cevi na priključke CW106 črpalk

začasna

Postavitev fleks. cevi na priključke CW106 črpalk za lažjo zamenjavo črpalk

15.10.2013

Vgradnja dodatne tipke v MCR za odpiranje vrat P- 12A

začasna

Razbremeniti glavnega operaterja z odpiranjem vrat P- 12A

9.10.2013

Začasno napajanje krmiljenja RCDT črpalk

začasna

Zagotoviti napajanje krmiljenja RCDT črpalk ob izklopu LS101BRDJ101

1.10.2013

Začasno zagotoviti IA zrak za sušenje statorja generatorja

začasna

Zagotavljanje IA zraka v remontu za sušenje statorja generatorja

26.9.2013

Začasna odstranitev ventila 29078

začasna

Preprečitev poškodbe ventila 29078

11.10.2013

Blokiranje žaluzije FCV6884 in FCV6900 v odprto pozicijo ob izklopu 125VDC proge A

začasna

Zagotoviti prezračevanje kontrolne točke

17.10.2013

Blokiranje žaluzije FCV6884 v odprto pozicijo ob izklopu 125VDC proge B

začasna

Zagotoviti prezračevanje na kontrolni točki in pralnici

30.9.2013

Začasno napajanje naprave za predelavo transformatorskega olja

začasna

Začasno napajanje naprave za predelavo transformatorskega olja zaradi sanacije pretesnitve transformatorja

11.9.2013

Začasno napajanje gradbišča v 400 kV stikališču NEK (za mod 796-SY-L, 798-SY-L)

začasna

Zagotoviti napajanje za vsa dela na gradbišču 400 kV stikališča NEK

19.9.2013

Začasno remontno napajanje za vzdrževalna dela na turbini

začasna

Zagotoviti remontno napajanje za potrebe del na stop in governor ventilih

N/A

Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva

začasna

V primeru nasedanja gor. elementa na košaro vozička za prevoz goriva, da se omogoči njegov dvig

11.10.2013

Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova reaktorja

začasna

Nadzor puščanja reaktorskega pokrova

N/A

Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCPCPC01 črpalke

začasna

Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCPCPC01 črpalke

22.8.2013

Vgradnja dodatnega merilnika nivoja vode v "seal pit-u"

začasna

Zagotoviti zanesljivo meritev nivoja vode v seal pit-u (LIT 5580 A/B)

23.7.2013

Sanacija puščanja 20193 z metodo FURMANITE

začasna

Sanacija puščanja pare na prirobnici cross over parovoda in ventila 20193

11.7.2013

Začasno napajanje gradbišča za modifikacijo 759-XR-L

začasna

Zagotoviti začasno el. napajanje gradbišča za izvajanje del po mod. 759-XR-L "Zamenjava transformatorja GT2"

17.10.2013

Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva

začasna

Zagotoviti delovanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa MCCD222 in MD2

17.10.2013

Začasno napajanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa MCCD222 in MD2

začasna

Zagotoviti delovanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa MCCD222 in MD2

17.10.2013

Začasno napajanje VA441FAN-01B v času izklopa MCCD221 in MD2

začasna

Zagotoviti nemoteno delo v FHB pri izklopu MCCD221 (VA441FAN-01B)

17.10.2013

Začasno napajanje omare LS100PNLK03B (razsvetljava CB 107) iz LS100PNLK01A v času izklopa MD2

začasna

Zagotoviti normalne osvetlitve med deli na zbiralki MD2,LD21 in LD22 v času izklopa MD2

15.10.2013

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času izklopa MCCD211

začasna

Zagotoviti napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 (proga B) iz MCCD111 (proga A) – odstranitev mehanske zapore na MCCD111/4C-CBK

15.10.2013

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ301

začasna

Zagotovitev napajanja porabnikov 125V DC sistema na progi “B” iz polnilca DC102BATJ501

11.10.2013

Začasno napajanje kontrolnega panela EE106PNLG837 za kotlovnico v času izklopa MCC212

začasna

Omogočiti delovanje kotla 1 ali 2 v času izklopa MCC212 in L21

11.10.2013

Začasno napajanje telefonske centrale v času izklopa MCC212

začasna

Zagotoviti delovanje telefonske centrale

4.10.2013

Začasno napajanje 125 V DC za zbiralko MD1 v času izklopa DC101PNLJ101

začasna

Zagotoviti 125VDC za zbiralko MD1 v času izklopa DC101PNLJ101

3.10.2013

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101

začasna

Zagotovitev napajanja porabnikov 125V DC sistema na progi “A” iz polnilca DC102BATJ501

4.10.2013

Začasno napajanja za Sludge lancing

začasna

Zagotoviti napajanje opreme za kaluženje uparjalnikov

30.9.2013

Začasno napajanje tipke za RB vrata

začasna

Zagotoviti lokalno odpiranje vrat za vstop v RB

20.6.2013

Začasna sanacija puščanja na 6" liniji v bližini ventila 28991

začasna

Preprečitev puščanja vode iz FP sistema

20.6.2013

Začasna sanacija puščanja na 4" liniji v bližini ventila 29449

začasna

Preprečitev puščanja vode iz FP sistema

18.9.2013

Preprečitev AVTO STOP funkcije za električno FP črpalko FP103PMP-001

začasna

Preprečitev periodičnega zaustavljanja črpalke, ko je manjša poraba vode

N/A

Postavitev NEKomata v RB za cas trajanja RE13

začasna

Za potrebe RE13

12.6.2013

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025

začasna

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025

31.5.2013

Začasna zamenjava nedelujočih Synchro verifier relejev tipa CVX s tipom CVE.

začasna

Nezanesljivost vgrajenih relejev sinhronizma

25.2.2013

Sanacija puščanja transf. olja na prirobnici ventila transformatorja z metodo FURMANITE

začasna

Puščanje olja na prirobnici ventila

10.2.2013

Sanacija puščanja na ohišju ventila 20330 z metodo FURMANITE

začasna

Puščanje pare na ohišju ventila 20330

28.1.2013

Sanacija puščanja kondenzata na prirobnici strainer-ja HDTS-001 z metodo FURMANITE

začasna

Zaustavitev puščanja kondenzata na prirobnici

10.1.2013

Sanacija puščanja pare na ventilu FCV3745 z metodo Furmanite

začasna

Zaustavitev puščanja pare na vijakih ohišja ventila

[na vrh]

2012

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

26.10.2012Dopolnilna odločba za odobritev in implementacijo Risk Informed (RI-ISI) pristopa v okviru ISI programa TD-2E/4 za četrti inšpekcijski interval 2012-20223

Gre za predlog spremembe v ISI programu TD-2E/4, ki uvaja verjetnostni (RI-ISI) pristop določitve zvarov kategorije 1 in 2 za ISI pregled v skladu z 10CFR50.55a(a)(3)(i), kot sprejemljivo alternativno metodo. NEK RI-ISI pristop je osnovan na EPRI metodologiji (EPRI TR-112657) v skladu z ASME Code case N-578-1 in ASME Section XI Nonmandatory Appendix R.

 

ISI program TD-2E/4 je v skladu s standardom ASME XI, tako da ima predlog spremembe osnovo v poglavju TS 3. 0. 5., ki zajema skladnost z ASME XI.

 

 

O odobritvi sprememb USAR se URSJV z delno odločbo ni odločila, ker ni bilo ugotovljenih vseh dejstev, pomembnih za odločanje. URSJV se je tako s to dopolnilno odločbo odločala o preostalem delu vloge, in sicer o spremembah USAR, ki ga je NEK dopolnila v skladu z dogovorom na ustni obravnavi.
18.10.2012Odobritev spremembe USAR za EQ program3

Leta 1983 je bila v ZDA izdana zahteva po skladnosti nuklearnih elektrarn z zakonom 10CFR50.49, ki določa zahteve za okoljsko kvalifikacijo varnostne električne opreme, ki se nahaja v ekstremnih pogojih okolja v elektrarni.

V sklopu izvajanja prvega obdobnega varnostnega pregleda (PSR1), je URSJV potrdila izvedbeni načrt PSR1. V odločbi je URSJV od NEK zahtevala realizacijo celotnega izvedbenega načrta aktivnosti, vključno z akcijami, ki so se nanašale na EQ program. Med akcijami PSR1 je bila potrebna posodobitev končnega varnostnega poročila.

NEK je izdelala EQ program in pripravila predlog opisa v USAR. Večino opreme je tudi že kvalificirane. Še vedno pa ni vsa oprema kvalificirana in tudi vse analize niso zaključene. NEK je pripravila ukrepe s katerimi zagotavlja varno obratovanje, kljub nekvalificirani opremi za vmesno obdobje do končne rešitve. O zadevi zato ni možno dokončno odločiti

Začasno odločba pa se izdaja. ker je potrebno še pred koncem postopka uskladiti končno varnostno poročilo z dejanskim stanjem na objektu.
20. 7. 2012Odobritev in implementacija Risk Informed (RI-ISI) pristopa v okviru ISI programa TD-2E/4 za četrti inšpekcijski interval 2012-20223

Gre za predlog spremembe v ISI programu TD-2E/4, ki uvaja verjetnostni (RI-ISI) pristop določitve zvarov kategorije 1 in 2 za ISI pregled v skladu z 10CFR50.55a(a)(3)(i), kot sprejemljivo alternativno metodo. NEK RI-ISI pristop je osnovan na EPRI metodologiji (EPRI TR-112657) v skladu z ASME Code case N-578-1 in ASME Section XI Nonmandatory Appendix R.

ISI program TD-2E/4 je v skladu s standardom ASME XI, tako da ima predlog spremembe osnovo v poglavju TS 3. 0. 5., ki zajema skladnost z ASME XI.
13. 7. 2012Dovoljenje za obratovanje pri temperaturah reke Save višjih od 26,7°C3Odobrena je sprememba največje dovoljene temperature reke Save na sesalnem mestu sistema varnostno oskrbne vode (SW), določeni v NEK STS in sicer s 26.7 oC na 27,4°C do 30. septembra 2012.
20. 6. 2012Spremembe USAR v poglavju 2.4 - 2. faza (PMF, porušitveni valovi, nadgradnja protipoplavne zaščite NEK)3Na osnovi analiz največje možne poplave (PMF), porušitvenih valov in hibridnih hidravličnih modelov so spremenjena oz. na novo pripravljena podpoglavja 2.4.3 in 2.4.4. NEK je izvedla tudi nadgradnjo protipoplavne zaščite, zaradi česar se spreminjata tudi podpoglavji 2.4.1 in 2.4.10. Določeni so novi pretoki in nivoji poplav PMF (posebej za Savo in Potočnico) in porušitvenih valov za različne scenarije porušitve zajezitev HE na Savi. V prvi fazi upravnega postopka se je z začasno odločbo zaključilo podpoglavje 2.4.2, ki vsebuje projektno poplavo NEK, verjetnostno določen deset tisočletni pretok reke Save.

24. 4. 2012

Nadgradnja varnostnega napajanja/p>

3

Nadgradnja varnostnega napajanja povečuje zanesljivost obstoječega sistema varnostnega napajanja. Uvedba tretjega varnostnega dizla, zaradi povečane redundance in prostorske ločitve, zmanjšuje skupno verjetnost poškodbe reaktorske sredice, tako s stališča izboljšanja zanesljivosti varnostnega napajanja, kot tudi s stališča potresne varnosti.

20. 4. 2012

Podnapetostna zaščita drugega nivoja 1E varnostnih zbiralk"

3

V okviru prvega obdobnega varnostnega pregleda (PSR) je bil pregledan tudi električni projekt NEK ter primerjan s takrat najnovejšimi standardi in zahtevami. Med pregledom je bilo ugotovljeno, da NEK nima drugo-nivojske zaščite, kot je to zahtevano z BTP-PSB-1, zato je bilo dano priporočilo, da se izvedejo spremembe s katerimi se bodo te zahteve izpolnile (PSR priporočilo št. 2.12-5 v dokumentu PSR-NEK-2.12).

Branch Technical Position BTP-PSB-1, ki zahteva, da ima elektrarna poleg podnapetostne zaščite, ki zagotavlja, da se ob izgubi zunanjega napajanja na varnostne zbiralke priključijo notranji napajalni viri, še drugi nivo zaščite, ki skrbi, da imajo vse varnostne komponente tudi zaščito pred degradiranim električnim napajanjem. To lahko nastopi v primeru nižje napetosti zunanjega omrežja, ali pa zaradi prehodnih pojavov v elektrarni.

20. 4. 2012

Sprememb USAR in TS iz naslova PSR akcije izdelave NEK Aging Management Program in podaljšanja življenjske dobe NEK

3

NEK se odobrijo spremembe NEK Tehničnih specifikacij, Table 3.4-6, »REACTOR VESSEL MATERIAL SURVEILLANCE PROGRAM – WITHDRAWAL SCHEDULE«. Vsebina spremenjene strani NEK Tehničnih specifikacij je podana v prilogi in je sestavni del te odločbe.

O odobritvi sprememb USAR iz naslova PSR akcije izdelave NEK Aging Management Program in podaljšanja življenjske dobe NEK bo odločeno naknadno z dopolnilno odločbo.

20. 4. 2012

Zamenjava glave reaktorske posode

3

NEK bo je med remontom 2012 zamenjala glavo reaktorske posode na podlagi izkušenj iz industrije glede napetostne korozije primarnega sistema in posledičnih poškodb penetracij na glavi reaktorske posode z namenom zagotavljanja dolgotrajne integritete primarne tlačne meje. Sprememba obsega poleg zamenjave reaktorske glave tudi posodobitev opreme na glavi in zamenjavo dotrajanih komponent. Po zamenjavi glave se bodo izboljšali tudi pogoji dela med remonti, saj bo z zamenjavo glave zagotovljeno boljše varstvo pri delu, zmanjšal se bo čas potreben za dela na reaktorski glavi in posledično izpostavljenost radioaktivnemu sevanju.

23. 1. 2012

Pregleda in analize temeljnih podmen državnega načrta ter revizije ocene ogroženosti NEK

3

To je že tretja odločba po uradni dolžnosti po nesreči v Fukušimi, s katero je URSJV naložila NEK izvedbo analize in pripravo predlogov izboljšav temeljnih podmen državnega načrta zaščite in reševanja.

Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči predstavlja zadnjo pregrado, ki varuje ljudi pred posledicami težke jedrske nesreče. V ukrepanje v okolici elektrarne bi se v takem primeru vključile sile zaščite in reševanja na občinski, regijski in državni ravni. Njihovo ukrepanje je sedaj pripravljeno na temelju podmen, ki izhajajo še iz časov, ko je elektrarna začela obratovati.

Ker je bilo po nesreči na Japonskem precej naukov tudi na področju ukrepanja ob jedrski nesreči v širši okolici jedrske elektrarne, mora v skladu z odločbo NEK preučiti svojo oceno ogroženosti in pri tem posebno pozornost posvetiti potrebnemu ukrepanju v okolici ob težkih nesrečah. Na podlagi revizije ocene ogroženosti mora NEK nadalje preveriti in posodobiti temeljne podmene državnega načrta in koncept zaščite in reševanja ter predlagati morebitne spremembe, ki bi jih bilo smiselno uvesti. Pri tem mora upoštevati najboljšo svetovno prakso in izkušnje, ki izhajajo iz dogodka v Fukušimi. Predlogi sprememb bodo podlaga za pripravo sprememb državnega načrta, ki ga mora odobriti Vlada RS.

Popravek RETS2S to modifikacijo se odpravljajo ugotovljena neskladja v dokumentu RETS, in sicer tri sklicevanja na neobstoječe sekcije in en popravek poročila o izpustih.
Alternativna izvedba testa na neprepustnost SR Class 1 ob koncu 3. 10-letnega ISI intervala (Izvzetje zahteve IWB-5222(b) iz ISI programa TD-2E/3)2Gre za spremembo izvajanja ISI programa, kjer se izvzame, v skladu z 10CFR50.55a(a)(3)(ii), test na nepropustnost komponent varnostnega razreda 1 na obratovalni tlak, ki so pri normalnih pogojih izolirane od obratovalnega tlaka RCS. Izvedba testa bi povzročila veliko dodatnih težav, tveganja in naporov pri izvedbi, brez pomembnega dodatnega povečanja stopnje varnosti, zanesljivosti in kvalitete, kar naj bi bil dopusten razlog za neizvedbo določenih ASME zahtev tudi po 10CFR50.55a(a)(3)(ii). Namesto omenjenega testiranja na nepropustnost po ASME, sekciji XI: IWB-5222(b), se bo izvedlo testiranje izolacijskih ventilov v normalnem obratovalnem stanju. VT-2 kontrola pa bo zajemala tudi del cevovoda do drugega izolacijskega ventila. Sprememba ima vpliv na ISI program TD-2E/3.
9.11.2012Prestavitev AMS Cerklje 2NEK ima tri meteorološke postaje izven NEK. AMS Cerklje se bo prestavil z lokacije na letališču Cerklje na novo lokacijo zraven osnovne šole Cerklje ob Krki. Nova meteorološka postaja ne bo merila hitrosti in smeri vetra.
9.11.2012Sprememba USAR poglavja 3.0 (Appendix 3A) 2Spremembo USAR v prilogi 3A Conformance with Regulatory Guides je nastala na podlagi korektivnega programa (št. 2009-4318). Regulatory Guide 1.64 je nadomeščen z Regulatory Guide 1.28, ANSI standardi, ki so bili aplikabilni v RG 1.64, pa so upoštevani v ASME NQA-1-2008 in ASME NQA-1a-2009. Opuščeni so tudi RG 1.58, RG 1.88, RG 1.123, RG 1.144 in RG 1.146. V novi reviziji USAR bodo upoštevani standardi IAEA GS-R-3, GS-G-3.1 in GS-G-3.5 namesto starih standardov Safety Standard 50-C/SG-q in smernice 50-SG-Q1 do Q14.
13.12.2012Issue Revised Flow Diagrams and Other Drawings for USAR Through 01.11.2012 2Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica Zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja in manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Zajeti so tudi primeri uskladitve z dejanskim stanjem in oštevilčenja opreme v skladu s postopkom ESP-2.113 »NEK Equipment Numbering System«.
19.12.2012Sprememba USAR poglavja 9.1.12Vzrok za spremembo USAR je sprememba besedila v poglavju, ki opisuje stanje v bazenu za sveže jedrsko gorivo. Spremeni se podatek o številu lokacij v bazenu, besedilo, ki ne ustreza več dejanskemu stanju se briše.

11. 4. 2012

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8

2

Posodobijo in dopolnijo se tabele 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 z novimi podatki o inventarju RAO v začasnem skladišču RAO za leta 2011 in stanjem na dan 31.12.2011 V poglavje 15.5.5 je dodano, da se v 200 l sode iz nerjavečega jekla brez biološkega ščita lahko shranjujejo tudi posušene usedline (DS).

4. 4. 2012Obnova 400 kV DV polja Maribor, izgradnja zveznega polja CA12, vgradnja transformatorja T412 in zamenjava sistema zaščite zbiralk2V sklopu te modifikacije je bilo v času remonta 2012 na mestu sedanjega rezervnega 400kV polja (Ljubljana) zgrajeno popolnoma novo DV polje Maribor, v RTP 400/110 kV Krško je bilo zgrajeno še novo zvezno polje in instaliran še en 300 MVA transformator 400/110 kV s pripadajočo VN opremo. Zamenjana je bila kompletna oprema zaščite 400 kV zbiralk (krije celotno 400 kV stikališče (območje NEK in območje RTP Krško).
4. 4. 2012Zamenjava odklopnika in ločilnikov v 400kV transformatorskem polju ter odstranitev zveznega polja.2V sklopu modifikacije je bil v času remonta 2012 v transformatorskem polju AC01 v celoti (skupaj s temelji in jeklenimi podstavki) zamenjan odklopnik a0, ločilnika a1 in a2 ter ozemljilni nož a51, zamenjala se je kabelska kanalizacija (betonske kinete so bile odstranjene in položena nova cevna kabelska kanalizacija) in izvedene so bile vse potrebne VN povezave. Zvezno polje AC02 je bilo v celoti odstranjeno. Obnovljena je bila zunanjost relejne hišice RH1 v stikališču (streha, fasada, okno, vrata, strelovod,…), večina portalov vključno z reflektorskimi stolpi pa je bila na novo pobarvana. V DEH prostoru si bili odstranjeni kabli bivšega zveznega polja. V kontrolni sobi so bili poleg kablov bivšega zveznega polja odstranjeni še upravljalsko indikacijski elementi (stikala, mimike, alarmna okenca). Modificiran in testiran je bil tudi PIS sistem.

29. 3. 2012

Unification of RCP manipulation Area RB3a with RB3b

2

Poenoteni so inštalacijski vmesniki RCP motorjev v prostorih RB3a in RB3b ter rešena so težave pri manipulaciji z RCP motorji in njihovimi tesnilnimi paketi. Poenotene so inštalacije sistema za zbiranje olja v primeru puščanja na RCP motorjih (OSPS) – delsistema so namesto fiksnih cevi izveden s fleksibilnimi cevmi inštaliranimi na motorju. Omogočena je zamenjava motorja na RCP #1 brez dodatnih del na umiku ovir, ki so bile prisotne v prostoru RB3a. Izvedena je sprememba sistema OSPS in prestavitev FP cevi za 30 cm. Oprema in inštalacija, ki se je spreminjala, ni varnostnega razreda. Poizvedbi modifikacije bosta imela oba RCP motorja (1S-86P550 in 1S-D039) in oba prostora (RB3a in RB3b) enako konfiguracijo.

29. 3. 2012

Priključka na alternativno hlajenje CC Hex

2

Sprememba obsega vgradnjo dveh priključkov na cevovodu za recirkulacijo čistilnih kroglic Taprogge na sistemu SW. Preko teh dveh priključkov bo možno alternativno hlajenje obeh CC toplotnih izmenjevalnikov. Sprememba je del SAME opreme za primer izvenprojektnih nesreč. Priključki bodo vgrajeni na ne-varnostni del cevovoda SW, ter bodo na obstoječi cevovod priključeni preko izolacijskega ventila. Spremembe se lahko izvede med obratovanjem, saj del cevovoda, na katerega se dodajo priključki, med zahtevanim obratovanjem SW ni v funkciji (je izoliran od ostalega dela SW). Sami priključki bodo v zgradbi CCB, elevacija 100,30.

29. 3. 2012

Vgradnja indikatorjev tlaka na IA sistemu

2

Z modifikacijo sta se na IA cevovodih na priključkih vgradila manometra za spremljanje tlaka IA sistema v RB ter pripadajoča izolacijska ventila.

29. 3. 2012

NEK TS Changes - LCO 3.3.3.8

2

V NEK STS na strani 3.3-70 za LCO 3.3.3.8 pod "action b" se doda manjkajoča zvezdica, ki usmerja k dodatni pojasnitvi Funkcije B na dnu iste strani. Gre za odpravo admministrativno, tipkarsko napako

 

Manipulacija z multiplikatorji FW črpalk

1

Z modifikacijo so podaljšane proge enotirnih dvigal HE900CRN-030, HE900CRN-040 in HE900CRN-041, tako da je omogočena varna manipulacija z deli multiplikatorjev črpalk FW105PMP-001, FW105PMP-002 in FW105PMP-003. Zaradi podaljšanja prog bosta modificirani tudi objemki podpor MK-TCH-013 in MK-TCH-014 nad črpalko FW105PMP-001 ter trasa vodil (conduit) FWU39X, FWC66X in WC731X pri črpalki FW105PMP-003.

 

 

Rekonstrukcija merilnih zank frekvence na DG1 in DG2

1

Ker na trgu ni mogoče nabaviti rezervnih indikatorjev frekvence, so zamenjana indikatorja frekvence SI5715A in SI5715B s pretvorniki frekvence in ustreznimi instrumenti enakega merilnega območja. Z novimi pretvorniki frekvence je poenoteno merilno področje na obeh zankah električnega napajanja. Novi pretvorniki in indikatorji frekvence so opredeljeni kot varnostni v skladu z zahtevami standardov IEEE 323-1983 in IEEE 344-1975/1987.

 

 

Izvedba neodvisnega napajanja IMS sistema

1

Glavni razlog za modifikacijo je omogočanje hkratnega delovanja sistema za detekcijo puščanja gorivnih elementov (In-Mast Sipping) in video sistema (VMST), ker je zagon IMS-sistema po izklopu napajanja dolgotrajen. Modifikacija na vložnem stroju zajema vgradnjo enofazne vtičnice na ohišje krmilne omare. Neodvisno napajanje bo izvedeno preko odklopnika in transformatorja 380/220V 1300VA za IMS-sistem (FHSCMC01 – IMSPU).

 

 

Zamenjava aktuatorjev FW izolacijskih ventilov in ožičenje pozicije FW kontrolnih ventilov na PIS

1

Na izolacijskih ventilih 21136 in 12137 glavne napajalne vode se bosta vgradila linearna sprožilnika proizvajalca Greer Hydraulics Inc. (original iz leta 1978). Z nadgradnjo obstoječega projekta odpravljamo težave z dobavljivostjo originalnih delov in širimo nadzor nad komponentami s povezavo informacij o tlakih na procesno informacijski sistem. Delovanje ventilov ostaja enako.

 

 

Vgradnja live loading sistema na PRZ PORV ventilih

1

Zamenjali bomo obstoječi sistem tesnjenja ventila s pletenicami z vgradnjo sistema za trajni nadzor obremenitev tesnilnega paketa (Live Loading), s katerim bomo izboljšali tesnjenje ventilov in zmanjšali oziroma odpravili intervencije na ventilih, ki so pomembni za brezhibno obratovanje elektrarne.

 

 

Posodobitev in nadgradnja radioloških monitorjev

1

Modifikacija obsega zamenjavo procesnih in prikazovalnih enot radioloških monitorjev R-31 in R-32, ki merita puščanja uparjalnikov iz primarne strani na sekundarno. V glavni komandni sobi se bodo v RMS-panelih zamenjale prikazovalne enote za kanala R-31 in R-32 ter vsi rekorderji z brezpapirnimi.

 

 

Meritev prevodnosti hladilne vode BBC stikala

1

Modifikacija vključuje zamenjavo obstoječega degradiranega sistema za merjenje prevodnosti hladilne vode BBC-stikala z novim, ki vključuje senzor prevodnosti tipa 402VP ter dvokanalni analizator Rosemount, tipa 1056. Izhodi analizatorja (trije releji) bodo povezani z obstoječim alarmnim sistemom, ki ostane nespremenjen, analogni izhod analizatorja pa bo speljan na procesno informacijski sistem (PIS).

 

 

Posodobitev meritve pretoka borove kisline

1

Posodobitve števcev dodajalne vode obsega vgradnjo dveh elektronskih števcev proizvajalca OMRON v ohišji FY110B in FY111B. Pretvorba reset signala 118VAC v 24VDC je del elektromehanskega števca. V novi konfiguraciji bo dodan nov transformator za električni RESET v ohišjih FY 110B in FY 111B. Funkciji štetja in električnega RESET-a ostajata enaki. Elektronski števec potrebuje za svoje delovanje napajanje 118 VAC.

 

 

Izboljšava na FW dolgi recirkulaciji

1

Namen modifikacije je izboljšati pretočne razmere na dolgi recirkulacijski liniji glavne napajalne vode in s tem zmanjšati obremenitve na tem delu cevovoda. Stara enojna dušilka se zamenja s štiristopenjsko, spremeni se način pritrditve cevovoda na kondenzator in zamenja poškodovani usmerjevalnik pretoka v kondenzatorju.

 

 

Supply and replacement of new generator rotor

1

Rotor je kot dinamična komponenta generatorja najbolj izpostavljen procesu staranja, ki se največkrat kaže v slabšanju izolacije navitja. Njegova predvidena življenjska doba je 25 let. Rotor glavnega generatorja NEK obratuje že več kot 30 let, v remontu 2010 pa je bila z neodvisnimi meritvami potrjena tudi prisotnost medovojnega stika na eni od tuljav pola N1. Sprejeta je bila odločitev o čim prejšnji zamenjavi rotorja, ki naj bi se izvedla v remontu 2012, kljub izjemno kratkemu času, ki je bil na razpolago za projektiranje, izdelavo, zaključne preizkuse in transport – odkovka z Japonske v ZDA ter izdelanega rotorja iz ZDA v Slovenijo. Poleg rotorja, ki je izdelan z upoštevanjem najnovejših proizvodnih standardov in tehnoloških posodobitev, bosta dobavljena rezervna ležaja za generator in transportno-skladiščni kontejner, v katerem se bo shranil originalni rotor v inertni dušikovi atmosferi. Z njegovim previjanjem in posodobitvijo bo imela NEK na razpolago strateško rezervno komponento, ki bo ustrezno dolgoročno skladiščena na elektrarni

 

 

Implementacija ED-12 programa

1

Modifikacija predstavlja sklepni del projekta EQ-programa. Nekvalificirana oprema se bo zamenjala s kvalificirano, na delu EQ-opreme pa se bo vzpostavila kvalificirana konfiguracija, ki bo omogočala varnostno funkcijo EQ-opreme za primer projektne nezgode (LOCA, MSLB, HELB). Zamenjala se bo tudi določena EQ-oprema s poteklo življenjsko dobo. Modifikacija bo potekala na različnih tipih opreme: končna stikala na ventilih, RTD-elementi, motorni ventili (MOV), izbirna kontrolna stikala, pretvorniki, tlačna stikala, I/P-pretvorniki, elektromagnetni ventili, MCCD-ji idr. V priključnih omaricah se bo uredila konfiguracija

 

 

Dodatni alarmi HD aplikacije

1

Med delovanjem sistema drenaže grelnikov je bilo ugotovljeno, da delni izpad sistema (izguba redundance na kontrolerjih, sicer brez izgube logične funkcionalnosti) ne povzroči alarma v glavni komandni sobi. Izpad redundance (izpad redundančnega PLC-ja), ki sicer kot signal že obstaja na HD-sistemu (in SCADI), bo tako logično povezan s signalom, ki že sproža NUA v komandni sobi. S tem bomo dodali 8 novih signalov, saj bo alarm za vsako centralno procesno enoto posebej. Izboljšali bomo preglednost morebitnih napak zaradi izpada redundance in lažje ukrepali. Dodelan bo tudi vhodni blok za merilnike nivoja HD-grelnikov (enak za vse kanale), ki se bo v primeru izpada meritve (normalne ali alternativne) preklopil na redundantno meritev nivoja na istem grelniku.

 

 

Vgradnja SA izolacijskega ventila

1

V turbinski zgradbi se bo vgradil krogelni ventil 6-SG34. Ventil 23910 se bo vgradil med obstoječima podporama, ki se bosta ustrezno prestavili. Novovgrajeni ventil bo omogočal nekatera vzdrževalna dela na opremi SA-sistema izven remonta. Zaradi varnega upravljanja z ventilom bosta vgrajena tudi lestev s podestom, ki bo pritrjena na tla, in podporni steber.

 

 

Vgradnja live loading SIS. na CZ ventile

1

Modifikacija naj bi dosegla več pozitivnih učinkov: 1. Zvišala zanesljivost tesnjenja vretena ventila: a. z zmanjšanjem višine tesnilnega paketa (vgradnja tesnilne puše), b. z vzdrževanjem konstantne prednapetosti tesnilnega paketa z uporabo vzmeti Belleville. 2. Znižala silo trenja med tesnilnim paketom in vretenom ventila: a. z zvišanjem gladkosti površin (vreteno/tesnilo), b. z znižanjem napetosti v tesnilnem paketu z nižanjem sile zategovanja, c. z uporabo tesnil z nižjim koeficientom trenja. V R12 se načrtuje zamenjava tesnil ventila CZ LCV7101D.

 

RCP dolivanje olja1V okviru modifikacije je bil vgrajen priključek za dolivanje olja v spodnji oljni lonec motorja RC črpalke RCPCPC02-MTR. Priključek omogoča dolivanje olja izven predelka RC črpalke. S tem je zagotovljena večja varnost izvajalcev del glede izpostavljenosti radiološkim vplivom.

28.12.2011

Začasno napajanje zabojnikov na platoju DB

Začasna

 

25.01.2012

Instalacija regulatorja tlaka zraka za aktuator ventila 15089

Začasna

Zagotovitev operabilnosti avtomatskega obvodnega ventila IA sušilnikov zraka 03

10.02.2012

Začasna priključitev priključka na spodnji oljni lonec motorja RCP#2

Začasna

 

20.02.2012

Izločitev zaščite izpada CT črpalk na nizek nivo vsisnega bazena

Začasna

Preprečitev izpada CT čpalke na nizek nivo v vsisnem bazenu.

25.04.2012

Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova

Začasna

 

13.04.2012

Detekcija in signalizacija puščanja tesnilnega pokrova RCP motorja

Začasna

 

13.04.2012

Začasno napajanje tipke za RB vrata

Začasna

 

13.04.2012

Začasno napajanja za Sludge lancing

Začasna

 

18.04.2012

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101

Začasna

 

22.04.2012

Začasno napajanje lastne rabe transformatorja T3

Začasna

 

18.04.2012

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času izklopa MCCD111

Začasna

 

22.04.2012

Začasno napajanje omare LS100PNLK01A (razsvetljava CB 107) iz LS100PNLK03B v času izklopa MD1

Začasna

 

10.04.2012

Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe

Začasna

 

18.04.2012

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ301

Začasna

 

03.05.2012

Začasno napajanje 125V DC za zbiralko MD2 v času izklopa DC101PNLJ301

Začasna

 

04.05.2012

Blokiranje FCV6884 v odprto pozicijo ob izklopu 125 V DC proge B

Začasna

 

18.04.2012

Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času izklopa MCCD211

Začasna

 

03.05.2012

Začasno napajanje omare LS100PNLK03B (razsvetljava CB 107) iz LS100PNLK01A v času izklopa MD2

Začasna

 

 

Namestitev M-Konverterja v tel. centrali za prenos ECT podatkov v INETEC ZG

Začasna

 

19.04.2012

Začasno napajanje SFP charcoal exhaust FAN 1A (VA441FAN01A) iz proge B

Začasna

 

25.04.2012

Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice

Začasna

 

28.04.2012

Začasno električno napajanje panela EE106PNLG902

Začasna

 

03.05.2012

Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva

Začasna

Premostitev GS33 v primeru nasedanja gorivnega elementa na košaro vozička za prevoz goriva, da se omogoči njen dvig

08.05.2012

Meritve lokalnih temp. vročih točk kabelskih tras

Začasna

Pridobiti informacijo o temperaturi v bližini določenih kablov v zadrževalnem hramu med obratovanjem elektrarne.

09.05.212

Začasno napajanje DC101PNLJ101 iz rezervnega polnilca DC102BATJ501 iz MCCD211

Začasna

 

11.05.2012

Polnjenje tesnilnega prostora črpalke RCP01

Začasna

 

20.05.2012

Začasni izklop podnapetostne zaščite drugega nivoja

Začasna

 

26.05.2012

Začasna priključitev priključka na spodnji oljni lonec motorja RCP01

Začasna

Priprava na morebitno dolivanje olja na OL26.

N/A

Izključitev sušilca GN904DRY

Začasna

Za obratovanje na moči ni potrebno, da je v pogonu sušilec GN904DRY.

11.06.2012

Hlajneje zraka v prostorih IB024 in IB025

Začasna

 

NA

Namestitev filtrov za zrak na vsisne rešetke FW105PMP motorjev

Začasna

Umazanija v notranjosti motorjev, ki ovira normalno hlajenje.

03.09.2012

Izločitev zaščite izpada CT črpalk na nizek nivo vsisnega bazena

Začasna

Preprečitev izpada CT črpalk na nizek nivo v vsisnem bazenu.

05.12.2012

Odstranitev protipovratnega ventila 24049

Začasna

Zaradi projektne napake prihaja do porasta tlaka o segrevanju sistema.

12.12.2012

Dogrevanje prostora baterije DC100BATY501

Začasna

Dvig temperature elektrolita baterije DC100BATY501.

 

 [na vrh]

2011

Datum odobritve

Naziv spremembe

Kategorija

Opis spremembe

28. 11. 2011

Nadgradnja varnostnega napajanja

3

Modifikacija obsega izvedbo pripravljalnih dela v elektrarni za montažo tretjega dizel agregata moči 4 MW.

01. 09. 2011

Izvedba modernizacije varnostnih rešitev za preprečevanje težkih nesreč in blažitev njihovih posledic

3

URSJV je po uradni dolžnosti naložila NEK, da mora preučiti odzive elektrarne na težke nezgode in preveriti zmogljivosti elektrarne za obvladovanje težkih nezgod ter pripraviti program za nadgradnjo obstoječih sistemov, struktur in komponent.

24. 08. 2011

Prestavitev roka 3. točke iz odločbe št. 3570-4/2011/16

3

URSJV je odobrila prestavitev roka za posodobitev in razširitev sistema detekcije požara v tehnološkem delu NEK do 1. 6. 2012.

27. 07. 2011

Posodobitev in razširitev sistema detekcije požara v tehnološkem delu NEK- mod. 689-FP-L

3

Sistem detekcije požara bo posodobljen in razširjen na celotno območje tehnološkega dela elektrarne (vsi požarni sektorji).

15. 07. 2011

Začasno odstopanje od Tehničnih specifikacij v sekciji 3. 7. 11

3

Za izvedbo spremembe STORE postane pršilni sistem za gašenje požara na reaktorskih črpalkah neoperabilen. Tehnične specifikacije LCO 3.7.11.2 zahtevajo izvajanje požarne straže v prostorih reaktorskih črpalk, kjer pa so visoke hitrosti doz. NEK je predlagala alternativno rešitev s postopkom POA 11-11, ki predvideva gasilce v pripravljenosti in detekcijo morebitnega požara z obstoječimi toplotnimi javljalniki pri reaktorskih črpalkah.

30. 05. 2011

Izredni občasni varnostni pregled NEK

3

URSJV je po uradni dolžnosti naložila NEK, da mora izvesti izredni občasni varnostni pregled, v okviru katerega mora NEK analizirati odziv elektrarne na izjemne zunanje dogodke.

11. 04. 2011

»Supply and erection of ex-vessel neutron dosimetry«

3

Sprememba zajema popravek pozicij v NEK-SES gleda na dejansko stanje nevtronskih dozimetrov sistemov EVNP.

21. 12. 2011

Dopolnitev RETS tabele 3.3-24 in tabele 3.3-25

2

Uskladitev dokumenta RETS z dejanskim stanjem NEK.

21. 12. 2011

Odzračevanje SI sistema

2

Z modifikacijo bo podaljšan odzračevalni cevovod oziroma prestavljen ventil na dostopno mesto v najvišjih točkah SI sistema. Izboljšala se bo zanesljivost delovanja SI sistema, olajšalo se bo odzračevanje sistema, s tem pa bo zmanjšala možnost poškodb SI črpalk in vdora zraka v primarni sistem.

21. 12. 2011

"Krško Upgrade of the Westinghouse DMIMS-DX",

2

Sistem DMIMS-DX je bil pred desetimi leti nameščen z namenom določanja izgubljenih delcev v primarnem sistemu NEK. Delovanje sistema je neposredno po zagonu elektrarne moteno, saj sistem zaznava v vseh kanalih motnjo, ki vpliva na odziv sistema. Da bi napako odpravili je potrebno namestiti dodatne, ozko pasovne filtre zvoka/šuma na vseh kanalih sistema. Ker je v času od namestitve sistema do danes proizvajalec sistema Westinghouse uvedel vrsto izboljšav (npr. način zapisovanja signala, hitrost obdelave podatkov, izboljšave v prikazovalniku signala) ter povečal zmogljivost shranjevanja podatkov, je bilo potrebno za nadgradnjo sistema vgraditi tudi zmogljivejšo centralno procesno enoto in zamenjati LCD prikazovalnike na sistemu.

19. 12. 2011

Sprememba USAR

2

Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica Zahtevka korektivnega programa, »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak ter napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja in manjše spremembe že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Zajeta je tudi uskladitev z realnim stanjem (as build) in oštevilčenje opreme v skladu s proceduro ESP-2.113 »Equipment Numbering System« in uskladitev stanja s postopkom SOP-3.2.109 »Kontrolna lista predpogojev«.

09. 11. 2011

Posodobitev razdelilca zraka v kotlovnici

2

Modifikacija zajema izboljšanje razvoda instrumentacijskega zraka v kotlovnici, kjer imamo osem porabnikov instrumentacijskega zraka za sistem pomožne pare (SA) ter sistem toplotne postaje (TS) z ločenimi razvodi brez skupnega distribucijskega manifolda.

09. 11. 2011

SFP Region I Expansion

2

V bazenu za izrabljeno gorivo (SFP) se rešetke za hranjenje gorivnih elementov v Regiji I uporabljajo za hrambo svežih oziroma delno zgorelih gorivnih elementov v polnitvenem vzorcu 3 polne rešetke od 4 rešetk. Glede na ponovno oceno razmer v bazenu za izrabljeno gorivo v primeru težke nesreče se razširi območje Regije I za hrambo svežega goriva. Trenutno je za hranjenje predvidenih 84 pozicij v Regiji I , dodatno pa se razširi Regijo I na 112 mest. Predlagana sprememba je konservativna in je znotraj obstoječih projektnih osnov. Prav tako sprememba ne vpliva na strukturne, kemične in materialne lastnosti SFP.

09. 11. 2011

Sprememba koordinat lokacije NEK v USAR

2

Zaradi odstopanj, ki se pojavljajo ob novo določeni veljavni meritvi, je NEK vložila zahtevo za spremembo Gauss-Krugerjeve koordinate lokacije NEK skupaj z ustreznimi WGS84 koordinatami. Nova prava meritev je bila opravljena leta 1980 s strani Geodetske uprave Republike Slovenije. URSJV predlaga, da se hkrati s spremembo koordinat lokacije NEK v USAR-ju črta oziroma spremeni tudi Referenca 1 z novo referenco.

09. 11. 2011

Zamenjava čistilnega stroja SW102TSC-012

2

Modifikacija obsega zamenjavo potujoče rešetke čistilnega stroja v sistemu bistvene oskrbe vode (SW) zaradi degradacije vodil in verige čistilnega stroja. Bistvena razlika glede na predhodno stanje je v načinu vtoka vode, ki je namesto direktnega vtoka dvojni vtok, s čemer se prepreči vdor umazanije na čisto stran SW sistema tudi v primeru nezadostnega izpiranja rešetk.

04. 08. 2011

Avtomatska regulacija vrtljajev FP100PMP-001 in krmilne omare EE106PNLE841

2

Modifikacija zajema zamenjavo kontrolne omare EE106PNLE841 ter vgradnjo opreme za regulacijo vrtljajev črpalke FP100PMP-001.

19. 07. 2011

Sprememba USAR, posodobitev tabele 8.3-1

2

Tabela 8.3-1 predstavlja bremena na obeh varnostnih dizlih in obremenitvene sekvence za okvare LOCA, MSLB in SBO. Usklajena so nazivna in dejanska bremena s stanjem v elektrarni upoštevajoč pretvorbo HP v kW v skladu s poročilom  ESD-TR-04/11.

12. 07. 2011

Uvedba dodatnih kontrol in indikacij TU/GN podpornih sistemov (TC, TU, CW, LO) na PDEH

2

Predmet modifikacije so izboljšave na podpornih sistemih za delovanje glavnega generatorja in turbine. Gre za manjše spremembe predvsem na sistemih TC, LO, CW in TU (EH olje in stroj za vrtenje turbine ("turning gear")). Spremembe so predvsem v smeri izboljšanja možnosti nadzora in trendiranja procesnih parametrov in upravljanja določenih komponent.

10. 06. 2011

Izvedba strojnih modifikacij STORE

2

Modifikacija prispeva k boljšemu obvladovanju izven projektnih nezgod ter zajema: dograditev novih priključnih mest na določenih sistemih, opremo za spremljanje nivoja in temperature SF bazena, premična zračna kompresorja, premične gasilske črpalke, prenosne diesel agregate in gasilsko zaščitno opremo. Tako je omogočeno:

polnjenje ali prečrpavanje vode iz različnih alternativnih virov v uparjalnike in zadrževalni hram,

priključitev dodatnega vira zraka za IA sistem, povezovanje IA prog, alternativni zrak za porabnike v zadrževalnem hramu in alternativni vir zraka za dušik, za upravljanje z ventili PCV3702, PCV3703, FCV3020 in FCV3019,

polnjenje SF bazena. 

08. 06. 2011

Izvedba elektro modifikacij STORE,

2

V sklopu modifikacije so pripravili priključna mesta na za napajanje varnostne opreme z mobilnimi dizel generatorji ter so nabavili mobilni dizel generatorji.

Priključna mesta so na naslednjih 400V zbiralkah / motornih kontrolnih centrih: EE104SWGLD11, ter EE103MCCD121, EE103MCCD123, EE103MCCD211 ter EE103MCCD221.

Nabavili so tri mobilne dizel generatorje z močjo 150kVA, ki služijo za napajanje motornih kontrolnih centrov ter en generator moči 1000kVA, ki služi za napajanje zbiralke EE104SWGLD11.

16. 05. 2011

Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8

2

Predlog sprememb tabel USAR v poglavju 11 se posodobi in dopolni tabele 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 z novimi podatki o inventarju RAO v začasnem skladišču RAO za leta 2006, 2007, 2008, 2009 in stanjem na dan 31. 12. 2010.

29. 04. 2011

Avtomatsko čiščenje rešetk

2

Sistem avtomatskega čiščenja rešetke se uporablja za čiščenje rešetke brez prisotnosti lokalnega operaterja. V lovilni bazen je vgrajen čistilni stroj, ki je namenjen za odstranjevanje trdih delcev in ostalih odpadkov iz bazena. Pri gibanju transportne verige čistilne grablje zajemajo trde dele in odpadke in jih transportirajo skozi izhodno odprtino v zbiralnik odpadkov. Trak je bil v letu 2011 vgrajen tako, da lahko deluje v ročnem režimu. V avtomatskem režimu bo deloval po priključitvi na alarmni sistem v remontu 2012.

21. 04. 2011

Sprememba sekcije USAR 9.4.7.1, točka 12

2

Sprememba zajema odpravo napačnega sklicevanja v USAR sekciji 9.4.7.1, kjer so definirane projektne osnove sistema ventilacije zadrževalnega hrama. Sklicevanje se nanaša na splošna izhodišča pri načrtovanju ventilacijskega sistema kot je navedeno v sekciji USAR 9.4, 1. in 2. stolpca in ne kot je sedaj zapisano, da so v poglavju 9.4.5, ki se nanaša na hladilni sistem zgradbe diesel generatorja.

21. 04. 2011

Popravek reference v USAR

2

S Spremembo se odpravi očitna napaka tako, da se v USAR sekciji 11.6.5 (References) na strani 11.6-4 spremeni sklic na številko dokumenta »Priročnik za izračun doz v okolici NEK« (ODCM) iz ADP-1.5.800, Rev.1 v ADP-1.7.017.

21.04.2011

Spremembe NEK TS - LCO 3.7.11.2, točka c

2

Z modifikacijo se v Tehničnih specifikacijah NEK na strani 3.7-26c za LCO 3.7.11.2 (točka c) odpravi administrativna oz. tipkarska napaka in sicer se popravi razmak med požarnimi sektorji in elementi v pomožni zgradbi tako, da bo jasno kateri element spada v kateri požarni sektor.

13. 01. 2011

Vgradnja drenažnega ventila 22100 za LCV5095

2

Z začasno spremembo pri grelniku FW100HEX-001 se bo vgradil drenažni ventil in se bo omogočilo dreniranje vmesnega cevovoda ter kontrola tesnosti izolacijskega ventila normalne drenaže. 

 

Prestavitev ventila 28886

1

 

 

Trajna odstranitev FI10

1

 

 

Postavitev novega računskega centra

1

 

 

Rekonstrukcija TP6 in vgradnja prenapetostnih odvodnikov v TP1-TP5

1

 

 

Povišanje nasipov za zaščito NEK pred verjetno maksimalno poplavo

1

 

23.12.2013Izdelava nastavka za prečrpavanje kurilnega oljazačasnaMožnost prečrpavanja kurilnega olja iz rezerv. FO103TNK001 v sode za potrebe STORE opreme.

07. 12. 2011

Odspojitev internega UPS-a SE sistema

Začasna

Preverjanje vpliva internega UPS-a SE sistema na generiranje »Sensor Noise Test in DC loss dogodkov«

06. 12. 2011

Dvig nastavitve alarma na DPS2993 in DPS2994

Začasna

Pogosto pojavljanje alarma za visoko razliko tlaka na DPS2993 in DPS2994

26. 10. 2011

Začasno napajanje gradbišča za DG3

Začasna

Za potrebe del na vgradnji DG3

4. 8. 2011

Dvig nastavitve alarma na DPS2993 in DPS2994

Začasna

Zmanjšanje padca tlaka črpalkam v liniji dobave tesnilne vode CW102

5. 6. 2011

Začasno napajanje gradbišča za DG3

Začasna

Okvara SIPROTEC terminala 11GN-A2

 

Zamenjava SV21137E s slepim blokom

Začasna

Zmanjšati možnost puščanja olja na hidravličnem delu aktuatorja 21137

21. 4. 2011

Meritev tlaka hidravličnega olja na aktuatorju ventila 21137 - PIS

Začasna

Omogočiti spremljanje delovanja sistema hidravličnega olja

14. 4. 2011

Vgradnja drenažnega ventila na povratni liniji tesnilnega olja in indikatorja tlaka tesnilnega olja generatorja na vsisni liniji tesnil črpalk TU139PMP-002 in TU139PMP-003

Začasna

Izboljšanje verifikacije vsisnih pogojev črpalk zračne strani tesnilnega olja generatorja

26. 3. 2011

Sprememba napajanja zaščite pri odpovedi stikala za transformator T411

Začasna

Preprečitev neželenega delovanja zaščite zbiralk

6. 9. 2011

Onemogočanje alarma GN099SYEG702/E-3 "PRETOK VODIKA NA DOVODU VISOK"

Začasna

Alarmi na visok pretok na dovodu H2 ne podajajo prave slike o stanju H2 za GN in motijo obratovalno osebje

11. 1. 2011

Vgradnja drenažnega ventila za LCV5095

Začasna

Odprava vodnih udarov pri vračanju HEX 2A na normalne obratovalne parametre

30. 11. 2010

Sanacija puščanja H2 na dveh skoznikih za I&C opremo na ohišju generatorja s metodo FURMANITE

Začasna

Sanacija puščanja H2 na dveh skoznikih za I&C opremo na ohišju GN

17. 10. 2010

Zamenjava ventila 56504 DPS7229 ISOLATION VALVE

Začasna

Odprava nedovoljenega puščanja ventila 56504

12. 10. 2010

»Tripod Temporary Removal From RB«

Začasna

»Static load testing« tripod-a v OL25

20. 10. 2010

Vgradnja dodatnega ventila na drenaže

Začasna

Za potrebe testiranja puščanja na cevovodih varnostne klase 1

23. 10. 2010

»Prepare and execute condition for CRDM Cooling System Air Flow Measurement«

Začasna

Merjenje pretoka zraka ventilacijskega sistema za hlajenje CRDM VA72121

22. 10. 2010

Napajanje mobilne enote za sušenje tekočega RAO v AB zgradbi

Začasna

Za potrebe električnega napajanja mobilne enote za sušenje tekočega RAO v AB zgradbi

12. 04. 2010

Začasno zagrajena rolo vrata V3 in V5 v zgradbi z radioaktivnimi odpadki (RWS)

Začasna

Začasna zagraditev rolo vrat V-3 in V-5 v zgradbi RWS in s tem preprečitev pojava kondenzacije vlage

28. 05. 2009

Sprememba nastavitev HI-HI alarma za prevodnost hladilne vode za BBC

Začasna

Slabe meritve prevodnosti hladilne vode za BBC v zgornjem območju

09. 04. 2009

Zamenjava toplotnih javljalnikov na transformatorju GT1

Začasna

Preprečitev nezaželene aktivacije sistema za gašenje požara GT#1

22. 09. 2008

Testna instalacija BAND-REJECT filtrov na kanale YE751 in YE756 na sistemu za detekcijo tujkov v RCS

Začasna

Vgradnja pasivnega filtra za zmanjšanja šuma

13. 04. 2007

Zamenjava ventila 23301

Začasna

Zamenjava ventila 23301 zaradi puščanja na ohišju

14. 02. 2005

Grelna enota VA581AHU-01A

Začasna

Zagotovitev ustreznega odvajanje kondenzata iz grelne enote VA581AHU-01A

02. 10. 2011

Prevezava MCB-A alarm ACK tipke

Začasna

Okvara tipke za potrjevanje alarmov na MCB sekciji A

05. 10. 2011

Začasno napajanje lube oil skida

Začasna

Zaradi izklopa TP6

05. 10. 2011

Začasno napajanje gradbišča pri rekonstrukciji TP6

Začasna

Za potrebe rekonstrukcije TP6

08. 07. 2011

Začasni priklop EE106PNLX941: kompresor Tekol na jezu

Začasna

Omogočiti delovanje kompresorja Tekol na jezu

5. 6. 2011

Začasno napajanje gradbišča za DG3

Začasna

Okvara SIPROTEC terminala 11GN-A2

31. 05. 2011

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025

Začasna

Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025

24. 06. 2011

Nastavitev tripotnega ventila RVCH za zamenjavo reaktorske glave; modifikacija 615

Začasna

Za potrebe Mod. RC-615-L

22. 06. 2011

Nastavitev tripotnega ventila RVCH za zamenjavo reaktorske glave; modifikacija 615

Začasna

Za potrebe Mod. RC-615-L

N/A

Začasna priključitev gradbiščnega priključka ROG

Začasna

El napajanje gradbiščnih porabnikov pri gradnji DG3

16. 07. 2010

Napajanje porabnikov RE10 na platoju

Začasna

Napajanje porabnik. RE10 na platoju DB (zabojniki,šotor, 611-GN-L, 688-RC-L)

N/A

Mešanje BRB in vzorčenje (ZKP 2003-7028)

Začasna

Odstranitev smol iz BRB

17. 06. 2009

Redundantni dostop do interneta

Začasna

Namestitev dodatnega usmerjevalnika v tel. centralo zaradi redundantnega dostopa do interneta

 [na vrh]

2010

Datum odobritve

Naziv spremembe

kategorija

Opis spremembe

29. 10. 2010

Zamenjava NEK »Strong motion seismic« sistema

3

Posodobi se zastarela oprema seizmične instrumentacije NEK

28. 10. 2010

»Supply and erection of ex-vessel neutron dosimetry«

3

Gre za spremembo vgraditve sistema EVND za merjenje nevtronskega fluksa hitrih nevtronov. NEK se začasno odobri namestitev detektorjev na novi lokaciji, ker izvedba na odobreni lokaciji zaradi geometrije prostora ni možna.

22. 10. 2010

»Flex Hose Application on RCP Motor CCW ASME Class 3 Piping System«

3

Potrjuje se nova konfiguracija cevovoda pri kateri ni več potreben hidravlični blažilnik na cevovodu do zgornjega ležaja izhodne šobe toplotnega izmenjevalca reaktorske črpalke in da nista potrebna dva mehanska blažilnika na cevovodu do zgornjega ležaja vhodne šobe toplotnega izmenjevalca reaktorske črpalke.

01. 10. 2010

Izolacija CVCS v primeru zloma cevovoda

3

Vgrajuje se temperaturni nadzorni sistem, ki ob doseženi temperaturi 47 oC mejne vrednosti nastale z izpustom primarnega hladila ob morebitnemu zlomu praznilne linije avtomatsko izolira CVCS praznilno linijo in s tem zmanjša vpliv omenjene projektne nesreče na opremo, ki se nahaja v pomožni zgradbi.

30. 09. 2010

»Flex Hose Application on RCP Motor CCW ASME Class 3 Piping System«

3

Z spremembo bodo zamenjani gibki priključki cevovoda sistema za hlajenje komponent na zgornje in spodnje ležaje vhodnih in izhodnih šob toplotnih izmenjevalcev reaktorskih črpalk.

29. 09. 2010

Krško Ex - Vessel Neutron Dosimetry system EVNDS

3

NEK izvaja program nadzora sprememb mehanske žilavosti materiala reaktorske posode zaradi nevtronskega obsevanja. S spremembo se zagotavlja nadomestna metoda nadzora reaktorske posode, kar je pomembno s stališča zagotavljanja veljavnosti obratovalnih omejitev reaktorske posode v primeru podaljšanja življenjske dobe jedrske elektrarne.

24. 09. 2010

Zamenjava (retrofit) NEK »Strong Motion Seismic sistema«

3

Zamenjava obstoječega tehnološko zastarelega NEK Strong Motion seizmičnega sistema s sistemom nove tehnološke generacije.

20. 09. 2010

Zamenjava odklopnika za napajanje polarnega dvigala

3

S spremembo se posodobi zaščita napajanja polarnega dvigala z dodatno vgrajenimi varovalkami, ki omogočajo dvojno zaščito penetracije. Tako bo mogoče pred remontom vklopiti napajanje polarnega dvigala za potrebe servisiranja in testiranja, ko je elektrarna v MODE 3, kar sedaj ni mogoče.

13. 12. 2010

NEK TS »Changes«, Uveljavitev pravilnika JV9

2

Z uveljavitvijo pravilnika JV9 se v NEK tehničnih specifikacijah izbrišejo reference za stari pravilnik o poročanju in se kot referenca doda JV9.

13. 12. 2010

Sprememba USAR

2

Popravek očitne napake v USAR poglavjih 3.10.1 in 3.10.2.

13. 12. 2010

Sprememba USAR

2

Zajete so uskladitve diagramov že potrjenih sprememb ter spremembe diagramov, ki so posledica EEAR in CAP sprememb, tipkarskih napak in manjše spremembe že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR.

08. 11. 2010

Sprememba USAR, poglavje 13.6 in 3.0, dodatek 3A

2

Sprememba naziva programa in vnos novejših standardov v skladu s trenutno veljavnih NEK QA planom in ADP postopkom.

08. 11. 2010

Sprememba sekcije USAR 3.7.5

2

S spremembo se odpravi očitna napaka in sicer napotilo na neobstoječo sekcijo v KVP za obvladovanje seizmičnega projektiranja.

22. 10. 2010

Vgradnja dodatnega ventila drenaže

2

Začasno se vgradi dodatni ventil na drenažne linije Sistema za varnostno vbrizgavanje za potrebe »system Leakage testa na cevovodih klase 1.

04. 08. 2010

»Reactor Vessel Head Stud Tensioning Optimization«

2

Z spremembo se optimira način pritezanja in odpuščanja vijakov reaktorske glave. Izdelana analiza dovoljuje tudi izvedbo pritezanja in odpuščanja vijakov s pomočjo dveh napenjalcev v primeru okvare enega od napenjalcev.

28. 07. 2010

Konzolna dvigala za manipulacijo z bremeni pri RC črpalkah

2

Vgradijo se štiri nova konzolna dvigala zaradi izboljšanja oz. olajšanja vzdrževanja črpalk RCPCPC01 in RCPCPC02.

28. 07. 2010

Zvišanje pH vrednosti v RC sistemu

2

V USAR se spremenijo mejne koncentracije Li-7 v primarnem hladilu zaradi podaljšanja gorivnega cikla na 18 mesecev in se vrednost pH med obratovanjem poviša iz 7,1 na 7,2.

12. 07. 2010

688-RC-L Navarjenje bimetalnih zvarov tlačnika

2

Z Izvedlo 5 strukturnih navarov (SWOL) na tlačniku se bo zmanjšal učinek napetostne korozije (PWSCC) na obstoječih zvarih ter omogočili aplikacijo UT preiskave po ASME XI.

12. 07. 2010

Ožičenje T-125 na PIS

2

Z izvedbo ožičenja na PIS se bo omogočilo spremljanje trenda izhodne temperature in hkrati arhiviranje merilnega podatka razbremenilnega ventila 8120 praznilne linije sistema za upravljanje kemijske sestave in prostornine.

12. 07. 2010

PSR reševanje problematike »pressure locking phenomena«

2

Namen spremembe je preprečevanje nepričakovane okvare/blokade varnostno pomembnih ventilov z zapornimi elementi vrste ''flexible-wedge gate valve'', gnanimi z motornim pogonom zaradi t.i. fenomena zapore tlaka (pressure locking).

12. 07. 2010

Posodobitve RCP motorja S/N IS-86550 in priprava prostora v okolici RCPCPC02

2

S spremembo je potrebno pripraviti vse zunanje priključne točke in rešiti sistem dreniranja olja v zaprti lovilec, kot tudi priključiti dodatno instrumentacijo na obstoječi sistem, kar je potrebno za nemoteno obratovanje in nadzor delovanja obnovljenega RCP motorja.

12. 07. 2010

Remontno napajanje AB, FHB in IB zgradbe

2

Sprememba obsega elektro in gradbena dela za izvedbo napajanja remontnih porabnikov.

Z modifikacijo se vgradi nova ne-varnostna oprema: transformatorska postaja, motorno kontrolni center, 6 vmesnih razdelilnih omar, 23 vtičnih gnezd in se izvede prestavitev lokacije 400 V napajanja obstoječe opreme.

07. 07. 2010

»Change of Safety Classification of Waste Processing and Boron Recycle Systems and Equipment«

2

Spremeni se varnostna klasifikacija za komponente v sistemih obdelave radioaktivnih odpadkov (plinastih, tekočih) in sistemu za recikliranje bora, kar je v skladu z zahtevami iz RG-1.143 in standarda ANSI/ANS-51.1-1983.

07. 07. 2010

Zamenjava regulacijskih ventilov FCV851, HCV864, FCV852 in HCV865

2

Zamenjajo se regulacijski ventili sistema za odvajanje zaostale toplote (RH), ker se obstoječi ne proizvajajo več.

07. 07. 2010

Zamenjava zbiralnic 400-kV sistema

2

Sprememba zajema obnovo in rekonstrukcijo zbiralnic 400 kV sistema.

17. 06. 2010

NEK USAR Rev. 16, Sec. 10.3.1.3 »Typo Correction« (ZKP 2009-3194)

2

S spremembo bo odpravljena tipkarska napaka v varnostnem poročilu NEK, ki se nanaša na standard ANS N18.2, kjer je napačno navedena revizija 1972, morala pa bi biti revizija 1973.

17. 06. 2010

Optimizacija regulacije grelne enote in odplinjevalnika CY rezervoarjev

2

Zamenjanih bo več komponent toplotnega izmenjevalnika za ogrevanje vode v rezervoarjih kondenzatne vode in odplinjevalnika teh rezervoarjev. Namen spremembe je odprava poškodb toplotnega izmenjevalnika zaradi vodnih udarov.

17. 06. 2010

Vgradnja mehanskih tesnil na črpalkah za izpiranje potujočih rešetk

2

Namesto vrvičnih tesnil se vgradijo mehanska tesnila na obeh črpalkah sistema obtočne hladilne vode.

17. 06. 2010

Sprememba RETS

2

Dopolnitev RETS z zahtevami Pravilnika JV9.

17. 06. 2010

Podaljšanje ventilacijskih linij ventilov 10444, 10657, 10458

2

Podaljšani bodo odzračevalni cevovodi, kar bo omogočalo enostavnejšo odzračevanje cevovodov na sesalnih straneh glavnih črpalk sistema za hlajenje komponent.

17. 06. 2010

Popravek »USAR FUGURE 9.1-3, Sh.2«

2

S predlagano omejitvijo pretoka se bodo zmanjšale sile toka na stene zajemalk, kar posledično pomeni vzpostavitev stabilnega stanja sistema.

17. 06. 2010

»Revision of series 7.2 USAR figures«

2

Pri tej modifikaciji gre le za vnašanje popravkov v USAR načrte.
Med revizijo načrtov USAR poglavja 7.2 so v le-teh najdene tipkarske napake, ugotovljene pa so tudi neskladnosti s trenutnim stanjem v elektrarni. Le-te so nastale ob izvajanju modifikacij, medtem ko spremembe načrtov niso bile ustrezno izvedene.

17. 06. 2010

Sprememba napajanja pralnega stroja

2

Namen spremembe je priključitev dodatnega pralnega stroja v pralnico, zaradi obsežnih remontov in velike frekvence ljudi in s tem posledično velike količine uporabljenih kombinezonov.

17. 06. 2010