Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZDAJA DOVOLJENJA ZA UVOZ IN IZVOZ RADIOAKTIVNIH IN JEDRSKIH SNOVI, KI NE IZVIRAJO IZ DRŽAV ČLANIC EU IN DOVOLJENJA ZA VNOS/IZNOS JEDRSKIH SNOVI V IN IZ DRŽAV ČLANIC EU

Dovoljenje je potrebno za jedrske in radioaktivne snovi katerih aktivnost in specifična aktivnost presegata ravni izvzetja, ki so določene v Uredbi o sevalnih dejavnostih (UV1). Dovoljenje za uvoz ali izvoz jedrskih snovi ali dovoljenje za vnos iz države članice EU ali iznos v državo članico EU ni potrebno, če gre za uporabo osiromašenega urana v civilne namene izven jedrskega gorivnega cikla, npr. za zaščito pred ionizirajočimi sevanji ali kot embalažo, in njihova skupna količina ne presega 350 kg. 

 

Pristojnost URSJV

 

Dovoljenje izda URSJV, razen za radioaktivne snovi, ki se uporabljajo v zdravstvu in veterinarstvu, za katere je pristojna Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji.

 

Pogoji za izdajo dovoljenja

 • podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku
 • podatki o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov
 • dodatni pogoji za nekatere primere:
  • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo ali jedrske snovi
  • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo
  • izdano dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti končnemu uporabniku, če gre za uvoz jedrskih ali radioaktivnih snovi ali vnos jedrskih snovi iz držav članic EU
  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve (načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje)
  • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke

Način vložitve zahteve

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE7 [doc, pdf], ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen
 • priloge: kot so navedene zgoraj oz. na obrazcu SVM-ODE7
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:
  • veljavnost dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti
  • soglasje za uvoz pošiljke v državo prejemnico, ki ga izda pristojni organ države prejemnice, iz katerega mora biti razvidno, da prejemnik izpolnjuje pogoje za prejem vira sevanja s pomembno aktivnostjo
  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja

Pravna podlaga

 • 126. člen ZVISJV-1, 4. člen JV12

Predviden rok za odločitev

 • do 60 dni

UPRAVNA STATISTIKA