Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017

Vlada Republike Slovenije je 27. junija 2018 na 252. dopisni seji obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2017, ga sprejela in poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Poročilo, ki ga že več kot 30 let pripravlja URSJV, povzema vse aktivnosti in dogajanja, povezana z varstvom pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnostjo v letu 2017. V poročanem letu je bil temeljni cilj jedrske in sevalne varnosti tako kot že vrsto let »varstvo ljudi in okolja pred nepotrebnimi škodljivimi učinki ionizirajočih sevanj« dosežen.

 

Leto 2017 je na področju jedrske varnosti in varstva pred ionizirajočim sevanjem minilo brez pomembnejših odstopanj. Nuklearna elektrarna Krško je obratovala varno brez večjih težav, čeprav so jo morali dvakrat za kratek čas ustaviti zaradi tehničnih okvar. Ker med letom ni bilo rednega remonta, je bila letna proizvodnja električne energije zelo visoka.


V Nuklearni elektrarni Krško so podpisali pogodbe o gradnji suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva in za izvedbo zaključnih faz večletnega projekta nadgradnje varnosti.
 

Ob elektrarni je nastalo jezero nove hidroelektrarne Brežice, zaradi katerega so prilagodili sisteme za zajem in izpuste savske vode.


Nuklearna elektrarna Krško je po desetih letih že četrtič gostila mednarodno pregledovalno misijo OSART. Skupina tujih strokovnjakov je kritično pregledala vse vidike njenega obratovanja in pripravila poročilo s priporočili kako zadeve še izboljšati.


Podobna misija (EPREV) je obiskala vse slovenske institucije, ki so vpletene v ukrepanje med morebitno jedrsko ali radiološko nesrečo. Tudi njihova priporočila so koristne usmeritve za izboljšave na tem področju.


Meddržavna komisija za spremljanje uresničevanja meddržavne pogodbe o solastništvu Nuklearne elektrarne Krško se je sestala novembra 2017. Na seji so hrvaški predstavniki zavrnili sodelovanje pri projektu odlagališča v Vrbini, kot jim je bilo ponujeno na prejšnji seji leta 2015. Zato pa so ustanovili posebno skupino, ki se pogaja o možnostih skupnega odlaganja. Meddržavna komisija je tudi sprožila ponovno pripravo prenovljenega programa odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK ter programa njene razgradnje.


Agencija za radioaktivne odpadke je nadaljevala dejavnosti za izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Začet je bil postopek presoje vplivov na okolje bodočega odlagališča. Na žalost se vsi s tem povezani postopki in ravnanja vpletenih organov niso pospešili in ostaja izziv, kako bo NEK obratovala po letu 2021, ko se pričakuje, da bodo zapolnjene skladiščne kapacitete za tovrstne odpadke v elektrarni, odlagališča pa še ne bo.


Na odlagališču hidrometalurške jalovine Boršt nekdanjega rudnika urana v Žirovskem vrhu težave s plazenjem hribine niso bile rešene, zato se iskanje rešitev nadaljuje.


Leta 2017 ni bilo večjih problemov pri izvajalcih sevalnih dejavnosti, prav tako pa je bilo malo intervencij zaradi najdb virov ionizirajočega sevanja na terenu.


Državni zbor je konec leta sprejel prenovljeni Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). S tem je bil opravljen temeljni korak obsežne spremembe zakonodaje na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti predvsem zaradi novih evropskih direktiv.
 

25. 7. 2018: Objavljen je tudi prevod letnega poročila v angleščino.