Skoči na vsebino

DOVOLJENJE ZA UPORABO VIRA SEVANJA

Pogoji za vložitev zahteve:

 • namen uporabljati vir sevanja, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje
 • veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE3 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • ocena varstva pred sevanji
  • tehnična dokumentacija o viru sevanja, pogojih za njegovo uporabo in hrambo, ukrepih varstva pred sevanjem v zvezi z uporabo, vzdrževanju, ravnanju ob izrednih dogodkih in ravnanju z odpadnimi radioaktivnimi snovmi
  • podroben opis vira sevanja in opis prostora, kjer se bo vir sevanja uporabljal
  • opis ukrepov varstva posameznikov pred ionizirajočimi sevanji in fizičnega varovanja vira sevanja
  • načrt ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo zaradi uporabe vira sevanja
  • opis izpustov odpadnih radioaktivnih snovi v okolje
  • veljavno dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti
  • dokazilo, da je bila priglašena namera o uporabi vira sevanja (če je ta predpisana)
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR 
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 13. in 15. člen ZVISJV, 5. člen JV2-SV2

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni

Upravna statistika