Skoči na vsebino

POOBLASTILO ZA IZVEDENCA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST ZA TUJO PRAVNO OSEBO

Pogoji za vložitev zahteve:

 • poseduje pooblastilo po predpisih države, v kateri je registrirana za ocenjevanje sevalne in jedrske varnosti, ki je enakovredno pooblastilu po ZVISJV-1

Način vložitve zahteve:

 • vloga:
  • navedba firme in sedeža pravne osebe,
  • podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
  • navedba področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsta objekta
 • priloge:
  • pooblastilo tujega organa
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3)
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 89. člen ZVISJV-1
 • Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3)

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni