Skoči na vsebino

NOVICA

Srečanji po dvostranskih sporazumih z Avstrijo in Hrvaško

V minulih dneh je Uprava RS za jedrsko varnost ločeno organizirala redni letni srečanji s kolegi iz sosednjih držav.

 

Avstrija

 

Letošnje srečanje med Slovenijo in Avstrijo po sporazumu o zgodnjem obveščanju in o izmenjavi informacij je bilo v Moravskih Toplicah 2. in 3. oktobra.


Sestanek je namenjen medsebojnemu informiranju o pomembnejših dogodkih v času od zadnjega srečanja, ki je potekalo lani oktobra v Celovcu na avstrijskem Koroškem. Teme pogovorov so bile spremembe na področju zakonodaje, radiološkega monitoringa, pripravljenosti na izredne dogodke, ravnanja z radioaktivnimi odpadki in spremembe oziroma pomembnejši dogodki na področju jedrskih programov.


Slovenija je poročala o sprejemanju novega zakona o jedrski varnosti, ki bo predvidoma izdan v novembru, in o pripravah podzakonskih predpisov, s katerimi bo slovenski pravni red usklajen z direktivama o jedrski varnosti in o varstvu pred sevanji. Na področju pripravljenosti na izredni dogodek bomo v novembru v Sloveniji gostili misijo EPREV, redno izvajamo nacionalne in mednarodne vaje in skušamo uskladiti ukrepe s sosednjo Hrvaško. Avstrijci so razvili novo metodo priprave vzorcev, s katero so bistveno znižali detekcijsko mejo za merjenje radioaktivnosti zraka, ukvarjajo pa se tudi s posodobitvami svojega kataloga ukrepov ob izrednem dogodku. Podali smo informacije o pripravi na gradnjo suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva. Obširno smo poročali o obratovanju NE  Krško (NEK), in sicer o dveh ustavitvah reaktorja, o pomembnih obratovalnih dogodkih, o izvajanju programa posodobitve varnosti, o dvigu nivoja Save zaradi zagona HE Brežice, o testiranju sežigalnikov vodika, o občasnem varnostnem pregledu  in o verjetnostnih varnostnih analizah.


Avstrijski kolegi so nam pojasnili, da kasnijo s prenosom direktiv o jedrski varnosti in o ravnanju z radioaktivnimi odpadki v njihov pravni  red. Pri prenosu direktive o varstvu pred sevanji napredujejo, vendar imajo do roka, ki je februarja 2018, še veliko dela. Poročali so tudi o obratovanju svojega skladišča NSRAO in o modifikacijah dunajskega raziskovalnega reaktorja TRIGA.

 

Hrvaška

 

V sredo, 4. oktobra, smo v Ljubljani gostili predstavnike hrvaškega Zavoda za radiološko in jedrsko varnost kot redno letno srečanje po dvostranskem sporazumu. Po seznanitvi o novostih na obeh straneh od lanskega novembrskega sestanka v Zagrebu, predvsem o pripravi zakonodaje, je slovenska stran poročala še o posodobitvi programske opreme mreže merilnikov radioaktivnosti za zgodnje obveščanje. Glavna točka srečanja je bila usklajevanje ukrepov v primeru nesreče v NE Krško. Dogovorjeno je bilo, da bomo nadaljevali delo na bolj realističnih (verjetnejših) scenarijih in se še enkrat srečali do konca leta v Zagrebu. Pod točko razno je potekala razprava o odprtih vprašanjih prenosa direktive o varstvu pred sevanji.


Oba sestanka sta potekala v odprtem in prijateljskem vzdušju, kar krepi zaupanje in omogoča nemoten pretok informacij na področju varstva pred sevanji in jedrske varnosti.