Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

FUKUSHIMA

Jedrska nesreča v elektrarni Fukushima (po potresu na Japonskem 11.3.2011)

zadnjič posodobljeno 29.4.2011 ob 12:20


Zaradi katastrofalnega potresa in cunamija na Japonskem v petek, 11. 3. 2011, se je v jedrski elektrarni Fukushima Daiichi zgodila huda nesreča, pri kateri je prišlo do izpustov radioaktivnih snovi v okolje. 


OCENA STOPNJE NESREČE PO INES LESTVICI
Japonski upravni organ za jedrsko varnost (NISA) je povišal oceno jedrske nesreče v elektrarni Fukushima Daiichi po INES lestvici na stopnjo 7, kar je najvišja stopnja te lestvice. Povišanje ocene ne pomeni povečanja nevarnosti, gre le za novo oceno nesreče na podlagi novih podatkov o izpustih, pridobljenih v preteklih tednih.

Ocene po INES za posamezne enote elektrarn Fukushima so naslednje:
Fukushima Daichi, enote 1, 2 in 3    INES stopnja 7 (zvišano iz 5)
Fukushima Daichi, enota 4              INES stopnja 3
Fukushima Daini, enote 1, 2 in 4      INES stopnja 3

Dosedanja začasna ocena stopnja 5 po INES lestvici je bila narejena le na podlagi ocene stanja radioloških pregrad in nadzora, ki določa najvišjo možno oceno le do stopnje5 (glej osnovo, ki je predstavljena v INES letaku).

Nova ocena stopnje 7 po INES lestvici je narejena na podlagi ocene NISA in NSC za količino radioaktivnih izpustov v okolje za izotopa I-131 in Cs-137. Ocena izpusta je 1,3 E+17 Bq za I-131 in 6,1 E+15 Bq za Cs-137, kar desetkratno presega kriterij za stopnjo 7 (nekaj 1E+16 Bq za I-131). Kljub temu, da je nesreča v Fukishimi razvrščena na isto stopnjo kot černobilska nesreča, pa gre tu le za cca 10% izpustov iz Černobila.

 

 

BREZ VPLIVA NA SLOVENIJO

Uprava RS za jedrsko varnost ocenjuje, da glede na znane informacije o izpustih, in upoštevaje oddaljenost Japonske, radioaktivni izpusti iz JE Fukushima ne morejo povzročiti zaznavnih radioloških vplivov na ljudi in okolje na ozemlju naše države in celotne Evrope.


 

MERITVE V SLOVENIJI

URSJV je naročila meritve radioaktivnega joda I-131 zaradi morebitnega vpliva jedrske nesreče v Fukushimi na Slovenijo. V vzorcu zraka, ki se je vzorčeval od petka 25.3.2011 od 14:00 do ponedeljka zjutraj v Ljubljani, je bila koncentracija I-131 okoli 0,1 mBq/m3. Izmerjene vrednosti so podobne kot drugod po Evropi in so v skladu z napovedmi razširjanja radioaktivnega oblaka.


Na voljo so dodatni rezultati meritev koncentracije radionuklidov v zraku v Ljubljani in v okolici NE Krško.
V Ljubljani so bile koncentracije I-131 v vzorcih zraka na oglenih filtrih v obdobju od 25.3. do 28.3. 0,1 mBq/m3, od 30.3. do 1.4. 0,5 mBq/m3 in od 1.4. do 4.4. 0,38 mBq/m3.
V sklopu operativnega monitoringa NE Krško se I-131 meri s pomočjo oglenih filtrov, ki so sposobni zadržati jod v plinasti obliki. Na štirih merilnikih v okolici Krškega je v dveh tednih, med 16.3 in 4.4., koncentracija gibala okoli 1 mBq/m3.


Istočasno se zrak preverja tudi z aerosolnimi filtri, ki zadržujejo drobne prašne delce ki na sebe vežejo radioaktivnost. S to metodo je v Ljubljani izmerjeno 0,25 mBq/m3 I-131, v Dobovi zraven Brežic pa 0,39 mBq/m3. Ta metoda je bolj primerna za meritve koncentracije Cs-137, katerega so izmerili 0,012 mBq/m3 v Ljubljani, oz. 0,016 mBq/m3 v Dobovi. Običajne ravni, izmerjene tudi v predhodnem merilnem obdobju (1. do 16. 3.) so približno 0,001 Bq/m3. Glede na dejstvo, da je več joda zaznano na oglenih filtrih, lahko sklepamo da je ta večinoma v plinasti obliki, ne pa vezan na prašne delce.


Izmerjene vrednosti so zelo nizke, komaj merljive in ne predstavljajo vpliva na zdravje ljudi. Tudi če bi takšna koncentracija joda I-131 ostala v zraku celo leto, bi to predstavljajo zgolj stotisočinko učinkov vedno prisotnega naravnega sevanja. Zato niso potrebni nikakršni zaščitni ukrepi.


PO EVROPI
Upravni organi za jedrsko varnost oziroma za varstvo okolja nekaterih članic EU so poročali, da so njihove postaje za vzorčenje zraka zaznale radioaktivni jod v zraku. Največ je izmerjeno v Španiji, in sicer 2,3 mBq/m3 I-131, kasneje pa so vrednosti padle na manj kot 1 mBq/m3. Če bi upoštevali najvišjo izmerjeno vrednost v Španiji, in bi celo leto vdihavali tako kontaminiran zrak, bi človek zaradi tega dobil dodatno dozo, ki je več kot deset tisočkrat manjša od sevanja naravnega ozadja. Zato seveda ni nikakršnih razlogov za uvajanje zaščitnih ukrepov. Radioaktivni jod I-131 so zaznali tudi v Italiji, Franciji, Nemčiji, Švici in na Švedskem. Izmerjene so koncentracije velikostnega razreda 0,1 mBq/m3 ali celo manj. Za primerjavo, ob Černobilski nesreči je v Ljubljani izmerjena koncentracija joda 29,4 Bq/m3, kar je 300 000 krat več.


EU je omejila uvoz hrane in krme, vključno z hrano morskega porekla, iz Japonske. Omejitev velja za vse prefekture prizadete z radioaktivnim onesnaženjem ter sosednja področja. Vsak izdelek mora imeti priložen certifikat japonskih oblasti da je koncentracija izotopov I-131, Cs-134 in Cs-137 pod omejitvami v evropski zakonodaji. Poleg potrdil japonskih oblasti, morajo tudi članice EU same testirati določen delež izdelkov iz Japonske ter o rezultatih obvestiti vse druge članice EU.


STANJE V ELEKTRARNI FUKUSHIMA - DAIICHI

Stanje v jedrski elektrarni Fukushima Daiichi ocenjujemo kot resno in nestabilno. Predvideva se, da bodo reaktorji uspešno ohlajeni in stabilizirani v stanju hladne zaustavitve v roku od 3 do 6 mesecev. Še vedno poteka vbrizgavanje sladke vode v reaktorje 1, 2 in 3 s približno 6 m3/h, razen za enoto 1, kjer so povečali pretok na 14 m3/h. Gorivo v teh enotah je še vedno delno odkrito, temperatura v reaktorjih pa je med 72 in 132 °C. S pomočjo meritev pritiska, temperature in ogleda z robotom skušajo ugotoviti morebitne razpoke, kjer bi voda lahko iztekala iz reaktorjev.

 

Načrtuje se napolnitev zadrževalnih hramov prvih treh enot z vodo. 27. 04. 2011 so pričeli z vbrizgavanjem vode v zadrževalni hram enote 1.

 

V bazene za izrabljeno jedrsko gorivo enot 1 do 4 dovajajo sladko vodo z vbrizgavanjem in občasnim prhanjem. Temperatura vode v bazenu za izrabljeno gorivo enote 4 znaša 90 ºC (podatek iz dne 28. 04. 2011), za enote 1, 2 in 3 pa je temperatura vode v bazenih med 20 in 56 °C. Bazeni za izrabljeno gorivo v enotah 5 in 6 so v stabilnem stanju s temperaturami pod 50 °C.

 

Zunanje električno napajanje je zagotovljeno. Dizel generatorje so postavili na višje ležeča mesta, da bi tako preprečili popolno izgubo električnega napajanja ob morebitnem ponovnem cunamiju.

 

Stanje elektrarne je prikazano na preglednici stanja po enotah (spletna stran JAIF, pdf, 29. 4. 2011).

 

Sevanje v zgradbah elektrarne je še vedno zelo visoko, zaradi radioaktivne hladilne vode v podzemnih prostorih reaktorskih in turbinskih zgradb, kar otežuje popravilo hladilnih sistemov reaktorjev. Z odstranjevanjem radioaktivne vode iz podzemnih prostorov turbinske zgradbe v enoti 2 so pričeli 19. 04. 2011, medtem ko v enotah 1 in 3 radioaktivne vode še niso pričeli odstranjevati. Prav tako so (18. in 19. 04. 2011) v enoto 2 vbrizgavali sredstvo za strjevanje ter tako skušali ustaviti iztekanje radioaktivne vode skozi jaške napajalnih kablov v morje.

 

Interventne enote čistijo ostanke ruševin z uporabo daljinsko upravljane mehanizacije, hkrati pa poteka škropljenje okolice elektrarne s sredstvom za preprečevanje širjenja radioaktivnih snovi.

SEVANJE IN KONTAMINACIJA NA JAPONSKEM

V prizadetih območjih Japonske se nadaljuje trend počasnega upadanja hitrosti doz, kar je posledica razpada kratkoživih radionuklidov, predvsem I-131 ki je prevladoval v izpustih. Mreže avtomatskih merilnikov sprotno zbirajo podatke ki so na voljo na straneh japonskega ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport, znanost in tehnologijo.

Če izvzamemo najbolj prizadeto prefekturo Fukushima, drugi deli Japonske niso toliko onesnaženi. Novega useda radionuklidov ni, ker ni bilo novih izpustov radionuklidov v atmosfero, zato se hitrosti doz marsikje znižujejo na naravno raven. To zelo lepo vidimo na diagramih na spletnih straneh JIAF. Potrebno je poudariti, da je skala za prefekturo Fukushima 10 krat večja kot za druge prikazane (50 mikroSv/h oz. 5 mikroSv/h). Običajna raven naravnega sevanja je 0,1 mikroSv/h.


Lokalne oblasti v prefekturi Fukushima po začele program monitoringa celotne regije, z izjemo zaprtega 20 km pasu, ki bi obsegal 2757 merilnih točk. Namen tega programa je informirati prebivalce glede ravni sevanja na področjih v katerih živijo. Merila se bo hitrost doze pri tleh, na višini 1 m, ter vsebnost joda in cezija v tleh.


Koncentracije radionuklidov v morski vodi v bližini izpusta iz nuklearke je trenutno največja skrb. Poleg direktnega izpusta vode, s katero hladijo reaktorje, pomemben delež prispeva tudi spiranje radionuklidov v morje. Meritve se izvajajo pri izpustih iz reaktorjev, v 15 km obroču (izvaja TEPCO, operater prizadetih elektrarn) in v 30 km obroču (izvaja ministrstvo za izobraževanje, kulturo, šport, znanost in tehnologijo).

Operater je, v dogovoru z japonskimi oblastmi, prejšnji teden izpustil večjo količino nizko radioaktivne vode v morje, kar bi omogočilo shranjevanje visoko radioaktivnih izpustov, dokler se na lokaciji ne zgradijo dodatni začasni tanki za shranjevanje. Do izpusta so se koncentracije radionuklidov v vodi zmanjševale, vendar so se potem začasno povečale. Zadnji podatki o meritvah vzorcev kažejo, da se na večini merilnih mest koncentracija spet zmanjšuje. Redčenje je zelo odvisno od morskih tokov, tako da so možne znatne variacije v rezultatih.

Pomemben korak pri zmanjševanju izpustov v morje je tudi zamašitev razpoke skozi katero je visoko radioaktivna voda do prejšnjega tedna iztekala iz reaktorja 2, tako da se pričakuje upadanje koncentracij radionuklidov na vseh opazovanih točkah.

Meritve pitne vode kažejo, da je koncentracija joda povsod pod zakonskimi omejitvami, tako da omejitve ostajajo le v vasi Iitate v prefekturi Fukushima, ki se nahaja na območju ki je najbolj onesnaženo izven 20 km obroča. Sicer je tudi tam koncentracija pod omejitvami, vendar so se oblasti odločile, da obdržijo prepoved iz previdnosti.

Veliko je analiz različne zelenjave, špinače, gob, sadja, mesa, morske hrane in surovega mleka v 12 prefekturah. Če izvzamemo prefekturo Fukushima, skoraj povsod kontaminacija z I-131, Cs-134 in Cs-137 bodisi ni zaznana bodisi je zaznana ampak je pod zakonsko omejitvijo.
Zanimivo pa je, da so v prefekturi Ibaraki zelo poostrili kontrolo kontaminacije rib. Do sedaj sicer niso zaznali čezmerno kontaminacijo rib vendar se je ribarjenje v tem področju popolnoma ustavilo ker nobeden noče kupovati rib iz tega območja. Oblasti poskušajo z dodatnim nadzorom povrniti zaupanje potrošnikov v varnost uživanja morske hrane iz te prefekture.

Mediji poudarjajo ogroženost delavcev, ki rešujejo prizadeto nuklearko. Po navedbah operaterja elektrarne, podjetja TEPCO, je bilo med delavci 21 takšnih, ki so prejeli dozo nad 100 mSv, nobeden pa več kot 200 mSv. Zakonska omejitev pri tovrstnih intervencijah je 250 mSv, pri reševanju življenj pa je po priporočilih IAEA dovoljeno celo 500 mSv.
 

ZAŠČITNI UKREPI

Japonske oblasti so odredile evakuacijo območja 20 kilometrov okrog elektrarne Fukushima-Daiichi ter zaklanjanje v pasu med 20 in 30 kilometri. V sredo 16. marca je bilo odrejeno zaužitje jodovih tablet v krogu 20 km.


Na območjih, kjer je prišlo do evakuacije prebivalstva, je prepovedano pobiranje vseh kmetijskih pridelkov in krme in promet s temi pridelki. IAEA še poroča, da so izvedli meritve kontaminacije pri 150 osebah, od katerih je bilo potrebno 29 oseb dekontaminirati.


Japonske oblasti so se 11.4. odločile, da razširijo območje evakuacije. Evakuacija bo izvedena v naslednjem mesecu in bo obsegala področja na katerih bi prebivalci v naslednjem letu prejeli dozo večjo od 20 mSv. Gre za manjša področja posameznih mest, vasi oz. delih mest, ki so izven 20 km pasu, ki je do sedaj evakuirano.

Oblasti so vzpostavile tudi tako imenovano "področje pripravljenosti za evakuacijo" (prej področje zaklanjanja), v pasu 20 do 30 km okoli prizadete elektrarne, v katerem morajo biti prebivalci pripravljeni na evakuacijo, če bo to potrebno. To območje naj bi bilo sedaj zaprto za otroke, nosečnice in bolnike, ki potrebujejo stalno pomoč. Prav tako bodo zaprti vrtci in šole. Na tem področju priporočajo tudi prostovoljno evakuacijo.

 

Za naše državljane na Japonskem in v okolici
Glede na zaščitne ukrepe, sprejete s strani japonskih oblasti, svetujemo, da državljani Republike Slovenije, ki se mudijo na Japonskem, ravnajo po navodilih lokalnih oblasti. Po trenutnih informacijah, s katerimi razpolagamo, v drugih delih Japonske podobni ukrepi niso bili uvedeni, zato svetujemo, da slovenski državljani načrte glede bivanja (ali potovanja) prilagodijo obvestilom japonskih oblasti o stanju radioaktivne kontaminacije in napovedim morebitnih sprememb vremenskih pogojev. Nujna evakuacija z Japonske (ali celo z drugih področij v bližini) za sedaj ni potrebna.


UKREPI, POTREBNI ZA UMIRITEV RAZMER

Za popolno umiritev stanja bo zaradi zaostale toplote potrebno vzpostaviti dolgoročno hlajenje sredice vseh reaktorjev, prav tako pa tudi bazenov z izrabljenim gorivom. To je že izvedeno z zasilnimi sredstvi. Za dolgoročno hlajenje je treba vzpostaviti tudi recirkulacijo oz. kroženje kontaminiranega hladila, da tega ne bi izpuščali v morje. Iz pregretega goriva obstoja nevarnost morebitnih novih eksplozij vodika. Vzpostaviti je treba tudi sisteme za čiščenje radioaktivne vode pred izpustom v okolje. Ohlajanje jedrskega goriva v reaktorjih bo potekalo dalj časa. Očistiti oz. dekontaminirati bo potrebno zgradbe in lokacijo elektrarne, ter okolico elektrarne.

UKREPI V DRUGIH JAPONSKIH JEDRSKIH ELEKTRARNAH
Stanje v ostalih elektrarnah je nespremenjeno in stabilno. Združenje upravljavcev japonskih jedrskih elektrarn je na osnovi izkušenj po potresu in cunamiju objavilo nabor ukrepov za izboljšanje varnosti elektrarn za primer izrednega dogodka. Večina elektrarn je na lokacije pripeljala mobilne dizel generatorje kot dodaten vir napajanja ob že obstoječih fiksnih virih napajanja. Nekatere elektrarne načrtujejo tudi nadgradnjo zaščite pred cunamiji, kot npr. izgradnjo 12 metrskega zaščitnega zidu. Gradnja nekaterih novih japonskih jedrskih elektrarn je začasno ustavljena.Dodatne informacije:

>> pojasnilo v zvezi z jodovimi tabletami

>> odgovori na vprašanja medijevPovezave:

http://www.djs.si/

http://www.iaea.org/

http://www.foratom.si

www.jaif.or.jp/english/

www.nisa.meti.go.jp/english/index.html

www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303726.htm

www.worldvillage.org/fia/kinkyu_english.php

www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/release/index-e.html
Začetni razvoj jedrske nesreče Fukushima

V jedrski elektrarni Fukushima-Daiichi, ki je bila najbolj prizadeta med potresom in cunamijem, so trije reaktorji ostali brez sistemov za hlajenje reaktorja. Cunami je s tem, ko je poškodoval zunanje električno napajanje in prav tako zasilne diesel generatorje, onemogočil hladilne sisteme reaktorjev. Brez sprotnega ohlajanja reaktorjev se je zaradi zaostale toplote v jedrskem gorivu segrevala hladilna voda, ta se je nato uparjala, pri čemer je naraščal tlak v zadrževalnem hrama. Ko se nivo hladilne vode v reaktorju zniža in pade pod višino vrha sredice, pride do poškodbe sredice ter do taljenja goriva, pri čemer nastaja vodik. Za ohranitev celovitosti primarnega sistema in zadrževalnega hrama, so operaterji pričeli z zniževanjem tlaka, tako da so nadzorovano večkrat izpustili radioaktivno paro in vodik v reaktorsko zgradbo. Z znižanjem tlaka so omogočili vbrizgavanje morske vode za zasilno hlajenje reaktorja. V reaktorski zgradbi, ki se nahaja nad zadrževalnim hramom, se je izpuščeni vodik pomešal s kisikom in eksplodiral. Tako se je eksplozija pripetila zunaj primarnega sistema in primarnega zadrževalnega hrama, poškodovala pa je reaktorsko zgradbo. Po eksploziji v reaktorjih 1 in 3 je zaradi enakih razlogov prišlo še do eksplozije v reaktorju 2. Razmere so se nato poslabšale, tako da je prišlo do delne talitve sredice v reaktorjih 1, 2 in 3.

Poleg tega je prišlo do težav tudi pri hlajenju bazenov za izrabljeno gorivo. Namreč ob menjavi goriva v reaktorju se izrabljeno gorivo potem hrani v bazenu. Ker v izrabljenem gorivu še vedno potekajo radioaktivni razpadi, se le to segreva in ga je potrebno hladiti.

Po novih ocenah je bil tsunami pri elektrarni Fukushima Daiichi visok 14 metrov, kar je dvakrat več, kot je bila privzeta višina valu v projektu elektrarne. Po drugih ocenah je bila višina valu 23 metrov, v primerjavi s projektno vrednostjo elektrarne 10 metrov. Po poročilu JAIF je največji potresni pospešek ob enoti 3 dosegel vrednost 507 gal (oz. 0,517 g). To je bilo več kot projektni pospešek elektrarne, ki znaša 449 gal.

Predavanje - Dr. Kenkichi Hirose

Dr. Kenkichi Hirose je eminentni japonski strokovnjak, saj je v svoji karieri opravljal številne funkcije v diplomaciji, državni upravi in tudi na univerzi. Takoj po nesreči v Fukušimi je postal posebni svetovalec kabineta japonske Vlade, trenutno pa je profesor na univerzi Tokai. 11.3.2013 je obiskal Ljubljano, kjer je imel dve predavanji.

 

Prvo predavanje je bilo dopoldne v prostorih Uprave RS za jedrsko varnost na Litostojski 54, kjer je predaval o japonskem upravnem organu za jedrsko varnost po nesreči v JE Fukušima - (GOfficials).

 

Drugo predavanje je imel popoldne za splošno strokovnio javnost na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo o nesreči v JE Fukušima, o samem dogodku, o njegovem obvladovanju, sedanjem stanju in o prihodnjih načrtih - (Academia)