Skoči na vsebino

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE SEVALNE DEJAVNOSTI

Pogoji za vložitev zahteve:

 • namen namernega dodajanja radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz ali izvoz takega predmeta,
 • namen uporabe rentgenskih naprav, virov sevanja in pospeševalnikov delcev razen elektronskih mikroskopov, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu,
 • namen odlaganja, predelave ali ponovne uporabe radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti, za njih pa se organ pristojen za jedrsko varnost, ni odločil, da se jih ne obravnava več po tem zakonu,
 • namen dejavnosti prevažanja radioaktivnih snovi, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu,
 • namen dejavnosti prevažanja jedrskih snovi,
 • namen vzdrževanja, proizvodnje, umerjanja ali drugih podobnih del, ki se jih izvaja na virih sevanja, če to ni vključeno v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih alinej

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE2 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • ocena varstva pred sevanji
  • kopija dokazila o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji in njena pooblastila (ni potrebno za jedrske in sevalne objekte)
  • kopija dokazila o usposobljenosti odgovorne osebe za varstvo pred sevanji (ni potrebno za jedrske in sevalne objekte)
  • tehnična dokumentacija o vrsti uporabljenega vira sevanja in morebitnem zaščitnem vsebniku
  • podatki o načinu uporabe vira sevanja
  • opis ukrepov fizičnega varovanja za vire, ki ga potrebujejo
  • ukrepi varstva pred sevanji
   • seznam poklicno izpostavljenih delavcev
    • predpisana izobrazba in strokovna usposobljenost
    • zdravstvena sposobnost
   • vključenost v sistem osebne dozimetrije
  • za jedrske in sevalne objekte:
   • podatki o organizacijski enoti varstva pred sevanji
    • seznam delavcev v organizacijski enoti
    • predpisana izobrazba in strokovna usposobljenost
    • slika umeščenosti enote v podjetju
   • izdelan in potrjen načrt fizičnega varovanja vira sevanja, če to zahtevajo predpisi, ki urejajo fizično varovanje jedrskih snovi, jedrskih in sevalnih objektov
  • za jedrske objekte:
   • podatke o virih, ki niso zajeti v varnostnem poročilu
  • za sevalne objekte:
   • dokazilo o finančnih jamstvih
  • za visokoaktivne vire:
   • opis ukrepov fizičnega varovanja
   • finančna jamstva
 • stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR  za vlogo in odločbo
 • podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podlaga:

 • 11. in 12. člen ZVISJV, 4. člen JV2-SV2

Predviden rok za odločitev:

 • do 60 dni

Upravna statistika