Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE SEVALNE DEJAVNOSTI

Pogoji za vložitev zahteve:

 • upravljanje in razgradnjo sevalnega ali jedrskega objekta,
 • namerno dodajanje radioaktivnih snovi pri proizvodnji in izdelovanju predmetov splošne rabe ter uvoz takega predmeta v skladu s 33. členom ZVISJV-1,
 • uporabo virov sevanja, rentgenskih naprav in pospeševalnikov delcev, razen elektronskih mikroskopov, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu,
 • odlaganje, predelavo ali ponovno uporabo radioaktivnih snovi ali materialov, ki vsebujejo radioaktivne snovi in izvirajo iz uporabe virov sevanja ali izvajanja sevalnih dejavnosti po tem zakonu, zanje pa se organ, pristojen za jedrsko varnost, ni odločil, da se ne obravnavajo več po ZVISJV-1,
 • dejavnosti, pri katerih prihaja do znatnih plinskih ali tekočinskih izpustov radioaktivnih snovi v okolje,
 • mešanje radioaktivnih in neradioaktivnih snovi za njihovo ponovno uporabo ali predelavo,
 • opravljanje tehničnih pregledov virov sevanja, ki se uporabljajo pri izvajanju sevalne dejavnosti, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu,
 • dejavnost prevažanja jedrskih snovi,
 • prevažanje radioaktivnih snovi, če ne gre za uporabo v zdravstvu ali veterinarstvu, in
 • vzdrževanje, proizvodnjo, umerjanje ali druga podobna dela, ki se izvajajo na virih sevanja, če ta niso vključena v izvajanje dejavnosti iz prejšnjih točk tega odstavka.

Način vložitve zahteve:

 • vloga
  • stranka lahko uporabi obrazec SVM-ODE2 [doc,pdf], ki je bil sestavljen na URSJV
 • priloge:
  • ocena varstva pred sevanji,
  • podatki o organizacijski enoti varstva pred sevanji ali odgovorni osebni za varstvo pred sevanji:
   • seznam delavcev v organizacijski enoti varstva pred sevanji z dokazili o:
    • izobrazbi,
    • usposobljenosti ter
    • zdravstveni sposobnosti,
   • prikaz strukture organizacije, iz katere je razvidna umeščenost organizacijske enote varstva pred sevanji,
   • podatki o odgovorni osebi za varstvo pred sevanji:
    • sklep o imenovanju odgovorne osebe za varstvo pred sevanji z navedbo njenih pooblastil,
    • dokazilo o izobrazbi in usposobljenosti,
  • ukrepi varstva pred sevanji v zvezi z uporabljeno vrsto virov sevanja, iz katerih je razvidno najmanj:
   • seznam poklicno izpostavljenih delavcev z dokazili o:
    • izobrazbi,
    • usposobljenosti,
    • zdravstveni sposobnosti (ustrezno dokazilo je zdravniško spričevalo o delazmožnosti; izvidov zdravniškega pregleda nam prosimo ne pošiljajte, ker gre za občutljive osebne podatke) in
    • navedbi odgovornosti za posamezne delavce (za visokoaktivne vire sevanja),
   • dokazilo o vključenosti oseb v sistem osebne dozimetrije ali dokazilo o zagotovitvi dozimetrije delovnega okolja in
   • varnostni načrt (za radioaktivne snovi, ki se prevažajo in ki so v predpisih s področja prevoza nevarnega blaga opredeljene kot nevarno blago s potencialno hudimi posledicami),
  • opis ukrepov varovanja (za visokoaktivne vire sevanja, nevarne vire sevanja ali jedrske snovi z aktivnostmi oziroma v količinah, ki ne zahtevajo fizičnega varovanja v skladu s predpisom, ki ureja sevalne dejavnosti),
  • dokazila, da bo imel uporabnik na razpolago finančna sredstva za varno ravnanje z virom po prenehanju njegove uporabe, če uporabnik preneha poslovati ali postane plačilno nesposoben (za visokoaktivne vire sevanja),
  • če fizična ali pravna oseba ni predhodno priglasila svoje namere za izvajanje sevalne dejavnosti, mora k vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti podati tudi podatke iz 3. člena JV2/SV2.

 

Stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR  za vlogo in odločbo

 

Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

 

Pravna podlaga: 18. in 20. člen ZVISJV-1, 4. člen JV2/SV2

 

Predviden rok za odločitev: do 60 dni

UPRAVNA STATISTIKA