Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Drugo slovensko poročilo o izvajanju direktive o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki posredovano Evropski komisiji

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je v sodelovanju z drugimi organizacijami pripravila drugo nacionalno poročilo, kakršnega zahteva evropska Direktiva o ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (Direktiva Sveta 2011/70/Euratom), s katerim se je Vlada Republike Slovenije seznanila 26. julija 2018 in s tem dala zeleno luč za njegovo pošiljanje v Bruselj.


Direktiva od držav članic zahteva, da poročajo Evropski komisiji o izvajanju določb direktive na vsaka tri leta. Za obdobje 2014 – 2017 je potrebno poročilo oddati najpozneje do 23. avgusta 2018.


Poročilo za vsak vsebinski člen direktive opisuje, kako se v Sloveniji izpolnjujejo zaveze, ki se nanašajo na nacionalni zakonodajni, upravni in organizacijski okvir za varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter na druge zaveze, izhajajoče iz direktive. Podana je ocena, da Slovenija v celoti izpolnjuje vse zahteve iz direktive.


Pri pripravi poročila so sodelovali: Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Ministrstvo za infrastrukturo, ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o., Institut "Jožef Stefan" in Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana, d. o. o.

 

Poročilo je dostopno na spletni strani URSJV. V nadaljevanju je podan povzetek dosežkov od prve izdaje poročila.

 

Cilji, ki so bili doseženi od prve izdaje poročila o izvajanju Direktive Sveta 2011/70/Euratom ter izzivi, s katerimi se Slovenija sooča oz. se bo morala soočiti.


Sprejeta je bila revizija nacionalnega programa ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, t.j. ReNPRRO16–25. V letu 2017 se je pričel postopek pridobivanja dovoljenj za gradnjo suhega skladišča v NEK, s čimer se bo povečala njena obratovalna varnost kot tudi skladiščne zmogljivosti izrabljenega goriva. V istem letu je bila končana gradnja novega objekta za manipulacijo z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov v NEK. Z novo zgradbo se bo povečal manipulativni prostor skladišča, pridobljen bo prostor za primer izrednih dogodkov in povečale se bodo skladiščne zmogljivosti za radioaktivne odpadke.


Za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov je bil uspešno opravljen prvi občasni varnostni pregled, ki je bil podlaga za podaljšanje obratovanja objekta v letu 2018. Obratovalno dovoljenje je bilo v letu 2018 podaljšano za 10 let. V okviru projekta odlagališča NSRAO (nizko in srednje radioaktivnih odpadkov) je potekalo delo na aktivnostih, povezanih s pripravo dokumentov za pridobitev soglasij in dovoljenj za odlagališče NSRAO ter delo na projektni dokumentaciji. Izvedena so bila tudi že pripravljalna dela za izgradnjo odlagališča.

 
V letu 2017 je meddržavna komisija sprožila revizijo programa razgradnje in programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK.


Institut »Jožef Stefan« sprejel dolgoročno strategijo obratovanja reaktorja, ki predvideva podaljšanje obratovanja vsaj do konca leta 2026. Tako je bil v letu 2014 izveden občasni varnostni pregled jedrskega objekta, ki obsega raziskovalni reaktor TRIGA in objekt vroče celice.

 

Rudnik Urana Žirovski Vrh je še vedno v zapiranju. Rudarska jalovina je odložena na odlagališče Jazbec, hidrometalurška jalovina pa na odlagališče Boršt. Odlagališče Jazbec je zaprto in dolgoročni nadzor ter upravljanje je konec leta 2015 prevzela ARAO. Okoljska sanacija odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt je bila izvedena v celoti, vendar se zaradi ponovne aktivacije fosilnega plazu odlagališče še ni zaprlo in predalo v dolgoročni nadzor in vzdrževanje tako kot odlagališče Jazbec. Predvideva se, da bo odlagališče zaprto v naslednjem letu in predano v dolgoročni nadzor in vzdrževanje.