Skoči na vsebino

PRIGLASITEV NAMERE O IZVAJANJU SEVALNE DEJAVNOSTI IN UPORABI VIRA SEVANJA

Pogoji za priglasitev:

 • namen proizvajati, predelovati, uporabljati, skladiščiti, pošiljati, vnašati iz držav članic EU, iznašati v države članice EU, uvažati, izvažati ali odlagati radioaktivne snovi ali jih le posedovati ali z njimi kako drugače rokovati,
 • namen proizvajati, uvažati, vzdrževati ali izvajati dejavnost z napravo ali opremo, ki sama ali zaradi sestavnih delov oddaja ionizirajoča sevanja zaradi obratovanja pri električni napetosti večji od 5 kV, ali
 • namen izvajati dejavnost, za katero izvajanje je treba pridobiti dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

Ne glede na zgoraj navedeno, ni treba priglasiti namere, če oseba, ki namerava izvajati sevalno dejavnost, poda vlogo za izvajanje sevalne dejavnosti iz 12. člena ZVISJV.

 

Način vložitve priglasitve:

 • vloga priglasitve
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE1 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge: /
 • stroški: /
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Za priglasitev namere šteje tudi:

 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz, izvoz in tranzit jedrskih snovi, radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva,
 • vloga za izdajo dovoljenja za uvoz in izvoz radioaktivnih snovi,
 • prijava tranzita radioaktivnih snovi,
 • vloga za uporabo vira sevanja, če gre za vir sevanja, ki je glede namena rabe in značilnosti ionizirajočega sevanja enak viru sevanja, za katerega je zavezanec že pridobil dovoljenje za uporabo,
 • vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja, če gre za izvajanje sevalne dejavnosti v sevalnem objektu ali v jedrskem objektu

Pravna podlaga:

 • 9. in 10. člen ZVISJV, 3. člen JV2-SV2

Predviden rok za odločitev:

 • v roku 15 dni bo organ obvestil priglaševalca, ali mora za priglašeno dejavnost oz. vir vložiti zahtevo za pridobitev ustreznega dovoljenja