Skoči na vsebino

OPUSTITEV NADZORA NAD RADIOAKTIVNO SNOVJO

Pogoj za odobritev opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo, ki izvira iz dejavnosti, ki je pod nadzorom po ZVISJV-1:

 • specifična aktivnost trdnega materiala, namenjenega za ponovno uporabo, predelavo, običajno odlaganje ali sežiganje, ne presega vrednosti iz drugega stolpca tabel 1 ali 2 iz priloge UV1.

Za posebne materiale ali materiale, ki izvirajo iz posebnih vrst dejavnosti ali specifičnih poti izpostavljenosti, lahko upravni organ v postopku opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo določi vrednosti, ki so višje od tistih v tabeli 1 ali 2 iz priloge UV1, če so izpolnjena splošna merila za opustitev nadzora iz 24. člena ZVISJV-1, in merila za izvzetje iz 11. člena UV1.

 

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ONAD [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • poročilo o meritvah specifičnih aktivnosti radionuklidov v snovi in površinski kontaminaciji, če je to potrebno;
  • dokazila o izpolnjevanju meril za opustitev nadzora, ki so določena v UV1;
  • načrt ravnanja z radioaktivno snovjo po opustitvi nadzora;
  • če so presežene vrednosti meril za opustitev nadzora, predpisane v UV1, tudi oceno varstva pred sevanji zaradi opustitve nadzora nad radioaktivno snovjo, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje meril za opustitev nadzora iz 24. člena ZVISJV-1 in 13. ter 14. člena UV1.

Stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 
Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /
 
Pravna podlaga: 24. člen ZVISJV-1, 13. - 15. člen UV1 in 8. člen JV2/SV2
 
Predviden rok za odločitev: do 60 dni