Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objava javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF)

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas:

 

VIŠJI SVETOVALEC V SEKTORJU ZA PRIPRAVLJENOST NA IZREDNE DOGODKE (ŠIFRA DM: 53)

 

Kandidati/ke, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 

- najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba  (prejšnja) oziroma najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) oziroma najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),

- najmanj 4 leta delovnih izkušenj;

- opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv;

- opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje;

- državljanstvo Republike Slovenije;

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 

- z dokazanimi sposobnostmi vodenja in koordinacije zahtevnejših projektov na področju informacijskih sistemov (npr. spletni portali),

- z izkušnjami na področju sodelovanja z mednarodnimi institucijami,

- z naprednim znanjem delovanja aktualnih operacijskih sistemov MS Windows in napredno uporabo pisarniških aplikacij (npr. Word, Excel, PowerPoint),

- s poznavanjem in uporabo CMS orodij (npr. Typo3, Joomla, Mambo),

- z aktivnim znanjem angleškega jezika.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

 

Za delovne izkušnje se upoštevajo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.

 

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo (prejšnjo) ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem znanosti (prejšnjim) ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

Za javne uslužbence, ki so opravili strokovni izpit za imenovanje v naziv skladno z določbami Zakona o javnih uslužbencih, in/ali so se udeležili priprav na strokovni izpit za imenovanje v naziv, se lahko šteje, da izpolnjujejo pogoj obveznega usposabljanja po 89. členu ZJU. V nasprotnem primeru bo izbrani kandidat moral opraviti obvezno usposabljanje najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit iz upravnega postopka, v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS št. 24/2006-uradno prečiščeno besedilo in kasnejše spremembe), opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovne naloge:

 

- organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
- vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
- opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Prijava mora vsebovati:

- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela, opis dela ter stopnja zahtevnosti delovnega mesta);

- izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije,

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

- izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in prostor pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

 

Prijavo morate obvezno oddati na priloženem obrazcu.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih izjav, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom.

 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na Ministrstvu za okolje in prostor, v Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost, Litostrojska 54, Ljubljana.

 

Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami (z označbo: »za javni natečaj za prosto delovno mesto višji svetovalec v Sektorju za pripravljenost na izredne dogodke (šifra: 53)«) na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletnih straneh Uprave RS za jedrsko varnost, Ministrstva za javno upravo in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.ursjv(at)gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.

 

Informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Klavdija Globokar, telefon: 01 478 7121, glede področja dela pa g. Marjan Tkavc, telefon: 01 472 1198.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

>> Objava (PDF)

>> Obrazec za prijavo (doc)