Skoči na vsebino

NOVOSTI V KNJIŽNICI UPRAVE RS ZA JEDRSKO VARNOST V NOVEMBRU IN DECEMBRU 2007

Številka 9 (november-december 2007)

 

 

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE/SERIJSKE PUBLIKACIJE

 

 

34 PRAVO

 

 

1.

   ZAKON o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) : s komentarjem / [avtorji komentarja Nataša Pirc Musar ... et al. ; urednica in redaktorica Nataša Pirc Musar ; avtor pojasnil izrazov s področja informacijskih tehnologij Andrej Tomšič ; stvarno kazalo Klemen Mišič]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2006 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 563 str. ; 24 cm. - (Zbirka Nova slovenska zakonodaja)

 

Bibliografija: str. 547-554. - Kazalo

 

ISBN 86-7061-435-9

ISBN 978-86-7061-435-2

a) Osebni podatki - Pravno varstvo – Slovenija - Predpisi b) Varstvo podatkov – Pravno varstvo - Slovenija - Predpisi c) zakonodaja

 

347.18(497.4)(094)

342.738(497.4)(094)

COBISS.SI-ID 228849408

 

 

539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI

 

 

2.

   IDENTIFICATION of radioactive sources and devices : reference manual. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. - 138 str. : ilustr. ; 24 cm. - (IAEA Nuclear security series, ISSN 1816-9317 ; no. 5. Technical guidance)

 

V kolofonu: "STI/PUB/1278". - "September 2007". - Bibliografija: str. 133

 

ISBN 92-0-111406-0

ISBN 978-92-0-111406-8

a) Radioactive substances b) Radioactive substances - Transportation

c) radioaktivne snovi d) naprave e) transport f) varnostni ukrepi

 

53.084.89

615.849

614.8

COBISS.SI-ID 21278247

 

3.

   INTERNATIONAL evaluation of neutron cross-section standards. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. - 173 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Bibliografija ob koncu posameznih poglavij

 

ISBN 92-0-100807-4

a) Cross sections b) Preseki c) Standards d) Standardi

 

539.1

COBISS.SI-ID 456688

 

4.

   UPDATE of X ray and gamma ray decay standards for detector calibration and other applications. Vol. 1, Recommended decay data, high energy gamma ray standards and angular correlation coefficients. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. – 38 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Bibliografija ob koncu posameznih poglavij

 

ISBN 92-0-113606-4

a) Gamma dosimetry b) Gama dozimetrija c) Radiations d) Sevanja

e) Measuring instruments f) Merilni instrumenti g) Radiation detectors

h) Detektorji sevanja i) Calibration j) Kalibracija k) Standards l) Standardi m) Equipment n) Oprema

 

539.1

COBISS.SI-ID 457200

 

5.

   UPDATE of X ray and gamma ray decay standards for detector calibration and other applications. Vol. 2, Data selection, assessment and evaluation procedures. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. - 172 str. : ilustr. ; 30 cm

 

Bibliografija ob koncu posameznih poglavij

 

ISBN 92-0-113606-4

a) Gamma dosimetry b) Gama dozimetrija c) Radiations d) Sevanja

e) Measuring instruments f) Merilni instrumenti g) Radiation detectors

h) Detektorji sevanja i) Calibration j) Kalibracija k) Standards l) Standardi m) Equipment n) Oprema

 

539.1

COBISS.SI-ID 457456

 

 

61 MEDICINA

 

 

6.

   COMPREHENSIVE audits of radiotherapy practices : a tool for quality improvement : Quality Assurance Team for Radiation Oncology (QUATRO). - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. - 80 str. ; 24 cm

 

Bibliografija: str. 77-78

 

ISBN 92-0-103707-4

a) Radiations b) Sevanja c) Radiotherapy d) Radioterapija e) Radiation protection f) Varstvo pred sevanjem g) Quality control h) Kontrola kakovosti

 

615.849

616-006

COBISS.SI-ID 21324583

 

 

621 SPLOŠNO O STROJNIŠTVU. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA NASPLOH

 

 

7.

ČERNILOGAR-Radež, Milena, 1961-

   Analiza remonta NEK 2007 / izdelali Milena Černilogar Radež, Sebastjan Šavli ; pripravljeno na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost. - Rev. 0. - Ljubljana : Uprava, 2007. - iv, 64 str. : ilustr. ; 30 cm

 

URSJV številka: URSJV/DP-121/2007. – Vsebuje abstrakt in bibliografijo

 

a) Nuclear power plants b) Jedrske elektrarne c) Krsko reactor d) NEK

e) Safety f) Varnost g) Risk analysis h) Varnostna analiza i) Slovenia

j) Slovenija k) remont

 

621.311.25(497.4 Krško)

COBISS.SI-ID 456944

 

8.

   EURATOM: 50 years of nuclear energy serving Europe / [prepared by] European Commission, [DG for Energy]. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2007. - 63 str. : ilustr. ; 19 cm

 

ISBN 92-79-03678-5

a) Evropska unija b) European Union c) Jedrska politika d) Jedrska energija e) Nuclear energy f) Energetika g) Energy industry h) Energetska politika i) Energy policy j) Energetska ponudba k) Available energy

l) Mednarodno sodelovanje m) International cooperation  n) Skupni trg

o) Common market p) Jedrska varnost q) Nuclear safety

 

621.039:061.1EU

COBISS.SI-ID 601667

 

9.

   EXPERT panel report on proactive materials degradation assessment / prepared by P.L. Andersen ... [et al.] ; prepared for Division of Fuel, Engineering and Radiological Research, Office of Nuclear Regulatory Research, U.S. Nuclear Regulatory Commission. - Washington, DC : The Commission, 2007. – 1 zv. loč. pag. : ilustr. ; 28 cm. - (NUREG/CR, ISSN 0278-1670 ; 6923)

 

Dostopno tudi na:

http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/nuregs/contract/cr6923. - Abstract

 

a) Water cooled reactors b) Vodno hlajeni reaktorji c) Aging d) Staranje

e) Failures f) Okvare g) Corrosion h) Korozija i) Safety j) Varnost

k) Materials l) Materiali

 

621.039

COBISS.SI-ID 455408

 

10.

INTERNATIONAL Conference on Lessons Learned from the Decommissioning of Nuclear Facilities and the Safe Termination of Nuclear Activities (2006 ; Athens, Greece)

   Lessons learned from the decommissioning of nuclear facilities and the safe termination of nuclear activities : proceedings of an International Conference on Lessons Learned from the Decommissioning of Nuclear Facilities and the Safe Termination of Nuclear Activities and held in Athens, 11-15 December 2006 / organized by the International Atomic Energy Agency, co-sponsored by the European Commission, in cooperation with the OECD Nuclear Energy Agency and the World Nuclear Association, hosted by the Government of Greece through the Ministry of Foreign Affairs of the Hellenic Republic and the Greek Atomic Energy Commission. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. - 661 str. : ilustr. ; 25 cm + CD-ROM. - (Proceedings series)

 

Način dostopa (URL):

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1299_web.pdf. - "September 2007.". - "STI/PUB/1299.". - Includes bibliographical references

 

ISBN 978-92-0-106107-2

a) Nuclear facilities - Decommissioning - Congresses b) Radioactive waste disposal - Congresses c) Jedrski objekti d) Razgradnja e) Odlaganje radioaktivnih odpadkov

 

621.039.7

COBISS.SI-ID 236805888

 

11.

KRAUT, Bojan, 1908-1991

   Krautov strojniški priročnik. - 14. slovenska izd., predelana / izdajo pripravila Jože Puhar, Jože Stropnik. - Ljubljana : Littera picta, 2007 ([Ljubljana] : Pleško). - XX, 817 str. : ilustr. ; 17 cm

 

1500 izv. - Kazalo

 

ISBN 978-961-6030-46-5

a) Strojništvo - Priročniki

 

621(035)

COBISS.SI-ID 235257856

 

12.

   NUCLEAR power plant design characteristics : structure of nuclear power plant design characteristics in the IAEA Power Reactor Information System (PRIS). - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. – 33 str. : ilustr. ; 30 cm. - (IAEA-Tecdoc, ISSN 1011-4289 ; 1544)

 

ISBN 92-0-102507-6

a) Nuclear power plants b) Jedrske elektrarne c) Design d) Oblikovanje

 

621.039

COBISS.SI-ID 457968

 

13.

   SAFETY aspects of long term operation of water moderated reactors : recommendations on the scope and content of programmes for safe long term operation : final report of the extrabudgetary Programme on safety aspects of long term operation of water moderated reactors. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 2007. - 223 str. : ilustr. ; 30 cm. - (IAEA-EBP-SALTO)

 

Bibliografija: str. 207-209. – Summary

 

a) IAEA b) IAEA c) International cooperation d) Mednarodno sodelovanje e) Member states f) Države članice g) Operation h) Obratovanje

i) Recommendations j) Priporočila k) Nuclear power plants l) Jedrske elektrarne m) Safety n) Varnost o) WWER type reactors p) Tlačnovodni reaktorji q) Thermal reactors r) Termični reaktorji s) Water cooled reactors t) Vodno hlajeni reaktorji

 

621.039.58

COBISS.SI-ID 45822

 

14.

   The SUSTAINABLE nuclear energy technology platform : a vision report / [European Commission]. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2007. - 36 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EUR / European Commission, ISSN 1018-5593 ; 22842)

 

Bibliografija: str. 33. - Summary

 

ISBN 978-92-79-05591-1

a) Fission products b) Cepitveni produkti

 

621.039

COBISS.SI-ID 457712

 

 

623 VOJNA TEHNIKA

 

 

15.

STARIČ, Peter

   Atomska bomba / Peter Starič ; [risbe Erik Margan]. - Radovljica : Didakta, 2007. – 448 str. : ilustr. ; 24 cm

 

Bibliografija: str. 417-424

 

ISBN 978-961-6646-60-4

a) Atomska bomba - Izdelava - Zgodovina b) Atomska bomba - Uporaba c) jedrsko orožje d) zgodovinski pregledi

 

623.454.8(091)

COBISS.SI-ID 235959552

 

 

65 VODENJE IN ORGANIZACIJA POSLOVANJA V INDUSTRIJI, TRGOVINI IN PROMETU

 

 

16.

SLOVENSKO združenje za kakovost. Letna konferenca (16 ; 2007 ; Portorož)

   Kakovost: inovativnost in odgovornost : zbornik referatov / Slovensko združenje za kakovost, 16. letna konferenca, Bernardin, 8. in 9. novembra 2007 ; [organizator Slovensko združenje za kakovost ; uredniški odbor Darinka Žargi ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko združenje za kakovost, 2007. – 236 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

 

Bibliografija pri posameznih prispevkih

 

ISBN 978-961-90184-9-1

a) Kvaliteta - Management - Posvetovanja b) Organizacije - Zagotavljanje kvalitete - Posvetovanja

 

658.562(063)(082)

005.336.3(063)(082)

COBISS.SI-ID 235722240

 

 

9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA

 

 

17.

GOLDFARB, Alex

   Disidentova smrt : zastrupitev Aleksandra Litvinenka in vrnitev KGB / Alex Goldfarb in Marina Litvinenko ; [prevedla Ljubica Klančar]. - Tržič : Učila International, 2007. - 382 str. : ilustr. ; 23 cm

 

Prevod dela: Death of a dissident

 

ISBN 978-961-00-0322-9

a) Litvinenko, Aleksander (1962-2006) - Atentati b) Rusija (federacija) – Politične razmere - 1991- c) disidenti d) obveščevalne službe  

e) politično nasilje f) umori

 

929Litvinenko A.

343.611:929Litvinenko A.

COBISS.SI-ID 235169792

 

 

 

Serijske publikacije

 

 

0 SPLOŠNO

 

 

1.

   EKO novice : novice Eko sklada. - Ljubljana (Trg Republike 3) : Eko sklad, [199-]- . - 34 cm

 

Občasno. - Ov. nasl. - Popis po letn. 8, št. 25 (mar. 2005)

 

061.23:504.05/.06(497.4)(055)

<Let.10(2007)št.,34-36>

COBISS.SI-ID 219939328

 

2.

   [International Atomic Energy Agency safety standards series]

   IAEA safety standards series / International Atomic Energy Agency. - No. ST-1, (1996)- . - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1996- . - 24 cm

 

Občasno. - Je nadaljevanje: Safety series = ISSN 1022-5420

ISSN 1020-525X = IAEA safety standards series

 

[061.1+341.1](083.74)

621.039

<2007/No.[1]<GS-G-2.1>+[2]<TS-G-1.3>+[3]<WS-G-3.1>>

COBISS.SI-ID 17312005

 

3.

   MOJ mikro. - Slov. izd. - 1984 (junij)- . - Ljubljana (Dunajska 5) : Delo Revije, 1984- . - 30 cm

 

Mesečnik. - Ima online izd.: Moj mikro = ISSN 1580-2574. - Ima suplement ali prilogo: xxxxxxxxxx = ISSN 1580-1349. - Ima suplement ali prilogo: xxxxxxxxxx = ISSN 1580-3457. - Drugače povezano delo: Moj mikro = ISSN 1580-2574

ISSN 0352-4833 = Moj mikro (Slovenska izd.)

 

004.3/.4             

<Let.23(2007)št.1-5,7/8+9-11>

<Let.24(2008)št.1>

COBISS.SI-ID 86807

 

4.

   MONITOR. - [Tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (okt. 1991)- . - Ljubljana : Infomediji, 1991- . - 29 cm

 

Mesečnik. - Od letn. 4, št. 9 (1994) prevzame revijo Programer (ISSN 1318-0800) kot rubriko z lastnim štetjem. - Ima prilogo: Programer =

ISSN 1318-0800. - Ima prilogo: Sistem = ISSN 1318-9077. - Ima prilogo: Internet = ISSN 1408-5097. - Ima prilogo: TeleMonitor = ISSN 1580-0059. - Ima CD-ROM izd.: Monitor = ISSN 1318-6868. - Ima suplement ali prilogo: xxxxxxxxxx = ISSN 1318-0800. - Ima suplement ali prilogo: xxxxxxxxxx = ISSN 1318-9077. - Ima suplement ali prilogo: xxxxxxxxxx = ISSN 1408-5097. - Ima suplement ali prilogo: xxxxxxxxxx = ISSN 1580-0059. - Prevzame: xxxxxxxxxx = ISSN 1318-0800. – Drugače povezano delo: xxxxxxxxxx = ISSN 1318-6868

ISSN 1318-1017 = Monitor (Ljubljana)

 

004

004.7

<18(2008)1>

COBISS.SI-ID 28012800

 

5.

   NAŠ stik: glasilo delavcev Elektrogospodarstva Slovenije. - Let. 32, št. 1 (13. marec 1992)- . – Ljubljana (Hajdrihova 2) : ELES, 1992- . - 32 cm

 

Mesečnik. - Je nadaljevanje: Elgo

ISSN 1408-9548 = Naš stik

 

070.489(497.4 Ljubljana)

<32(2007)[1]<jan.>-[7/8]<jul.-avg.>+[9]<sep>-[12]<dec>>

COBISS.SI-ID 30679552

 

6.

   NOVICE IJS. - Ljubljana (Jamova 39) : Institut Jožef Stefan, [199?]- . - 30 cm

 

Občasno. - Popis po 1997, št. 63. – Je nadaljevanje: Novice / Institut Jožef Stefan Ljubljana

 

070.489(497.4 Ljubljana)

<2007/129-134>

COBISS.SI-ID 75258880

 

7.

   ORGANIZACIJA znanja. - [Tiskana izd.]. - Letn. 7, zv. 1/2 (2002)- . – Maribor (Prešernova 17) : IZUM, 2002-

 

Dostopno tudi na: http://home.izum.si/cobiss/oz. - Četrtletnik. - Ima online izd.: Organizacija znanja = ISSN 1580-9803. - Je nadaljevanje: COBISS obvestila (Tiskana izd.) = ISSN 1318-8585. – Drugače povezano delo: Organizacija znanja (Online) = ISSN 1580-9803

ISSN 1580-979X = Organizacija znanja (Tiskana izd.)

 

02(497.4):004

<12(2007)1-3>

COBISS.SI-ID 119251200

 

8.

   SEVALNE novice. - 2004, št.1 (junij)- . - Ljubljana (Železna cesta 16) : Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, 2004- . - 30 cm

 

Trikrat letno = Sevalne novice

 

070.489(497.4 Ljubljana)

<2007/št.11-14>

COBISS.SI-ID 262640

 

 

9.

   SINFO. - [Tisk. izd.]. - 2004, št. 01(nov.)- . - Ljubljana : Government PR and media Office, 2004- . - 30 cm

 

Mesečnik. - Ov. nasl.

ISSN 1854-0805 = Sinfo (Tisk. izd.)

 

050

<2008/1>

COBISS.SI-ID 217151232

 

 

3 DRUŽBENE VEDE

 

 

10.

   [Urad RSza intelektualno lastnino]

   UIL novice / Urad RS za intelektualno lastnino. - 2004, 1 (sep./okt.)- . - Ljubljana (Kotnikova 6) : Urad RS za intelektualno lastnino, 2004- . - 21 cm

 

Občasno. - Ov. nasl.

 

347.77(497.4)(055)

<2007/11,13-14>

COBISS.SI-ID 53954305

 

 

33 GOSPODARSKE VEDE

 

 

11.

   GLAS gospodarstva. - 1994, št. 1 (julij)- . - Ljubljana (Slovenska cesta 41) : Gospodarska zbornica Slovenije, 1994- . – 43 cm, 30 cm

 

Mesečnik. - Format se spreminja. - Do julija 1996 podnaslov: Gospodarska zbornica Slovenije za vas

ISSN 1318-3672 = Glas gospodarstva

 

33(497.12)

070(497.12)

<14(2007)[1]-[7]+[8/9]+[10]-[12]>

<15(2008)[1]>

 

COBISS.SI-ID 41749504

 

 

12.

   PUBLIC service review. European Union. - Newcastle-under-Lyme : PSCA. - 30 cm

 

Dvakrat letno

ISSN 1472-3395 = Public service review. European Union

 

330

<2007/13-14>

COBISS.SI-ID 1021374

 

  

34 PRAVO

 

 

13.

   ODLOČBE in sklepi Ustavnega sodišča / izdajatelj Ustavno sodišče Republike Slovenije. - Let. 1 (1992)- . - Ljubljana : Nova revija, 1993- . -24 cm

 

Letnik

ISSN 1318-0894 = Odločbe in sklepi Ustavnega sodišča

 

342.562(497.12)(094.9)

<Let.16(2007)knj.1>

COBISS.SI-ID 34320384 

 

 

5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE

 

 

14.

   SCIENTIFIC American. - New York : Scientific American, Inc., etc., 1845- . – 28 cm

 

Mesečno. - Prevzame: Scientific American monthly = ISSN 0740-6495

ISSN 0036-8733 = Scientific American

 

5

<Vol.297(2007)No.1-4,6>

COBISS.SI-ID 1462789

  

 

15.

  VARSTVO narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine = Nature conservation : a periodical for research and practice of nature conservation. - Let.1, (1962) - . - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962- (Plečnikov trg 2). - 24 cm

 

Letnik. - Med 1980 in 1986 ni izhajalo

ISSN 0506-4252 = Varstvo narave

 

502.7

<2007/20>

COBISS.SI-ID 6433794

  

 

539 FIZIKALNA ZGRADBA SNOVI

 

 

16.

   STRAHLENSCHUTZPRAXIS. - Köln : Verl. TÜV Rheinland, 1995- . - 30 cm

 

Četrtletno

ISSN 0947-434X = StrahlenschutzPraxis (Köln)

 

539.16

502.6

62

61

<Jg.13(2007)Hf.1-4>

COBISS.SI-ID 141040

  

 

54 KEMIJA

 

 

17.

   ACTA chimica slovenica. - Let. 40, št. 1 (1993)- . - Ljubljana : Slovensko kemijsko društvo =Slovenian Chemical Society (Hajdrihova 19), 1993- . - 24 cm

 

Četrtletno. - Je nadaljevanje: Vestnik Slovenskega kemijskega društva = ISSN 0560-3110

ISSN 1318-0207 = Acta chimica slovenica

 

54

<Vol.54(2007),2-3>

COBISS.SI-ID 14086149

 

 

55 GEOLOGIJA IN SORODNE VEDE. METEOROLOGIJA

 

 

18.

   [Rudarsko-metalurški zbornik]

   RMZ-Materials and geoenvironment : periodical for mining, metallurgy and geology = RMZ-Materiali in geookolje : revija za rudarstvo, metalurgijo in geologijo. - Letn. 45, št. 3/4 (1998)- . – Ljubljana (Aškerčeva 12, p.p. 594; tel. 061 168 34 61) : Naravoslovnotehniška fakulteta : Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, 1998- . - 24 cm

 

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Rudarsko-metalurški zbornik = ISSN 0035-9645

ISSN 1408-7073 = RMZ-materials and geoenvironment

 

55

669

<Vol.54(2007)No.1-2>

COBISS.SI-ID 77096192

 

 

61 MEDICINA

 

 

19.

   ANNALS of the ICRP. - Oxford ; New York : Pergamon Press, 1977-

 

Četrtletnik

ISSN 0146-6453 = Annals of the ICRP

 

615.8

<Vol.37(2007)No.1>

COBISS.SI-ID 27410432

 

20.

   RADIOLOGY and oncology. - Vol. 26, no. 1 (1992)- . - Ljubljana (Vrazov trg 4) : Slovenian Medical Society - Section of Radiology ; [Zagreb] : Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology, 1992- . - 24 cm

 

Četrtletnik. - Je nadaljevanje: Radiologia Iugoslavica = ISSN 0485-893X

ISSN 1318-2099 = Radiology and oncology (Ljubljana)

 

616-006

<Vol.41(2007)No.1-3>

COBISS.SI-ID 32649472

 

 

62 INŽENIRSKE VEDE. TEHNIKA NASPLOH

 

 

21.

   [Novo v Inženirski zbornici Slovenije]

   NOVO v IZS / Inženirska zbornica Slovenije. - Ljubljana : Inženirska zbornica Slovenije, 1998 -. - 30 cm

 

Občasno. - Popis po letn. 2, št. 8 (nov.1999)

 

62:061.23(497.4)

<Let.10(2007)41-44>

COBISS.SI-ID 106508800

 

 

621 SPLOŠNO O STROJNIŠTVU. JEDRSKA TEHNIKA. ELEKTROTEHNIKA. MEHANSKA TEHNOLOGIJA NASPLOH

 

 

22.

   CONTRÔLE : la revue de l'Autorité de sûreténucléaire. - Paris : Ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, 1994- . - 30 cm

 

Dvomesečnik. - Je nadaljevanje: Sûreténucléaire (Paris) = ISSN 1251-0831

ISSN 1254-8146 = Contrôle (Paris)

 

621.039

<2007/No.174-177>

COBISS.SI-ID 13296

 

23.

ELEKTROINŠTITUT Milan Vidmar (Ljubljana)

   Zbirna strokovna ocena remonta in menjave goriva ... v NE Krško / Elektroinštitut Milan Vidmar. - Ljubljana : EIMV, 1994- . - 29 cm

 

Letno

 

621.039:621.311.25

<2007>

COBISS.SI-ID 1496091

 

24.

   [Nuclear Energy Agency news]

   NEA news. - Vol. 18- . - Paris : Organisation for Economic Co-operation and Development, Nuclear Energy Agency, 2000- . - 30 cm

 

Polletnik. - Je nadaljevanje: NEA newsletter = ISSN 1016-5398

ISSN 1605-9581 = NEA news (Paris)

 

621.039

<Vol.25(2007)No.1-2>

COBISS.SI-ID 38896

 

25.

   NUCLEAR fusion. - Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960- . - 30 cm

 

Mesečnik

ISSN 0029-5515 = Nuclear fusion

 

621.039

<Vol.47(2007)No.1-11>

COBISS.SI-ID 26041344

 

26.

   REVUE générale nucléaire. - Paris : Société française d'énergie nucléaire, 1975- . - 30 cm

 

Dvomesečno

ISSN 0335-5004 = Revue générale nucléaire (Paris)

 

621.039

<2007/No.1-4>

COBISS.SI-ID 14327335

 

27.

   STROJNIŠKI vestnik = Journal of mechanical engineering. - Let. 1, št. 1 (1955)- . - Ljubljana : Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije [et al.] = Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia [et al.], 1955- (Aškerčeva 6). – 29 cm

 

Mesečnik. - Vzporedni naslovi prvotno v več jezikih

ISSN 0039-2480 = Strojniški vestnik

 

621

<Let.53(2007)št.1-6+7/8-9-10>

COBISS.SI-ID 762116