Skoči na vsebino

DOVOLJENJE ZA OBRATOVANJE OBJEKTA, ZAKLJUČEK RAZGRADNJE OBJEKTA ALI ZAPRTJE ODLAGALIŠČA

Pogoji za vložitev zahteve:

 • zahtevo vloži, kdor namerava:
  • začeti ali prenehati z obratovanjem jedrskega objekta,
  • začeti ali prenehati z obratovanjem sevalnega objekta,
  • začeti z odlaganjem izrabljenega goriva na odlagališču izrabljenega goriva ali radioaktivnih odpadkov na odlagališču radioaktivnih odpadkov,
  • zapreti odlagališče izrabljenega goriva ali odlagališča radioaktivnih odpadkov,
  • začeti ali zaključiti razgradnjo jedrskega objekta,
  • začeti ali zaključiti razgradnjo sevalnega objekta,
  • zaključiti rudarska dela za opustitev pridobivanja jedrskih mineralnih surovin,
  • začeti z odlaganjem rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin,
  • zapreti odlagališče rudarske in hidrometalurške jalovine, ki nastaja pri izkoriščanju jedrskih mineralnih surovin
 • zahteva se lahko vloži:
  • po pridobljenem uporabnem dovoljenju, ki se ga izda v skladu s predpisi o graditvi objektov, če gre za začetek obratovanja iz i. in ii. podtočke ali začetek odlaganja iz iii. podtočke prejšnje alinee
  • po izpolnitvi vseh pogojev za prenehanje obratovanja objekta ali odlagališča, če gre za prenehanje obratovanja iz i. in ii. podtočke ali zaprtja odlagališča iz iv. podtočke prejšnje alinee
  • po izpolnitvi vseh pogojev razgradnje objekta, če gre za razgradnjo objekta iz v. in vi. podtočke prejšnje alinee
  • po izpolnitvi vseh pogojev za končanje rudarskih del, če gre za zaključitev rudarskih del iz vii. podtočke in za zaprtje odlagališča iz ix. podtočke prejšnje alinee

Način vložitve zahteve:

 • obrazec vloge (v pripravi)
 • priloge:
  • varnostno poročilo, ki mora biti dopolnjeno v skladu s spremembami, ki nastanejo med poskusnim obratovanjem
  • mnenje pooblaščenega izvedenca ali pooblaščene organizacije za sevalno in jedrsko varnost
  • druga predpisana dokumentacija
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 79. in 80. člen ZVISJV

Predviden rok za odločitev:

 • do 90 dni