Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O POTRESNI VARNOSTI NEK

15.3.2013

Direktor GEN Energije g. Martin Novšak je URSJV dne 25. 1. 2013 ustno obvestil o pismu francoskega inštituta IRSN o potresni varnosti na lokaciji Krško. Zaradi interesa javnosti na tej strani kronološko objavljamo vse dokumente, ki jih URSJV prejema ali pošilja s tem v zvezi. Povzetek začetka te zadeve smo objavili kot novico 15. marca 2013.

 

DATUM

PREJETJA DOKUMENT (z datumom nastanka): 

11.3.2013, Dopis GEN Energije d.o.o. (27.2.2013)
11.3.2013, Pismo inštituta IRSN podjetju GEN Energije d.o.o. (9.1.2013)
11.3.2013, Odgovor GEN Energije d.o.o. (26.2.2013)
11.3.2013, Študija Geološkega zavoda Slovenije o raziskavah na Libni (April 2011)
11.3.2013, Mnenje podjetja Paul C. Rizzo Associates (25.6.2012)
11.3.2013, Tehnično poročilo GEN Energije d.o.o. o pismu IRSN (19.12.2011)
11.3.2013, Mnenje recenzentov o PFDHA (20.1.2013)

11.3.2013, Poročilo podjetja Paul C. Rizzo Associates (15.2.2013)

11.3.2013, Pismo Geološkega zavoda Slovenije (13.2.2013)

11.3.2013, Pismo inštituta BRGM (19.2.2013)

15.3.2013, Obvestilo za javnost URSJV

18.3.2013, Dopis URSJV GEN-u (18.3.2013)

20.3.2013, Dopis URSJV ARAO (20.3.2013)

21.3.2013, Dopis URSJV NEK-u (21.3.2013)

28.3.2013, Dopis ZEG - Obvestilo za javnost (26.3.2013)

29.3.2013, Dopis URSJV IRSN-ju (29.3.2013)

29.3.2013, Seznanitev z IRSN pismom in odgovorom - dopis GEN-a URSJV (27.3.2013)

29.3.2013, Poročilo Paleoseismological investigations of the Libna fault. Trench in Stari Grad (27.11.2008)

29.3.2013, Geotechnical, Geological, and Seismological (GG&S) Evaluations - NEK

29.3.2013, Članek revije Earth Science Reviews (založnik Elsevier): The relationship between displacement and lenght of faults: a review (2005)

02.4.2013, Pismo Martina Brataniča URSJV (2.4.2013)

08.4.2013, Pismo URSJV Gen-u (8.4.2013)

09.4.2013, Vabilo na sestanek s člani konzorcija (8.4.2013)

 

 

 

 

26. 4. 2013 Delovno srečanje s predstavniki konzorcija v Ljubljani

 

Dnevni red

Zabeležka o srečanju (GEN)

 

Prosojnice predstavitev

Uvodna predstavitev dr. Andreja Stritarja
Namen in obseg naročenih študij – J. Špiler, GEN
Raziskave v sklopu konzorcija – Bazargan-Sabet Behrooz, BRGM
Prelom Libna – M. Bavec, GeoZS

Predstavitev IRSN
Geologija, tektonika in seizmotektonika Krškega polja – M. Bavec, GeoZS

Karakterizacija preloma Libna – M. Cline, Rizzo

PFDHA analiza – R. Quittmeyer, Rizzo

 

Stališče URSJV po delovnem srečanju

V petek, 26. 4., je GEN energija na pobudo URSJV v Ljubljani organizirala delovno srečanje članov konzorcija, ki je v minulih letih opravljal raziskave v okolici Krškega glede primernosti lokacije za morebitno drugo jedrsko elektrarno. Na srečanju so sodelovali predstavniki vseh članov konzorcija, tj. francoskih inštitucij BRGM in IRSN ter Geološkega Zavoda Slovenije (GeoZS) in Zavoda za gradbeništvo (ZAG). Poleg njih so bili prisotni še predstavniki ameriškega podjetja P. Rizzo, Nuklearne elektrarne Krško, GEN energije, Fakultete za gradbeništvo (FGG), Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) in Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV). Na srečanju naj bi se podrobneje seznanili z opravljenim delom konzorcija in skušali razjasniti nesoglasja v strokovnih razlagah izsledkov raziskav. Pomemben povod za srečanje so bile dileme, ki jih je odprlo pismo francoskega instituta IRSN podjetju GEN energija januarja letos. Obveščeni smo bili, da je IRSN medtem izstopil iz konzorcija.

Na začetku srečanja je direktor URSJV dr. Andrej Stritar predstavil tri ključna vprašanja, ki so se na URSJV izkristalizirala v minulih mesecih po pregledu in analizi prejetih dokumentov, in na katera si želi dobiti odgovore. To so:

 1. Kako je bilo pri delu konzorcija zagotovljeno zagotavljanje kakovosti, saj iz prejetih dokumentov ni razvidno, da bi se z njimi strinjali vsi člani konzorcija oziroma da bi bili dokumenti primerno revidirani ali recenzirani? URSJVju ni bilo dostavljeno nobeno skupno poročilo članov konzorcija.
 2. Kaj pomenijo rezultati njihovih raziskav za vhodne podatke za protipotresno projektiranje Nuklearne elektrarne Krško? Ali se bodo spremenili projektni pospeški in projektni spektri, ki so podlaga za projektiranje stavb in tehnoloških sistemov? Ali prepoznana zmožnost preloma Libna pomeni neposredno nevarnost za premike objektov na lokaciji?
 3. Če se vhodni podatki iz prejšnjega vprašanja dejansko spremenijo, kaj to pomeni za protipotresno varnost NE Krško? To vprašanje pravzaprav ni namenjeno konzorciju, temveč NE Krško.

Po srečanju je URSJV takole razumela sedanjo situacijo: 

 1. Prisotni so se strinjali, da prelom Libna kaže znake zmožnosti, niso se pa strinjali o tem v kolikšni meri je to gotovo predvsem zaradi podatkov o datiranju (določanju starosti) plio-kvartarnega zasipa, ki so nezanesljivi in močno spreminjajo dosedanje vedenje o starosti tega zasipa v krškem bazenu. Pomembno je tudi strinjanje, da tudi če predpostavimo zmožnost preloma Libna, je njegov vpliv tako majhen, da ne bi spremenil seizmičnega vira, upoštevanega pri presoji potresne varnosti NEK.
 2. IRSN ni podrobno pojasnil, zakaj je začutil potrebo, da s posebnim pismom opozori na njihovo razumevanje problematike preloma Libna. Na neposredno vprašanje kaj naj bi bilo treba narediti zaradi njihovega opozorila v zvezi s prelomom Libna, IRSN ni podal jasnega odgovora. Menijo pa, da bi bilo treba ponovno preveriti metodologijo izračunov celotnih potresnih obremenitev in to ne glede na zmožnost preloma Libna.
 3. Prisotni so se strinjali, da nova spoznanja ne kažejo na veliko neposredno nevarnost zaradi morebitnega nastanka razpok na površju. Strinjajo se, da je PFDHA (Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysis) primerno orodje za oceno morebitnih premikov terena na lokaciji objekta.
 4. Predstavniki podjetja P. Rizzo so predstavili preliminarne rezultate študije PFDHA, ki jo izdelujejo po naročilu GEN energije. Metodologija pri izračunih upošteva vplive vseh prelomov v širšem območju okoli lokacije, tudi preloma Libna. Pomirjujoče so ugotovitve, da je verjetnost za premike terena, ki lahko vplivajo na strukture in s tem na varnost elektrarne, precej pod nivojem obstoječega tveganja zaradi obratovanja elektrarne. 

URSJV bo skrbno sledila nadaljevanju raziskav in razjasnitvi nejasnosti, kar sta napovedali tako GEN-energija kot NEK. Od članov konzorcija bodo v naslednjih mesecih skušali pridobiti usklajena stališča.

 

URSJV ugotavlja, da na podlagi sedaj znanega ni razlogov za kakršne koli takojšnje ukrepe v zvezi s protipotresno varnostjo NEK. Dolgoročno URSJV predvsem vztraja, da NEK stalno izboljšuje svoje zmožnosti hlajenja sredice reaktorja v kakršnih koli razmerah in poskrbi za zagotavljanja dobave potrebne električne energije in vode za podporo sistemov za hlajenje v takih razmerah. V to je usmerjen Program nadgradnje varnosti, ki smo ga zahtevali leta 2011 in po katerem bo do leta 2016 v NEK vgrajeno skorajda vse, kar je danes znanega za zagotavljanje pripravljenosti jedrske elektrarne na hude zunanje dogodke, tudi na najhujše potrese.

 

 

 

Nadaljnje aktivnosti URSJV

 

26.4.2013, Dopis Direktorata za energijo

13.5.2013, Odgovor URSJV Direktoratu za energijo

17.5.2013, Vabilo na sestanek z GEN, NEK in ARAO

24.5.2013, PFDHA študija

 

 

Zaznamek o sestanku 27. 5. 2013 na URSJV


Namen sestanka je bil, da se URSJV seznani s predvidenimi nadaljnjimi aktivnostmi in predvidi ukrepe na osnovi rezultatov srečanja dne 26. 4. 2013 s člani konzorcija BRGM, IRSN, GeoZS in ZAG glede problematike preloma Libna.

 
Udeleženci: Predstavniki URSJV, GEN energije, NEK in ARAO


Na začetku sestanka je GEN energija predstavila projekt geoloških, geotehničnih in seizmoloških raziskav, ki jih je od leta 2007 opravljal konzorcij pod vodstvom BRGM. GEN se sedaj dogovarja o zaključku pogodbe s konzorcijem, ker je IRSN samoiniciativno že izstopil iz Konzorcija januarja 2013.

 
Med izvajanjem pogodbe sta bila sklenjena dva aneksa za izvedbo dodatnih seizmičnih profilov, dodatnih vrtin, geofizikalnih raziskav in dodatne laboratorijske analize.

GEN je že med izvajanjem pogodbe s konzorcijem sklenil pogodbo tudi s podjetjem Rizzo o pregledu poročil konzorcija. Kasneje pa se je z njimi dogovoril še za raziskave s področja geomorfologije s pomočjo LIDAR DMV, določevanja visoko resolucijskih seizmičnih profilov in določanje starosti pliokvartarnega sedimenta. Starost sedimenta bodo določevali s pomočjo optično stimulirane luminiscence (OSL) in »Cosmogenic Radionuclide« datacije (CRN). Meritve in mnenja o meritvah bodo pridobili v akreditiranih laboratorijih (Bernu, Purdue University Prime Laboratory in Utah State University). Predviden zaključek dodatnih raziskav je konec leta 2013. GEN je pri firmi Rizzo tudi naročil analizo PFDHA, in kot dodatno še občutljivostno analizo s konzervativnimi predpostavkami, katere preliminarni rezultati so bili predstavljeni na sestanku 26. 4. 2013.


Do sedaj znani rezultati raziskav ne zahtevajo takojšnjega ukrepanja, saj potresna varnost NEK ni ogrožena. Kljub temu pa je treba načrtovane raziskave dokončati.


URSJV je poudarila, da bi bilo pred zaključkom pogodbe s konzorcijem koristno od članov dobiti primerno usklajena in podpisana poročila o opravljenem delu. Zaželeno bi bilo, da bi v poročilih pisalo o čem se strinjajo, pa tudi glede česa se ne strinjajo. URSJV predlaga da naj člani konzorcija pisno potrdijo na srečanju 26. 4. 2013 izrečeno trditev, da vpliv preloma Libna, če je zmožen, tako majhen, da ne bi spremenil seizmičnega vira, upoštevanega pri presoji potresne varnosti NEK.


Govora je bilo tudi o predlogu predstavnice IRSN na srečanju 26. 4. 2013, da naj bi za NEK ponovili analizo PSHA (Probabilistic Safety Hazard Analysis), zaključeno leta 2004. Prisotni so se strinjali (isti zaključek sledi tudi iz predstavitev ostalih članov konzorcija z dne 26.04.2013), da ni potrjenih novih geoloških podatkov, ki bi bistveno spreminjali geotektonsko podobo Krške kotline, kakršna je bila uporabljena kot vhodni podatek za analize PSHA leta 2004. Poleg tega bi bilo bolje počakati s ponovitvijo analize PSHA, ker še vedno potekajo mednarodne razprave o popravkih uporabljenih matematičnih modelov in predpostavk. Analizo PSHA bo smiselno ponoviti čez nekaj let, ko bodo spremembe modelov dogovorjene in bodo postale utečena praksa ter ko bodo znani novi seizmični podatki o Krški kotlini. Ob reviziji PSHA bo NEK smiselno upoštevala tudi priporočila, ki jih je IRSN podal leta 2004.

 
NEK je udeležence obvestila, da bo do konca junija 2013 pripravila analizo odziva NEK na PFDHA in jo skupaj z neodvisnim strokovnim mnenjem, ki ga bo pripravila FGG iz Ljubljane (prof. Fajfar) posredovala na URSJV.


ARAO je poudaril, da je pri izdelavi varnostnih analiz za bodoče odlagališče NSRAO že upoštevan scenarij, po katerem kmalu po zaprtju odlagališča pride do porušitve in poškodbe tehničnih pregrad, kar vključuje tudi dogodek potresa. To pomeni, da tehnične pregrade izgubijo fizično lastnost zadrževanja radionuklidov, še vedno pa ostane kemična lastnost zadrževanja (sorbcija). Analize in ocene tudi v takem primeru ne kažejo na radiološke vplive odlagališča, ki bi bili nad dopustno mejo.

 

 

Zaključki:

 1. URSJV pričakuje, da bo GEN pridobil podpisana zaključna poročila konzorcija in poizkusil pridobiti pisno izjavo članov konzorcija, kakšen je vpliv preloma Libna tudi, če je zmožen, na vhodne podatke, ki so bili uporabljeni pri analizi PSHA.
 2. GEN bo s pogodbenim partnerjem zaključil karakterizacijo Libenskega preloma do konca leta 2013. Do takrat bo ugotovljena tudi starost pliokvartarja.
 3. V kolikor se bo izkazalo za potrebno, bo NEK izvedla analize PSHA čez nekaj let, ko bodo zaključene geološke raziskave ter po potrebi revidiran seizmotektonski model krške kotline z okolico  in bo razpoložljiva in preverjena revidirana metodologija za izdelavo takih analiz.
 4. ARAO mora v varnostnih analizah za odlagališče radioaktivnih odpadkov upoštevati tudi vsa nova dejstva glede verjetnih seizmičnih dogodkov, ki so in bodo pridobljena z raziskavami, ki jih izvaja GEN energija.

 

 

Nova poročila

 

1.7.2013, Final Technical Report - Sensitivity Analysis PFDHA (28.6.2013)

20.8.2013, Dopis italijanske nevladne organizacije WWF (24.4.2013)

26.8.2013, URSJV odgovor italijanski nevladni organizaciji WWF (26.8.2013)

28.8.2013, IRSN dopis URSJV (9.8.2013)

29.8.2013, Obvestilo o pismu IRSN (29.8.2013)

2.9.2013, Zaznamek o sestanku s predstavnikom GEN Energije (2.9.2013)

 

 

 

2.12.2013 Konferenca »Jedrska energija in participacija javnosti«

 

V ponedeljek, 2. 12. 2013, je direktor URSJV dr. Andrej Stritar udeležencem mednarodne konference v Ljubljani s pomočjo video posnetka opisal kako Uprava RS za jedrsko varnost informira javnost o zadevah, pomembnih za jedrsko varnost. Konferenco z naslovom ''Jedrska energija in participacija javnosti'' je organiziralo društvo Focus. Dr. Stritar je poudaril, da URSJV vsako leto pripravi letno poročilo o jedrski varnosti in varstvu pred ionizirajočimi sevanji, v katerem so podrobno opisani vsi pomembni dogodki s tega področja za minulo leto. Kadar se pokaže potreba po takojšnjem obveščanju javnosti, je glavni medij URSJV naša spletna stran www.ursjv.gov.si. Poleg tega se na URSJV trudimo takoj oziroma v najkrajšem času odgovarjati na morebitna vprašanja, ki jih zastavijo novinarji ali pa državljani. V primeru izrednega dogodka je cilj URSJV pripraviti prvo sporočilo za javnost v manj kot 30 minutah in kasneje sproti obveščati o morebitnih spremembah. URSJV je tudi vzspostavila redne polletne sestanke z okoljevarstvenimi organizacijami, na katerih lahko dobijo odgovore na katera koli vprašanja.
Dr. Stritar je tudi opisal, kako je URSJV reagirala po prejemu pisma francoskega instituta IRSN januarja letos o potresni problematiki v okolici Krškega. Zaradi aktualnosti in pomembnosti zadeve smo na URSJV takrat prvič vso dokumentacijo sproti objavljali na posebni spletni strani in se s tem poskušali izogniti očitkom o prikrivanju informacij.
Celotno predstavitev dr. Stritarja (v anlgeškem) jeziku si lahko ogledate na video posnetku.
Več o konferenci in o prispevkih drugih avtorjev je na njihovi spletni strani.

 

Prosojnice predstavitev:
IRSN predstavitev

 

 

 

NOVA POROČILA V LETU 2014

 

Seznanitev z ugotovitvami nadaljnjih raziskav v Krški kotlini:

7.1.2014, Dopis GEN-a URSJV (6.1.2014)

- Final Report Characterization of the Libna Fault and Tectonic Framework of the Krško Basin (Priloga 1)

 

Poročilo NEK o vplivu morebitnih premikov na jedrsko varnost:
24.7.2014,  Dopis NEK, (21. 7. 2014)
- poročilo Assessment of capacity of the NEK to resist permanent ground deformations due to potential surface faulting
- neodvisno strokovno mnenje  Assessment of capacity of the NEK to resist permanent ground deformations due to potential surface faulting, FINAL INDEPENDENT EVALUATION

 

4.9.2014, URSJV dopis Nuklearni elektrarni Krško (4. 9. 2014)

 

6.10.2014, Odgovor NEK na URSJV dopis z dne 4.9.2014 (2.10.2014)

 

 

 

NOVICE V LETU 2015

 

Gen Energija d.o.o. je konec leta 2014 naročila izdelavo dodatnih študij, ki bi s stališča potresne varnosti ovrednotile lokacijo za morebitno novo jedrsko elektrarno. Za izvedbo študije so izbrali konzorcij, ki ga vodi ameriška firma Rizzo, v njem pa sodeluje Geološki zavod Slovenije. Projekt bo trajal dve leti, izvedli pa bodo geološke, seizmološke in druge raziskave, potrebne za boljše razumevanje seizmičnih razmer v bližnji in nekoliko bolj oddaljeni okolici lokacije.


Dne 27.1.2015 so na URSJV predstavili program dela in pričakovane rezultate, kar je podano v prilogi.

 

16.1.2015, Dopis GEN, (15.1.2015)

- Work Plan Seismic Hazard Analysis for New Nuclear Plant Krško, Krško, Slovenia

 

 

 

 

NOVICE V LETU 2016

 

 

7. aprila 2016 so v Celovcu organizirali srečanje o potresni varnosti na območju Krškega. URSJV je pred srečanjem zvedela, da se pripravlja, vendar je bilo pojasnjeno, da bo to srečanje strokovnjakov. Povabila URSJV ni dobila, zato na srečanju ni bilo njenih predstavnikov. Šele po srečanju smo na URSJV zvedeli, da je bilo med njegovimi organizatorji tudi avstrijsko zvezno ministrstvo, pristojno za okolje, s katerim se redno letno sestajamo in izmenjujemo informacije o jedrski in sevalni varnosti v skladu z mednarodnim sporazumom. Na teh srečanjih so redno prisotni tudi predstavniki avstrijskih dežel, tudi Koroške.

 

Objavljamo vabilo in urnik srečanja ter zapis o srečanju, ki so ga pripravili predstavniki GEN Energije. Uradnega zapisnika sestanka ni bilo, pa tudi tam predstavljene predstavitve niso na voljo.

 

 

 

 

30.8.2016

Direktor URSJV je prejel naslednje elektronsko sporočilo:

 

Spoštovani dr. Stritar,

 

V letu 2013 sem vam na sestanku na URSJV pojasnil svoja stališča glede raziskav v zvezi s potresno nevarnostjo na lokaciji NEK. Vsi smo se čudili zapletu GeoZS - IRSN, češ kako se lahko zapletejo ob tako marginalni strukturi (Libenski prelom). Hkrati sem izrazil mnenje, da se pravega vprašanja glede naslovne teme v letih od 2003 do danes sploh še nismo lotili.  Kaj je vzrok temu lahko ugibamo, imam pa svoje mnenje. Tudi nove raziskave, ki jih je predlagal RIZZO (2015, objavljene na vaši spletni strani) se bistva problema niti ne dotaknejo.

 

Na sestanku 2013 sem pojasnil, kaj je srž problema, nisem pa vztrajal pri svoji razlagi. Konec koncev na sestanku niti ni bilo sogovornika, s katerim bi se lahko prepustil dokaj ozko strokovni debati. Obveljalo je, da je hipoteza Swan/Verbič ovržena zaradi interpretacije enega seizmičnega profila.

 

Hvalevredno je, da ves material, ki ga s tem v zvezi dobivate, objavite na spletni strani. Tako lahko vsi spremljamo, kaj se dogaja. To povečuje zaupanje v celotno URSJV. 

 

Danes vas obveščam vas, da sem pred dobrim letom na GEN energijo naslovil dokument:
Does Late Pleistocene Sava river terrace in the Krško Basin really not exhibit post-depositional tectonic deformation? Project Task Outline. Priložen je v priponki.

 

V njem konkretno opozarjam na dokumentirano napačno in nedopustno zavajajočo trditev, ki se pojavlja v dokumentu RIZZO, dec. 2013: Characterization of the Libna fault and tectonic framework of the Krško Basin, Krško, Slovenia. Revision 0, ki je objavljen na vaši spletni strani. Trditev ima lahko odločilne posledice na celotno oceno potresne nevarnosti na lokaciji NEK. 

 

Od tedaj do danes smo imeli dva skupna sestanka (GEN energija, GeoZS in Verbič). Obstajajo zapisniki z nekaj obvezami, kako k problemu pristopiti. Glede teh obvez se s strani GEN energije ni premaknilo nič. 

 

Pred mesecem ali tako nekako sem opazil na vaši spletni strani, da je aprila letos prišlo do sestanka v Celovcu. Sestanek je bil namenjen potresni nevarnosti na lokaciji NEK. Z njihove strani o sestanku nisem bil obveščen, kaj šele povabljen, da bi predstavil svoje mnenje.

 

Tudi zaradi svojih nedavnih raziskav sem bolj kot kdajkoli prepričan, da so moji strokovni argumenti (Verbič, 2004, 2005, 2008) v podporo hipotezi Swan/Verbič dovolj prepričljivi in jim je potrebno nameniti pozornost. Odnos izvajalcev raziskav do te hipoteze  je v zadnjem desetletju vse bolj aroganten, brez kakršnekoli strokovne podlage - trditev v poročilu RIZZO (dec. 2013) to dokazuje. Odločil sem se, da to aroganco presekam. Najprej s predloženim dokumentom. Nato tudi z 'dnevniškimi' zapisi za nekoliko širšo strokovno javnost, o celotni sagi, vsaj od leta 1999 naprej.

 

V kolikor želite dodatna pojasnila glede tega vprašanja, sem pripravljen na pojasnjevanje.

 

S spoštovanjem

dr. Tomaž Verbič, dipl. inž, geol.

 

>> Priloga: Project Outline: Does the Late Pleistocene Sava River terrace surface in the Krško Basin really not exhibit post depositional tectonic deformation?

 

 

11. 11. 2016
URSJV je obiskal dr. Tomaž Verbič in sodelavcem URSJV v približno uro in pol dolgem pogovoru pojasnil svoja stališča glede potresne problematike na Krškem polju. Podrobneje je opisal razloge, zaradi katerih je predlagal izvedbo dodatnih raziskav, kar je opisal že v elektronskem sporočilu 30. 8. 2016. Svojo razlago je podkrepil s priloženo predstavitvijo.

 

Dr. Verbič je tudi povedal, da se je 26. 10. že sestal s predstavniki RIZZO in Geološkega zavoda in so se dogovorili za sodelovanje v prihodnosti. Dr. Stritar, direktor URSJV, je močno pozdravil tako sodelovanje, saj si URSJV želi strokovnih mnenj, za katerimi bo stal čim širši krog strokovnjakov. URSJV si želi, da se strokovni izzivi razrešijo med strokovnjaki, saj je težko pričakovati, da bi morebitna nesoglasja med vrhunskimi strokovnjaki o zelo specializiranih področjih razreševali državni uradniki.

 

 

14. 11. 2016
URSJV je dne 14. 11. 2016 prejela dopis s strani GEN energije, s katerim nas je seznanila o razširitvi terenskih raziskav geomorfoloških del tudi območja, ki ga v elektronskem sporočilu objavljenem na naši spletni strani dne 30. 8. 2016 omenja dr. Verbič. Kot je omenjeno v dopisu, bo interpretacija dr. Verbiča obravnavana v ustreznih poročilih projekta SHA (Seismic Hazard Assessment).

 

 

_____________________________________________________________________________________

NOVICE V LETU 2017

 

6.3.2017

Na URSJV smo z avstrijskega zveznega ministrstva, pristojnega za okolje, prejeli poročilo o tehnični delavnici z naslovom Fact Finding Workshop on the active Tectonics of the Krško Region, ki je potekala dne 7. aprila 2016 v Celovcu. O omenjeni delavnici smo pisali že v letu 2016. Šlo je za debato oziroma izmenjavo mnenj o potencialni seizmični nevarnosti v okolici Krškega, ki bi lahko ogrozila varnost tamkajšnje obstoječe (ali potencialno načrtovane) jedrske elektrarne. Delavnico je podprlo omenjeno ministrstvo, organizirala pa sta jo avstrijska okoljska agencija (Umweltbundesamt) in dežela Koroška (Land Kärnten).

 

Poročilo v celoti objavljamo tukaj.

 

 

22.3.2017

URSJV je v vednost prejela opozorilo dr. Tomaža Verbiča, naslovljeno na Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO), v zvezi z nameravano gradnjo odlagališča nizko in srednje aktivnih jedrskih odpadkov na Vrbini.

 

 

5.4.2017

Z Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) smo na URSJV prejeli njihov odgovor na opozorilo dr. Tomaža Verbiča glede nameravane gradnje odlagališča nizko in srednje aktivnih jedrskih odpadkov na Vrbini.

 

 

24.8.2017

URSJV je od GEN energije d.o.o. prejela odzivno pismo na poročilo Delavnice na temo seizmike in aktivne tektonike regije okrog jedrske elektrarne Krško, ki je potekala v Celovcu dne 7. aprila 2016. Poročilo delavnice je že bilo objavljeno na teh straneh dne 6.3.2017. Prejeto odzivno pismo GEN energije pa objavljamo tukaj.

 

 

_____________________________________________________________________________________

NOVICE V LETU 2018

 

4.6.2018
Direktor URSJV je prejel pismo dr. Tomaža Verbiča v zvezi s sodelovanjem med slednjim in GEN energijo d.o.o. Pismo, ki je bilo v elektronski obliki v vednost poslano tudi na GEN energijo d.o.o. in GeoZS, objavljamo tukaj. Zaradi varovanja osebnih podatkov so iz dokumenta odstranjena vsa osebna imena, razen imen pošiljatelja in prejemnika pisma.

 

 

11.7.2018
URSJV je 22.6. 2018 prejela odgovor GEN energije d.o.o. na pismo dr. Tomaža Verbiča v zvezi s sodelovanjem med slednjim in GEN energijo d.o.o. Dopis GEN energije d.o.o., ki je bil poslan na URSJV, objavljamo tukaj.

 

 

_____________________________________________________________________________________

NOVICE V LETU 2019

 

6.3.2019 (osveženo 11.3.2019)
URSJV je v vednost prejela elektronsko sporočilo dr. Tomaža Verbiča, naslovljeno na GEN energijo d.o.o., v zvezi z izvajanjem študije o potresni nevarnosti na predvideni lokaciji NEK2, ki jo izvajata RIZZO in GeoZS. Sporočilo objavljamo tukaj. Zaradi varovanja osebnih podatkov so iz dokumenta odstranjena vsa osebna imena, razen imen pošiljatelja in prejemnika pisma.

 

15.5.2019

Direktor URSJV je prejel pismo dr. Tomaža Verbiča v zvezi s potresno (ne)varnostjo na lokaciji NEK/NEK2. Pismo, ki je bilo v elektronski obliki v vednost poslano tudi na GEN energijo d.o.o., GeoZS in RIZZO Associates, objavljamo tukaj. Zaradi varovanja osebnih podatkov so iz dokumenta odstranjena vsa osebna imena, razen imen pošiljatelja in prejemnika pisma.