Skoči na vsebino

DOVOLJENJE ZA UPORABO VIRA SEVANJA

Pogoji za vložitev zahteve:

 • namen uporabljati vir sevanja, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje
 • veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE3 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • tehnična dokumentacija o viru sevanja in morebitnem vsebniku, iz katere so razvidni najmanj:
   • certifikat proizvajalca o viru sevanja in morebitnem vsebniku ali napravi
   • skica ali slika vira sevanja ali naprave, vrsta (odprti, zaprti vir sevanja, vrsta radionuklida, rentgenska naprava ipd.) in opis vira sevanja ter vrsta sevalne dejavnosti, ki jo omogoča vir sevanja
   • priporočljiva doba uporabe vira sevanja
   • predvideni začetek in konec uporabe vira sevanja
   • začetna aktivnost in datum začetne aktivnosti za radioaktivni vir sevanja oziroma najvišja napetost in jakost toka za rentgensko napravo ali energija sevanja za rentgensko napravo ali za pospeševalnik
   • številka oziroma oznaka vira sevanja, ki jo določi proizvajalec vira sevanja
   • omejitve in varnostni ukrepi, ki jih je določil proizvajalec
   • test puščanja, če je potreben, in pogostost izvedbe testa, če ga posebej določa proizvajalec zaprtega vira sevanja
   • podatki o lokaciji uporabe in shranjevanja vira sevanja: kraj in opis prostorov, kjer se vir sevanja uporablja in shranjuje z navedbo imena kraja, ulice, oznake objekta ali stavbe. Če se več virov sevanja uporablja v istem objektu, se podrobneje navede tudi mesto vira sevanja.
  • poročilo o pregledu in meritvah vira sevanja iz 53. člena Pravilnika o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2SV2) ali poročilo o meritvah na nadzorovanih in opazovanih območjih iz pravilnika, ki ureja obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (SV8)
  • predvideno ravnanje z radioaktivnimi viri sevanja po prenehanju uporabe
  • ukrepi varstva pred sevanji v zvezi z uporabo in vzdrževanjem vira sevanja, iz katerih je razvidno najmanj
   • pogostost vzdrževanja (servisov) pri viru sevanja, napravi ali vsebniku, ki vsebuje vir sevanja, ter kdo lahko opravlja vzdrževanje
   • pisna navodila za varno delo z viri sevanja, ki vključujejo postopek dela z virom sevanja (uporaba, shranjevanje, evidence ipd.) in navodilo za ukrepanje v primeru izrednega dogodka
   • način uporabe vira sevanja s predlogom obratovalnih omejitev in pogojev
  • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 21. in 23. člen ZVISJV-1, 6. člen JV2SV2

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni

UPRAVNA STATISTIKA