Skoči na vsebino

PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA IZVAJALCA MONITORINGA RADIOAKTIVNOSTI V OKOLJU

POGOJI ZA VLOŽITEV ZAHTEVE

Stranka, ki želi pridobiti pooblastilo za izvajalca monitoringa radioaktivnosti v okolju, mora vložiti vlogo na URSJV.

NAČIN VLOŽITVE ZAHTEVE

 • Vloga:
  • Stranka lahko uporabi obrazec SVM-OMO2, ki ga je pripravila URSJV in ni obvezen. [docx, pdf]
 • Priloge:
  • Vloga mora vsebovati naslednje dokumente:
   • vrsta, področje in obseg izvajanja monitoringa radioaktivnosti,
   • dokazilo o vzpostavljenem sistemu vodenja, ki mora ustrezati vrsti, področju in obsegu izvajanja monitoringa radioaktivnosti (ZVISJV-1, 159. člen, 2. alinea),
   • akreditacija nacionalne akreditacijske službe za izvajanje preskušanja po standardu SIST EN ISO/IJC 17025 skladno z zahtevami pravilnika JV10 za meritve, za katere se prosi za pooblastilo,
   • dokazilo o razpolaganju z merilno opremo, ki ustreza zahtevam, določenim s prilogo 1 pravilnika JV10, za vrste meritev, za katere se prosi za pooblastilo,
   • dokazilo o zagotavljanju zmogljivosti merilne opreme, ki vsaj za tretjino presega predviden obseg meritev, za katerega se prosi za pooblastilo,
   • dokazilo o razpolaganju z usposobljenim osebjem, zmožnostmi vzorčenja in opremo, potrebno za izvajanje izrednega monitoringa radioaktivnosti, predpisanega v 36. in 37. členu pravilnika JV10 in
   • dokazilo o izvajanju programa primerjalnih meritev in o sodelovanju v mednarodnih interkomparacijskih meritvah.
 • Seznam pooblaščenih izvajalcev monitoringa radioaktivnosti v okolju z opisano vrsto monitoringa, področjem, obsegom in vrsto meritev najdete na naši spletni strani.
 • Stroški: upravna taksa v višini 22,60 EUR.
 • Podatki, ki jih bo organ sam pridobil: /

Pravna podalaga

 • 8. in 10. člen Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10, Uradni list RS, št. 27/18) in
 • 159. člen Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJ-1, Uradni list RS, št. 76/17).