Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pripravljen osnutek Resolucije o jedrski in sevalni varnosti

Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je pripravila predlog Resolucije o jedrski in sevalni varnosti kot odziv na eno izmed priporočil misije Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) pred dobrim letom. Misija je podrobno pregledala delovanje URSJV, ob tem pa se je dotaknila tudi drugih upravnih organov, ki so povezani z njenim delovanjem. Predvsem je preverjala skladnost naše ureditve z varnostnimi standardi MAAE.

 

Čeprav Republika Slovenija že ima vzpostavljeno zakonodajo in upravno ureditev na področju jedrske in sevalne varnosti, ki je v veliki meri v skladu z mednarodnimi standardi, pa ta resolucija izpolnjuje krovno vrzel. Predstavlja temeljno politično usmeritev in zavezanost k jedrski in sevalni varnosti kot prednostni nalogi pri uporabi jedrskih tehnologij in ionizirajočih sevanj.


Resolucija v prvem delu navaja deset temeljnih varnostnih načel, ki jih neposredno ali posredno že upošteva veljavna zakonodaja Republike Slovenije, v nadaljevanju pa na kratko opiše jedrske in sevalne dejavnosti v državi. Zaradi narave področja in njegove vpetosti v mednarodni prostor, sledi obširen pregled mednarodnega sodelovanja. V nadaljevanju je podan kratek opis veljavne zakonodaje na področju jedrske varnosti in varstva pred sevanji  ter predstavitev institucionalnega okvirja, ki mimo ožje državne uprave in pristojnosti različnih resorjev na področju jedrske in sevalne varnosti opiše tudi širši institucionalni okvir. Resolucija ne zaobide niti vprašanj kompetentnosti strokovne podpore (pristojnim upravnim organom na tem področju) in v tem okviru obravnava pereče probleme, vezane na raziskovanje in razvoj ter izobraževanje in usposabljanje. S tem je povezana tudi raziskovalna in razvojna dejavnost, posebnega pomena pa so sodelovanje javnosti in zavezanost h kakovosti, odličnosti v vodenju in varnostni kulturi. Zaključni del je posvečen ciljem in ukrepom za njihovo doseganje ter spremljanju in poročanju o izvajanju resolucije.


Z uresničevanjem resolucije in njenih temeljnih načel se zagotavlja zadovoljevanje človekovih gospodarskih, socialnih in drugih potreb, ki jih nudi uporaba virov sevanja in miroljubna uporaba jedrske tehnologije, upoštevaje omejitve, ki jih postavlja zakonodaja na področju varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti.

 

Usklajevanje predloga resolucije s civilno družbo, ciljnimi skupinami, na katere se predlog resolucije nanaša in strokovno javnostjo je fazni proces, v katerem je URSJV že v prvih fazah priprave osnutka resolucije vanj vključila stroko, ki je tako bistveno pripomogla k celovitosti, uravnoteženosti resolucije in njenih ciljev, kakor tudi ukrepov za doseganje teh ciljev.

Strokovna komisija za sevalno in jedrsko varnost, ki po Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti posvetovalno telo ministra, pristojnega za okolje in URSJV, je osnutek resolucije sicer obravnavala na svoji seji dne 6. novembra 2012, osnutek resolucije načelno podprla, konkretno mnenja o resoluciji pa bo sprejela po zaključeni javni obravnavi.

URSJV je osnutek resolucije predstavila tudi na celodnevnem delovnem srečanju o izzivih jedrske varnosti, ki ga je 26. novembra 2012 organizirala skupaj z Nuklearno elektrarno Krško (NEK), gostil pa ga je Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Instituta "Jožef Stefan" v Brinju pri Ljubljani. Srečanja se je udeležilo več kot 60 strokovnjakov iz NEK, URSJV ter pooblaščenih organizacij iz Slovenije in Hrvaške.


Z objavo predloga resolucije na naši spletni strani odpiramo tudi formalno javno obravnavo, ki bo zaključena po enomesečnem roku objave, t.j. 21. 1. 2013. Po tem naj bi resolucijo sprejela Vlada RS, končno pa še Državni zbor.


Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov, ki jih lahko pošljete  na e-naslov: gp.ursjv(at)gov.si ali na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Uprava RS za jedrsko varnost
Litostrojska cesta 54
1000 Ljubljana

 

Prijazno vabljeni!