Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIV OBVESTIL

Zaključek remonta 2010 v Nuklearni elektrarni Krško

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) po remontu ponovno proizvajajo elektriko. Med remontom, ki se je začel 30. septembra in je trajal do 5. novembra, so v reaktorsko sredico vložili 56 svežih gorivnih elementov in 33 novih svežnjev regulacijskih palic. Skrbno so pregledali stanje reaktorske posode in niso našli posebnosti. Stanje pregledane opreme je dobro, kar je skupaj z izvedeno tehnološko posodobitvijo ustrezna osnova za stabilno obratovanje v prihodnjem, 25. gorivnem ciklu, ki se bo zaključil spomladi  leta 2012.

Elektrarna je na objektih in tehnoloških sistemih izvedla 39 večjih ali manjših izboljšav. Med ključne remontne posege je sodila zamenjava statorja glavnega električnega generatorja.

Poleg zaposlenih v NEK je pri remontu sodelovalo še približno 1500 zunanjih izvajalcev.


Postopek ponovnega zagona elektrarne je bil zaključen s ponovno priključitvijo na energetsko omrežje. Zaradi nepredvidenih težav pri zagonskih preizkusih turbine in glavnega generatorja je bila priključitev na omrežje izvedena nekoliko kasneje od prvotno načrtovane priključitve 31. oktobra 2010.


Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV) je ves čas skrbno nadzirala remontne dejavnosti. Že pred remontom je pregledala in odobrila izvedbo petih zahtevnejših izboljšav, med njimi navarjanje bimetalnih zvarov tlačnika, posodobitev sistema seizmične instrumentacije in vgradnjo zunanjih dozimetrov obsevanosti reaktorske posode. URSJV je tudi koordinirala neodvisni nadzor remontnih dejavnosti, ki so ga izvajali pooblaščeni izvedenci.
Med remontom je bil en inšpektor URSJV ves čas prisoten v elektrarni. Udeleževal se je rednih dnevnih sestankov osebja NEK in vodil redne tedenske sestanke s pooblaščenimi izvedenci. O dogajanjih je tekoče obveščal ostale sodelavce URSJV.


Sodelavci URSJV so po vnaprej pripravljenem planu opravili več tematskih pregledov del na izvedbah sprememb in izboljšav.  Spremljali so tudi preizkušanja in preglede opreme ter dejavnosti s področja kemije in goriva.
Po zaključku remonta bo URSJV izdelala interno analizo remonta, v kateri bodo obravnavane vse posebnosti, odstopanja in pomanjkljivosti. V zaključkih analize bo podan tudi akcijski načrt s predlogi za izvedbo možnih izboljšav.NEK med poplavami 2010

 

Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je med velikimi poplavami, ki so zajele večino Slovenije med petkom 17. in nedeljo 19. septembra 2010 nemoteno obratovala na polni moči. Gladina reke Save je med močnim deževjem v petek začela hitro naraščati. Vode sicer še zdaleč ni bilo dovolj, da bi poplavila objekt, toda naraščajoča reka lahko nanese večje količine umazanije (listje, veje, debla) pred vtočne kanale za vodo, s katero hladijo elektrarno. Zato so že v petek operaterji preventivno vklopili hladilne stolpe in tako zmanjšali potrebo po savski hladilni vodi. Tokratne poplave niso prinesle večjih količin umazanije, tako da je ves čas hladilna voda vtekala v elektrarno brez težav.

V soboto je narasla Sava pri NEK presegla pretok 2792 m3/s, kar je pomenilo izpolnitev prvega pogoja za razglasitev izrednega dogodka najnižje stopnje (nenormalni dogodek). Nekaj minut pred polnočjo je še gladina Save presegla koto 154,1 m, kar je izpolnilo še drugi pogoj. Operaterji so zato razglasili izredni dogodek, kar je pomenilo predvsem poostreno nadziranje dogajanja na Savi. Elektrarna je lahko ves čas proizvajala elektriko. Zaradi njenega obratovanja ni bilo nikakršnih negativnih vplivov na okolje.

 

Dogajanje v elektrarni je od začetka poplav skrbno spremljala tudi Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV). Njen direktor Andrej Stritar si je že v soboto popoldan osebno ogledal razmere na jezu ob elektrarni. URSJV je bila obveščena o razglasitvi izrednega dogodka v nedeljo ob 00:10. Ker je osebje elektrarne razmere obvladovalo in ni bilo pričakovati negativnega razvoja dogodkov ali nenadnega poslabšanja, je spremljanje dogajanj prevzel dežurni inšpektor URSJV.

V nedeljo zvečer sta pretok in gladina reke Save toliko upadli, da je osebje lahko preklicalo izredni dogodek in nadaljevalo z običajno proizvodnjo elektrike.

Nuklearna elektrarna Krško je zaščitena pred poplavami z nasipi na levem bregu Save. Ti so projektirani tako, da tudi pri pretokih okoli 6500 m3/s ne bi prišlo do prelivanja in posledično poplavljanja elektrarne. Tak pretok naj bi bil teoretično največji možen v primeru skrajno negativnega spleta okoliščin (obilne, zelo dolge padavine nad celotnim povodjem). To je precej višji pretok kot pa bolj znane 100 letne vode, proti katerim so praviloma ščiteni običajni objekti.

Zaradi ščitenja elektrarne ni protipoplavnih nasipov na nasprotnem, desnem bregu Save. S tem je omogočeno, da se Sava razlije na tamkajšnja polja in zato ne naraste čez nasipe na levi strani, tj. ne poplavi elektrarne.

Nuklearna elektrarna mora v prihodnjem letu še povišati svoje protipoplavne nasipe. Med podrobnim obdobnim pregledom leta 2003 so strokovnjaki ugotovili, da bi zaradi okoljskih sprememb največji pretok lahko bil še večji kot so to ocenjevali pri projektiranju objekta. Zato bodo nasipe povišali še za približno meter in pol.

 

 

Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2009

  

 

Vlada Republike Slovenije je dne 24. 6. 2010 sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2009 in ga poslala v Državni zbor.
URSJV je pripravila Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2009 v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami.
Leto 2009 je na področjih varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti v Republiki Sloveniji minilo brez večjih posebnosti. Dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo, ni bilo.
Nuklearna elektrarna Krško je obratovala brez izpadov in je prekinila proizvodnjo samo zaradi rednega remonta. Proizvedla je skupno 5,74 TWh elektrike.
Končano je bilo iskanje lokacije za bodoče odlagališče nizkoradioaktivnih in srednjeradioaktivnih odpadkov. Poleti je občinski svet Občine Krško dal soglasje, konec leta je pa Vlada Republike Slovenije sprejela državni prostorski načrt za odlagališče v Vrbini v neposredni bližini Nuklearne elektrarne Krško.
Sprejeta sta bila dva obsežna pravilnika, ki v slovensko zakonodajo prenašata najboljšo evropsko prakso na področju jedrske varnosti. Temeljne zahteve do upravljavcev jedrskih in sevalnih objektov so s tem v Sloveniji postale enake kot v drugih jedrskih državah Evrope.
Sredi leta je Evropski svet sprejel direktivo o jedrski varnosti, ki je prvi pravno zavezujoči dokument na tem področju v Evropski skupnosti. Direktiva povzema temeljna načela jedrske varnosti, ki so zapisana v neobvezujočih standardih Mednarodne agencije za atomsko energijo in v Konvenciji o jedrski varnosti. Pri nastajanju direktive so sodelovali tudi predstavniki Slovenije. Zahteve, ki jih predpisuje direktiva, so že predpisane v slovenski zakonodaji, tako da večje spremembe naših predpisov ne bodo potrebne.

Poročilo je tudi prevedeno v angleščino.
Hkrati s tem poročilom, ki je namenjeno širši zainteresirani javnosti, smo na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost pripravili tudi Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2009, v katerem so vse podrobnosti in podatki, ki bi utegnili zanimati ožjo strokovno javnost.

 

 

Z dvema novima pravilnikoma so se zahteve za jedrsko varnost v Sloveniji poenotile z najboljšo evropsko prakso

 

V Uradnem listu je bil 30. 10. 2009 objavljen Pravilnik o zagotavljanju varnosti  po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov, 16. 11. 2009 pa še Pravilnik o dejavnikih jedrske varnosti. Za oba pravilnika je podlaga Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti. S tema pravilnikoma je bila v našo zakonodajo prenesena večina takoimenovanih reference levels (zahtev) o jedrski varnosti jedrskih elektrarn, ki jih je pripravilo združenje WENRA. V tem združenju so prostovoljno zbrani predstavniki upravnih organov za jedrsko varnost vseh držav z jedrskimi elektrarnami v Evropi. Nekaj sto reference levels so zbrali po večletnem delu s primerjanjem najboljših rešitev v posameznih državah in obstoječih mednarodnih standardov. Vsi člani združenja smo se zavezali, da bodo te zahteve prenesli v svojo prakso do leta 2010. S sprejetjem teh dveh pravilnikov smo v Sloveniji izpolnili večji del naše obljube. Preostane še sprejem nekaj popravkov pravilnika o usposabljanju osebja jedrskih objektov.

S sprejemom teh pravilnikov so prenehali veljati podobni pravilniki iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ti so smiselno predpisovali temeljne usmeritve jedrske varnosti in omogočali tudi sodobno prakso, vendar so v njih manjkale sodobne podrobnosti.

Nova pravilnika smo na URSJV začeli pripravljati leta 2006. Pri usklajevanju vsebin so sodelovali predstavniki vseh državnih, raziskovalnih in industrijskih organizacij na jedrskem področju v Sloveniji.

Pravilnika podrobno predpisujeta zahteve, ki jih morajo izpolnjevati sevalni in jedrski objekti Pri nas so to NEK, reaktor TRIGA, Centralno skladišče RAO in rudnik Žirovski vrh. Zajeta so naslednja področja:

 

 1. Varnostna politika
 2. Organiziranost upravljavca
 3. Sistem vodenja
 4. Projektne osnove in njihove spremembe
 5. Varnostno razvrščanje komponent, sistemov in konstrukcij
 6. Obratovalne omejitve in pogoji
 7. Nadzor staranja objekta
 8. Spremljanje obratovalnih izkušenj
 9. Vzdrževanje, pregledi in preizkušanja
 10. Varnostno poročilo
 11. Verjetnostne varnostne analize
 12. Obdobni varnostni pregledi
 13. Spremembe objekta
 14. Pripravljenost na izredne dogodke
 15. Protipožarna zaščita

 

ElBaradei se poslavlja od Mednarodne agencije za atomsko energijo

Med generalno konferenco Mednarodne agencije za atomsko energijo na Dunaju (14 - 18. 9.2009) je nobelov nagrajenec Mohamed ElBaradei po dvanajstih letih na čelu te organizacije predal njeno vodenje japonskemu diplomatu Yukii Amanu. ElBaradei se je v svojem poslovilnem govoru dotaknil vseh področjih delovanja agencije in opisal prehojeno pot. Ponosen je na veliko doseženega pri pomoči nerazvitim, razvoju varnostnih standardov, tehničnemu sodelovanju med državami in tudi na večini manjših projektov, ki jih je vodila ali podpirala agencija. Želel pa bi si več napredka na področju jedrskega razoroževanja. Spomnil je, da agencija pred vojno v Iraku ni našla dokazov o obstoju vojaškega jedrskega programa in da je prosila še za nekaj časa za dokončno potrditev obstoja ali neobstoja tovrstnega orožja. Na žalost je bila sprožena vojna, ki je povzročila trpljenje stotisočem ljudem. Podobno razočaranje je izrazil glede jedrskega programa v Severni Koreji. Vse države članice je pozval, naj tudi v bodoče podpirajo delo Mednarodne agencije za atomsko energijo, saj je po njegovem še tako naporna diplomacija za odpravljanje konfliktov vedno boljša od uporabe orožja.


Novi generalni direktor Yukija Amano je v svojem govoru napovedal, da bo nadaljeval glavne usmeritve dela agencije in da bo še zlasti velik pomen dal jačanju nadzora nad neširjenjem jedrskega orožja.


Sicer se generalna konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo sestaja redno vsako leto in je letos 53. po vrsti. Večino točk dnevnega reda generalne konference predhodno obravnava Svet guvernerjev, ki ga sestavlja 35 držav članic, na decembrskem, marčnem, junijskem in septembr- skem zasedanju. Delo poteka ob udeležbi vseh udeležencev in na sestankih odbora vseh.

 

 

Mednarodna konferenca Nuclear Energy for New Europe 2009

 

Od 14. do 17. septembra 2009 je na Bledu potekala tradicionalna letna mednarodna konferenca jedrskih strokovnjakov. Zastopana bodo vsa področja,  od raziskovanja in izobraževanja, obratovanja jedrskih objektov, do upravnega nadzora. Tema letošnje konference je raziskovanje in izobraževanje.

>> več

 

Slovenija je velik korak bliže odlagališču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

 

Silos

 

6. julija 2009 je občinski svet občine Krško izglasoval soglasje k predlogu državnega prostorskega načrta za umestitev odlagališča za nizko in srednje radioaktivne odpadke na lokaciji Vrbina v bližini jedrske elektrarne. To je zelo pomemben mejnik na poti do dokončne ureditve odlaganja tovrstnih odpadkov v Sloveniji. S tem soglasjem je izražena privolitev lokalne skupnosti v tak objekt in zaključen dolgoleten proces iskanja primerne lokacije, v katerem so bile najprej vse slovenske občine povabljene, da ponudijo svoje ozemlje, kasneje pa se je izbor zoževal in sedaj končal s to lokacijo pri Krškem.

 

Ko bo predlog državnega prostorskega načrta dobil vsa potrebna mnenja, ga bo sprejela Vlada RS in se bodo potem lahko začeli nadaljnji postopki umeščanja v prostor in gradnje.

 

Radioaktivni odpadki bodo odloženi v dva podzemna silosa, ki bodo potem, ko bodo napolnjeni, zaprti in pokriti. URSJV bo v vseh nadaljnjih fazah udeležena kot državni organ, ki spremlja ukrepe za zagotavljanje sevalne in jedrske varnosti objekta med gradnjo, obratovanjem tj. polnjenjem odlagališča in po zaprtju.Letno poročilo o jedrski in sevalni varnosti

  

 

Vlada Republike Slovenije je 24. junija 2009 sprejela in poslala v Državni zbor RS Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2008. Poročilo je, tako kot vsako leto, pripravila URSJV v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami. Poročilo je pripravljeno tudi v angleščini.

 

Hkrati s tem poročilom, ki je namenjeno širši zainteresirani javnosti, smo pripravili tudi Razširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2008, v katerem so vse podrobnosti in podatki, ki bi utegnili zanimati ožjo strokovno javnost. Obsega 291 strani in je objavljeno v pdf obliki.

 

Leto 2008 je na področjih varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti v Republiki Sloveniji minilo brez večjih posebnosti. Dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo, ni bilo. Prebivalce Slovenije in Evrope pa je junija 2008 pretirano razburilo intenzivno medijsko pokrivanje okvare v Nuklearni elektrarni Krško, ki pa sama po sebi ni ogrozila okolja. Nuklearna elektrarna Krško je obratovala celo leto brez remonta in je proizvedla skupno 6,27 GWh elektrike.

 

Slovenija je v prvi polovici leta uspešno predsedovala EU. V sklopu tega je vodila tudi delo Atomic Question Group, ki pokriva področja sevalne in jedrske varnosti. Dr. Andrej Stritar, direktor Uprave RS za jedrsko varnost, je od konca leta 2007 vodil Skupino visokih predstavnikov za jedrsko varnost in radioaktivne odpadke EU, kjer je koordiniral napore upravnih organov za jedrsko in sevalno varnost vseh držav EU, da bi izboljšali skupne ureditve na teh področjih. Konec leta so začeli s pripravo nove direktive o jedrski varnosti v EU.Slovenija uspešno obvladuje svoje radioaktivne odpadke

Na redni pregledovalni konferenci po skupni konvenciji o ravnanju z RAO in izrabljenim jedrskim gorivom je slovenska delegacija 11. maja 2009 uspešno predstavila stanje na tem področju v naši državi. Z enourno predstavitvijo (ppt) se je okoli 50 predstavnikov držav pogodbenic konvencije seznanilo z glavnimi poudarki v poročilu (pdf) o stanju pri nas. V nadaljevanju so naši predstvaniki odgovarjali na podrobna vprašanja drugih delegatov.
V končnem poročilu, ki so ga udeleženci sprejeli na koncu predstavitve, so ugotovili:
- da ima Slovenija urejen sistem ravnanja z RAO in izrabljenim jedrskim gorivom (nacionalni program, Agencijo RAO kot nosilca dejavnosti, URSJV in URSVS kot upravne organe);
- da je od zadnjega pregledovalnega sestanka pred tremi leti viden napredek pri iskanju lokacije za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke, da se s Hrvaško dela na izpolnjevanju zahtev meddržavne pogodbe o NE Krško, da je posodobljeno Centralno skladišče za radioaktivne odpadke v Brinju pri Ljubljani, da je zaključena sanacija odlagališča jamske jalovine na Jazbecu v Žirovskem vrhu in da je posodobljena vroča celica v Brinju;
- da se v sodelovanju s Hrvaško pripravlja posodobitev programa razgradnje NE Krško;
- da je Slovenija uvedla originalen sistem za nadzor radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin.
Poročilo tudi prepoznava izzive za prihodnost:
- pridobitev soglasja lokalne skupnosti za odlagališče NSRAO in njegova gradnja;
- dogovor s Hrvaško o ravnanju z RAO iz NE Krško;
- zaključek sanacije objektov rudnika Žirovski vrh.Zaključek remonta 2009 v NEK

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) so se 2. maja 2009 po uspešno zaključenem remontu ponovno priključili na elektroenergetsko omrežje, kar je nekoliko kasneje od prvotno načrtovane priključitve zaradi obsega del in zahtevnosti preizkušanj opreme.


Med remontom, ki se je začel 1. aprila, ni bilo večjih posebnosti ali težav. Izvedenih je bilo več sprememb in izboljšav, ki bodo prispevale k povečanju zanesljivosti obratovanja kot na primer zamenjava sistema za regulacijo turbine ter vgradnja novega varovalnega sistema električnega generatorja.


Med remontom so opravili vsa načrtovana dela, med drugim so v reaktorsko sredico vložili 56 svežih gorivnih elementov in izvedli pregled vodil regulacijskih palic. Nepričakovanih posebnosti pri tem niso odkrili. Stanje pregledane opreme je dobro, kar je skupaj z izvedeno tehnološko posodobitvijo ustrezna osnova za stabilno obratovanje v prihodnjem 24. gorivnem ciklu, ki bo trajal do oktobra 2010.


Remont 2009 je bil zelo zahteven tako po obsegu del kot po vsebini izvedenih sprememb. Poleg zaposlenih v NEK je v njem sodelovalo še približno 2000 zunanjih izvajalcev. URSJV je spremljala in nadzorovala dela s stališča jedrske varnosti s stalno prisotnostjo svojih inšpektorjev in strokovnih sodelavcev v elektrarni ter s pregledom in odobritvijo izvedenih pomembnejših sprememb.Andrej Stritar ponovno imenovan za direktorja URSJV

Vlada RS je na redni seji 26. 2. 2009 ponovno imenovala dr. Andreja Stritarja za direktorja Uprave RS za jedrsko varnost. Andrej Stritar URSJV vodi že od jeseni 2002. V tem obdobju je skupaj s sodelavci vzpostavil učinkovit sistem vodenja, ki je bil potrjen pred dobrim letom, ko je URSJV pridobila tudi certifikat o skladnosti sistema vodenja z zahtevami standarda ISO 9001:2000.

Andrej Stritar kot poglavitne rezultate svojega vodenja v minulih letih šteje:
- Varno obratovanje sevalnih in jedrskih objektov v Sloveniji.
- Izpolnjevanje vseh mednarodnih obveznosti z jedrskega področja in mednarodni ugled Republike Slovenije in uprave.
- Ureditev razmer na področju izvajanja sevalnih dejavnosti in nadzora nad viri ionizirajočih sevanj, postavitev in vzdrževanje ustreznih registrov.
- Zelo dobro sodelovanje z drugimi državnimi organi in usklajeno ukrepanje v primeru problemov na terenu.
- Povečanje učinkovitosti in strokovnosti dela uprave ter učinkovita informacijska podpora.
- Uspešno sodelovanje pri predsedovanju EU in sodelovanje v Upravnem odboru Mednarodne agencije za atomsko energijo.
- Njegovo izvolitev za predsedujočega skupine visokih predstavnikov EU (High Level Group - ENSREG) s področja jedrske varnosti.

V novem mandatu namerava Andrej Stritar še utrjevati sistem vodenja in povečevati učinkovitost dela uprave. Preveritev sistema vodenja in strokovnosti dela namerava narediti z mednarodno presojo, kakršno organizira Mednarodna agencija za atomsko energijo. Po mnenju Stritarja so v prihajajočem obdobju pred URSJV poglavitni strokovni izzivi umeščanje v prostor in gradnja odlagališča radioaktivnih odpadkov, morebitna gradnja nove nuklearke ter seveda še nadaljnja skrb za sedanje objekte in izvajalce sevalnih dejavnosti.

 

Priprave na tretji pregledovalni sestanek pogodbenic SKRAO

V okviru priprav na tretji pregledovalni sestanek pogodbenic Skupne konvencije o varnosti ravnanja z izrabljenim gorivom in varnosti ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Skupna konvencija) je Uprava RS za jedrsko varnost (URSJV), 3. oktobra 2008, na Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE) posredovala tretje nacionalno poročilo o izpolnjevanju obveznosti po Skupni konvenciji. Nacionalna poročila pogodbenic bo MAAE javno objavila na spletu.

11. februarja 2009 so pogodbenice zaključile s pregledom poročil. S strani Republike Slovenije je bilo zastavljenih 74 vprašanj devetnajstim pogodbenicam. Trenutne aktivnosti so usmerjene v pripravo odgovorov na 57 vprašanj, ki jih je od enajstih pogodbenic prejela Republika Slovenija.

K Skupni konvenciji je v letih 2006, 2007 in 2008 pristopilo 11 držav in ob koncu leta 2008 je bila Skupna konvencija zavezujoča za 46 držav pogodbenic. V času do tretjega pregledovalnega sestanka, ki bo potekal od 11. do 20. maja 2009 na Dunaju, se bo število pogodbenic predvidoma še povečalo.

Predstavitev nacionalnih poročil na pregledovalnem sestanku bo potekala v šestih skupinah, organizirane pa bodo tudi t.i. odprte delavnice.Generalna konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo

Generalna konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) se sestaja redno vsako leto. Večino točk dnevnega reda generalne konference predhodno obravnava Svet guvernerjev, ki ga sestavlja 35 držav članic, na decembrskem, marčnem, junijskem in septembrskem zasedanju. Delo poteka ob udeležbi vseh udeležencev in na sestankih Odbora vseh.


Letošnje zasedanje, ki je bilo 52. po vrsti, je bilo na Dunaju od 29. septembra do 4. oktobra 2008. Program zasedanja je obsegal poleg organizacijskega in splošnega dela tudi vsebinske teme, kot npr. ukrepe za okrepitev mednarodnega sodelovanja pri jedrski, sevalni in transportni varnosti ter ravnanju z odpadki, idr.


Vzporedno z delom generalne konference je bil organiziran še razširjen poseben znanstveni program, t. i. znanstveni forum, ki je letos obravnaval vlogo IAEA do leta 2020 in kasneje.


Vzporedno z delom generalne konference so bila organizirana in izvedena tudi srečanja v okviru IAEA in tudi dvostranski in večstranski sestanki.Mednarodna konferenca Nuclear Energy for New Europe

Od 8. do 11. septembra 2008 je v Portorožu potekala tradicionalna letna mednarodna konferenca jedrskih strokovnjakov. Zastopana so bila vsa področja,  od raziskovanja in izobraževanja, obratovanja jedrskih objektov, do upravnega nadzora.


Tema letošnje konference je sledila splošni jedrski renesansi zadnjega časa s pregledom dogajanja na področju razvoja novih tehnologij in priprav na gradnjo novih jedrskih elektrarn. V ospredju so bile priložnosti in izzivi jedrske stroke v današnjem času.


>> večRazširjeno poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti Republike Slovenije leta 2007


>> Razširjeno poročilo (pdf, 6 MB)

Sicer je vlada RS 3. julija potrdila kratko poročilo, ki ga je pripravil URSJV v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami. Poročilo je poslano Državnemu zboru RS.


>> Kratko poročilo (pdf, 1.3 MB)

>> Kratko v angleščini (pdf, 0.8 MB)


Redna letna poročila so temeljni mehanizem za odprto obveščanje slovenske in mednarodne javnosti o stanju na področju sevalne in jedrske varnosti v državi.

Kot že več let zapored, se poročilo začne z odstavkom: "Leto 2007 je na področjih varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti v Republiki Sloveniji minilo brez večjih posebnosti. Ni bilo dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo." 
4. Pregledovalni sestanek po konvenciji o jedrski varnosti

Od 14.-25. aprila, 2008, je na Dunaju potekal 4. pregledovalni sestanek po Konvenciji o jedrski varnosti, ki ga je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo. Glavni namen Konvencije o jedrski varnosti je prispevati k varnosti  jedrskih elektrarn.


Eden od načinov, ki prispeva k temu, je tudi pregledovalni sestanek, ki poteka vsako tretje leto na Dunaju. Sestanek traja dva tedna. Prvi teden države predstavijo svoje poročilo za preteklo triletno obdobje, ki so ga ostale že dobile pol leta pred sestankom, ga pregledale, zastavile pisna vprašanja in prejele nanje pisne odgovore. Sodelujočih držav je nekaj čez 60. Sodelujejo lahko tudi države brez jedrskih elektrarn. Drugi teden je namenjen plenarnemu zasedanju, ko se obravnavajo poročila poročevalcev za vsako skupino posebej in se sprejme zaključno poročilo sestanka s priporočili.


Na letošnjem sestanku je Slovenija v šesti skupini skupaj z Veliko Britanijo, Republiko Korejo, Finsko, Madžarsko in naslednjimi nejedrskimi državami Turčijo, Makedonijo, Italijo, Libanonom in Latvijo. Slovenija bo svoje poročilo predstavila v torek, 15.4., ko bo kot poročevalec nastopil vodja slovenske delegacije dr. Andrej Stritar, direktor URSJV. Slovenija je zastavila 72 vprašanj drugim pogodbenicam in prejela 90 vprašanj od drugih. Poleg posebnih tem za posamezne države se tudi letos ne bo moglo izogniti nekaterim splošnim odprtim vprašanjem kot so zagotavljanje usposobljenega in strokovnega kadra delo v  jedrskih elektrarnah, poudarjanja varnostne kulture, skrbi za fizično varovanje jedrskih objektov, podaljšanje življenjske dobe jedrskih elektrarn in postopka za pridobitev obratovalnega dovoljenja za nove elektrarne.

V okviru Konvencije o jedrski varnosti se, med drugim, srečujejo in razpravljajo predstavniki upravnih organov, ki skrbijo za jedrsko varnost, poročila pa poleg zakonodaje, splošnih novosti in opisa jedrskega programa, vzdrževanja, obratovanja, raziskovanja lokacije za postavitev elektrarne in pridobivanja dovoljenj ter izobraževanja osebja obravnavajo tudi splošna področja kot so vodenje in upravljanje kakovosti, varstvo pred sevanji in pripravljenost na izredni dogodek. Med pregledovalnim sestankom je obilo možnosti za neformalna srečanja, deluje pa tudi odprta skupina, kjer pogodbenice skušajo najti rešitve, da bi bil sestanek in ves pregledovalni proces bolj pregleden in učinkovit.Javna razgrnitev načrta za odlagališče NSRAO

Ministrstvo za okolje in prostor naznanja javno razgrnitev:

 1. dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško
 2. povzetka za javnost
 3. okoljskega poročila za odlagališče NSRAO,
 4. variantnih rešitev prostorskih ureditev z obrazložitvijo predloga izbora rešitve ter
 5. strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta.

Med javno razgrnitvijo ima javnost pravico dajati mnenja in pripombe k dopolnjenemu osnutku državnega prostorskega načrta in okoljskemu poročilu. Pripombe in predlogi se lahko do 7. marca 2008 dajo pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »NSRAO - Krško«.


20 let URSJV

Skupščina SR Slovenije je 24. septembra 1987 na seji Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora sprejela sklep o ustanovitvi Republiške uprave za jedrsko varnost, RUJV kot se je uprava imenovala tedaj.


Sprememba in dopolnitev republiškega “Zakona o organizaciji in delovnem področju republiških upravnih organov in republiških organizacij ter samostojnih strokovnih služb Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije” iz leta 1980 je bila v Uradnem listu objavljena 9. oktobra 1987, veljati pa je začela 17. oktobra 1987.

Prvih pet delavcev je prejelo odločbe o imenovanju v nazive in sklenitvi delovnega razmerja v RUJV 1. januarja 1988. [več]Končan remont v Nuklearni elektrarni Krško

7.11.2007 ob 2.10 ponoči se je s ponovno vključitvijo Nuklearne elektrarne Krško v elektroenergetsko omrežje po 32 dnevih končal redni remont nuklearke ob koncu 22. gorivnega cikla. Pred tem je ves čas od predhodnega remonta elektrarna 510 dni obratovala zanesljivo, brez zaustavitev in za varnost pomembnih težav na opremi.

  

Letošnji remont je bil med najzahtevnejšimi po obsegu, saj je pri opravljanju remontnih del poleg zaposlenih v NEK sodelovalo približno 1100 zunanjih sodelavcev.

 

Med remontom so bila opravljena vsa načrtovana dela: številni pregledi opreme, nadzorna preizkušanja ter potrebna popravila. V reaktor je bilo vloženih 53 svežih gorivnih elementov. Izvedenih je bilo 31 načrtovanih posodobitev sistemov in opreme, ki zagotavljajo večjo varnost in stabilnost delovanja elektrarne. Večje so bile zamenjava obeh izločevalnikov vlage in pregrevalnikov pare, preventivna zamenjava posameznih odsekov sekundarnih cevovodov, zamenjava relejne zaščite transformatorja za rezervno zunanje napajanje, vgradnja novega elektromotorja za črpalko primarnega hladila, zamenjava termične izolacije cevovodov v zadrževalnem hramu in modifikacija odcejalnika v zadrževalnem hramu. Med remontom so bile uspešno odpravljene tudi pomanjkljivosti na opremi, najdene med načrtovanimi pregledi.

 

URSJV je s svojimi inšpektorji in sodelavci nadzirala opravljanje remontnih dejavnosti ves čas remonta, posebna pozornost je bila posvečena izvedbi posodobitev sistemov in opreme. Pomembna vzdrževalna dela, preizkušanja, preglede in izvajanje posodobitev na varnostni in varnostno pomembni opremi so nadzirale tudi neodvisne pooblaščene strokovne organizacije s svojimi izvedenci.

 

URSJV skupno s pooblaščenimi izvedenci ocenjuje, da so bile dejavnosti med letošnjim remontom dobro in učinkovito izvedene, kar zagotavlja varno in stabilno obratovanje v naslednjem, 23. gorivnem ciklu. Naslednji remont nuklearke bo čez 18 mesecev, tj. aprila 2009.

Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin

Vlada RS je 6. septembra 2007 sprejela Uredbo o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin.

 

Uredba določa zahteve in pravila ravnanja glede ukrepov varstva pred sevanji, ki jih morata upoštevati prejemnik in organizator prevoza pri uvozu ali vnosu odpadnih kovin v Republiko Slovenijo, pri tranzitu pošiljk odpadnih kovin s povišanim sevanjem in pri domačem prometu s takimi pošiljkami.

Namen uredbe je predvsem preprečevanje čezmerne izpostavljenosti delavcev in prebivalstva zaradi nezadostnega nadzora nad viri sevanja neznanega izvora ter preprečitev premoženjske škode ki nastane zaradi odpravljanja posledic onesnaženja nad predpisano mejo (tj. kontaminacije).

Uredba bo zavezala vse, ki na območju države Slovenije uvažajo ali vnašajo pošiljke odpadnih kovin (npr. staro železo), da bodo morali zagotoviti meritev radioaktivnosti vsake pošiljke odpadnih kovin (tj. vsakega vagona ali vsakega tovornjaka), preden bo pošiljka odpadnih kovin sproščena v prosti promet. Prav tako bodo morali vsi uporabniki odpadnih kovin pošiljke premeriti, preden bodo šle v nadaljnjo predelavo -  recikliranje (npr. v taljenje).

Meritve radioaktivnosti bodo lahko izvajali le izvajalci meritev radioaktivnosti pošiljk sekundarnih kovinskih surovin, ki bodo prejeli pooblastilo Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV). Stroški meritev bodo bremenili uvoznika oz. uporabnika. Potrdilo o opravljeni meritvi bo pogoj za sprostitev v prosti promet, kar bo preverjala carina v primeru uvoza. Pooblaščanje in vsebina vloge sta določena v Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti (Ur. l. RS, št. 20/07).

Uredba določa tudi vsebino poročila o meritvah, letno poročanje in inšpektorski nadzor  - izvajanje nadzirajo inšpektorji URSJV in carinski organi. Uredba se bo začela uporabljati 1. januarja 2008.

Letno poročilo o jedrski in sevalni varnosti

Vlada RS je na 125. redni seji dne 14.06.2007 sprejela Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2006 in ga poslala Državnemu zboru.

 

URSJV je pripravila Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2006 v sodelovanju z drugimi organi.

Leto 2006 je na področjih varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti v Republiki Sloveniji minilo brez večjih posebnosti. Dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo, ni bilo.

Nuklearna elektrarna Krško je obratovala brez nepredvidenih prekinitev in je proizvedla skupno 5,5 TWh.

Na začetku leta je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Resolucijo o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom.

Slovenija je v letih 2005 do 2007 članica Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo. Jeseni 2006 je predsedovanje temu svetu za eno leto prevzel slovenski veleposlanik dr. Ernest Petrič.

Poročilo v pdf obliki: slovensko, razširjeno, angleško

Pojasnilo o dogodku na reaktorskem centru IJS 21. 4. 2007

7. 5. 2007 - Ker smo v minulih dneh dobili več vprašanj prebivalcev iz okolice reaktorskega centra Instituta "Jožef Stefan" o dogodku v soboto 21. 4. 2007, objavljamo kratek opis dogajanj.

 

Tisto soboto dopoldne je bil v enem od laboratorijev sprožen protipožarni alarm, vendar na srečo do požara ni prišlo. Zato ni bilo potrebe po kakršnem koli izrednem ukrepanju državnih organov ali sistema civilne zaščite. Pač pa je Policija preventivno do razjasnitve okoliščin dogodka omejila promet po okoliških cestah, kar je povzročilo vznemirjenje prebivalcev.


Podroben potek dogodkov

 • V soboto, 21. 4. 2007 okoli 8.55 se je pri varnostniku reaktorskega centra na Brinju sprožil alarm protipožarne zaščite.
 • Varnostnik je v skladu z navodili za ukrepanje v takem primeru šel pogledat v prostor, iz katerega je prihajal alarm, in ugotovil, da je poln dima. Prostor je eden od laboratorijev Odseka za okolje in ni del takoimenovanega »jedrskega objekta reaktor TRIGA« (»jedrski objekt«, za katerega velja poseben režim nadzora jedrske varnosti, ki ga neposredno izvaja naša Uprava, je namreč natančno fizično ločen od ostalih laboratorijev Instituta "Jožef Stefan" - IJS na lokaciji). Požara v prostoru sicer ni bilo videti, ker pa varnostnik sam ni mogel odstraniti vzroka dimljenja, je skladno z navodili poklical Poklicno gasilsko brigado na številko 112. Takoj za tem je poklical Vodjo službe za varstvo pri delu IJS, direktorja IJS, vodjo Odseka za okolje IJS in koordinatorja splošne varnosti IJS, poleg njih pa še nekaj zaposlenih v laboratoriju.
 • Gasilci so prišli na kraj dogodka ob 9:45. koordinator splošne varnosti IJS pa ob 9:48. Gasilci so ugotovili, da je dimljenje povzročila okvara na eni od naprav v laboratoriju. Smoditi se je začela električna instalacija nekega elektromotorja (slika), vendar do požara (še) ni prišlo.
 • Center za obveščanje 112 je hkrati z obvestilom Gasilski brigadi obvestil tudi Policijo. Ta je preventivno zaprla nekaj cest okoli reaktorskega centra. Zaporo je umaknila šele potem, ko je dobila od gasilcev obvestilo, da resnega dogodka ni in da je vzrok dimljenja odstranjen.
 • V soboto o dogodku ni bil obveščen ne vodja jedrskega objekta TRIGA , niti dežurni naše Uprave. Resnici na ljubo obveščanje naše Uprave v obstoječih navodilih za primer požara v prostorih izven »jedrskega objekta« niti ni predvideno.
 • O dogodku je direktorja URSJV osebno po telefonu obvestil vodja jedrskega objekta reaktor TRIGA v ponedeljek, 23. 4. 2007 nekaj po deseti uri dopoldne. Na kraj dogodka sta takoj odšla dva inšpektorja URSJV, ki sta tam ob 11.00 opravila izredni inšpekcijski pregled v prisotnosti direktorja IJS, vodje reaktorja TRIGE, vodje službe za varstvo pri delu IJS, koordinatorja splošne varnosti IJS, vodje Odseka za okolje IJS in predstavnice ARAO. Inšpekcija je ugotovila, da dejansko ni šlo za dogodek v prostorih »jedrskega objekta« in da na srečo dogodek ni imel nikakršnih resnejših posledic.

Nauki

 

Kljub temu, da resnega dogodka ni bilo, smo se iz njega nekaj stvari naučili in bomo v kratkem skušali odpraviti določene pomanjkljivosti. Tako bomo z vodstvom Instituta skušali popraviti postopke za obveščanje v takih primerih (vedno bo treba obvestiti dežurnega URSJV), prav tako moramo izboljšati komunikacijo med državnimi organi (Policija, gasilci, CORS), Institut mora izboljšati komunikacijo z okoliškim prebivalstvom, državni organi pa moramo poskrbeti za hitro obveščanje prebivalstva tudi v primeru takih dogodkov, ko se pravzaprav nič ne zgodi, ljudje pa so zaradi pomanjkanja informacij lahko zaskrbljeni.

MAAE in ISO priporočata dodatni način označevanja nevarnih virov sevanja

Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) in Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) sta izdala nov simbol za zmanjšanje smrti ali resnih poškodb pri slučajnih obsevanjih močnih radioaktivnih virov.


Novi simbol bo služil kot dodatno opozorilo k znaku radioaktivne deteljice, ki sicer nima neposrednega spoznavnega pomena razen tistega, pridobljenega z izobraževanjem o njeni pomembnosti.

Novi simbol je namenjen nevarnim virom, ki lahko povzročijo smrt ali resne poškodbe, kot na primer obsevalniki živil, terapevtske naprave za obsevanje raka in nekateri viri v industrijski radiografiji. V Sloveniji je tovrstnih virov okrog 30 (nekaj odstotkov vseh virov). Novi simbol se namesti na ohišje vira kot opozorilo pred odstranitvijo vira ali pred zadrževanjem v bližini in ne bo viden med normalno uporabo, ampak le pri poskusu demontaže naprave, prav tako ne bo nameščen na vhodnih vratih, paketih za transport ali embalaži.


Več na strani MAAE.

Delo z viri sevanj

Uprava RS za jedrsko varnost je izdala knjižico Delo z viri sevanj, ki je namenjena izvajalcem sevalnih dejavnosti, uporabnikom virov sevanj in tistim, ki se v prihodnje nameravajo ukvarjati s tem.

 

V njej je dovolj znanja in informacij za razumevanje osnovnih zakonitosti ionizirajočih sevanj, tako da bodo lahko tisti, ki pri svojem delu kakor koli pridejo v stik z njimi, izbrali primerne načine za varno delo in upoštevali zahteve veljavne zakonodaje iz varstva pred sevanji.

Knjižica je kot zanimiv pregled uporabe sevanja v Sloveniji zanimiva tudi širši javnosti in predstavlja:

 • fizikalne osnove sevanj in radioaktivnosti,
 • osnove bioloških učinkov sevanj,
 • osnove varstva pred sevanji,
 • splošna navodila za delo v okolju, kjer smo lahko izpostavljeni virom sevanj
 • nekatere primere uporabe virov sevanj z zahtevami varstva pred sevanji in tveganje pri uporabi posameznih vrst virov sevanj,
 • nadzor nad ionizirajočimi sevanji in nad izvajanjem sevalnih dejavnosti ter uporabo virov sevanj v Sloveniji.

Knjižico si lahko shranite tudi v elektronski obliki (pdf, 2.09 MB) ali jo dobite brezplačno na URSJV.

Uradna predaja novih portalnih monitorjev v Luki Koper

V Luki Koper so 7. novembra 2006 predstavniki ZDA uradno predali Sloveniji nove portalne monitorje za odkrivanje radioaktivnosti v tovorih, ki prihajajo v Slovenijo.

 

Portalni monitorji, to je oprema za merjenje ionizirajočega sevanja, so postavljeni na vhodu in izhodu iz Luke Koper. Z njimi upravlja Carinska uprava RS. Mimo merilnikov mora peljati vsako vozilo. Če se v njem nahaja kar koli radioaktivnega, se sproži alarm in cariniki opravijo podrobnejši pregled in po potrebi ukrepajo. V posebnih primerih, ko gre za povišano sevanje in sum nepravilnega ravnanja z virom sevanja, pokličejo dežurnega URSJV, ki svetuje glede nadaljnjih ukrepov.
Opremo so dobavile Združene države Amerike v sklopu svojih naporov, da bi zatrle nelegalno trgovino z jedrskimi snovmi, uporabnimi v teroristične namene. Podobna oprema bo v kratkem instalirana tudi na mejnem prehodu Obrežje.
Na priložnostni slovesnosti je veleposlanik ZDA Thomas B. Robertson opremo predal, prejel pa jo je generalni direktor Carinske uprave RS g. Franc Košir.

Uprava RS za jedrsko varnost svetuje Srbom pri sanaciji instituta v Vinči

Upravo RS za jedrsko varnost je Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) zaprosila, da pomaga pri vzpostavitvi podobnega upravnega organa v Srbiji. Tam so šele pred nekaj meseci ustanovili samostojno komisijo, ki naj bi nadzirala potek sanacije objektov v raziskovalnem institutu Vinča pri Beogradu.

 

V Vinči se je nabralo več zelo zapletenih problemov, povezanih z radioaktivnimi in jedrskimi materiali. Največji med njimi je bazen z izrabljenim gorivom raziskovalnega reaktorja ruske proizvodnje, v katerem že več kot dvajset let ležijo gorivni elementi. Ker je v njih tudi visoko obogateni uran, na MAAE poteka projekt tehnične pomoči Srbiji za odvoz tega goriva na predelavo v Rusijo. Poleg bazena sta tam v precej slabem stanju tudi dve skladišči z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki, ki ju nameravajo nadomestiti z novim, sodobnim skladiščem.

Po mednarodnih standardih mora tovrstna dela nadzirati neodvisni upravni organ, kakršnega do sedaj v Srbiji niso imeli. Nova komisija je zato brez izkušenj. Ker URSJV pri svojem delu sledi sodobnim mednarodnim standardom in ker po drugi strani imamo zgodovinski spomin o sodelovanju v sklopu nekdanje države, se je vključitev URSJV kot svetovalca za upravne zadeve pokazala kot zelo dobra ideja. Vodstvo URSJV je že imelo dva delovna sestanka s člani nove srbske nuklearne komisije, slovenski strokovnjaki pa so že bili nekajkrat v Beogradu, kjer so svetovali pri ukrepih na terenu.

Slovenija predseduje Svetu guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE)

Slovenski veleposlanik dr. Ernest Petrič je bil 25. septembra 2006 soglasno izvoljen za predsednika Sveta guvernerjev MAAE za obdobje enega leta.

Svet guvernerjev je najvišji organ MAAE, ki vodi in usmerja delo MAAE med dvema generalnima konferencama. V Svetu guvernerjev je zastopanih 35 držav članic, Slovenija je bila kot članica Sveta za dobo dveh let izvoljena že septembra 2005.

Slovensko delegacijo v Svetu guvernerjev MAAE bo v času predsedovanja veleposlanika Petriča vodil dr. Andrej Stritar, direktor URSJV.

[več o slovenskem predsedovanju]

Sevalna in jedrska varnost v Sloveniji leta 2005

KratkoAngleškoRazširjeno

Vlada je 14. 6. 2006 potrdila Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2005, ki ga je pripravila URSJV v sodelovanju z drugimi organi. Poročilo ugotavlja, da je bilo leto brez večjih posebnosti na področjih varstva pred ionizirajočimi sevanji in jedrske varnosti. Dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo, ni bilo. Podrobneje so opisani glavni pokazatelji obratovanja Nuklearne elektrarne Krško in drugih objektov v državi, rezultati monitoringa radiološke obremenitve okolja in ljudi, napredek na reševanju problematike odlaganja radioaktivnih odpadkov, spremembe na področju pravnega okvirja in mednarodna vpetost.

 

Kratko poročilo obsega 68 strani in je v elektronski obliki dosegljivo tu.

Razširjeno poročilo, v katerem je zbranih precej več relevantnih podatkov, zanimivih tudi za strokovno javnost obsega 262 strani in je v elektronski obliki dosegljivo tu.

Kratko poročilo v angleškem jeziku obsega 69 strani in je v elektronski obliki dosegljivo tu.

REMONT 2006 v NE Krško

V NE Krško so med remontom, ki se pravkar zaključuje, uspešno zamenjali enega največjih kosov opreme na sekundarni strani – obe nizkotlačni turbini. Brez večjih težav so prestavili do 120 ton težke dele - rotorja in dele ohišja v skupni teži 405 ton - na njihovo mesto, kjer sedaj čakajo na prve preizkuse. Zaradi boljših izkoristkov nove turbine bo elektrarna lahko proizvajala 20 MW več elektrike pri isti moči reaktorja.

Zamenjali so tudi 56 gorivnih elementov v reaktorju, tako da bo ta lahko naslednjih 18 mesecev nemoteno proizvajal več kot 40 % električne energije v Sloveniji.

Med številnimi vzdrževalnimi deli in modifikacijami so naleteli na nekaj nepredvidenih težav, ki pa so jih uspeli odpraviti. URSJV, ki spremlja remont, ni ugotovila nepravilnosti.

 

Načrtovani zagon elektrarne in sinhronizacija z omrežjem bo zamaknjena predvidoma za 48 ur. Do zamika je prišlo zaradi povečanega obsega preverjanj in korektivnih posegov ob zagonu elektrarne, ki se izvajajo izključno na klasičnem – nejedrskem – delu elektrarne.

Priključitev elektrarne pričakujemo 12. oziroma 13. maja 2006.

20. obletnica nesreče v jedrski elektrarni Černobil

Te dni se spominjamo katastrofalne nesreče, ki se je zgodila 26. aprila 1986 v Jedrski elektrarni Černobil.

Uprava RS za jedrsko varnost je ob 20. obletnici nesreče v Černobilu izdala prevod publikacije z naslovom "Dediščina Černobila: Zdravstveni, okoljski in socialno-ekonomski vplivi ter Priporočila vladam Belorusije, Ruske federacije in Ukrajine".

Publikacijo je pripravil Černobilski forum, združenje osmih mednarodnih organizacij (IAEA, WHO, FAO, UNDP, UNEP, UN-OCHA, UNSCEAR in World Bank). V njej so na poljuden način strnjena znanstvena dognanja o posledicah največje jedrske nesreče v zgodovini človeštva.

Za svoj brezplačni izvod knjižice nam pišite na naš poštni ali elektronski naslov.