Skoči na vsebino

POTRDITEV OBRAZCA ZA VNOS ZAPRTIH VIROV SEVANJA IZ DRŽAV ČLANIC EU

Potrditev obrazca je potrebna za vnos zaprtih virov sevanja, kadar količina in koncentracija presegata ravni, določene v Direktivi sveta 96/29/Euratom z dne 13. maja 1996 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

 

Pristojnost URSJV

 • Obrazec potrdi URSJV, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu za katere je pristojna Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

Pogoji za vložitev zahteve

 • izpolnjen obrazec [točke 1-5] z naslovom »Pošiljanje zaprtih virov med državami članicami Evropske skupnosti (Shipment of sealed sources between the Member States of the European Community)«, ki je sestavni del Uredbe Sveta (EURATOM) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993, o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami
 • dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali registracije prejemnika teh snovi

Način vložitve zahteve

 • obrazec vloge [slo, ang]
 • priloge: /
 • stroški: /
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:
  • veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.ali registracije

Pravna podlaga

 • 126. člen ZVISJV-1
 • Uredba Sveta (EGS) št. 1493/93

Predviden rok za odločitev

 • do 30 dni

UPRAVNA STATISTIKA