Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O ODSTOPANJIH NA UPARJALNIKIH V FRANCIJI

Problematika možnih odstopanj v kemijski sestavi materialov za kovane dele uparjalnikov

Na zasedanju Združenja evropskih upravnih organov (WENRA) je bila pridobljena informacija o težavah izdelovalca uparjalnikov AREVA (naslednik konzorcija Siemens – Framatome) s komponentami kovanih delov za uparjalnike francoskega dobavitelja Creusot Forge. Predstavljeno je bilo, da bi pri nekaterih kovanih komponentah (npr. primarne komore uparjalnikov) zaradi domnevnega odstopanja pri kemični sestavi materiala, kot je povišana segregacija ogljika na površini odkovka, lahko prišlo do hitrega zloma komponente. Omenjeni pojav segregacije ogljika na površini odkovkov je bil poleg nekaterih delov reaktorske posode zaznan tudi na nekaterih delih uparjalnikov, ki so bili izdelani pri tem proizvajalcu. Francoski upravni organ ASN je poleg dodatnih neporušnih pregledov in analiz za omenjene komponente zahteval še podrobnejši pregled dokumentacije o izdelavi komponent in pregledih po izdelavi, kjer naj bi prišlo tudi do domnevnih poneverb podatkov. Izredni pregledi potekajo pri proizvajalcu AREVA in neposredno pri proizvajalcu kovanih komponent Creusot Forge. Komponente izdelane v Creusot Forge so vgrajene tudi v uparjalnike v drugih državah, ne samo v Franciji.

 

URSJV je dne 8.11.2016 obvestila NEK o omenjeni problematiki kovanih komponent uparjalnikov AREVA in zaprosila NEK, da preveri ali so morda kateri deli zamenjanih uparjalnikov proizvajalca Siemens-Framatome morda izdelani v kovnici Creusot Forge. NEK je v svojem odgovoru navedla, da je bila že predhodno seznanjena z omenjeno problematiko. NEK prav tako navaja, da so bili kovani deli uparjalnikov Siemens-Framatome izdelani v japonski jeklarni Japan Steel Works (v nadaljevanju JSW) in izdelani v skladu z zahtevami specifikacije NEK. Iz certifikatov JSW je razvidno, da je vsebnost ogljika v odkovkih primarnih komor uparjalnikov 0,21 % oz. 0,22 %, kar je znotraj zahtevanih vrednosti glede na standard  ASME II za material SA 508 Class 3A, ki so lahko med 0,15 % - 0,25 %. NEK še navaja, da ima arhivirane vse zapise in certifikate materialov odkovkov iz faze izdelave uparjalnikov.

 

URSJV je v sklopu upravnega postopka "Projektiranje in izdelava uparjalnikov za NE Krško"  leta 2000 izdala odločbo, v kateri je v prvi točki izreka navedeno, da sta  uparjalnika NE Krško projektirana in izdelana v skladu z dokumenti Siemens-Framatome in ustrezata merilom o kakovosti vgrajene opreme in materialov za jedrske elektrarne. NEK je z namenom, da bi dokazala kakovost novih uparjalnikov v skladu s tedaj veljavno zakonodajo in s ciljem pridobiti obratovalno dovoljenje po zamenjavi uparjalnikov, začela s postopkom pridobivanja neodvisnih strokovnih mnenj o kakovosti novih uparjalnikov od več pooblaščenih organizacij. Področje varjenja in neporušnih preiskav je pokrival Inštitut za varilstvo: kakovost in ustreznost uporabe materialov Inštitut za kovinske materiale in tehnologije;  zagotavljanje kakovosti, meritve in preverjanje kakovosti uparjalnikov Inštitut za metalne konstrukcije in Fakulteta za strojništvo iz Ljubljane; slednja je pokrivala tudi področje preverjanja ter zagotavljanja kakovosti strojne opreme med proizvodnjo in izvajanjem garancijskih meritev ter področje nadzora projektiranja komponent nuklearnega sistema proizvodnje pare (NSSS).

 

Iz obrazložitve odločbe izhaja, da je pooblaščena organizacija Inštitut za materiale in tehnologije (IMT) izvajala kontrolo kakovosti vgrajenih materialov za vitalne dele uparjalnikov s poudarkom na trdnostnih, tehnoloških, korozijskih kemičnih in mikrostrukturnih lastnostih materialov. V strokovnem mnenju ugotavljajo, da lahko na osnovi pregleda tehnične dokumentacije, prisotnosti v različnih fazah izdelave posameznih sklopov uparjalnikov in na osnovi lastnih preiskav zaključijo, da vgrajeni materiali ustrezajo zahtevam standardov ASME II in nabavnim specifikacijam.

 

URSJV poseduje v sklopu dokumentacije za izdelavo uparjalnikov tudi strokovno mnenje pooblaščene organizacije Instituta za metalne in tehnologije (IMT), ki je v sklopu projekta opravila posebno lastno analizo testnega vzorca zvarnega spoja med delilno ploščo iz zlitine Inconel 690 in drobnozrnatim jeklom ASME SA 508 CL 3a, iz katerega so tudi narejene primarne komore uparjalnika. Zvarni spoj je bil narejen iz istih materialov, kot so vgrajeni v uparjalnik (arhivski material). Iz poročila IMT je razvidno, da so bile v sklopu obravnave zvarnega spoja opravljene tudi neodvisne kemijske analize materialov zvarnega spoja. Iz rezultatov te analize je razvidno, da je vsebnost ogljika v testnem vzorcu SA 508 Class 3A osnovnega materiala, iz katerega so primarne komore, 0,191 %, kar je še dodatna potrditev, da uporabljeni material ustreza zahtevam ASME II (slika 1).

 

Slika 1: Tabela kemične sestave jekla SA 508 Class 3A iz poročila IMT

 

 

URSJV je dne 12. 1. 2017 izvedla inšpekcijo v NEK z namenom preveritve ustreznosti materiala odkovkov uparjalnikov v NEK ter zapisov in certifikatov materialov, ki jih ima NEK v svojem arhivu. Pred inšpekcijo smo pregledali projektne dokumente Siemens-Framatome, iz katerih je razvidno, da so bili uparjalniki, vgrajeni leta 2000, projektirani in izdelani v skladu z zahtevami standardov ASME in nabavnimi specifikacijami NEK. Podobno so ugotavljale tudi pooblaščene organizacije, ki so spremljale projekt izdelave uparjalnikov.

 

NEK je pojasnila, da je bila v okviru spremembe zamenjave uparjalnikov posebna pozornost posvečena preverjanju kakovosti novih uparjalnikov. V sklopu zagotovitve kakovosti (QA) je NEK opravila več QA presoj pri izdelovalcu uparjalnikov Siemens-Framatome in dobaviteljih posameznih sklopov, med izdelavo posameznih sklopov in samih uparjalnikov pa so NEK in pooblaščene organizacije izvajale obsežen nadzor kakovosti (QC) pri izdelovalcu uparjalnikov Siemens-Framatome in dobaviteljih posameznih sklopov, vključno z dobaviteljem odkovkov JSW. Za potrebe izvajanja presoj in nadzora proizvodnje novih uparjalnikov Siemens-Framatome je NEK organizirala tudi posebno usposabljanje članov nadzorne ekipe, ki je spremljala izdelavo. URSJV je dobila na vpogled gradivo tega usposabljanja. V prilogi materialov za usposabljanje so navedeni tudi podizvajalci projekta izdelave uparjalnikov in med njimi ni francoske kovnice Creusot Forge.

 

NEK je URSJV predstavila informativne kopije arhiviranih originalnih JSW certifikatov specifikacij o kemijski sestavi in mehanskih lastnostih materiala SA 508 Class 3A, iz katerega so narejene/kovane primarne komore uparjalnikov. Kot je navedla NEK že v svojem dopisu, je prav tako iz certifikatov JSW razvidno, da je vsebnost ogljika v odkovkih primarnih komor uparjalnikov 0,21 % oz. 0,22 %, kar je znotraj zahtevanih vrednosti glede na standard ASME (sliki 2 in 3). URSJV je pregledala tudi del relevantnih poročil QA nadzora in Zaključno poročilo QC nadzora izdelave delov uparjalnikov v JSW. Iz poročila je razvidno, da je proizvajalec JSW na referenčni listi poddobaviteljev v pogodbi NEK-Siemens-Framatome. JSW je tudi nosilec certifikata ASME (N-Stamp) za materiale in polproizvode ter tako kompetenten za izdelovanje delov za jedrske elektrarne. Za potrebe nadzora izdelave odkovkov pri JSW je bilo napisano skupno 136 poročil nadzornikov NEK. Iz zaključnega poročila izhaja, da ni bilo ugotovljenih odstopanj ali nepravilnosti pri materialu in izdelavi komponente, ki bi lahko imele vpliv na kvaliteto odkovkov.

 

Slika 2: Kemijska sestava materiala primarne glave uparjalnika NEK (SG1) iz certifikata materiala JSW

 

Slika 3: Kemijska sestava materiala primarne glave uparjalnika NEK (SG2) iz certifikata materiala JSW

 

NEK je potrdila domnevo URSJV, da so vsi pomembnejši kovani deli uparjalnikov izdelani v japonski jeklarni JSW in izpolnjujejo zahteve iz nabavne specifikacije in standarda ASME glede uporabljenega materiala, jekla ASME II SA 508 Class 3A. NEK je na inšpekciji prav tako potrdila, da so bili z omenjeno problematiko vgrajenih materialov uparjalnikov AREVA že predhodno seznanjeni in da so problematiko obravnavali v okviru spremljanja korektivnega programa. V sklopu slednjega je tako NEK izvedla ponoven pregled arhivskih JSW certifikatov specifikacij o kemijski sestavi in mehanskih lastnostih materiala SA 508 Class 3A, iz katerega so izdelane primarne komore uparjalnikov. Gleda na to, da so bili rezultati preiskav znotraj zahtevanih vrednosti po ASME II, in da je bila NEK prisotna pri vseh pomembnih aktivnostih izdelave odkovkov uparjalnikov, kar dokazuje tudi vsa pregledana dokumentacija QA in QC na inšpekciji, v NEK ni bilo potrebno izvesti dodatnih aktivnosti. NEK in URSJV pa seveda nameravata še naprej aktivno spremljati omenjeno problematiko in aktivnosti po dogodkih v Franciji.