PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA IZVAJALCA MERITEV RADIOAKTIVNOSTI POŠILJK SEKUNDARNIH KOVINSKIH SUROVIN

Pogoji za vložitev zahteve

Stranka, ki želi meriti radioaktivnost pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, mora pridobiti pooblastilo URSJV.

Način vložitve zahteve:

 • vloga:

  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-OMON1, ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen [doc,pdf]

 • priloge:

  • K vlogi je potrebno priložiti program meritev, ki vsebuje:

   • Opis opreme, ki jo bo uporabljala pri meritvah [Seznam merilnikov, katere bo izvajalec uporabljal in njihove tehnične lastnosti]
   • Program usposabljanja delavcev, ki bodo opravljali meritve [Program usposabljanja izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji]
   • Obliko poročila o opravljeni meritvi [Obliko poročila izvajalec določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji]
   • Pisne postopke za merjenje radioaktivnosti pošiljke, preverjanje delovanja uporabljenih merilnikov in ukrepanje v primeru povečane radioaktivnosti pošiljke [Pisne postopke določi samostojno ali skupaj s pooblaščenim izvedencem za varstvo pred sevanji]

  • Program meritev mora zagotavljati, da izvajalec meritev zazna hitrost doze sevanja gama na površini pošiljke, ki je za 20% višja od hitrosti doze sevanja zaradi naravnega ozadja. To pomeni, da mora imeti uporabljeni instrument pri običajnem ozadju 0,1 mikroSv/h takšno občutljivost, da zazna v energijskem območju od 30 keV do 1,3 MeV najmanj 100 sunkov na sekundo. Ta podatek je v večini primerov podan v tehničnih specifikacijah merilnika
  • Program meritev mora biti potrjen s strani pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji
  • Seznam pooblaščenih izvedencev za varstvo pred sevanji v Sloveniji najdete na naši spletni strani

 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 14. člen JV10

Predviden rok za odločitev:

 • 60 dni

Upravna statistika