Skoči na vsebino

IZDAJA DOVOLJENJA ZA TRANZIT JEDRSKIH SNOVI ALI VIROV SEVANJA S POMEMBNO AKTIVNOSTJO

Dovoljenje je potrebno za tranzit jedrskih snovi, če presegajo količine iz 7. člena Pravilnika o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi (JV12) ter za vire sevanja s pomembno aktivnostjo. To so viri, ki vsebujejo radionuklid, katerega aktivnost je enaka ali večja od aktivnosti za kategorijo 2 iz tabele 5 Uredbe o sevalnih dejavnostih (UV1).

 

Pristojnost URSJV

 

Izdaja dovoljenj za tranzit jedrskih snovi in virov sevanja s pomembno aktivnostjo je v izključni pristojnosti URSJV.

 

Pogoji za izdajo dovoljenja

 • podatki o pošiljatelju, prejemniku in prevozniku
 • podatki o virih sevanja ali jedrskih snoveh, predvsem pa o vrsti radionuklidov, njihovi posamični in skupni aktivnosti ter o številu virov
 • dodatni pogoji za nekatere primere:
  • oznaka certifikata vrste embalaže po predpisih o prevozu nevarnega blaga ter o predvidenem času in kraju prehoda meje Republike Slovenije ter relaciji prevoza
  • dokazilo o zagotovitvi finančnih jamstev, če tako zahtevajo predpisi, ki urejajo finančna jamstva ali odgovornost za jedrsko škodo
  • varnostni načrt, izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, če gre za tranzit radioaktivnih snovi
  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja med prevozom, pridobljeno s strani Ministrstva za notranje zadeve (načrt fizičnega varovanja je treba izdelati le, če tako zahtevajo predpsi, ki urejajo fizično varovanje)
  • podatki o predvidenem skupnem številu pošiljk, vrsto radionuklidov ter predvideno največjo posamično aktivnost ter predvideno največjo skupno aktivnost posamezne pošiljke in obdobje, v katerem naj bi potekalo pošiljanje, če gre za pridobitev dovoljenja za večkratne pošiljke

Način vložitve zahteve

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE5 [doc, pdf], ki je bil sestavljen na URSJV in ni obvezen
 • priloge: kot so navedene zgoraj oz. na obrazcu SVM-ODE5
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo upravni organ sam pridobil:
  • potrdilo o načrtu fizičnega varovanja

Pravna podlaga

 • 126. člen ZVISJV-1, 4. člen JV12

Predviden rok za odločitev

 • do 60 dni