Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Slovenija bo povabila misijo MAAE za pregled delovanja URSJV

Slovenija bo povabila misijo MAAE za pregled delovanja upravnega organa na jedrskem področju, kar je v Sloveniji Uprava RS za jedrsko varnost. Misija bo predvidoma v letih 2011 ali 2012.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) med drugim pregleduje upravne infrastrukture in izvajanje zakonodaje na jedrskem področju, kar je znano kot misija IRRS (Integrated Regulatory Review Service). MAAE na ta način pomaga državam članicam pri izboljšanju organiziranosti in delovanja upravnega organa za jedrsko varnost. Namen je objektiven in sistematičen pregled delovanja upravnega organa, vključno z zakonodajo in njegovo vpetostjo v sistem državne uprave. Upravni organ mora namreč delovati skladno z notranjo zakonodajo, ki mora zagotavljati neodvisnost upravnega organa in mu omogočati, da opravlja svoje upravne in druge naloge.

 

Slovenska vlada je sprejela sklep, da bo zaprosila MAAE za mednarodni pregled upravnega delovanja (misijo IRRS). Tovrstni pregled ni inšpekcija, ki bi ugotavljala skladnost domače zakonodaje, ampak objektivni pregled dejavnosti upravnega organa za jedrsko varnost ob upoštevanju mednarodnih predpisov oziroma zahtev. Glavni dokumenti, ki se uporabljajo pri pregledu so: Zakonodajna in upravna infrastruktura za jedrsko, sevalno in transportno varnost ter varnost radioaktivnih odpadkov (publikacija MAAE), Sistem vodenja za obratovalce naprav in dejavnosti ter Osnovni varnostni standardi za varstvo pred ionizirajočimi sevanji. Poročilo, ki ga pripravi IRRS, vsebuje neodvisno mednarodno ocenitev delovnega postopka in lahko prepozna tista področja, ki se morajo izboljšati, ker niso skladna s standardi in zahtevami. S pomočjo IRRS se olajša izmenjava znanja in izkušenj med mednarodnimi strokovnjaki in osebjem upravnega organa.


Od ustanovitve slovenskega upravnega organa za jedrsko varnost, potekata krepitev in občasno mednarodno preverjanje usklajenosti z mednarodnimi standardi in prakso. Storjen je bil precejšen napredek pri doseganju kakovosti, ki jo priporočajo mednarodni standardi za močen, neodvisen in usposobljen upravni organ. Pri tem so pomagali tesni mednarodni stiki, ki jih ima Uprava RS za jedrsko varnost z drugimi upravnimi  organi po svetu, predvsem z ameriško upravo za jedrsko varnost, ki je upravni organ v državi dobaviteljici slovenske jedrske tehnologije.

 

V letu 2009 sprejeta Direktiva o jedrski varnosti (Direktiva Sveta 2009/71/EURATOM z dne 25. junija 2009 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za jedrsko varnost jedrskih objektov) govori o mednarodnih strokovnih pregledih pravne, organizacijske in zakonodajne infrastrukture, ki morajo biti osnova za krepitev in spodbujanje zakonodaje držav članic ob priznavanju njihovih pristojnosti za zagotavljanje jedrske varnosti jedrskih objektov na njihovem ozemlju. Omenjena direktiva nalaga državam članicam, da najmanj vsakih deset let same ocenijo upravno infrastrukturo in da pregledajo delovanje upravnega organa.

 

Uprava za jedrsko varnost je v letu 2009 opravila postopke samoocenjevanja na področjih dela, kot jih predlaga MAAE, za katera so bili pripravljeni posebni vprašalniki. Sodelavci URSJV poleg samoocene in akcijskega načrta nameravajo, kot pripravo na misijo IRRS, izvesti ukrepe iz akcijskega načrta in ustrezno popraviti in dopolniti samooceno, da bo pokazala zadnje stanje tik pred samim obiskom.

 

Pregled IRRS navadno opravi skupina 10 do 15 strokovnjakov, ki jih izbere MAAE. Pred začetkom strokovnjaki pregledajo gradivo (akcijski načrt in samoocenjevanje). Opravljeni so pogovori z osebjem in člani misije neposredno opazujejo delo na vnaprej določenih področjih.

 

Namen pregleda IRRS je, da se pridobi neodvisna ocena stanja upravnega delovanja na jedrskem področju v Republiki Sloveniji. Od predstavnikov IRRS se pričakuje, da bodo ugotovili dobro prakso, priporočili izboljšave in dali nasvete za nadaljnje izboljšanje upravnega delovanja. Če bo potrebno, bodo na podlagi priporočil izvedeni popravni ukrepi. Vlada Republike Slovenije bo seznanjena z izsledki pregleda in predlogi morebitnih ukrepov za izboljšanje stanja.