Skoči na vsebino

NOVICA

Javna obravnava osnutka novega Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10)

Začenja se javna obravnava osnutka novega Pravilnika o monitoringu radioaktivnosti (JV10).

 

Osnutek pravilnika sledi osnovi in strukturi Pravilnika iz leta 2007, ki je bil dopolnjen leta 2009. 

 

Novi pravilnik, ki ga dajemo v javno razpravo, je usklajen s predlogom Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), ki je trenutno v državnozborskem postopku, ter zagotavlja prenos določil nove Direktive o osnovnih varnostnih standardih BSS v slovenski pravni red. Omenjena določila se nanašajo na meritve radioaktivnosti v okolju in v izpustih iz jedrskih ali sevalnih objektov ter na način izračuna doznih obremenitev za prebivalstvo.

 

Na področju tehnične izvedbe meritev se na nov način določa standarde kakovosti in sicer z definicijo najmanjših količin radioaktivnih snovi, ki jih morajo biti izvajalci meritev sposobni izmeriti. Določbe, ki se nanašajo na izvajanje programov monitoringa okolja so dopolnjene s spoznanji in izkušnjami iz njenega desetletnega izvajanja. Dodane so zahteve za izvajanje dolgoročnega nadzora radioaktivnosti v okolici objektov državne infrastrukture ter zasnova programa nadzora odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. 

 

Osnutek novega pravilnika lahko najdete na naši spletni strani ter na spletni strani e-demokracija. Besedilo pravilnika kot pomoč zainteresiranim bralcem vključuje tudi sprotne opombe, iz katerih je razvidno, katera določba EU direktive se s posamezno določbo zakona prenaša v naš pravni red.

 

Prosimo vas, da nam vaše predloge in pripombe v zvezi s predlaganim pravilnikom posredujte na naš elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, najkasneje do 15. 09. 2017, ko se bo javna razprava zaključila.

 

URSJV, URSVS ter MKGP bodo vse prejete predloge in pripombe obravnavali ter se do njih opredelili.