Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada sprejela Poročilo o jedrski varnosti za leto 2010

Vlada Republike Slovenije je na 143. redni seji dne 7. 7. 2011 obravnavala Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2010, ga sprejela in poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Na isti seji se je vlada seznanila s Statusnim poročilom »Nesreča v jedrski elektrarni Fukušima I ter njene posledice za EU in Slovenijo«, ki ga je prav tako poslala Državnemu zboru.

Vlada RS je sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2010, ki ga je pripravila URSJV, v nadaljevanju pa bo poročilo obravnaval tudi Državni zbor RS.


URSJV je pripravila tudi Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2010.


Zaradi aktualnosti dogodkov je URSJV kot dodatek k poročilu pripravila statusno poročilo, v katerem so opisane posledice potresa, ki se je zgodil 11. 3. 2011 in povzročil jedrsko nesrečo. Opisani so trenutno stanje in ukrepi v elektrarni Fukušima I, radiološki vplivi na okolje in meritve v Sloveniji ter varnostni vidiki NEK v luči  te jedrske nesreče. Predstavljeni so odzivi na dogodek v EU in potek priprav stresnih testov, na podlagi katerih bodo morale jedrske elektrarne opraviti dodatne varnostne analize.


Leta 2010 v Republiki Sloveniji ni bilo dogodkov, ki bi resneje sevalno ogrozili prebivalstvo. Pri izvajalcih sevalnih dejavnosti in upravljavcih objektov ni bilo večjih posebnosti.


Nuklearna elektrarna Krško je obratovala brez izpadov in prekinila proizvodnjo samo zaradi rednega remonta. Leta 2010 je proizvedla skupno 5,7 TWh električne energije in dosegla 89,9-odstotno razpoložljivost. Brez večjih težav je prenesla septembrske poplave, ko je reka Sava sicer resno ogrožala naselja v Posavju.


V posebnem laboratoriju, vroči celici, ki je del raziskovalnega reaktorja TRIGA v Brinju pri Ljubljani, je oktobra prišlo do manjšega požara. Požar so hitro pogasili zaposleni, radioaktivnih izpustov v okolico ni bilo.


V nekdanjem rudniku urana Žirovski vrh so nadaljevali urejanje odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt, ki se je zavleklo zaradi dodatnih del pri dekontaminaciji površin ob odlagališču in reaktiviranja zemeljskega plazu, na katerem je odložena jalovina. Sevalna obremenitev okolice se zaradi uspešnih sanacij vsako leto zmanjšuje.


Dela pri umeščanju v prostor prihodnjega odlagališča nizkoradioaktivnih in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem so potekala izredno počasi. Žal se načrtovani datum začetka njegovega obratovanja premika v prihodnost.


Novembra je skozi Slovenijo brez posebnosti potovala pošiljka izrabljenega jedrskega goriva iz Srbije v Rusijo. S tem se je uspešno končala večletna pomoč Slovenije mednarodni skupnosti pri reševanju tega vprašanja.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel nov Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo, s katerim se je Slovenija pridružila državam z najboljšo tovrstno ureditvijo.


Vlada Republike Slovenije je sprejela posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, v katerem so uvedene izboljšave na podlagi izrednih dogodkov v preteklosti in mednarodnih izkušenj po svetu.


Slovenija je avgusta 2010 zaprosila za sprejem v Agencijo za jedrsko energijo (NEA), potem ko je postala polnopravna članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).


Uprava RS za jedrsko varnost je sklenila dogovor z italijanskim upravnim organom za jedrsko varnost o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti. S tem ima Slovenija take sporazume sklenjene z vsemi sosednjimi državami.