Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JEDRSKI IN SEVALNI OBJEKTI

 

Med jedrske objekte štejemo:

 • objekt za predelavo in obogatitev jedrskih snovi ali izdelavo jedrskega goriva,
 • jedrski reaktor v kritični ali podkritični sestavi,
 • raziskovalni reaktor,
 • jedrska elektrarna in toplarna,
 • objekt za skladiščenje, predelavo, obdelavo ali odlaganje jedrskega goriva ali visoko radioaktivnih odpadkov, in
 • objekt za skladiščenje, obdelavo ali odlaganje nizko ali srednje radioaktivnih odpadkov.

Jedrski objekti v Sloveniji:

 

 

 

Med sevalne objekte štejemo:

 • objekt z enim ali več viri sevanja, namenjenimi obsevanju z ionizirajočimi sevanji in za katere je verjetno, da bi povzročili čezmerno izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva,
 • objekt z enim ali več odprtimi viri sevanja, za katere je verjetno, da bi bila zaradi sproščanja radioaktivnih snovi v okolje izpostavljenost posameznikov iz prebivalstva čezmerna,
 • objekt, iz katerega se zaradi izvajanja dejavnosti letno izpuščajo v okolje radioaktivne snovi z aktivnostjo, ki več kot desetkrat presega ravni izvzetja,
 • objekt, kjer se uporablja pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo, višjo od 25 MeV,
 • objekt, namenjen pridobivanju, predelavi in obogatitvi jedrskih mineralnih surovin, in
 • odlagališče z rudarsko jalovino ali hidrometalurško jalovino, ki nastaja pri pridobivanju jedrskih surovin.

Sevalni objekt v Sloveniji:

 

 

Objekt se razvrsti med manj pomembne sevalne objekte, če se v njem uporablja:

 • radioterapevtska naprava, kot je pospeševalnik delcev, naprava z zaprtimi viri sevanja ali rentgenska naprava, če deluje pri napetostih, večjih od 150 kV,
 • odprti vir sevanja pri delih z odprtimi viri sevanja, ki so razvrščeni v I. ali II. razred v skladu z določbami 10. člena te uredbe,
 • pospeševalnik, ki pospešuje delce na energijo največ 25 MeV,
 • en ali več zaprtih virov sevanja, ki na razdalji enega metra brez zaščite povzročajo hitrost doze, večjo od 1 Sv/h.
   

Manj pomemben sevalni objekt v Sloveniji:

 

 

Objekt državne infrastrukture je objekt, ki je namenjen opravljanju:

 • državne gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
 • državne gospodarske javne službe odlaganja radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva iz jedrskih elektrarn ali odlaganja rudarske ali hidrometalurške jalovine ali
 • državne gospodarske javne službe izvajanja dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališč rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastane pri pridobivanju in izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin.

Objekti državne infrastrukture in zemljišča na katerih so zgrajeni so v lasti države in niso v pravnem prometu.

 

Objekt državne infrastrukture: