Skoči na vsebino

POOBLASTILO ZA IZVEDENCA ZA SEVALNO IN JEDRSKO VARNOST

Pogoji za vložitev zahteve:

 • imenovanje odgovornih strokovnjakov za posamezna področja jedrske in sevalne varnosti, za katera namerava pridobiti pooblastilo
 • izmed odgovornih strokovnjakov določitev odgovornega vodje področja jedrske in sevalne varnosti
 • izpolnjevanje pogojev za odgovornega strokovnjaka:
  • končan magistrski študijski program tehnične ali naravoslovne smeri druge stopnje, ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza tej stopnji znanja
  • po končanem študiju najmanj sedem let delovnih izkušenj na področju sevalne in jedrske varnosti

Način vložitve zahteve:

 • vloga:
  • navedba firme in sedeža pravne osebe,
  • podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe, če ta ni registrirana v Republiki Sloveniji, in
  • navedba področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo, ter vrsta objekta
 • priloge:
  • reference s področij sevalne in jedrske varnosti, za katera se namerava pridobiti pooblastilo,
  • dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so za pridobitev pooblastila za izvedenca za sevalno in jedrsko varnost določena v zakonu, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost, ter v 5. do 8. členu Pravilnika o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3), in
  • zadnja potrjena verzija priročnika sistema vodenja in seznam vseh dokumentov sistema vodenja.
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: podatki o organizaciji in lastniški strukturi pravne osebe (iz registra AJPES)

Pravna podlaga:

 • 89. člen ZVISJV-1
 • Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost (JV3)

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni