Skoči na vsebino

IZDAJA DOVOLJENJA ZA TRANZIT JEDRSKIH SNOVI ALI VIROV SEVANJA S POMEMBNO AKTIVNOSTJO

Dovoljenje je potrebno za tranzit jedrskih snovi, če presegajo količine iz 7. člena Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (JV12) ter za vire sevanja s pomembno aktivnostjo. To so viri, ki vsebujejo radionuklid, katerega aktivnost je enaka ali večja od aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 Uredbe o sevalnih dejavnostih.

 

Pristojnost URSJV

Izdaja dovoljenj za tranzit jedrskih snovi in virov sevanja s pomembno aktivnostjo je v izključni pristojnosti URSJV.

 

 

Pogoji za izdajo dovoljenja

Osnovni pogoji:

 • podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku
 • podatki o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov

Dodatni pogoji za nekatere primere:

 • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza, če gre za vir sevanja s pomembno aktivnostjo
 • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo
 • potrjeno oceno varstva izpostavljenih delavcev pred sevanji med prevozom v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, če predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, zahtevajo odobritev embalaže v Republiki Sloveniji
 • potrjen načrt fizičnega varovanja med prevozom, če tako zahtevajo predpisi , ki urejajo fizično varovanje. Načrt fizičnega varovanja  upravni organ, ki je pristojen za izdajo dovoljenja pridobi od ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
 • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke

 

Način vložitve zahteve

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE5, ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen [doc, pdf]
 • priloge: kot so navedene zgoraj oz. na obrazcu SVM-ODE5
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:
  • potrjen načrt fizičnega varovanja

Pravna podlaga

 • 100. člen ZVISJV
 • 4. člen JV12

 

Predviden rok za odločitev

 • do 60 dni