Skoči na vsebino

IZDAJA DOVOLJENJA ZA UVOZ IN IZVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI TER DOVOLJENJA ZA VNOS/IZNOS JEDRSKIH SNOVI V IN IZ DRŽAV ČLANIC EU

Dovoljenje je potrebno za jedrske in radioaktivne snovi katerih aktivnost in specifična aktivnost presegata ravni izvzetja, ki so določene v Tabeli 1 Uredbe o sevalnih dejavnostih (UV1). Dovoljenje za uvoz ali izvoz jedrskih snovi ali dovoljenje za vnos iz države članice EU ali iznos v državo članico EU ni potrebno, če gre za uporabo osiromašenega urana v civilne namene izven jedrskega gorivnega cikla, npr. za zaščito pred ionizirajočimi sevanji ali kot embalažo, in njihova skupna količina ne presega 350 kg. 

 

 

Pristojnost URSJV

 

Dovoljenje izda URSJV, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu za katere je pristojna Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

 

 

Pogoji za izdajo dovoljenja

 

Osnovni pogoji:

 • podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku
 • podatki o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov

Dodatni pogoji za nekatere primere:

 • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo
 • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo
 • potrjeno oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji med prevozom v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, zahtevajo odobritev embalaže v Republiki Sloveniji
 • izdano dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti končnega uporabnika, če gre za uvoz jedrskih ali radioaktivnih snovi ali vnos jedrskih snovi iz držav članic EU
 • potrjen načrt fizičnega varovanja med prevozom, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje. Načrt fizičnega varovanja upravni organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja pridobi od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
 • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke

Način vložitve zahteve

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE7, ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen [doc, pdf]
 • priloge: kot so navedene zgoraj oz. na obrazcu SVM-ODE7
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:
  • veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
  • soglasje za uvoz pošiljke v državo prejemnico, ki ga izda pristojni organ države prejemnice, iz katerega mora biti razvidno, da prejemnik izpolnjuje pogoje za prejem vira sevanja s pomembno aktivnostjo
  • potrjen načrt fizičnega varovanja

Pravna podlaga

 • 100. člen ZVISJV
 • 4. člen JV12

 

Predviden rok za odločitev

 • do 60 dni

Upravna statistika: